Hotărârea nr. 210/2020

HOTĂRÂREA NR. 210 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 210

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 39095/11.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 40381/16.06.2020 prin care Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții al acestuia, prin transformarea a 3 posturi ocupate de către 3 funcționari publici ca urmare a faptului că aceștia au fost declarați admiși la concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 15.06.2020,

Având în vedere Raportul final al concursului nr. 13773/15.06.2020 privind promovarea în grad profesional a 3 funcționari publici din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 476-479 din OUG nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 125 -128 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare coroborate cu art.3 alin.4, art. 11 alin.5 și art. 31 alin.6 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) și lit.d) și alin.3 lit.c), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.196 alin.(1) lit.a) și art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 începând cu data de 01.07.2020, se aprobă modificarea statului de funcții la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, după cum urmează:

• La Serviciul de Evidenta Persoanelor 9

> postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-na. DĂNCIULESCU SIMONA-ELENA, se transformă în postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal.

> postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-l. CONSTANTINOAE ION, se transformă în postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal.

• La Compartimentul contabilitate, resurse umane, juridic și secretariat

> postul de consilier, clasa I, gradul profesional asistent ocupat de d-na. POPA DANIELA-LIDIA, se transformă în postul de consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Art.2 începând cu data de 01.07.2020 se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokâr


Contrasemnează Secretar General

Dorin llie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI SIBIU

Nr. 13786/16.06.2020


STAT DE FUNCȚII

valabil la 01.07.2020

Nr. crt

Structura

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Nivelul studiilor

contractuală

Treapta profesionala

Nivelul studiilor

Nivelul de salarizare

înalti funcționari publici

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

l

Director executiv

1

11

S

SERVICIUL STARE CIVILĂ

2

Șef serviciu

1

II

s

3

Consilier

1

superior

s

4

Consilier

I

superior

s

5

Consilier

1

superior

s

6

Consilier

I

superior

s

7

Consilier

1

superior

s

8

Consilier

1

superior

s

9

Consilier

1

superior

s

10

Consilier

1

principal

s

ll

Consilier

1

principal

s

12

Consilier

1

asistent

s

13

Consilier

1

asistent

s

14

Referent

III

superior

M

15

Referent

111

superior

M

COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE,

JURIDIC SI

SECRETARIAT

16

Consilier

1

superior

S

17

Consilier juridic

I

principal

s

18

Consilier

1

superior

S

19

Consilier

I

principal

S

20

Referent

1

superior

M

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

21

Șef serviciu

I

I

22

Consilier

1

superior

S

23

Consilier

I

superior

s

24

Consilier

I

superior

s

25

Consilier

I

superior

s

26

Consilier

superior

s

27

Consilier

1

superior

s

28

Consilier

I

principal

s

29

Consilier

I

principal

s

30

Consilier

1

principal

s

31

Referent

III

superior

M

32

Referent

IA

M

NR.TOTA

L FUNCȚII PUBLICE

31

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

3

NR.TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

28

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE CONDUCERE

0

NR.TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

1

NR.TOTAL FUNCȚII IN INSTITUITE

32

Contrasemnează Secretar General Dorin llfe Nistor

Președinte

Corina Bi


! ședință or