Hotărârea nr. 21/2020

HOTĂRÂREA NR. 21 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR. 21

privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 2235/14.01.2020 și raportul de specialitate nr.4243/21.01.2020 întocmit de Direcția de Asistență Socială Sibiu, prin care se propune stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile H.G. nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice,

în conformitate cu art. 129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.b), art. 136 alin.1 și alin.8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se stabilește nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu, la suma de 12,00 lei /zi/ persoană (2mese).

Art.2. Directorul Direcției de Asistență Socială Sibiu precum și șeful centrului Cantina Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor