Hotărârea nr. 208/2020

HOTĂRÂREA NR. 208 privind modificarea statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.208 privind modificarea statului de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.39086/11.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.40062/15.06.2020 prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu, începând cu data de 01.07.2020,

Având în vedere următoarele:

- rezultatele examenului de promovare în grad profesional superior, organizat în data de 03.06.2020 și raportul final nr.1113/04.06.2020 al Comisiei de examinare,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a) și d), alin. 7 lit.d), art.136 alin.1 și alin.8, ale art. 196 alin.(1) lit. a), ale art. 243 alin.(1) lit. a) și art. 554 alin.(2), alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă modificarea statului de funcții propriu al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, prin transformarea unui post, ca urmare a promovării unui angajat în treaptă profesională superioară, după cum urmează:

> postul de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor-montator decor), treaptă profesională III, din cadrul compartimentului “Tehnic ocupat de către dl Man Rareș-loan, se transformă în post de muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor-montator decor), treaptă profesională II, în cadrul aceluiași compartiment.

Art.2 începând cu data de 01.07.2020, se aprobă statul de funcții al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu modificarea prevăzută la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

/ /

Județul Sibiu

Anexa ' .la HCL ./2020


Consiliul Local ai Municipiului Sibiu

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI SIBIU

STAT DE FUNCȚII valabil la data de 01.07.2020

Nr.

cri.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel stadii

Grad/ trp. prof.

Nr.

posturi

CONDUCERE                                              2

1.

-

Manager (director)

S

II

1

2.

-

Contabil șef

S

II

1

COMPARTIMENT PREGĂTIRE ȘI ORGANIZARE EVENIMEN1 ARTISTICE

FE CULTURAL-

3

3.

Referent

-

S

I

1

4.

Referent

-

S

debutant

1

5.

Referent

-

M

IA

1

CORP

UL DE BALET                                            4

6.

Solist balet

-

S

IA

1

7.

Solist balet

-

S

II

1

8.

Solist balet

-

S

debutant

1

Q.

Balerin

-

S

II

1

COMPARTIMENT TEHNIC                                       7

10.

Maestru lumini

-

M

I

1

11.

Maestru sunet

-

M

I

1

12.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (croitor-confecționer Îmbrăcăminte)

-

M,G

I

1

13.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

-

M,G

I

1

14-15

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

-

M,G

II

2

16.

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole (mânuitor montator decor)

-

M,G

III

1

CENT]

EUJL DE INFORMARE A TURIȘTILOR                             2

17-18

Referent

-

M

IA

2

COMPARTIMENT JURIDIC, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PL

RLICE          2

19.

Consilier Juridic

-

S

I

1

20.

Referent

-

M

IA

1

COMPARTIMENT FINANC1AR-CONTABILITAT]

E, ADMINIST]

RATIV            6

21.

Inspector de specialitate

-

S

IA

1

22-23

Casier

-

M

-

2

24.

Administrator

-

M

I

1

25.

Șofer

-

M

I

1

26.

Muncitor calificat

-

M,G

I

1

TOTAL POSTURI                                               26