Hotărârea nr. 207/2020

HOTĂRÂREA NR. 207 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.207

privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.39092/11.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.39622/12.06.2020 prin care Serviciul Public Baia Populară Sibiu propune modificarea statului de funcții propriu, începând cu data de 01.07.2020,

Având în vedere rezultatul examenului de promovare în grad profesional superior, organizat în perioada 02.06.2020 - 05.06.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitare cu prevederile:

-art.31 alin.4 și alin.6 din Legea Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârea nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,

-Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) și lit.d) și alin.3 lit.c), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.196 alin.(1) lit.a) și art. 243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, prin transformarea unui post, după cum urmează:

-postul de inspector de specialitate gr.ll din cadrul Compartimentului contabilitate, financiar și gestiune, ocupat de d-na Coroiu Adela Maria se transformă în post de inspector de specialitate gr. I, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional superior.

Art.2. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, cu modificările prevăzute la art.1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Baia Populară Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință                                 /

Corina Bokor Contrasemnează Secretar General dl                                     Dorin Flie Nistor

I'                                                                                                                1/     /

I / 1/

Județul Sibiu

Anexa


.la HCL nrT.9.f/2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

01.07.2020

Nr. crt.

Numele și prenumele/vacant, temporar vacant

Structura

Funcția

de conducere

contractuala

de execuție

Gradul/ T reapta

Nivel studii

Obs.

1.

OCUPAT

Director

Gradul 11

S

2.

OCUPAT

Contabil Șef

Gradul 11

s

Compartimentul contabilitate, financiar și gestiune

3.

VACANT (temporar)

Inspector de specialitate

Gradul I

s

4.

OCUPAT

Inspector de specialitate

Gradul I

s

Serviciul juridic, achiziții publice, resurse umane și auxiliare

5.

OCUPAT (temporar)

Serviciul juridic, achiziții publice, resurse umane și auxiliare

Șef serviciu

Gradul II

s

Compartimentul juridic, achiziții publice și resurse umane

6.

OCUPAT

Consilier juridic

Gradul IA

s

7.

VACANT (temporar)

Inspector de specialitate

Gradul II

s

8.

VACANT

Inspector de specialitate

Gradul I

s

9.

VACANT

Inspector de specialitate

Gradul IA

s

Compartiment servicii auxiliare

10.

VACANT (atribuții masaj)

Muncitor calificat

Treapta II

M

11.

OCUPAT

Referent

dreapta IA

M

12.

OCUPAT

Muncitor calificat

Treapta III

M

13.

VACANT

Muncitor necalificat

Treapta I

G

Birou administrativ

14.

OCUPAT (temporar)

Birou administrativ

Sef birou

Gradul 1

S

Compartiment centrală termică și întreținere

15.

OCUPAT

Muncitor calificat

Treapta II

M

16.

OCUPAT

Muncitor calificat

Treapta I

M

17.

VACANT

Muncitor calificat

Treapta 1

M

18.

VACANT

Muncitor necalificat

Treapta 1

G

19.

OCUPAT

Referent

T reapta I

M

Funcția/număr posturi

Posturi ocupate

Posturi vacante

Nr. total posturi aprobate

Nr. funcții contractuale de conducere

4

0

4

Nr. funcții contractuale de execuție

7

8

15

Nr. total de posturi

11

8

19

Președinte de ședință Corina Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin Iile Nistor