Hotărârea nr. 206/2020

HOTĂRÂREA NR. 206 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.206

privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.39074/11.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr.39179/11.06.2020, prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, prin transformarea unor funcții, ca urmare a examenului de promovare în grad profesional, organizat în luna iunie,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.478 și art.554 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit a) și alin.3 lit.c), art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin 1 lit a) și art. 243, alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. începând cu data de 01.07.2020 se aprobă următoarele modificări intervenite în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu prin transformarea unor funcții:

la Serviciul patrimoniu funcția publică de execuție de consilier grad profesional asistent ocupată de d-na Bârhală Dana se transformă în funcție publică de consilier grad profesional principal.

  • -  la Compartiment guvernanță corporativă funcția publică de execuție de consilier grad profesional asistent ocupată de d-na Borș Carmen Naomi se transformă în funcție publică de consilier grad profesional principal.

la Biroul gospodărire funcția publică de execuție de consilier grad profesional asistent ocupată de d-na Goța Adriana Ana se transformă în funcție publică de consilier grad profesional principal.

la Biroul gospodărire, funcția publică de execuție de consilier grad profesional asistent ocupată de dl. Nițu Ovidiu Florin se transformă în funcție publică de consilier grad profesional principal.

  • -  la Compartiment administrare infrastructură informatică, funcția publică de execuție de consilier grad profesional asistent ocupată de dl. Mătăsaru Cătălin Mihai se transformă în funcție publică de consilier grad profesional principal.

  • -  la Compartiment centrul de informare turistică, funcția publică de execuție de consilier grad profesional asistent ocupată de d-na Popa Claudia Denisa se transformă în funcție publică de consilier grad profesional principal.

  • -  la Serviciul administrativ, funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate gr.l ocupată de d-na Popa Luminița se transformă în funcție contractuală de inspector de specialitate IA.

- la Cabinet primar, funcția contractuală de execuție de consilier debutant ocupată de dl. Lazăr Emanuel Constantin se transformă în funcția contractuală de consilier II

Art. 2 începând cu data de 01.07.2020 se aprobă, în mod corespunzător statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu modificările prevăzute la art. 1, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciul managementul și integritatea resurselor umane va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Boko*Contrasemnează

Secre

Dorin


STAT DE FUNCȚII

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

Ind IX A 3


valabil la data de 01 07 2020

NR

CRT

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBSERV

înalt funcționar public

de conducere’

de execuție

de conducere

de execuție

1

DEMNITARI

pnmar

2

vicepnmar

3

vicepnmar

4

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

secretar general

5

ADMINISTRATOR

PUBLIC

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC

consilier

IA

s

7

consilier

IA

s

8

COMPARTIMENT AUDIT

auditor

I

superior

s

9

auditor

I

supenor

s

10

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALA, COORD.

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

șef serviciu

gri

s

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE LOCALA

11

consilier

I

superior

s

12

consilier

I

supenor

s

13

consilier

I

superior

s

14

consilier

I

asistent

s

15

consilier

I

superior

s

16

consilier

I

supenor

s

17

insp specialit

1

s

18

msp specialii

I

S

19

arhivar

IA

M

20

muncitor calificat

II

G

21

muncitor calificat

II

G

22

muncitor calificat

II

G

COMPARTIMENT COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

23

consilier

I

superior

S

24

consilier

I

supenor

S

25

consilier

I

supenor

S

26

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS Șl REGISTRUL AGRICOL

sef serviciu

gr II

S

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS

27

cons jr

I

asistent

S

28

cons jr

I

asistent

S

29

cons jr

I

debutant

s

30

cons jr

I

asistent

s

31

cons jr

I

asistent

s

32

cons jr

I

asistent

s

33

cons jr

I

asistent

s

34

cons jr

I

debutant

s

35

cons jr

I

asistent

s

36

cons.jr

I

asistent

s

37

cons.jr

I

asistent

s

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

38

consilier

I

asistent

s

39

consilier

I

asistent

s

40

consilier

I

superior

s

41

SERVICIUL MANAGEMENTUL Șl INTEGRITATEA RESURSELOR UMANE

sef serviciu

gr II

s

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

I

supenor

s

44

consilier

l

principal

s

45

insp specialii

I

S

46

consilier

I

supenor

s

47

consilier

I

supenor

s

48

consilier

I

debutant

s

49

consilier

I

superior

s

50

consilier

I

supenor

s

51

msp specialii

IA

s

52

insp specialii

IA

s

53

insp specialii

IA

s

54

insp specialii

IA

s

55

insp.specialit

IA

s

56

BIROUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, INTEGRITATE Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

set birou

gr II

s

57

consilier

I

asistent

s

58

consilier

I

asistent

s

59

consilier

I

supenor

s

60

consilier

I

asistent

s

61

consilier

I

supenor

s

62

consilier

I

supenor

s

63

consilier

I

supenor

s

64

BIROU AUTORITATE TUTELARA

sef birou

gr. II

s

65

consilier

I

supenor

s

66

consilier

I

superior

S

67

consilier

I

asistent

S

68

consilier

I

supenor

s

69

consilier

I

asistent

s

70

consilier

I

principal

s

71

consilier

I

supenor

s

72

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

gr II

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

sef serviciu

gr II

s

74

consilier

I

superior

s

75

consilier

I

superior

s

76

consilier

I

superior

s

77

consilier

I

supenor

s

78

consilier

l

superior

s

79

consilier

I

superior

s

80

consilier

I

superior

s

81

consilier

I

principal

s

82

consilier

I

supenor

s

83

consilier

I

principal

s

84

consilier

I

principal

s

85

consilier

l

asistent

s

86

BIROUL BUGET

set birou

gr II

s

87

consilier

I

superior

s

88

consilier

I

superior

s

89

consilier

I

superior

s

90

consilier

l

principal

s

91

consilier

I

principal

s

COMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA

92

consilier

I

principal

S

1

93

consilier

l

supenor

S

1

94

SERVICIUL COMUNICARE. RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef serviciu

gr II

S

95

consilier

l

pnncipal

s

96

consilier

1

superior

s

9,1

consilier

l

superior

s

Un

consilier

1

debutant

s

1

99

j

consilier

• i

debutant

S

- "1

8 1

!

consilier

l '

i

asistent

$

1

101

i

consilier

1

principal

s

13?

BIROU RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef birou

gr li

s

1

1

103

consilier

1

supe nor

s

' 1114

consilier

.. ____

1

superior

s

105

consilier

1

superior

s

. .           J

106

consilier

1

debutant

s

1

107

consilier

1

principal

s

j

rr~

1 8

consilier

1

pnncipal

s

j

139

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI Șl REGISTRATURĂ

sef serviciu

gr II

s

; no

consilier

1

supenor

s

HI

consilier

1

Supenor

L 5

112

consilier

I

superior

s

113

l

consilier

1

supenor

s

1 M

referent

III

pnncipal

M

I1S

consilier

1

asistent

5

1

■ ■ "1

1

116

i

i

i.

consider

1

supenor

S

117

consilier

1

SUpCfKX

s

i

i MB

1. -

i j

consilier

1

asistent

s

1

1

1

119

insp specialii

I

S

120

referent

IA

M

121

referent

IA

M

122

SERVICIUL CULTURĂ, SPORT Șl TURISM

sef serviciu

gr H

S

COMPARTIMENT CULTURA

123

insp speciali!

IA

s

124

insp specialii

I

S

125

consilier

I

asistent

s

126

consilier

I

asistenl

s

127

insp specialii

I

s

COMPART CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

128

consilier

I

pnncipal

s

129

referent

II

M

130

consilier

I

pnncipal

s

COMPARTIMENT SPORT

131

consilier

I

superior

s

132

consilier

I

supenor

s

133

consilier

l

principal

s

134

consilier

I

supenor

s

135

insp specialii

II

s

136

DIRECȚIA PATRIMONIU Șl CADASTRU

director executiv

gr II

s

137

SERVICIUL PATRIMONIU

sef serviciu

gr II

s

138

consilier

I

pnncipal

s

139

consilier

I

supenor

s

140

consilier

I

supenor

s

141

____

consilier

I

principal

s

142

consilier

I

superior

s

143

referent

III

superior

M

144

consilier

I

asistent

S

145

msp specialii

IA

S

146

muncitor calificat

1

M/G

147

SERVICIUL CADASTRU

sef serviciu

gr II

S

148

insp specialii

II

s

149

insp specialii

debutant

s

150

msp specialit

1

s

151

insp specialii

1

s

152

insp specialii

II

s

153

insp. specialit

debutant

s

154

șofer

1

M

155

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

arhitect set

gr 1

s

156

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

sef serviciu

gr II

s

157

consilier

I

asistent

s

158

consilier

I

superior

s

159

consilier

I

asistent

s

160

consilier

I

asistent

s

161

consilier

I

asistent

s

162

consilier

I

asistent

s

163

consilier

I

superior

s

164

consilier

I

asistent

s

165

consilier

1

pnncipal

s

166

consilier

1

superior

s

167

SERV. AUTORIZ.CONSTRUCȚII, URMĂRIRE SI PLANIFIC. ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

sef serviciu

gr II

s

168

consilier

1

superior

s

169

consilier

I

superior

S

170

consilier

I

superior

S

171

consilier

1

supenor

S

172

consilier

1

asistent

S

173

consilier

1

debutant

S

174

consilier

1

asistent

S

175

consilier

1

asistent

s

176

consilier

1

asistent

s

177

referent de specialitate

II

asistent

SSD

178

secretar dactilograf

IA

M

CABINET AL PRIMARULUI

179

consilier

IA

S

180

consilier

II

s

181

consilier

IA

s

182

consilier

IA

s

183

DIRECȚIA STRATEGII, PROGRAME Șl PROGNOZE

director executiv

gr. II

s

184

BIROU PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

șef birou

gr II

s

185

consilier

1

superior

s

186

consilier

1

superior

s

187

consilier

1

superior

s

188

consilier

1

supenor

s

189

consilier

1

debutant

s

190

consilier

1

superior

s

191

consilier

1

asistent

s

192

consilier

1

principal

s

193

SERVICIUL INFORMATICA

sef serviciu

gr I

s

_______

______

COMPARTIMENT ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ

194

consilier

I

superior

S

-

----

-

195

consilier

I

pnncipal

S

196

consilier

I

principal

S

197

consilier

I

superior

s

198

consilier

I

debutant

s

199

consilier

I

debutant

s

COMPARTIMENT GIS SI DOCUMENTE DIGITALE

200

consilier

I

supenor

s

201

consilier

I

superior

s

202

consilier

I

supenor

s

BIROU APLICAȚII INFORMATICE, WEB. INTERNET/INTRANET

203

șef birou

gr I

s

204

consilier

I

supenor

s

205

consilier

I

supenor

s

206

consilier

I

supenor

s

207

consilier

I

superior

s

208

consilier

I

principal

s

209

consilier

I

debutant

s

210

inspector de specialitate

I

s

211

SERVICIUL DE AUTORIZARE SI CONTROL

sef serviciu

gr I

s

COMPART AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE

212

consilier

I

supenor

s

213

consilier

I

supenor

s

214

consilier

I

debutant

s

215

consilier

I

principal

s

216

consilier

I

principal

s

COMPART DE AUTORIZARE PTR SERVICII DE TRANSPORT LOCAL

217

consilier

I

superior

s

218

consilier

I

superior

s

219

consilier

l

asistent

s

220

DIRECȚIA TEHNICĂ

director executiv

gr II

s

221

SERV.TEHNIC, MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ.SERV COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

set serviciu

gr I

s

COMPARTIMENT TEHNIC

222

consilier

I

superior

s

223

consilier

I

superior

s

224

consilier

I

superior

s

225

consilier

I

superior

s

226

consilier

I

asistent

s

227

consilier

I

supenor

s

228

magazmer-gestionar

I

M

COMPART MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ.SERV COMUNITARE DE UTILIT PUBLICE

229

consilier

I

supenor

s

230

consilier

I

asistent

s

231

consilier

I

asistent

s

232

BIROUL GOSPODĂRIRE

sef birou

gr II

s

233

consilier

I

superior

s

234

consilier

I

supenor

s

235

consilier

I

pnncipal

s

236

consilier

I

principal

s

237

magaziner-

gestionar

I

M

238

SERVICIUL COORDONARE LUCRĂRI

sef serviciu

gr II

s

239

consilier

I

superior

s

240

consilier

I

supenor

s

241

consilier

I

principal

S

242

consilier

I

superior

S

243

consilier

I

superior

S

244

consilier

I

supenor

S

245

consilier

I

superior

S

246

insp specialii

IA

S

247

insp specialii

IA

s

248

insp specialii

IA

s

249

SERVICIUL UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

sef serviciu

gr II

S

250

consilier

I

superior

s

251

consilier

I

supenor

s

252

consilier

1

asistent

s

253

consilier

1

pnncipal

s

254

consilier

1

pnncipal

s

255

consilier

1

pnncipal

s

256

consilier

1

asistent

s

257

SERVICIUL ADMINISTRATIV

sef serviciu

gi 1

s

258

insp specialit

IA

s

259

insp specialit

IA

s

260

administrator

1

M

261

administrator

1

M

262

op mas multipl

1

M

263

muncit calificat

1

M

264

șofer

1

M

265

șofer

1

M

266

șofer

1

M

267

muncit calificat

1

M

268

insp speciaht.

IA

S

269

muncit calificat

I

M

270

muncit calificat

I

M

271

insp speciaht

IA

S

272

șofer

I

M

273

DIRECȚIA INVESTIȚII

director executiv

gr H

s

274

SERVICIUL INVESTIȚII Șl PROCEDURI ACHIZIȚII PUBLICE

sef serviciu

gr II

s

275

consilier achiziții publice

I

superior

s

276

consilier achiziții publice

I

superior

s

277

consilier achiziții publice

I

superior

s

278

consilier achiziții publice

I

asistent

s

279

consilier achiziții publice

I

principal

s

280

consilier achiziții publice

I

superior

s

281

consilier achiziții publice

I

asistent

s

282

consilier achiziții publice

I

asistent

s

283

consilier achiziții publice

I

debutant

s

284

BIROU ACHIZIȚII DIRECTE

set birou

gr I

s

285

consilier achiziții publice

I

superior

s

286

consilier achiziții publice

I

asistent

s

287

consilier achiziții publice

I

superior

s

288

ref.specialitate

II

superior

SSD

289

consilier achiziții publice

I

principal

s

290

consilier achiziții publice

I

asistent

s

291

SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

sef serviciu

gr II

s

COMPAR? SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI MOBILIZARE

292

consilier

I

superior

s

293

consilier

I

superior

s

___ - .

294

șofer

I

M

295

muncit calificat

II

M

COMPARI GESTIONARE SITUAȚII DE URGENTA

296

consilier

I

superior

S

297

referent

III

pnncipal

M

298

299

set formație pompieri

pompier

300

pompier

301

pompier

302

pompier

Președinte de ș<

Corina B/

Contrasemnează Secretar Generai Dorin llie Nistor fi I

f/

//