Hotărârea nr. 205/2020

HOTĂRÂREA NR. 205 privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.205

privind aprobarea participării Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.39067/11.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.40526/16.06.2020 întocmit de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu prin care se propune aprobarea casării a unui autoturism și participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, conform Ordinului nr.324/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată și actualizată,

-art.13 lit.s) din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată,

  • - O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale,

  • - pct.3, lit.a) din Anexa 6 din Ordinul 324/27.02.2017 al ministrului Mediului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024,

-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a) și lit.d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. I), art.136 alin.(1) și alin.(8), art.196, alin.(1), lit.a) si art. 243, alin.(l), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, pentru achiziționarea unui autoturism nou și aprobarea casării în acest scop a unui autoturism din dotarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și care îndeplinește condițiile prevăzute în Ordinul nr.324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu următoarele date de identificare:

Nr. crt.

Categoria

Marca

Și modelul

Număr înmatriculare

Număr de Identificare

Anul Fabricației

Anul primei înmatricu lări în România

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

Număr de Inventar

1.

Autoturism

Dacia Logan SD/ LSDJK

SB-07-BZH

UU1LSDJKF3777

0070

2007

2007

S00167608B

2000056

Art. 2. Cuantumul total al primei de casare este 6500 lei x 1 buc, iar diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziție se va face din bugetul propriu, fiind cuprinsă în lista de investiții aprobată pentru anul 2020.

Art.3. Directorul Executiv al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin IfieiNistor