Hotărârea nr. 204/2020

HOTĂRÂREA NR. 204 privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU S.A.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.204

privind acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ

CANAL SIBIU S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.39089/11.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.39127/11.06.2020 prin care Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic, Management Energetic și Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice propune acordarea unui mandat special doamnei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil pentru aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU S.A.,

Având în vedere:

  • - adresa nr. 61/22.05.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu", înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr.33822/22.05.2020,

  • - adresa nr.9749/19.05.2020 a SC Apă Canal SA Sibiu prin care se fundamentează necesitatea majorării prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare,

  • - avizul ANRSC nr. 808194/21.05.2020, prin care se avizează noile preturi si tarife la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU SA.

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art. 12, art. 13, art. 35 alin. 8 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 16 alin. 3 litera d) și art. 21 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă " Sibiu,

în temeiul prevederilor art. art.129 alin.2 lit.d) și alin.7 lit.n), art.136 alin.1 și 8, art. 196 alin.(1) lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Articol unic. (1) Se acordă mandat special doamnei Corina Bokor, viceprimar al Municipiului Sibiu, în calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă" Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru APĂ CANAL SIBIU S.A.

(2) Prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice pe întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A., prin avizul nr. 808194/21.05.2019 începând cu data de 01.07.2020 au următoarele nivele:

U.M

Preț/Tarif pentru populație inclusiv TVA

Preț/Tarif pentru rest utilizatori exclusiv TVA

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită, pe întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A.

Lei/mc

3,70

3,39

Canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare a APĂ CANAL SIBIU S.A.

Lei/mc

2,55

2,34

Prețurile la apă potabilă și tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin T.V.A în cot de 9% iar pentru restul utilizatorilor nu conțin T.V.A.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință

Contrasemnează

Secretar General