Hotărârea nr. 203/2020

HOTĂRÂREA NR. 203 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.203

privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu, nr.2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.38755/10.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate 40283/16.06.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune aprobarea închirierii imobilului situat în Sibiu, str. Al. Odobescu, nr.2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu,

Având în vedere adresa Parohiei Evanghelice CA Sibiu nr.543/28.05.2020, prin care și-a exprimat acordul închirierii imobilului în care funcționează Liceul de Artă pentru o perioadă de 1 an,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate, cu prevederile art. 1777 și următoarele din Noul Cod Civil,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d și d, alin.7 lit.a, art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă închirierea imobilului situat în Municipiul Sibiu, str. Al. Odobescu, nr.2, jud. Sibiu, în care funcționează Liceul de Artă Sibiu, pentru o perioadă de 1 (un) an de zile, începând cu data de 01.07.2020 până pe data de 30.06.2021.

Art.2 Se aprobă proiectul contractului de închiriere conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință


Corina Bokor


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Anexa nr..'l..la HCL nr


J./2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROIECT CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr...................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. SIBIU” persoană juridică cu sediul în Sibiu, str. Piața Huet, nr. 1, cod fiscal 7779740, tel. 0269-211203, având cont cont RO 81 RZBR 0000060009064749 deschis la Raiffeisen Bank SA Agenția Brukenthal Sibiu, reprezentată prin Kilian Dorr, primpreot, în calitate de proprietar, pe de o parte

Și

CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI SIBIU, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, persoană juridică cu sediul în Sibiu, Str. Turnului, nr.4, tel. 0269/210432, fax: 0269/212645, cod fiscal 14392273, reprezentat legal prin director Simona Pop și contabil șef Fîrtat Lenuța Gabriela, în calitate de chiriaș, pe de altă parte,

Având în vedere. Decizia nr. 2545/07.03.2012 emisă de Comisia Specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, și Protocolul de predare -preluare încheiat în data de 23.08.2013 și înregistrat sub nr. 52311/05.09.2013, a imobilului Liceul de Artă, imobil situat administrativ în Sibiu, str. Al. Odobescu, nr.2, județul Sibiu, înscris în CF nr.l 16434 provenită din conversia CF Sibiu nr.22518, nr. top 1360/2/1, nr. cadastral 116434 și

în temeiul prevederilor art. 1777 și următoarele din Noul Cod Civil, HCL nr. .............../..........., privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 2 în care funcționează Liceul de Artă Sibiu, au procedat la încheierea prezentului contract de închiriere, după cum urmează:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l Obiectul contractului este închirierea de către proprietar chiriașului a întregului imobil în care funcționează Liceul de Artă Sibiu, situat administrativ în Sibiu, str. Al. Odobescu, nr.2, j ud. Sibiu, înscris în CF nr. 116434 Sibiu, provenită din conversia CF Sibiu nr. 22518, cu nr. top 1360/2/1, nr. cadastral 116434, compus din teren în suprafață de 2740 mp, teren construit în suprafață de 867,30 mp și construcții în suprafață construită desfășurată de 2063,46 mp compuse din:

la subsol - 1 atelier arte plastice (fosta sală de balet), 2 ateliere de sculptură, 1 atelier grafică, 1 atelier desen/pictură, cameră CT, coridor,

la demisol - 6 săli de clasă, 14 cabinete muzică, grup sanitar, 1 spațiu depozit, (arhivă), 2 spații depozit (magazie), magazie cu curte, coridor, casa scării,

- la parter - 7 săli de clasă, 1 birou secretar, 1 birou contabilitate-administrator, 1 birou director, cancelarie, hol, casa scării,

la etaj - 8 săli de clasă, laborator de informatică, coridor, casa scării și urcare în pod,

Art.2 Imobilul, construcții și teren, ce face obiectul prezentului contract de închiriere poate fi utilizat de chiriaș în scopul desfășurării activității de învățământ.

Chiriașul are dreptul să subînchirieze imobilul ce face obiectul prezentului contract doar cu acordul prealabil (acord scris) al proprietarului.

Art.3 Predarea - primirea imobilului închiriat se face pe bază de proces verbal, între proprietar și unitatea de învățământ.

 • III. TERMENUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art.4 Termenul pentru care se încheie prezentul contract de închiriere este de 1 (un) an de zile, începând cu data de 01.07.2020 până pe data de 30.06.2021, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, prin încheierea unui act adițional.

 • IV. CHIRIA ȘI PLATA CHIRIEI

Art.5 Chiria datorată de chiriaș, pentru bunul imobil - construcție și teren prevăzut la art. 1 se stabilește în sumă totală de 15.509,90 lei/lună.

Art.6 Plata chiriei se face lunar, până la data de 31 a lunii următoare, pentru luna anterioară.

Art.7 Plata chiriei se face numai după primirea facturii emise de proprietar. Proprietarul are obligația să emită factură lunar astfel încât chiriașul să o primească cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de finalul lunii următoare, pentru luna anterioară.

Art.8 Plata chiriei se face în contul proprietarului: RO 81 RZBR 0000060009064749 deschis la Raiffeisen Bank SA Agenția Brukenthal Sibiu.

 • V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.9 Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință neîngrădită imobilul ce face obiectul prezentului contract și să încheie proces-verbal de predare-primire cu unitatea de învățământ;

 • b) să verifice modul cum este folosită și întreținută de către chiriaș suprafața locativă închiriată

 • c) să asigure chiriașului folosința netulburată a bunului ce formează obiectul prezentului contract pe toată durata acestuia;

 • d) să acorde chiriașului drept de preemțiune la vânzarea imobilului ce face obiectul prezentului contract;

 • e) să mențină imobilul în stare de a putea servii la întrebuințarea pentru care a fost închiriat, efectuând, în conformitate cu prevederile art. 1.788 Noul Cod civil, toate reparațiile necesare bunei folosințe a imobilului închiriat;

 • f) să mențină, în momentul relocării Liceului de Artă Sibiu, afectațiunea de interes public a imobilului ce face obiectul prezentului contract, în scopul desfășurării activității de învățământ a Colegiului Național „Samuel Von Brukenthal” Sibiu.

 • VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI

Art.10 Chiriașul se obligă:

 • a)  să folosească imobilul închiriat cu prudență și diligență, potrivit destinației sale, conform art.2;

 • b) să întrețină bunul în tot timpul locațiunii în stare de întrebuințare așa cum a fost predat;

 • c)  să execute reparații mici (locative), curente, de simplă întreținere și să efectueze lucrări de igienizare anuale la imobilul închiriat care apar ca necesare pe durata derulării contractului și în vederea menținerii autorizației igienico - sanitare pentru buna funcționare a instituției de învățământ.

 • d) să achite chiria la termenele stabilite prin prezentul contract de închiriere;

 • e)  să achite furnizorilor taxele pentru utilități, prin unitatea școlară respectivă;

 • f)  la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen, chiriașul se obligă să restituie proprietarului, în deplină proprietate, imobilului închiriat, liber de orice sarcini și datorii

 • g) este deplin responsabil pentru obținerea tuturor avizelor necesare desfășurării activității, aviz ISU pentru lucrările efectuate de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu, precum și pentru siguranța elevilor. Liceul de Artă Sibiu, prin director, în calitate de angajator este responsabil pentru potecția muncii.

 • h) Directorul unității de învățământ este deplin responsabil de respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, sens în care va lua toate măsurile necesare în vederea aplicabilității normelor legale.

 • i) în momentul relocării Liceului de Artă Sibiu, imobilul ce face obiectul prezentului contract, să fie închiriat pentru desfășurarea activității de învățământ a Colegiului Național „Samuel Von Brukenthal” Sibiu.

 • VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.ll Proprietarul suportă riscul pieirii fortuite a imobilului închiriat.

Art.12 Chiriașul răspunde pentru deteriorările provocate imobilului din culpa sa.

 • VIII. FORȚA MAJORĂ

Art.13 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă.

Art.14 Partea contractuală care invocă forța majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult cinci zile de la apariția acesteia, adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei. încetarea cazului de forță majoră determină reluarea obligațiilor de către partea care l-a invocat.

LX. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art.15. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.16. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandă, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată pe confirmare de oficiul poștal primitor.

Art.17. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.lS. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 19 Prezentul contract încetează:

 • a.  la expirarea termenului prevăzut, dacă părțile nu au convenit prelungirea acestuia, prin încheierea unui act adițional în acest scop;;

 • b.  cu acordul părților;

 • c.  la solicitarea chiriașului, în cazul în care acesta dorește încetarea contractului înainte de expirarea termenului, cu condiția înștiințării în scris a proprietarului, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • XI. LITIGII

Art.20 Orice divergențe ivite cu ocazia derulării prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. în situația în care acest lucru nu este posibil, divergențele vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente.

 • XII. CLAUZE FINALE

Art.21. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art.22 Contractele de furnizare a energiei electrice, a gazului metan, de apă-canal și contractul cu Romtelecom/RDS vor fi emise pe numele Liceului de Artă Sibiu.

Art. 23 Prezentul contract de completează cu prevederile legale în materie.

Art. 24. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, din care un exemplar proprietarului și un exemplar chiriașului.

CHIRIAȘ


PROPRIETAR,

Președintele ședință

Corina Sokor

Contrasemnează

Secreîăr General