Hotărârea nr. 202/2020

HOTĂRÂREA NR. 202 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr. 51, din incinta Liceului Tehnologic "Henri Coandă" Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.202

privind modificarea art.3 din HCL nr.214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unei părți din imobilul (corp B), aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr.51, din incinta Liceului

Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 38757/10.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate 40281/16.06.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu propune modificarea art.3 din HCL nr.214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii" Sibiu a unei părți din imobilul, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr.51, în incinta Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu, corp B,

Având în vedere adresa Clubului Sportiv Școlar „Șoimii ” Sibiu, înregistrată sub nr. 1689/18.05.2020, prin care se solicită prelungirea termenului de realizare a lucrărilor de reparații și punere în funcțiune a imobilului cu încă 6 luni,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.59 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c și d, alin.6 lit.a, art. 7 lit. e și f și art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit. a și art. 243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică art.3 din HCL nr.214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, urmând să aibă următorul conținut:

„ (1) Dreptul de administrare constituit la art. 1, va fi retras dacă în termen de 3 ani de la încheierea contractului de administrare nu s-au realizat lucrările de reparații si punerea în funcțiune a imobilului menționat la art. 1

(2) Dreptul de administrare constituit la art. 2, va fi retras dacă în termen de 3 ani și 6 luni de la încheierea contractului de administrare nu s-au realizat lucrările de reparații si punerea în funcțiune a imobilului menționat la art. 2.”

Art.2 începând cu data de 01.07.2020, se aprobă modificarea Contractului de administrare nr.7/30.06.2017, având ca obiect transmiterea cu titlu gratuit în administrarea Clubului Sportiv Școlar „Șoimii” Sibiu a unei părți din imobilul înscris în CF nr.48.266 Sibiu nr. top 4194/40/7/1/1/3, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr.51, în incinta Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu.

Art.3 Se aprobă proiectul Actului adițional nr.3/2020 la Contractul de administrare nr.7/30.06.2017, încheiat între Municipiul Sibiu și Clubul Sportiv Școlar „Șoimii ” Sibiu conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr.214/29.06.2017, cu modificările ulterioare prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unei părți din imobilul, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr.51, corp B, în incinta Liceului Tehnologic “Henri Coandă" Sibiu, rămân neschimbate.

Art.5 Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bokor

Contrasemnează


Secretar General Dorin lie Nistor

Județul Sibiu                                                    ,            ?

Consiliul Local al Municipiului Sibiu             Anexa nr.A.la HCL nrZr^^/2020

ÎZOlGC? ACT ADIȚIONAL NR. 3/2020

LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 7/30.06.2017 încheiat azi.................................

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL SIBIU, prin Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, cu sediul în Sibiu, Str. Turnului, nr.4, având cod fiscal nr. 14392273, cont IBAN RO04 TREZ 5765004X XX00 0167 deschis la B.N. -Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat de către dna Simona Pop — director și dna Gabriela Fîrtat - contabil șef, în calitate de Proprietar/Administrator, pe de o parte,

Și

CLUBUL ȘCOLAR SPORTIV “ȘOIMII” SIBIU, cu sediul în Sibiu, str Aleea Mihai Eminescu, nr. 1-3, cod fiscal 4406177, tel.0269/232076, reprezentat prin Director Troancă loan Florin, în calitate de titular al dreptului de administrare,

Părțile de comun acord, având în vedere prevederile art. 14 din Contract și în baza HCL nr. .................  privind modificarea art.3 din HCL nr.214/29.06.2017 cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobată transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu a unei părți din imobilul (corp B ), aparținând Domeniului Public al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Henri Coandă nr.51, din incinta Liceului Tehnologic “Henri Coandă” Sibiu, au procedat la încheierea prezentului act adițional, după cum urmează,

Art.7 lit.(e) se modifică începând cu data de 01.07.2020 și va avea următorul conținut:

Obligațiile administratorului:

e) "în termen de 3 ani și 6 luni de la încheierea prezentului contract de administrare să realizeze lucrări de reparații și punerea în funcțiune a imobilului identificat la art.2.1. ”

Art.9.1 lit.(c) se modifică începând cu data de 01.07.2020 și va avea următorul conținut: Contractul încetează prin:

c) "retragerea dreptului de administrare, dacă în termen de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni de la încheierea contractului de administrare nu s-au realizat lucrări de reparații și punerea în funcțiune a imobilului identificat la art.2.1. "

Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

Actul adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR,


Președinte de ședință Corina Bokor


ADMINISTRATOR,

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor