Hotărârea nr. 201/2020

HOTĂRÂREA NR. 201 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.201

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.38763/10.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.39625/12.06.2020 întocmit de Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d, alin.4 lit.a) și alin.7 lit.a), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Reabilitare instalații la Colegiul National Gheorghe Lazar (laborator de robotica)”- instalații gaz, General Magheru nr. 6 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum


urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 10.985,74 lei

din care:

C+M : 6.028,20 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                    0,00

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                    0,00

 • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ         3.964,26

 • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                        5.968,52

(cap. IV din devizul general)

 • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)                        1.052,96 lei

Din care diverse și neprevăzute                                                993,28 lei

 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE                 0,00 lei

(cap. VI din devizul general)

B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 2 luni


 • - demontare țeavă existentă - 30 m

 • - țeavă OL Dn=3/4”             - 33 m

 • - fitinguri din fontă

 • - contor gaze D Va"              -1 buc

 • - regulator gaze debit 10 mc -1 buc

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modificare instalație de utilizare gaz presiune joasă la Liceul Tehnologic Avram lancu”, str. George Coșbuc nr.5 - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 26.389,04 lei

din care:

C+M : 18.318,66 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                     0,00

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                     0,00

 • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ         5.712,00

 • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ                        17.871,86

(cap. IV din devizul general)

 • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general)                        2.805,18 lei

Din care diverse și neprevăzute                                              2.358,39 lei

 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE                  0,00 lei (cap. VI din devizul general)

B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 2 luni

 • - țeavă OL Dn=1”, 1 Va", 2 ” - 66 m

 • - fitinguri din fontă

 • - electrovana 2” + sensor -1 buc

 • - electrovana 1 + sensor -1 buc

 • - contor gaze D Va - 1 buc

 • - regulator gaze debit 20 mc- 2 buc

Art.3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Execuție racord de canalizare pluvială la Școala Gimnazială nr.23”, str. Oslo nr. 2A - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 16.430,27 lei

din care:

C+M : 8.409,49 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                     0,00 lei

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)

  0,00 lei


 • 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

  6.534,69 lei


  8.326,23 lei


  1.569,35 lei

  1.486,09 lei

  0,00 lei


 • 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ (cap. IV din devizul general)

 • 5. ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general) Din care diverse și neprevăzute

 • 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE (cap. VI din devizul general)

B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 2 luni

 • - cămin de vizitare -1 buc

 • - capac si ramă cămin - 1 buc

 • - țeavă PVC Dn 160 - 7,5 m

 • - refacere asfalt - 6 mp

Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “ Reabilitare acoperiș la Grădinița cu PP Căsuța Poveștilor”, str. T.Laurean nr. 13 -Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție - după cum urmează:

A. Indicatori economici (inclusiv TVA)

TOTAL : 457.317,00 lei

din care:

C+M : 365.330,00 lei

 • 1. AMENAJAREA TERENULUI (cap. I din devizul general)                     0,00 lei

 • 2. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI (cap. II din devizul general)                    0,00 lei

  3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

  47.005,00 lei

  4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ (cap. IV din devizul general)

  351.050,00 lei

  5.ALTE CHELTUIELI ( cap. V din devizul general) Din care diverse și neprevăzute

  59.262,00 lei

  44.982,00 lei

  6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE (cap. VI din devizul general)

  0,00 lei

B. Indicatori tehnici

Durata de execuție a obiectivului: 3 luni

 • - suprafață construită desfășurată - 1926 mp

 • - înlocuire elemenet șarpantă - 50m

 • - înlocuire jgheaburi - 250 m

 • - învelitori din țiglă - 1700 mp

Art.5. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte delședință Corina BoRor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin IHe Nistor