Hotărârea nr. 200/2020

HOTĂRÂREA NR. 200 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitare și Modernizare Baia Populară Sibiu"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.200 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții “Reabilitare și Modernizare Baia Populară Sibiu”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.40060/15.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.40128/16.05.2020 prin care Serviciul Public Baia Populară Sibiu propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reabilitare și Modernizare Baia Populară Sibiu”

Având în vedere următoarele :

-indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții menționat, au fost aprobați de Consiliul Local Sibiu prin HCL 240/2015, modificată de HCL 469/2018.

-pe parcursul execuției contractului nr.7/28.02.2018 au apărut unele situații neprevăzute care duc la modificarea valorii contractului, inclusiv generate de obligația punerii în aplicare a prevederilor legislative privind majorarea salariului de bază minim brut pe țară în domeniul construcțiilor pentru lucrările rămase de executat din contract în perioada ianuarie-decembrie 2019,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 221 alin (1) lit e) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit. d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit. k), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Reabilitare și Modernizare Baia Populară Sibiu" aprobați prin HCL nr.240 /2015 și actualizați prin HCL nr.469 /2018, după cum urmează:

Indicatori economici actuali:

Total fără TVA

L-l 7.008.759,89 lei

Total cu TVA

20.212.827,06 lei

din care:

C+M fără TVA

13.204.405,03 lei

C+M cu TVA

15.713.241,99 lei

Art.2. Directorul Serviciului Public Baia Populară Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință Corina BokorContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor