Hotărârea nr. 20/2020

HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 20

privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 2247/14.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 4253/21.01.2020 prin care Serviciul pentru Situații de Urgență propune aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară și, de asemenea, actualizarea procedurilor de lucru ale Centrului Operativ cu Activitate Temporară în cazul producerii situațiilor de urgență datorate surselor de risc existente pe teritoriul Municipiului Sibiu și abrogarea H.C.L. nr. 80/2018,

Urmare a modificărilor intervenite la anumite instituții și funcții, inclusiv ale unor angajați ai Primăriei Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.d), alin.7 lit.h), ale art.196 alin.1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă noul Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară, document care va include și noua componență pe funcții a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și procedurile de lucru ale Centrului Operativ cu Activitate Temporară în cazul producerii situațiilor de urgență datorate surselor de risc existente pe teritoriul Municipiului Sibiu.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 80/2018 având același obiect de reglementare.

Art.3. Serviciul pentru Situații de Urgență va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General

Dorin tlie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr./la HCL Jp 72020


REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ Șl

A CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ

2020

CUPRINS

CAPITOLUL! - DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Șl FUNCȚIONAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A SECRETARIATULUI TEHNIC

CAPITOLUL III - FUNCȚIONAREA COMITETULUI LOCAL PENTF SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A SECRETARIATULUI TEHNIC

CAPITOLUL IV- ATRIBUȚIILE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

CAPITOLUL V - OBLIGAȚIILE CONSULTANȚILOR DIN CADRUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

CAPITOLUL VI - CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ - CONSTITUIRE Șl ATRIBUȚII PRINCIPALE

CAPITOLUL VII - REALIZAREA CONDUCERII PE TIMPUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

CAPITOLUL VIII - ATRIBUȚIILE OFIȚERULUI DE SERVICIU LA CONTINUITATE PE TIMPUL PRODUCERII UNOR SITUAȚII DE URGENȚĂ, PRECUM Șl LA PRIMIREA INDICATIVULUI DE CONSTITUIRE A PERMANENȚEI

CAPITOLUL !X- DISPOZIȚII FINALE

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE
 • 1.1. Bază legală

în vederea stabilirii unui mecanism managerial, menit să asigure în mod unitar și profesionist gestionarea situațiilor de urgență care pot să apară la un moment dat pe teritoriul național, Guvernul României a aprobat următoarele acte normative, care stau la baza constituirii și funcționării Comitetului Local pentru Situații de Urgență:

 • -  Ordonanța de Urgență nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată și completată cu Legea nr. 15/2005 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență ;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 1490/2004, privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

 • -  Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, modificată și completată prin Legea nr. 212/2006;

 • -  Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor.

 • -   Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57 / 2019) - Art. 155,alin.5,lit.b) și

Art. 196,alin. 1 ,lit.b)

 • 1.2. Definiții

în sensul legislației menționate, prin „situație de urgență” se înțelege un eveniment excepțional cu caracter nonmilitar, care prin amploare și intensitate amenință viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar pentru stabilirea stării de normalitate sunt necesare: adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate.

Pe teritoriul Municipiului Sibiu situațiile de urgență pot fi favorizate sau declanșate de următoarele surse de risc:

 • 1.  riscuri naturale:

 • -  inundații

 • -  furtuni, tornade, secetă și îngheț

 • -  cutremure

 • -  alunecări de teren .

 • 2. riscuri tehnologice:

 • -   industriale

 • -  transport substanțe chimice.

 • 3.  riscuri biologice

 • 4.  incendii

 • 5. sociale

 • 6. descoperire muniție neexplodată

 • 7. amenințare teroristă

 • 8. apariția animalelor sălbatice în zona așezărilor umane.

 • a) Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu este un organism interinstituțional de sprijin în gestionarea situațiilor de urgență în aria de competență teritorială.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență se constituie prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și se actualizează prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu .

 • b) Centrul Operativ cu activitate temporară la nivelul Municipiului Sibiu este o structură tehnico-administrativă înființată în scopul îndeplinirii funcțiilor specifice pe durata stării de alertă, în cazul situațiilor de urgență, precum și pe timpul unor exerciții, aplicații și antrenamente pentru pregătirea răspunsului în astfel de situații.

Centrul Operativ cu activitate temporară se constituie, prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu, din personalul aparatului propriu al acestuia și al unor servicii și instituții de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și se completează cu specialiști din cadrul principalelor instituții și operatori economici cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență.

c) Asigurarea și organizarea secretariatului tehnic al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu este sarcina Centrului Operativ cu activitate temporară .

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Șl FUNCȚIONAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A SECRETARIATULUI TEHNIC

în baza actelor normative în vigoare, primarul Municipiului Sibiu, organizează Comitetul Local pentru Situații de Urgență, ca organism interinstituțional de sprijin în managementul situațiilor de urgență, componentă a Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, care este constituit din:

președinte: primarul Municipiului Sibiu;

vicepreședinți: viceprimarii Municipiului Sibiu;

 • -   membrii: secretarul municipiului, reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și operatori economici din municipiu, precum și manageri sau conducători ai operatorilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activității, constituie factori generatori de situații de urgență;

 • -   consultanți: a) experți și specialiști din aparatul propriu al autorităților administrației publice, care constituie comitetul, sau din instituții și unități în subordine.

 • b) reprezentanți ai instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, manageri ai societăților comerciale și regiilor autonome care desfășoară activități în domeniul de competență respectiv .

2.1.Structura Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu , pe funcții :

Nr. crt.

Instituția / Funcția în cadrul instituției

Funcția în C.L.S.U.

1.

Primăria Municipiului Sibiu (Primar)

Președinte

2.

Primăria Municipiului Sibiu (Viceprimar)

Vicepreședinte

3.

Primăria Municipiului Sibiu (Secretar general)

Membru

4.

Primăria Municipiului Sibiu (Șef Serviciu pentru Situații de Urgență)

Membru

5.

Primăria Municipiului Sibiu (Șef Serviciu Informatică)

Membru

6.

Primăria Municipiului Sibiu (Arhitect Șef)

Membru

7,

Primăria Municipiului Sibiu (Administrator Public)

Membru

8.

S.P. pt. Evidența Persoanelor (Director)

Membru

9.

S.P. de Adm. Cimitirului (Director)

Membru

10.

Primăria Municipiului Sibiu (Director Tehnic)

Membru

11,

Serviciul Public de Poliție Locală (Director)

Membru

12.

Serviciul Public Grădina Zoologică (Director)

Membru

Nr. crt.

Instituția / Funcția în cadrul instituției

Funcția în C.L.S.U.

13.

Primăria Municipiului Sibiu (Purtător de cuvânt)

Membru

14.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu

Membru

15.

Poliția Municipiului Sibiu

Membru

16.

Inspectoratul Jud.de Jandarmi

Membru

17.

S.C. “ APA-CANAL “ S.A. (Director)

Membru

18.

S.P. de Management Salubrizare și Protecția Mediului (Director)

Membru

19.

SC „DELGAZ-GRID" SA

Membru

20.

S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.

Membru

21.

S.C. “ELECTRICA” S.A. Sibiu

Membru

22.

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Membru

23.

Direcția de Sănătate Publică Sibiu

Membru

24.

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Membru

25.

Șist, de Gospodărire a Apelor Sibiu

Membru

26.

Spitalul Public de Pediatrie Sibiu

Membru

2.2. Consultanții din cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al

Municipiului Sibiu , pe funcții:

Nr. crt.

Instituție / Operator economic

Funcția în C.L.S.U.

1

Serv. Județean de Salvamont Sibiu

Consultant

2

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Sibiu

Consultant

3

S.C. “TURSIB” S.A.

Consultant

4

S.P. Evidența Persoanelor Municipiului Sibiu

Consultant

5

Ocolul Silvic Sibiu

Consultant

6

Serviciul Public de Poliție Locală

Consultant

2.3. Structura secretariatului tehnic al Comitetului Local pentru Situații de Urgență , pe funcții :__________________________________________________

Nr. crt.

Instituția / / Funcția în cadrul instituției

Funcția în Secretariatul tehnic al CLSU

1.

Primăria Municipiului Sibiu (Secretar)

Președinte Secretariat Tehnic

2.

Primăria Municipiului Sibiu (Consilier Serviciul pentru Situații de Urgență)

Secretar

3.

Primăria Municipiului Sibiu (Șef Serviciu pentru Situații de Urgență)

Membru

4.

Primăria Municipiului Sibiu (Director Tehnic)

Membru

5.

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu (Consilier Juridic)

Membru

6.

Primăria Municipiului Sibiu (Șef Serviciu Administrativ)

Membru

7.

Primăria Municipiului Sibiu (Șef Serviciu Gospodărire)

Membru

NOTĂ : Numirea membrilor și consultanților, pe funcții se va face prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu, la propunerea Serviciului pentru Situații de Urgență , ori de câte ori este nevoie.

CAPITOLUL III FUNCȚIONAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl A SECRETARIATULUI TEHNIC

 • 3.1. Modul de convocare

Convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență se face de către președinte, în următoarele cazuri:

 • -   pentru pregătire și informare, conform Planului de activități anual;

 • -  la cererea președintelui, vicepreședintelui sau a unui coordonator al Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

 • -  când există premisele unei stări generatoare de situații de urgență;

la solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Ședințele se desfășoară în prezența majorității membrilor convocați sau a înlocuitorilor desemnați.

 • 3.2. Periodicitatea întâlnirilor

întrunirea Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu are loc după cum urmează:

 • -  semestrial pentru pregătirea informării și adoptarea unor planuri și măsuri de sezon;

 • -  de câte ori situația o impune;

 • 3.3. Modul de adoptare a hotărârilor

Hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenți;

Punerea în aplicare a Planurilor de evacuare se face prin Decizia Președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență, adoptată în urma propunerilor sau solicitărilor coordonatorilor grupurilor de suport tehnic pentru situații de urgență.

 • 3.4. Stabilirea Planurilor de activități anuale

Planul de activități anuale se întocmește de către secretariatul tehnic pe baza propunerilor coordonatorilor și membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență și se aprobă de președintele comitetului.

Planurile de activități au următorul conținut:

 • -  ședințe semestriale - ordinare;

 • -   participarea la activități instructive și practico-aplicative conduse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu;

 • -  acțiuni de control și îndrumare la nivelul municipiului;

 • -  verificarea funcționării modului de înștiințare-alarmare și avertizare la nivelul municipiului, instituțiilor publice și operatori economici din municipiu;

 • -  actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a organismelor de lucru ale acestuia;

 • -  verificarea modului de actualizare și de punere în aplicare a planurilor de intervenție și conducere în cazul situațiilor de urgență;

 • -  propuneri pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale.

 • 3.5. Secretariatul tehnic

Secretariatul tehnic cu activitate temporară își desfășoară activitatea pe timpul producerii unor situații de urgență, precum și pe perioada limitării și înlăturării efectelor acestora.

Secretariatul tehnic cu activitate temporară are următoarele atribuții principale:

 • -  asigură convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și transmiterea ordinii de zi;

 • -  primește și pregătește materialele pentru ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și le prezintă președintelui și membrilor acestuia;

 • -  execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;

 • -  asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de hotărâre sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;

 • -  difuzează la componentele Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență și la autoritățile interesate , documentele emise de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu privind activitatea preventivă și de intervenție;

 • -  întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

 • -  întocmește proiecte de comunicate de presă, pe care le transmite serviciului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu spre publicare în presă;

 • -  urmărește realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu;

 • -  gestionează documentele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu;

 • -  asigură punctul de contact cu Secretariatul tehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu;

 • -  îndeplinește alte sarcini stabilite de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu, precum și de către președintele acestuia.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ Șl OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

 • 4.1. Atribuțiile generale ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență
 • a) informează prin centrul operațional județean, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

 • b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul Municipiului Sibiu, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmărește îndeplinirea lor;

 • c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul Municipiului Sibiu;

 • d) analizează și avizează Planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență;

 • e) informează Comitetul Județean și Consiliul Local asupra activității desfășurate;

 • f)  îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.

 • 4.2. Obligațiile președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență:
 • a) convoacă întrunirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu ;

 • b) stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia;

 • c) semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate;

 • d) semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative;

 • e) îl informează operativ pe președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență despre situațiile de urgență apărute.

 • 4.3. Obligațiile vicepreședintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență:
 • a) îndeplinește atribuțiile președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu ;

 • b) îndeplinește atribuțiile care îi revin în calitate de membru al Comitetului:

• participă la ședințele comitetului;

o prezintă informări și puncte de vedere;

o menține permanent legătura cu centrele operative corespondente.

 • 4.4. Obligațiile membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență:
 • a) participă la ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu;

 • b) prezintă informări și puncte de vedere ;

 • c) îi informează operativ pe conducătorii instituțiilor și unităților pe care le reprezintă asupra problemelor dezbătute, concluziilor rezultate, hotărârilor și măsurilor adoptate și urmăresc aplicarea acestora în sectoarele de competență;

 • d) mențin permanent legătura cu centrele operative corespondente.

 • 4.5. Obligații pe linie de specialitate :

 • 4.5.1. INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “CPT. DUMITRU CROITORU” AL JUDEȚULUI SIBIU are următoarele obligații :

- ținând cont de multitudinea situațiilor de urgență în care, pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative, intervin echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu, rolul acestei instituții în Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu este complex:

 • ■  accidente rutiere (transport materiale periculoase):

intervenție la descarcerare

—>    limitarea, prin intermediul echipei specializate pe domeniul nuclear-

chimic-biologic, a efectelor deversării substanțelor periculoase pe carosabil și în afara acestuia (trotuar, teren agricol sau de altă natură, pășune, pădure);

-> stingerea, după caz, a incendiului provocat de explozie sau aprinderea substanței transportate;

® alunecări de teren:

—>    sprijin pentru evacuarea locuitorilor din zona afectată

-> acordarea primului ajutor (dacă este cazul)

 • ■  avarii la conducte de apă / inundați cauzate de refularea canalizărilor:

-> sprijinirea formațiunilor specializate ale S.C. Apă-Canal S.A. și ale Serviciului pentru Situații de Urgență la evacuarea apei rezultate din producerea avariei sau inundației;

-» sprijinirea operațiunilor de evacuare de bunuri și persoane (unde este cazul).

n cutremur:

evacuarea persoanelor afectate și acordarea primului ajutor

-» căutarea victimelor cu mijloacele specifice (inclusiv câine specializat) -> deblocare și descarcerare

 • ■  explozii și avarii la rețeaua de distribuție a gazului metan:

-> intervenția operativă pentru evacuarea de bunuri , persoane , după caz, acordare de prim ajutor;

-> stingerea incendiului generat de explozie;

-> cercetarea împrejurărilor producerii exploziei, împreună cu specialiștii SC DELGAZ-GRID SA ;

 • ■  inundații cauzate de creșterea debitelor Râului Cibin și/sau afluenților:

->    sprijinirea operațiunilor de evacuare de bunuri și persoane (după caz);

->    acțiuni de evacuare a apei din gospodăriile afectate și din alte

obiective social-economice;

-> sprijinirea acțiunilor de îndiguire sau consolidare a digurilor existente;

-> studierea datelor cu privire la debite și propunerea de măsuri preventive, împreună cu specialiștii din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor.

 • -  în toate situațiile, prin echipele S.M.U.R.D., Inspectoratul pentru Situații de Urgență acordă asistența medicală în primă urgență la locul sau în zona de producere a situației de urgență;

 • -  de asemenea, instituția asigură transmiterea către populație a materialelor informative legate de prevenire, acțiune și protecție în situații de urgență .

 • 4.5.2. POLIȚIA MUNICIPIULUI SIBIU
 • -  în principal, obligațiile Poliției Municipiului Sibiu în cadrul Comitetului Local al Municipiului Sibiu vizează:

 • ■   apărarea ordinii și liniștii publice;

 • ■  prevenirea infracțiunilor, respectiv depistarea făptuitorilor;

 • ■   dirijarea circulației, stabilirea și delimitarea zonelor cu restricții;

 • ■  coordonarea acțiunilor de evacuare de bunuri și persoane.

 • -   în situații de urgență, rolul poliției, ca instituție specializată a statului, exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii;

 • 4.5.3. INSPECTORATUL JUDEȚEAN de JANDARMI
 • •  execută misiuni de asigurarea, restabilirea și menținerea ordinii publice ;

 • •  în cooperare cu alte instituții ale statului asigură, restabilesc și mențin ordinea publică în cazul transportului de substanțe periculoase și / sau în cazul situațiilor de urgență ;

 • •  asigură măsuri de ordine și de protecție a zonelor în care s-a produs sau există pericolul iminent de producere a unor incendii, explozii ori a altor situații de urgență ce pun în pericol viața, integritatea fizică a persoanelor sau bunurile acestora ;

 • •  participă la limitarea și înlăturarea consecințelor dezastrelor naturale, tehnologice, de mediu sau complexe, de asemenea, în cazul unui exercițiu / a simulării unei situații de urgență cu desfășurare de forțe în teren .

 • 4.5.4. S.C. APĂ-CANAL S.A.

- administrează, întreține și modernizează sistemul de alimentare cu apă potabilă și pe cel de evacuare a apelor menajere, industriale și pluviale din Municipiul Sibiu;

 • -  atribuțiile generale în situații de urgență se referă la remedierea avariilor la rețelele pe care le administrează, în principal, în următoarele situații:

 • ■  avarii la conducte de apă - remediere operativă

 • ■  cutremur - refacerea rețelei afectate

° explozii și avarii la rețeaua de distribuție a gazului metan

a inundații cauzate de creșterea debitelor râului Cibin și/sau afluenților /, de asemenea , inundații cauzate de refularea canalizărilor (sprijin cu tehnica proprie, la evacuarea apelor din gospodării și decolmatare);

 • -  totdată, cu ajutorul cisternelor din dotarea proprie, S.C. APĂ-CANAL S.A. asigură aprovizionarea cu apă potabilă a populației afectate în urma producerii unui dezastru (cutremur, poluare accidentală etc.).

4.5.5. SC DELGAZ-GRID SA

prin specificul activității sale, SC DELGAZ-GRID SA

exploatează și întreține rețeaua de distribuție a gazului metan din municipiul Sibiu;

 • -  principalele atribuții în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu, pe tipuri de risc, sunt:

° accidente rutiere (transport materiale periculoase) - măsuri de prevenire a unor explozii (după caz) sau intervenție operativă, în cazul în care, în urma accidentului, a fost afectată și rețeaua de distribuție a gazului metan;

 • ■  explozii și avarii la rețeaua de distribuție a gazului metan - intervenție operativă la remedierea avariilor și luarea măsurilor de prevenire și protecție necesare;

n incendii la clădiri publice din administrarea municipalității și incendii la locuințe, depozite, magazine - remedierea eventualelor avarii și participarea la acțiunile de expertizare privind cauzele producerii incendiului.

4.5.6. S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.
 • -  principala atribuție în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență este menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de telecomunicații a sistemului de înștiințare-alarmare (comunicația între Centrala de alarmare din punctul de comandă municipal și sirenele din sistemul centralizat); în acest sens, S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. răspunde solicitărilor specialiștilor din cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu cu atribuții în gestionarea fizică și computerizată a sistemului;

 • -  pe tipuri de risc, activitatea S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A constă, în principal, în următoarele:

 • ■  alunecări de teren / cutremure - restabilirea legăturilor de telecomunicații în cazul prăbușirii unor stâlpi de susținere a cablurilor sau avarierii cablurilor subterane;

 • ■  explozii și avarii la rețeaua de distribuție a gazului metan - refacerea porțiunilor afectate de explozii / avarii;

 • ■  inundații cauzate de refularea canalizărilor - remedierea avariilor apărute în căminele de vizitare, unde este cazul;

a incendii la clădiri publice din administrarea municipalității și incendii la locuințe, depozite, magazine - înlocuirea cablurilor și/sau echipamentelor de telefonie / internet afectate de incendii;

D căderi / ruperi de copaci - refacerea rețelei afectate, după degajarea de către factorii responsabili.

4.5.7. S.C. ELECTRICA S.A.

 • a) principala atribuție în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență este menținerea în permanentă stare de funcționare a rețelei de alimentare cu energie electrică, a punctului de comandă municipal , a echipamentelor componente ale sistemului de înștiințare-alarmare , precum și a adăposturilor de protecție civilă ;în acest sens, S.C. ELECTRICA S.A. răspunde solicitărilor specialiștilor din cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență cu atribuții în domeniu ;

 • b) activitatea S.C. ELECTRICA S.A., pe tipuri de risc :

 • •  alunecări de teren / cutremure - restabilirea rețelei de alimentare cu energie electrică în cazul prăbușirii unor stâlpi de susținere a cablurilor sau avarierii cablurilor subterane;

 • •  explozii și avarii la rețeaua de transport și distribuție a energiei electrice; refacerea porțiunilor afectate de explozii / avarii;

 • •  inundații cauzate de refularea canalizărilor - remedierea avariilor apărute în căminele de vizitare, unde este cazul;

 • •  incendii la clădiri publice din administrarea municipalității și incendii la locuințe, depozite, magazine - înlocuirea cablurilor și / sau echipamentelor afectate de incendii;

 • •  căderi /ruperi de copaci - refacerea rețelei afectate, după degajarea de către factorii responsabili.

 • 4.5.8. DIRECȚIA SANITAR VETERINARA
 • •  desfășoară acțiuni de prevenire privind respectarea normelor igienico-sanitare ;

 • •  desfășoară acțiuni de prevenire a apariției riscurilor biologice (boli ale animalelor transmisibile la om) ;

 • •  acționează pentru îndepărtarea manifestării riscurilor biologice în cazul producerii unui eveniment;

 • •  recoltează și analizează probe de la animalele sălbatice prezente în comunitățile umane , animale suspecte de boli infecțioase -pentru stabilirea diagnosticului și în funcție de rezultate decide relocarea sau eutanasierea animalului;

 • •  asigură participarea în echipa de intervenție ;

 • •  acționează pentru înlăturarea efectelor evenimentului (în situația epizotiilor (izolează și asanează zona , dezinfectează adăposturile și spațiile din gospodării, cu posibilitatea de instaurare a carantinei pe o perioadă considerată necesară).

 • 4.5.9. DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA
 • •  desfășoară acțiuni de prevenire privind respectarea normelor igienico-sanitare

 • •  desfășoară acțiuni de prevenire a apariției riscurilor biologice,chimice în cazul producerii unui eveniment

 • •  acționează pentru îndepărtarea manifestării riscurilor biologice , chimice

 • •  acționează pentru înlăturarea efectelor evenimentului (ex.verifică calitatea apei care se distribuie la populație și aplicarea unor măsuri concrete pentru curățarea, decolmatarea și dezinfectarea surselor de apă).

 • 4.5.10. AGENȚIA REGIONALA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
 • •  desfășoară acțiuni de prevenire a producerii unor evenimente (situații de urgență) prin monitorizarea calității apei , aerului și solului;

 • •  acționează pentru limitarea și îndepărtarea efectelor rezultate în urma producerii unui eveniment;

© participă la gestionarea situațiilor de urgență generate de apariția animalelor sălbatice în zona așezărilor umane;

 • •  asigură participarea în echipa de intervenție .

 • 4.5.11. SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR
 • •  urmărește și supraveghează evoluția în timp a parametrilor hidrometeorologici;

 • •  asigură primirea informațiilor de la unitățile furnizoare de date;

o urmărește și supraveghează regimurile de exploatare operativă în concordanță cu situația hidrometeorologică, cu starea folosințelor de apă, cu activitățile complexe de apărare împotriva inundațiilor;

o creează și gestionează baza de date permanentă cuprinzând elementele caracteristice ale cursurilor de apă, ale construcțiilor hidrotehnice, precum și valorile critice ale principalilor indicatori și parametrii ce caracterizează sistemul apelor;

q coordonează măsurile de intervenție și apărare în situații excepționale, determinate de starea sau integritatea funcțională a lucrărilor hidrotehnice, incidente sau avarii directe ale acestora;

 • •  coordonează activitatea de apărare împotriva inundațiilor.

 • 4.5.12. SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE

© acordarea primului ajutor și asistență medicală la nevoie;

o suplimentarea capacității de spitalizare ;

o recrutarea personalului medical pensionat și instalarea spitalului de campanie, în cazul producerii unui eveniment;

© asigurarea asistenței medicale de urgență pt. structurile de intervenție operativă ;

o asigurarea medicamentelor și instrumentarului medical pentru prevenirea și în cazul producerii unor evenimente.

 • 4.5.13. SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAREA CIMITIRULUI Municipiului Sibiu

© asigură logistica necesară pentru persoanele decedate în urma unei situații de urgență .

4.5.14.SERVICIUL PUBLIC GRĂDINA ZOOLOGICĂ SIBIU

® participă la gestionarea situațiilor de urgență generate de apariția animalelor sălbatice în zona așezărilor umane ;

© asigură participarea în echipa de intervenție (armă cu tranchilizant , plasă, etc.);

© asigură mijloc de transport , respectiv transportă animalului sălbatic capturat în viață , de asemenea va asigura și spațiul special amenajat de carantină ;

© după realizarea de către D.S.V.S.A. Sibiu a setului de analize, în funcție de rezultate se va decide relocarea sau eutanasierea animalului.

Persoanele cu statut de membru în Comitetul Local pentru Situații de Urgență au drept de vot în cadrul ședințelor Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

CAPITOLUL V OBLIGAȚIILE CONSULTANȚILOR DIN CADRUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

Obligațiile consultanților Comitetului Local pentru Situații de Urgență în cadrul centrelor operative pe tipuri de dezastre , sunt următoarele :

5.1.Obligații generale :
 • a) participă la ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu;

 • b) îi consiliază pe membrii comitetului asupra problemelor tehnice și de specialitate;

 • c) asigură documentarea tehnică de specialitate.

Persoanele cu statut de consultant în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență nu au drept de vot în cadrul ședințelor Comitetului Local pentru Situații de Urgență .

 • 5.2. Obligații pe linie de specialitate :

 • 5.2.1. SERVICIULUI PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT SIBIU
 • •  organizează, coordonează și desfășoară activitățile de salvare montană în Stațiunea Păltiniș, atunci când se impune;

 • •  asigură preluarea apelurilor de urgență privind accidentele montane ;

 • •  asigură permanența în stațiunea Păltiniș și la refugiile din zonă ;

 • •  în situații speciale și în cazul producerii unor calamități naturale, colaborează cu celelalte servicii publice comunitare pentru apărarea și / sau salvarea vieții oamenilor sau a bunurilor materiale, după caz;

 • •  îndeplinește orice alte atribuții legate de activitatea de salvare montană prevăzute de legislația în vigoare sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean Sibiu sau prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Sibiu .

 • 5.2.2. OCOLUL SILVIC SIBIU
 • •  desfășoară acțiuni de prevenire a apariției riscurilor la fondul forestier;

 • •  participă la gestionarea situațiilor de urgență generate de apariția animalelor sălbatice în zona așezărilor umane ;

 • •  asigură participarea în echipa de intervenție ;

 • •  acționează pentru limitarea și înlăturarea efectelor rezultate în urma producerii unui eveniment (ex.în caz de incendiu).

 • 5.2.3. CENTRUL REGIONAL DE PROGNOZA A VREMII - TRANSILVANIA SUD
 • •  desfășoară activități de prevenire a producerii unor evenimente meteo , în acest sens transmițând prognoze privind starea vremii;

 • •  în cazul producerii unui eveniment (situație de urgență) transmit în timp util prognoze privind starea vremii .

 • 5.2.4. S.C. TURSIB S.A.
 • •  asigură mijloacele de transport pentru evacuarea populației în situații de urgență ;

 • •  participă cu forțe și mijloace proprii la revenirea la starea de normalitate.

 • 5.2.5. SERVICIUL PUBLIC EVIDENȚA PERSOANELOR Municipiului Sibiu
 • •  asigură informații privind populația în zona de intervenție pentru evacuarea acesteia în cazul în care situația o impune .

 • 5.2.6. SERVICIUL PUBLIC de POLIȚIE LOCALĂ

o desfășoară acțiuni de prevenire pentru menținerea ordinii publice;

o menține ordinea publică pentru asigurarea activităților de intervenție împreună cu forțele specializate , în zona de desfășurare a situației de urgență ;

© participă cu forțe proprii pentru revenirea la starea de normalitate.

CAPITOLUL VI CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ ( SECRETARIAT TEHNIC )

- CONSTITUIRE Șl ATRIBUȚII PRINCIPALE ~

1.Centrul Operativ cu activitate temporară, se constituie numai la declararea stării de alertă, conform Schemei de organizare - Anexa 1 :

Pe timpul funcționării Centrul Operativ cu activitate temporară îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) centralizează și transmite operativ la Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Sibiu date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

 • b) monitorizează situațiile de urgență și informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Sibiu și celelalte centre operaționale și operative interesate;

 • c) urmărește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri;

 • d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor, precum și menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;

 • e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și fac propuneri pentru asigurarea lor;

 • f) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;

 • g) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență, prevăzute de lege și de prezentul Regulament.

Centrul Operativ cu activitate temporară asigură Secretariatul Tehnic

permanent al Comitetului Local și, în acest sens, îndeplinește următoarele atribuții specifice:

 • a) asigură convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și transmiterea ordinii de zi;

 • b) primește și pregătește materialele pentru ședințele Comitetului Local și le prezintă președintelui și membrilor comitetului;

 • c) asigura convocarea Comitetului Local pentru situații de urgență și transmiterea ordinii de zi;

 • d) executa lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;

 • e) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;

 • f)  difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate documentele emise de Comitetul Local privind activitatea preventivă și de intervenție;

 • g) întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

 • h) întocmește proiecte de comunicate de presă și le înaintează serviciului specializat din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu;

 • i)  urmărește realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor Comitetului Local pentru situații de urgență;

 • j)  gestionează documentele Comitetului Local pentru situații de urgență;

 • k) asigură punctul de contact cu Secretariatul Tehnic permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Sibiu;

 • l)  îndeplinește alte sarcini stabilite de Comitetul Local și/sau de președintele acestuia.

Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, personalul Centrului Operativ temporar este investit cu exercițiul autorității publice.

Coordonarea tehnică și de specialitate a Centrului Operativ temporar al Municipiului Sibiu se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care asigură și menținerea permanentă a fluxului informațional cu acesta.

Conform H.G. nr. 557 / 2016 privin managementu tipurilor de risc , comandantul acțiunilor de intervenție în caz de dezastre produse la nivelul Județului Sibiu este Șeful Inspectoratului pt.Situații de Urgență al Județului Sibiu .

2.Structura organizatorică și modul de lucru a centrului operativ , pe tipuri de dezastre este conform anexelor 2 - 16 .

CAPITOLUL VII REALIZAREA CONDUCERII PE TIMPUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

 • 7.1. Locul punctului de conducere și dotarea tehnică a acestuia

Pe durata situațiilor de urgență, conducerea se execută de către președintele și vicepreședintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență din Punctul de comandă municipal al Serviciului pentru Situații de Urgență.

Dotarea Punctului de comandă include:

 • -   linie telefonică digitală;

 • -  conexiune internet;

 • -  centrală de alarmare publică;

 • -  stații de emisie-recepție - TETRA

 • -  telefon mobil;

 • -   radioreceptor;

 • -   hărți;

 • -  alte materiale și tehnică necesare bunei funcționări, în funcție de situația de urgență .

 • 7.2. Documente de conducere

Documentele care stau la baza activității de conducere sunt următoarele:

 • -   Schema cu riscurile teritoriale din județ;

Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Municipiului Sibiu;

 • -  Planul de Evacuare la nivelul Municipiului Sibiu

 • -   Regulamente privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri;

 • -  Planuri de intervenție și de cooperare.

 • 7.3. Prezentarea sintezelor și rapoartelor

Comitetul Local informează pe baza rapoartelor operative Comitetul Județean prin Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Sibiu asupra evoluției situațiilor de urgență, precum și asupra intervenției operative sau a executării operațiunilor de evacuare.

 • 7.4. Asigurarea legăturilor

Legăturile fir se realizează prin sistemul teritorial de telecomunicații al S.C. TELEKOM S.A.

Legăturile radio se realizează prin stațiile de emisie-recepție TETRA din dotarea Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, prin Serviciu de Transmisiuni Speciale (S.T.S.) .

CAPITOLUL VIII ATRIBUȚIILE OFIȚERULUI DE SERVICIU LA CONTINUITATE PE TIMPUL PRODUCERII UNOR SITUAȚII DE URGENȚĂ, PRECUM Șl LA PRIMIREA INDICATIVULUI DE CONSTITUIRE A PERMANENȚEI (la starea de alertă)

 • 8.1. Atribuțiile ofițerului la continuitate :

Ofițerul de serviciu la continuitate este angajat al Serviciului pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

Continuitatea se asigură în conformitate cu graficul trimestrial întocmit la nivelui Serviciului pentru Situații de Urgență și comunicat la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu și la Serviciul Public de Poliție Locală .

Ofițerul de serviciu la continuitate are următoarele atribuții:

 • -  îndeplinește funcția de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, cu toate obligațiile și atribuțiile care îi revin acestuia;

 • -   nu poate părăsi localitatea pe durata îndeplinirii serviciului;

 • -  în 15 minute de la declanșarea situației de urgență, se prezintă la sediul Centrului Operativ cu activitate temporară;

 • -   conduce activitățile de limitare și înlăturare a efectelor situației de urgență;

Ofițerul la continuitate primește de la dispecerul Serviciului Public de Poliție Locală mesajul cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de urgență la nivelul Municipiului Sibiu.

Verificarea autenticității mesajului de către Dispecerul Serviciului Public de Poliție Locală (continuitate).

în primă urgență, ofițerul la continuitate , anunță telefonic șeful Serviciului pentru Situații de Urgență, precum și se deplasa la locul (sau în zona) producerii situației de urgență despre care a fost informat.

Șeful Serviciului pentru Situații de Urgență comunică conducerii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, prin mesaj telefonic , situația de urgență propriu - zisă , către :

Primarul Municipiului Sibiu

Viceprimarul Municipiului Sibiu Secretarul primăriei.

în etapa următoare, ofițerului la continuitate îi revine obligația de a anunța factorii care urmează să intervină , conform schemelor de organizare (anexe ale prezentului Regulament de Organizare și Funcționare) , în funcție de specificul situației de urgență produsă.

în paralel cu anunțarea factorilor implicați în intervenție (reprezentanți în Comitetul Local pentru Situații de Urgență ai principalelor instituții și operatori economici de pe raza Municipiului Sibiu cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență), ofițerul la continuitate este responsabil cu anunțarea personalului Serviciului pentru Situații de Urgență și a personalului de intervenție din cadrul acestuia.

 • 8.2. Permanența

Ofițerul de serviciu la permanență are următoarele atribuții:

 • -  centralizează și transmite la Centrul Operațional Județean date și informații cu privire la apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;

 • -  monitorizează situațiile de urgență și informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean și celelalte centre operaționale și operative interesate;

 • -  urmărește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri;

 • -  asigură transmiterea operativă a deciziilor dispozițiilor și ordinelor precum și menținerea legăturilor de comunicații cu Centrul Operațional Județean și alte centre operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele pentru apeluri de urgență, precum și cu propriile servicii și forțe care intervin;

 • -  centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și face propuneri pentru asigurarea acestora;

 • -  gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;

 • -  îndeplinește orice alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE
 • 9.1. Asigurarea materială și financiară

Fondurile bănești pentru realizarea dotărilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu, se vor asigura din bugetul propriu, alocat anual cu această destinație.

Finanțarea acțiunilor de înlăturare a efectelor și consecințelor situațiilor de urgență se efectuează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Spațiile de lucru sunt echipate cu mobilier, aparatură și echipament de comunicații, echipament de comunicații speciale și de cooperare, informatică și birotică, corespunzător componenței comitetului și atribuțiilor acestuia.

 • 9.2. Intrarea în vigoare și punerea în aplicare

Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării lui prin Hotărâre a Consiliul Local al Municipiului Sibiu .

De punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului Regumalent răspunde Primarul Municipiului Sibiu .

Câte un exemplar al Regulamentului va fi pus la dispoziția membrilor și consultanților din componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

yXncxci 1

CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ laR0F

( SECRETARIATUL TEHNIC )

(schema de organizare )

CENTRE OPERATIVE

PE TIPURI DE DEZASTRE

ASIGURAREA CONTINUITĂȚII **

SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


ASIGURAREA

PERMANENȚEI ***


FORMAȚIA DE POMPIERI CIVILI DIN PĂLTINIȘ


LEGENDA

* Organizate pe tipuri de risc, cf. Schemei

organizare

înștiințării

alarmării

** Dispecerul din cadrul Serviciului Public de Poliție Locală

*** Ofițerul de serviciu din cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență

PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV ÎN CAZUL PRODUCERII DE
PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV ÎN CAZUL PRODUCERII DE ALUNECĂRI DE TERENPreședinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasPROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZUL PRODUCERII DE AVARII LA CONDUCTE DE APĂ

Transmiterea mesajului de către:

• dispeceratul LS.U.J. (112) dispecerul Serviciului Public de Poliție Locală (0369 / 911)


Transmiterea mesajului către conducerea P.M.S.:

 • •  Primar

 • •  Viceprimar

 • •  Secretar general
Verificarea autenticității mesajului de către dispecerul Serviciului Public de Poliție LocalăAnunț mpCQ i


Ofițerul de serviciu la continuitate conform graficului întocmit de Serviciul pentru Situații de UrgențăDeplasarea la locul producerii evenimentului Și anunțarea, în funcție de situație a următorilor factori:


Șef Serviciu pentru Situații de Urgență , personalul de intervenție Și personalul

Serviciului pentru Situații de Urgență


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie FazakasInspectoratul Jud. pt. Situații de Urgență Sibiu - 112 ; 0269 / 211.212 S.C. APÂ-CANAL S.A.- 0269 / 222.777;Fax: 0269 Z223.468 S.C. ELECTRICA S.A. - 0269 / 929; 026 / 205.999

S.C. DELGAZ - GRID S.A.- 0369 / 40.33.88 S.C. TURSIB S.A. - 0269 / 426.100

Inspectoratul de Poliție al Municipiului Sibiu - 0269 / 216.262; 0269 / 210.591 Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu- 0269 / 233.190 Serviciul Public de Poliție Locală - 0269 / 208.978

Contrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor

PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZ DE CUTREMUR

Transmiterea mesajului de către:

• dispeceratul I.S.U.J. (112) dispecerul Serviciului Public de Poliție Locală (0369 / 911)

Transmiterea mesajului către conducerea P.M.S.:

 • •  Primar

 • •  Viceprimar

 • •  Secretar general
Verificarea autenticității mesajului de către dispecerul Serviciului Public de Poliție LocalăDeplasarea la locul producerii evenimentului Și anunțarea, în funcție de situație a următorilor factori:
Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV ÎN CAZUL PRODUCERII DE RISCURI BIOLOGICE ÎN COMBATEREA BOLILOR

_

Transmiterea mesajului către conducerea P.M.S.:

 • •  Primar

 • •  Viceprimar

 • •  Secretar generalVerificarea autenticității mesajului de către dispecerul Serviciului Public de Poliție Locală
Ofițerul de serviciu la continuitate conform graficului întocmit de Serviciul pentru Situații de Urgență


Anunț mpci) i


| Anunț telefonic


Șef Serviciu pentru Situații de UrgențăDeplasarea la locul producerii evenimentului Și anunțarea, în funcție de situație a următorilor factori :


Șef Serviciu pentru Situații de Urgență , personalul de intervenție Și personalul

Serviciului pentru Situații de Urgență


Direcția de Sănătate Publică

Sibiu 0269/210.071

PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZ DE EXPLOZII ȘI AVARII LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A GAZULUI METAN

Transmiterea mesajului de către:

• dispeceratul I.S.U.J. (112) dispecerul Serviciului Public de Poliție Locală (0369 / 911)

Transmiterea mesajului către conducerea P.M.S.:

 • •  Primar

 • •  Viceprimar

 • •  Secretar generalVerificarea autenticității mesajului de către dispecerul Serviciului Public de Poliție LocalăOfițerul de serviciu la continuitate conform graficului întocmit de Serviciul pentru Situații de Urgență


Anunț mow iDeplasarea la locul producerii evenimentului Și anunțarea, în funcție de situație a următorilor factori:Direcția Tehnică


Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Inspectoratul Jud. pt. Situații de Urgentă Sibiu - 112 ; 0269/211.212 S.C. DELGAZ - GRID S.A.- 0369 / 40.33.88

S.C. ELECTRICA S.A. - 0269 / 205.999 sau 269 / 929 SC TELEKOM SA - 0269 / 211.033

S.C. APÂ-CANAL S.A. - 0269 / 222.777; Fax:0269 / 223.468 Serviciul Public de Poliție Locală - 0269 / 208.978 Inspectoratul de Poliție al Mun. Sibiu - 0269/216.262; 0269/210.591 Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu- 0269 / 233.190
PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZ DE INUNDAȚII CAUZATE DE CREȘTEREA DEBITELOR RÂULUI CIBIN ȘI/SAU A AFLUENȚILOR

PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZ DE INUNDAȚII CAUZATE DE REFULAREA CANALIZĂRILORPROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV ÎN CAZ DE INCENDII LA CLĂDIRI PUBLICE DIN ADMINISTRAREA MUNICIPALITĂȚII

Anexa 13 la ROF PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZ DE INCENDII LA LOCUINȚE, DEPOZITE, MAGAZINE

PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZUL DESCOPERIRII DE MUNIȚIE NEEXPLODATĂ
PROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV

ÎN CAZ DE AMENINȚARE TERORISTĂPROCEDURA DE LUCRU A CENTRULUI OPERATIV ÎN CAZUL

APARIȚIEI DE ANIMALE SĂLBATICE ÎN ZONA AȘEZĂRILOR UMANE ’ »