Hotărârea nr. 2/2020

HOTĂRÂREA NR. 2 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului "Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin" și a cheltuielilor legate de proiect (Abrogată de HCL NR. 52/2020)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID. VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 2

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin” și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 405/07.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 406/07.01.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin” și a cheltuielilor legate de proiect,

Având în vedere următoarele:

  • -  Proiectul „Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin", depus de Municipiul Sibiu pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă a fost admis după etapa de evaluare tehnică și financiară a intrat în etapa precontractuală,

  • -  conform Ghidului specific al solicitantului de finanțare în etapa contractuală trebuie anexată la cererea de finanțare Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție,

  • -  solicitarea nr. 49060/16.12.2019 a ADR Centru privind necesitatea modificării bugetului proiectului prin modificarea valorii asistenței nerambursabile pentru prezentul proiect, astfel încât aceasta, cumulat cu valoarea asistenței nerambursabile pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 pentru care a fost deja demarată etapa de precontractare, să nu depășească alocarea totală a municipiului aprobată de AM POR pentru acest apel de proiecte, diferența dintre valoarea eligibilă și valoarea nerambursabilă ce poate fi primită la acest moment pentru prezentul proiect urmând să constituie contribuție proprie a Municipiului la valoarea eligibilă a proiectului,

  • -  valoarea totală a proiectului este de 56.459.580,97 lei (inclusiv TVA), din care 53.488.367,83 lei reprezintă contribuția proprie eligibilă a Municipiului Sibiu (94,788% din totalul cheltuielilor eligibile) conform solicitării ADR Centru nr. 49060/16.12.2019 și 30.110,69 lei reprezintă cheltuielile totale neeligibile ale proiectului;

- în cazul în care AM POR va decide suplimentarea alocării Municipiului Sibiu, aferentă Axei Prioritare 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 - Peducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă a fost admis după etapa de evaluare tehnică și financiară, se va recalcula contribuția proprie a Municipiului Sibiu aferentă acestui proiect;

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.k), art.136 alin.1 și 8, art.139 alin.3 lit.a), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă proiectul „TRASEU PIETONAL Șl PENTRU BICICLIȘTI DE-A LUNGUL RÂULUI CIBIN” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „TRASEU PIETONAL Șl PENTRU BICICLIȘTI DE-A LUNGUL RÂULUI CIBIN", în cuantum de 56.459.580,97 (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Sibiu, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 94,788% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 53.488.367,83 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „TRASEU PIETONAL Șl PENTRU BICICLIȘTI DE-A LUNGUL RÂULUI CIBIN".

Art.4 Se aprobă suportarea de către Municipiul Sibiu din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „TRASEU PIETONAL Șl PENTRU BICICLIȘTI DE-A LUNGUL RÂULUI CIBIN", pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

Art.6 Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 09.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor