Hotărârea nr. 199/2020

HOTĂRÂREA NR. 199 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Șoseaua Alba Iulia, B-dul Gen. Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii - porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.199

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Șoseaua Alba lulia, B-dul Gen.Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii- porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)”

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 25.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.39081/11.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.39129/11.06.2020 prin care Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic, Management, Energetic și Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice, propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Șoseaua Alba lulia, B-dul Gen.Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii- porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)",

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b și d, alin.4 lit.a și d, alin.7 lit.k, art.136 alin.8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL SIBIU (Șoseaua Alba lulia, B-dul Gen.Vasile Milea, B-dul Corneliu Coposu, Calea Dumbrăvii- porțiunea între Vasile Milea și sensul giratoriu Aurel Vlaicu)”, după cum urmează :

I. Indicatori tehnici:

Rețea de iluminat public LES 0,4 KV

Șoseaua Alba lulia..........................................................................6500

B-dul Gen.Vasile Milea.....................................................................2200

Piața Unirii..........................................................................................900

B-dul Corneliu Coposu.....................................................................2600

Calea Dumbrăvii.................................................................................620

Cutii de conexiune

Șoseaua Alba lulia.............................................................................125 buc.

B-dul Gen.Vasile Milea........................................................................


102 buc.


Piața Unirii........................................................................................34 buc.

B-dul Corneliu Coposu...................................................................101 buc.

Calea Dumbrăvii...............................................................................53 buc.

Puncte de aprindere pentru iluminat public

Șoseaua Alba lulia.............................................................................9 buc.

B-dul Gen.Vasile Milea........................................................................5 buc.

Piața Unirii...........................................................................................2 buc.

B-dul Corneliu Coposu........................................................................6 buc.

Calea Dumbrăvii..................................................................................5 buc.

Corpuri de iluminat tip LED instalate și controlate prin telegestune................843 buc

Aparate de iluminat.

Șoseaua Alba lulia...........................................................................430 buc.

B-dul Gen.Vasile Milea.....................................................................109 buc.

Piața Unirii..........................................................................................37 buc.

B-dul Corneliu Coposu......................................................................198 buc.

Calea Dumbrăvii..................................................................................69 buc.

Sistem de management prin telegestiune Configurare sistem

II. Indicatori economici (inclusiv TVA) TOTAL 6.603.681,86 lei din care

C+M 5.716.086,04 lei

Art.2. Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic, Management, Energetic și Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 25.06.2020.

Președinte de ședință

Corina Boitor Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

i                              n