Hotărârea nr. 197/2020

HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA NR. 197

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 16.05.2020 Analizând referatul de aprobare nr.39553/12.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 39955/15.06.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere :

  • -  HCL 126/2020 de aprobare a Agendei Comunității și de Tineret, Sesiunea 1, anul 2020

  • -  HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

  • -  Raportul Final al Comisiei de Evaluareși Selecție a proiectelor de dezvoltare e comunității și de tineret nr.38339/09.06.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabik din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată, ale Legii nr 350/2006 a tinerilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7, art.136 alin.1 și 8, art. 19^ alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextu-evoluției epidemiologice Covid 19, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic - Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

> ședință kor


Adoptată în Sibiu la data de 16.06.2020.

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Anexa 1:

Nr. crt.

Denumire Organizator

1

1

Denumire proiect

Suma alocată (lei)

1

Academia Forțelor Terestre" Nicoiae Bălcescu" Sibiu

1920 - 2020,100 de ani de învățământ militar românesc la Sibiu

30,000.00

2

Asociația Club Sportiv Comunitar Sibiu

Sibiul Aleargă

5,000.00

3

Asociația Develop

Grădina urbană comunitară

10,000.00

4

Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare,D.A.R. Pentru Copii Și Tineri Cu Dizabilităti Sibiu

T

Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali” -ediția a V-a >

26,000.00

5

Asociația Științifică de Cercetare și diagnoză psihologică

socială,educațională,culturală, tradițională a etniei rrome.

1

Viața comunitară rromă cum a fost, este și va fi, ediția a lll-a 1

i

5,000.00

Total sumă alocată (lei)

76,000.00

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr..Â.la HCL nr. ..J.^2020


/ /1 / Președinte de ședință

Corina Bokor

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor