Hotărârea nr. 196/2020

HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 196

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe

Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 16.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 39554/12.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.39951/15.06.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere:

  • - HCL 125/2020 de aprobare a Agendei Sportive, Sesiunea 1, anul 2020

  • -  HCL 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020

  • -  Raportul Final al Comisiei de Evaluare și Selecție a proiectelor sportive nr. 39669/15.06.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.e) și lit.f), art.136 alin. 1 și 8, art.196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic - Contencios și Registrul Agricol, vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 16.06.2020.

Lista proiectelorselnctata și a sumelor alocate pentru Agenda Sport, sesiunea 1, anul 2020

Nr.

| Cit

Denumire organizator

i

i

1

Denumire proiect

Suma alocată . (Lei)

1

Asociația Club Sportiv CAB Sport

' Night Cross Challenge l

15.000.00

2

Asociația Club Sportiv Dania

Participarea la campionatele Naționale, ' Internaționale și Europene de Wushu Kungfu

7,000.00

I

3

Asociația Club Sportiv Racing Team

Raliul Sibiului 2020 ■ etapa a lll-a a Campionatului Național de Raliuri

300,000.00

4

Asociația Club Sportiv Râul Badiu Racing

1 Participarea echipajului Râul Badiu ■ Gabriel

j Lazăr la competiția JWRC 2020, respectiv etape raliu din campionatul mondial de raliuri pentru juniori

30,000.00

5

Asociația Club Sportiv Road Runner Racing Team

Pregătirea și participarea ACS Road Runner Racing Team 2020 în Campionatul Național de Karting -Rotax Max Challenge și la Trofeul Internațional de la Le Mans

15,000.00

n

i 6

Asociația Club Sportiv Sibiu Raiiy Team

Participare - Campionatul Național de raliuri 2020 - Raliul Sibiului 2020

14,000.00

i 7

Asociația Club Sportiv Sibiu Sport Project

Turul Ciclist al Sibiului 2020

440,000.00

8

I

Asociația Club Sportiv Team Bucur

Hermannstadt

Pregătirea și participarea sportivilor Asociației Club Sportiv Team Bucur Hermannstadt la competițiile interne și internaționale organizate în aer liber de către Federația Ecvestră Română si de către alte federații naționale sub egida și autoritatea Federației Internaționale Ecvestre

15,000.00

9 I

Asociația Sportivă Fotbai Club interstar Sibiu

Participare la Turneul Dolf Cup Tournament (organizat de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi și FC Viitorul Constanța); Participare la Cupa "U" ■ Luceafărul Cluj.

40,000.00

Total sumă alocată (Lei)

876,000.00

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu


Anexa nr.Ă.la HCL nr.J9.^./2020