Hotărârea nr. 195/2020

HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 195

privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 16.06.2020, Analizând referatul de aprobare nr.39551/12.06.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.39954/15.06.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19,

Având în vedere următoarele:

  • -  HCL 155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I

  • -  HCL 191/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL 155/2020, anexa 2;

  • -  Raportul Final al Comisiei de Evaluare a proiectelor culturale nr.39672/15.06.2020, Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități

sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 51/11 august 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 16.06.2020.

Președinte de ședință Corina Bpkor

Anexa 1:

Nr.

Crt.

Denumire Solicitant

Denumire proiect

Valoare Finanțare Alocată (Lei)

1

Asociația ART Factory Transilvania

International Street Art Festival Sibiu ediția a-VI-a

> »

150,000.00

2

Asociația BIS

Teatrul din Cartierțediția 2020)

20,000.00

3

Asociația Culturală ARTmania

Manifestarea cultural muzicală ARTmania Festival Sibiu 2020

0.00

4

Asociația Culturală Metropolis

Caravana Metropolis/Cinema in aer liber

20,000.00

5

Asociația Deveiop

Street Delivery Sibiu, ediția III

30,000.00

6

Asociația Focus Sibiu

Focus in the Park 2020

120,000.00

7

Asociația Grey Projects

Arini Fest Cinema

40,000.00

8

Asociația Pentru Copil si Familie HEART

Sibiu Fashion Days 2020

80,000.00

9

Asociația S1BIUTIFUL

Program cultural al Sibiutiful • Street Food Market

100,000.00

| 10

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale "Cindrelul - Junii" Sibiu

Festivalul Internațional de Folclor "Cântecele Munților", ediția a 45-a, 2020

120,000.00

11

Complexul Național Muzeal ASTRA

ASTRA Multicultural, ediția a V-a (2020)

70,000.00

12

Filarmonica de Stat Sibiu

"Concerte estivale - Zilele Muzicale Româno-Americane", ediția a XVII-a, 2020

70,000.00

13

Filarmonica de Stat Sibiu

Concerte pe acoperiș

40,000.00

14

Fundația Centrul European de integrare al Romilor

Festivalul Gastronomic al Romilor - Ediția a IV-a, 2020

20,000.00

15

Fundația Centrul European de Integrare al Romilor

Portul popular a! rromilor ■ un brand de succes pentru cetatea multiculturală a Sibiului

10,000.00

16

Fundația Lobbyart

Sibiu comunicator IT&C - platforma industriei cuitural-creative. Ediția a-V-a, 2020

5,000.00

17

Fundația Mitichi

Feeric Fashion Week 2020

100,000.00

18

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România(UCIMR)

Anotimpuri V

45,000.00

Total sumă alocată (LEI)

1,040,000.00

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.X.Ja HCL nr.J.^^/2020


Președinte de ședință Corina Bokor