Hotărârea nr. 193/2020

HOTĂRÂREA NR. 193 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" aferentă Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" Submăsura 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014 - 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA NR. 193

privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR” aferentă Măsurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR” Submăsura 15.1 „PLĂTI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 35138/27.05.2020 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu și Cadastru nr. 35231/27.05.2020 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR” aferentă Măsurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" Submăsura 15.1 „PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014 - 2020

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit. “c”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g, art.196 alin. 1 lit.a), art. 296 alin.1 lit.a) și art.354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Art.1 Se aprobă depunerea de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR” aferentă Măsurii 15 „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE Șl CONSERVAREA PĂDURILOR” Submăsura 15.1 „PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU” PNDR 2014 - 2020, sesiunea 3/2020, conform prevederilor cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” Anexa la Ordinul MADR nr. 495/2019. Suprafața eligibilă pentru care se accesează măsura este de 1937.16 ha.

Art.2. Se aprobă delimitarea zonei de liniște, în conformitate cu punctul 1.5.1. Cerințe specifice Pachetului 1 - Asigurarea zonei de liniște, din Ghidul Solicitantului, de minim 20% din suprafața eligibilă de 387.43 ha, zonă care se va păstra pe toata perioada de 5 ani de aplicarea Măsurii 15.1.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu, jud. Sibiu, ca în calitatea sa de reprezentant legal al Municipiului Sibiu conferită prin lege să facă demersurile necesare pentru depunerea documentației la APIA Sibiu, în vederea obținerii finanțării.

Art.4. Direcția Strategie, programe și prognoze din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-GheorgContrasemnează

Secretar General

Dorin Uie'Nistor