Hotărârea nr. 192/2020

HOTĂRÂREA NR. 192 privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA Nr.192

privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.33789/22.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33904/22.05.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție, pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret,

Având în vedere:

  • •  Hotărârea Consiliului Local nr. 149/2020, privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020, care prevede faptul că, comisiile de evaluare și selecție ale proiectelor, aferente Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret, se vor întruni cel puțin o dată pe lună pentru reanalizarea propunerilor de proiect adaptate, la situația generată de pandemia Covid-19;

  • •  Hotărârea Consiliului Local nr. 155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I, conform căreia Comisia de Evaluare și Selecție a proiectelor va reanaliza proiectele adaptate, în conformitate cu situația actuală și a actelor normative în materie de Covid-19.

  • •  Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2020, prin care a fost aprobat bugetul pentru atribuirea de fonduri publice pentru activități culturale, sportive și pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 350/2005, actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, actualizată, cu dispozițiile art.12 alin.2, 3 si 4 si art.16 alin.1 și 2 din O.G. nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor si acțiunilor culturale, actualizată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit. d), e) și f), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

1

Art.l. Se stabilește cuantumul indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret, astfel:

  • 1. - Comisia de selecție pentru proiectele Agendei Culturale -1400 lei net/membru/lună,

  • - Comisia de selecție pentru proiectele Agendei Sport - 800 lei net/membru/lună,

  • - Comisia de selecție pentru proiectele Agendei Comunității și de Tineret - 800 lei net/membru/lună.

  • 2. Membrii specialiști vor fi plătiți doar pentru lunile în care au desfășurat activități în cadrul comisiilor.

Art.ll. Serviciul Cultură, Sport și Turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -Contencios și Registru Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor