Hotărârea nr. 191/2020

HOTĂRÂREA NR. 191 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA Nr.191

pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL

nr. 155/2020, Anexa 2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020. i Analizând referatul de aprobare nr. 33655/22.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 33984/25.05.2020 întocmit de Serviciul Cultură, sport și turism prin care se propune aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

Având în vedere HCL nr. 155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea 1, prin care s-a aprobat lista proiectelor care au întrunit un punctaj total de minim 60 de puncte, pentru care nu sunt propuse finanțările nerambursabile și care trebuie readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19, conform Anexei 2 la această hotărâre,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.d), art.136 alin. 1 și 8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin Anexa 2 la HCL nr. 155/2020, regulament cuprins în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Cultură, sport și turism, Direcția Economică și Serviciul Juridic -.Contencios și Registrul Agricol vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


/l

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu                                    Anexa nr. 4 /la HCL nr. 12020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulament privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2

CUPRINS

Capitolul I - Dispoziții generale

 • 1.  Temeiul legal

 • 2.  Glosar de termeni

Capitolul II - Instrucțiuni privind adaptarea ofertei culturale și a bugetului

 • A.  Adaptarea ofertei culturale

 • B.  Bugetul proiectului revizuit și tranșele de finanțare

Capitolul III - Dosarul ofertei culturale

Capitolul IV - Comisia de evaluare și selecție a proiectelor

Capitolul V - Comunicări

Capitolul I - Dispoziții generale

Pentru municipiul Sibiu, cultura a devenit un generator de energie urbană, fiind acel element care a oferit orașului o nouă identitate. în prezent, Sibiul este recunoscut drept unul dintre cele mai vibrante orașe din țară în ceea ce privește mediul cultural, adaptându-se constant la tendințele internaționale. într-o eră aflată în plină schimbare, capacitatea unui oraș de a recunoaște și de a se găsi formule inovative în domeniul industriei culturale, joacă un rol tot mai important.

Având în vedere situația generată de pandemia Covid-19, dar și incertitudinea privind posibilitatea și modalitatea desfășurării unor evenimente în anul 2020 în municipiul Sibiu, este necesară stabilirea unui cadru care să reglementeze implementarea acestor proiecte, precum și modalitatea de decontare a cheltuielilor aferente.

Totodată, venim în sprijinul producătorilor locali din regiunea Sibiului prin încurajarea participării acestora la evenimentele aprobate pe Agenda Culturală, asigurând astfel continuitatea programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană

Prezentul Regulament completează Ghidul Agendei Culturale (HCL nr. 56/2020) și se aplică proiectelor aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2.

Pentru a obține finanțare nerambursabilă din fonduri publice, Beneficiarul trebuie să depună oferta culturală adaptată, inclusiv bugetul revizuit, în conformitate cu situația generată de pandemia Covid 19 și actele normative în vigoare.

 • 1. Temeiul legal

 • (1) OUG 57/2019 privind Codul Administrativ - Partea III

 • (2) Finanțările nerambursabile pentru proiecte culturale se acordă în conformitate cu prevederile OG nr. 51 / 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245 / 2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) HCL 56/2020, privind Ghidul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală.

 • (4) Actele normative în vigoare, inclusiv actele emise de instituțiile centrale, cu competențe în reglementarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

 • 2. Glosar de termeni

 • - ofertă culturală readaptată - proiectul selectat și aprobat în cadrul Agendei Culturale 2020, revizuit din punct de vedere al desfășurării evenimentului în conformitate cu actele normative în vigoare și în condițiile de protecție și distanțare socială impuse de legislația în vigoare.

 • - buget revizuit - bugetul proiectului care este adaptat în funcție de acțiunile posibile a se desfășura în actuala situație generată de pandemia Covid-19, conform actelor normative în vigoare.

 • - cerere de plată - documentul întocmit conform Anexei nr. 1 la prezenta și semnat de reprezentantul legal al beneficiarului, prin care pot solicita decontarea tranșei I, fără atașarea altor documente justificatoare.

 • - producători local- mici producători locali din regiunea Sibiului organizați într-o formă juridică legală1 (Societate comercială/Persoană fizică/întreprinderea Individuală/ Persoană Fizică Autorizată, Asociație familială, etc.), care au un număr de maxim 9 angajați și care comercializează produse agroalimentare, produse alimentare, băuturi alcoolice/non-alcoolice, produse manufacturiere sau alte produse similare.

Capitolul II - Instrucțiuni privind adaptarea ofertei culturale și a bugetului

A. Adaptarea ofertei culturale

 • 1.  Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să își mențină scopul și obiectivul inițial, aprobat de către autoritatea finanțatoare prin HCL 56/2020.

 • 2.  Desfășurarea acțiunilor/evenimentelor transferate în mediul online, nu sunt eligibile2.

 • 3.  Beneficiarul poate depune o singură data proiectul, inclusiv bugetul, refăcut și adaptat în funcție de evoluția pandemiei Covid-19, a actelor normative în vigoare, și a termenului de desfășurare al evenimentului. Termenul până la care se pot transmite proiectele, este data de 8 (opt) inclusiv, a fiecărei luni. Beneficiarul va transmite cel târziu în luna anterioară perioadei de desfășurare a evenimentului, până în data de 8 (opt)3, sau prima zi lucrătoare după aceasta, până la orele 16.00, proiectul, inclusiv bugetul refăcut și adaptat.

 • 4.  Beneficiarul va transmite proiectul în format electronic la adresa de e-mail: agendaculturalafflsibiu.ro. Prin excepție, proiectul poate fi depus de către Beneficiar și fizic, la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, cu sediul: str. S. Brukenthal, nr 2 sau Piața Mică, nr 25, etajul 2, cam. 201.

 • 5. Pentru proiectele care vizează aria tematică „cultura gastronomică" și care prevăd activități de comercializare a produselor agroalimentare și băuturi (exemplu: bere artizanală, vinuri locale, sucuri naturale, etc.), Beneficiarul proiectului va depune oferta culturală adaptată și bugetul revizuit, precizând numărul total estimat al standurilor/spațiilor destinate comercializării/promovării/degustării de produse.

  • 5.1. La dimensionarea standurilor/spațiilor din cadrul evenimentului, minim 30% din acestea vor fi destinate și ocupate de producătorii locali din regiunea Sibiu, pe întreaga perioadă de desfășurare a eveniementului propriu-zis. Cheltuielile aferente acestor servicii sunt eligibile, cu respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității fondurilor alocate acestora.

  • 5.2. Producătorii locali din regiunea Sibiu vor fi scutiți și nu datorează, Beneficiarului proiectului sau altor societăți, organizații sau entități private, nicio taxă/ chirie/orice altă sumă de bani/avantaje în natură și/sau comision din vânzarea produselor în cadrul proiectului aprobat pe Agenda Culturală 2020 (spre exemplu: taxa participare, contravaloare ocupare și amenajare stand, racordare curent, salubrizare, montare/demontare, amenajare, taxă ocupare domeniul public etc.). în caz contrar, producătorii lezați, vor notifica în scris instituția finanțatoare asupra încălcării acestei prevederi.

  • 5.3. Sesizările pot fi depuse pe e-mail, la adresa: agendaculturaia(5)sibiu.ro sau, prin excepție, la registratura Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2 sau Piața Mică, nr. 25, et. 2, cam. 201.

  • 5.4. Beneficiarul proiectului are obligația să depună, alături de celelalte documente justificative prevăzute prin HCL 56/2020, convenția încheiată cu producătorul/producătorii locali din regiunea Sibiu (prevăzută în Anexa 2 la prezentul Regulament) din care să rezulte ferm faptul că:

Producătorului local din municipiul Sibiu nu i se percepe de către Beneficiarul proiectului sau alte societăți, organizații, entități private, chirie/taxă/orice altă sumă de bani/avantaje în natură și/sau comision din vânzarea produselor, pentru spațiul pe care îl ocupă în cadrul evenimentului, în conformitate cu prevederile art. 5.2 de mai sus.

B. Bugetul proiectului revizuit și tranșele de finanțare

Prevederile de mai jos au ca scop reducerea gradului de risc prin participarea la evenimente, dar și eficiența gestionării fondurilor publice nerambursabile alocate de către Municipiul Sibiu.

Astfel:

 • 1.  în funcție de etapele proiectului, se vor stabili tranșele de finanțare cuprinse în graficul de finanțare, parte a Contractului (Anexa 4 la prezentul Regulament). Valoarea stabilită a tranșelor este:

 • a.  Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile egală sau mai mică de 15 000 lei, finanțarea va fi acordată într-o singură tranșă, respectiv tranșă finală.

 • b.  Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile mai mare de 15.000 de lei, finanțarea va fi acordată în maxim 2 tranșe: tranșa 1 - maxim 30 %, tranșa 2: maxim 70% (sau diferența rămasă);

 • 2.  Pentru proiectele care au stabilite 2 tranșe de finanțare (conform pct 1, lit b.) se reglementează următoarele aspecte:

o. După semnarea contractului de finanțare, pentru proiectele readaptate nu se va acorda tranșă de avans, conform HCL 56/2020, Secțiunea IV - Decontul de Cheltuieli, Cap.2, Lit B2. Tranșele de finanțare.

 • b.  Imediat după finalizarea integrală a desfășurării evenimentului propriu-zis, beneficiarul va putea solicita decontarea contravalorii tranșei I din finanțarea alocată prin depunerea la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piața Mică, nr 25, etaj 2, cam. 201 a unei cereri de plată, semnată de către reprezentantul legal al Beneficiarului (conform Anexei nr. 1 la prezenta) și a facturii aferente acestei tranșe.

 • c.  Factura aferentă cererii de plată va fi achitată de către autoritatea finanțatoare cu celeritate, în termen de maxim 10 zile lucrătoare, de la data înregistrării acesteia la Primăria Municipiului Sibiu.

 • d.  Decontul de cheltuieli pentru justificarea tranșei I, va respecta prevederile referitoare la documentele justificative, din Ghidul aprobat prin HCL 56/2020, cu specificarea că termenul pentru depunerea decontului va fi de maxim 20 de zile lucrătoare de la data emiterii facturii pentru cererea de plată.

 • e.  Decontul pentru tranșa finală, va fi depus în maxim 30 de zile calendaristice de la data ultimei acțiuni/eveniment din proiectul readaptat.

 • 3.  Din finanțările nerambursabile acordate potrivit prezentului Regulament, se pot acoperi categoriile de cheltuieli eligibile, conform reglementărilor stabilite prin HCL 56/2020.

 • 4. Prin prezentul Regulament, nu se elimină restricțiile referitoare la decontarea fondurilor nerabursabile, stabilite prin HCL 56/2020.

Capitolul III - Dosarul ofertei culturale

Documentația ofertei culturale va conține următoarele documente:

 • 1)  Cerere tip de finanțare4- 1 exemplar în original, semnat de reprezentantul legal al beneficiarului (Anexa 3 din prezentul Regulament).

 • 2)  Cererea tip de finanțare pe suport CD, format editabiP.

Capitolul IV - Comisia de evaluare și selecție a proiectelor

 • 1.  Fiecare ofertă culturală readaptată și bugetul revizuit, depuse de către beneficiar, va fi analizată de către Comisia de Evaluare și Selecție.

 • 2.  Proiectele culturale vor fi analizate și evaluate, ținând cont de evoluția pandemiei Covid-19 și toate actele normative în vigoare.

 • 3.  Actele normative în vigoare, vor fi transmise spre informare Comisiei, prin intermediul Serviciului Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

 • 4.  Comisia poate solicita Beneficiarilor, clarificări ale oricăror aspecte prevăzute în cererea de finanțare depusă în vederea adaptării proiectului, la condițiile concrete , generate de pandemia Covid-19.

Capitolul V - Comunicări

 • (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare determinate de aplicarea prevederilor prezentului

Regulament, se vor face sub formă de document scris.

 • (2) Comunicarea se va realiza în prinicipal prin mijloace electronice (e-mail: agendaculturala^sibiu.ro, fa::.

0269/208.812).

Documentele transmise prin poșta electronică, vor fi luate în considerare numai în măsura in care au fost confirmate de primire și expeditorului i s-a comunicat prin e-mail, numărul de înregistrare, în termen de maxim 24h (zi lucrătoare) de la primirea acestora.

 • (3) Prin excepție, documentele se pot depune și letric , la registratura Primăriei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal, nr. 2, sau Piața Mică, nr. 25, etajul 2, camera 201.


Contrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor

Cerere de plată

Denumirea Beneficiarului:..........................................................................................

Numărul contractului de finanțare:.............................................................................

Valoarea finanțării alocate conform contractului:.......................................................

Valoarea maximală tranșă I:......................................................................................

Valoare tranșă I solicitată:.........................................................................................

Perioada desfășurării evenimentului:........................................................................

O scurtă descriere a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului aprobat:.................

Semnătura:


Contrasemnează

Secretar General Dorin Iile Nistor

CONVENȚIE

între

1......................, cu sediul în....................... str..........., nr........., bl........, sc.....ap......sector.........,

înregistrata la................................., având codul fiscal nr.................. si contul

nr.............................................. deschis la .............................................., reprezentată

prin...........................in calitate de........................., denumita in continuare ORGANIZATOR5

Ș>

2. S.C./P.F./P.F.A./I.I/A.F......................., domiciliat în /cu sediul în ............................, str. ..............

nr......, et....., ap........, sector ......, identificat cu C.I. seria ........., nr......................,  reprezentată

prin.................., în calitatea de Producător din regiunea Sibiu - denumit în continuare producător

local a intervenit prezenta convenție.

DEFINIȚII

ORGANIZATOR - Beneficiar al contractului de finanțare nr........................ încheiat cu

Municipiul Sibiu.

PRODUCĂTOR LOCAL din regiunea Sibiu - mici producători locali din regiunea Sibiului organizați într-o formă juridică legală6 (Societate comercială/Persoană fizică/întreprinderea Individuală/ Persoană Fizică Autorizată. Asociație familială, etc.), care au un număr de maxim 9 angajați și care comercializează produse agroalimentare, produse alimentare, băuturi alcoolice/non-alcoolice, produse manufacturiere sau alte produse similare.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.Punerea la dispoziția producătorului local, cu titlul gratuit a standului/spațiului destinat comercializării/promovării/degustării de produse gastronomice (produse agroalimentare, produse alimentare, băuturi alcoolice sau non-alcoolice, produse manufacturiere sau alte produse similare) în cadrul evenimentului/proiectului “................................”, cu desfășurare în locația..................

în perioada.............................

Art. 2 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • 2.1 Drepturile Organizatorului

 • 1. Dreptul de a monitoriza activitatea producătorului local în cadrul evenimentului proiectului, respectiv prezența acestuia pe întreaga durată, conform art. 1.1.

 • 2.2 Obligațiile Organizatorului

 • 1. Organizatorul are obligația de a pune la dispoziție, cu titlu gratuit, producătorului local, standul/spațiul destinat comercial izării/promovării/degustârii produselor, fără taxă de participare/chirie/contribuție/comision din vânzare/orice altă sumă de bani sau avantaje în natură. în locația prevăzută la art. 1.1.

In acest sens, producătorul local va 11 scutit și nu datorează, organizatorului sau altor societăți, organizații sau entități private, nicio taxă/contribuție de participare/comision din vânzare (spre exemplu: laxa participare, contravaloare ocupare și amenajare stand, racordare curent, salubrizare. montare/demontare. amenajare, taxă ocupare domeniul public etc.).

2.3. Drepturile Producătorului local

 • 1.  Producătorul local are dreptul de a notifica Autoritatea Finanțatoare (e-mail agendaculturala@sibiu.ro. sau la Registratura Primăriei Sibiu, str. S. Brukenthal, nr.2), în situația în care i se solicită sume de bani cu titlul de chirie/orice fel de taxă^comision din vânzare, inclusiv avantaje în natură. în legătura cu spațiul/standul destinat comercializării/promovării/degustării de produse în cadrul evenimentului menționat la art. 1.1, precum și dacă este împiedicat în executarea prezentului contract de către Organizator sau terțe persoane.

 • 2. Producătorul local are dreptul de acces, cu titlu gratuit, la standul/spațiul pus la dispoziție de către Organizator, conform prevederilor prezentului contract.

2.4 Obligațiile Producătorului local

 • 1. Producătorul local trebuie să ateste calitatea de mic producător local din regiunea Sibiului.

 • 2. Producătorul local are obligația de a fi prezent la stand/spațiul destinat comercializării/promovării/degustării produselor pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului, conform art. 1.1., și în conformitate cu intervalul orar avizat7.

 • 3. în situația în care nu se asigura prezența la stand, din motive imputabile producătorul local, acesta poate fi exclus de la participarea la alte evenimente desfășurare de către Organizator, prin Agenda Culturală a Municipiului Sibiu.

 • 4. în situația în care nu se asigura prezența la standul atribuit în mod gratuit, din motive imputabile producătorului local, iar acest fapt afectează buna desfășurare a evenimentului, acestuia i se poale imputa de către Organizator, costurile aferente amenajării/închirierii spațiului respectiv.

Art. 3 . TERMENUL CONTRACTULUI

 • 3.1 Prezentul contract se încheie pe perioada desfășurări evenimentului....................” ,

respectiv..........

Art. 4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 4.1 Contractul încetează de drept prin ajungerea la termen respectiv sfârșitul perioade de desfășurare a evenimentului.

ART. 5 DENUNȚAREA CONTRACTULUI

 • 5.1   Organizatorul poate denunța unilateral contractul doar în situația în care evenimentul/proiectul nu mai poate fi desfășurat din motive impuse de legislația în vigoare în materia prevenirii răspândirii virusului Covid-19.

încheiat azi...................in 2 (două) exemplare, calc unul pentru fiecare dintre părți.

ORGANIZATOR.


PRODUCĂTOR LOCAL,

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe Fulea


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

11/

Formular Cerere de finanțare

Sesiunea de finanțare nr. 1 / anul 2020

 • 1. Arie tematică (se păstrează aria tematică a proiectului selectat pe Agenda Culturală 2020)

 • □ Artele spectacolului / animație stradală

  • □ Cultură gastronomică

  • □ Mobilitate

  • □ Arhitectură

  • □ Arte vizuale

  • □  Interdisciplinar


 • □ Muzică

 • □  Patrimoniu / patrimoniu imaterial

 • □  Film, foto, multimedia

 • □ Literatură

 • 2. Descrierea solicitantului (datele din această secțiune vor fi identice cu datele din cererea inițială sau se pot modifica cu respectarea legislației în vigoare)

  Inițiatorul proiectului.

  Adresă:

  Nr.

  Bl.

  Sc.

  Ap.

  Localitatea:

  Județ:

  Cod:

  Telefon:

  Fax:

  E-mail:

  Web:

  Cod fiscal:

  Nume bancă/sucursală:

  Număr cont bancar IBAN (Lei):

  Denumirea titularului de cont:

  Scopul așa cum este prevăzut în statut:

  Președinte:                                                  Tel:

  E-mail

  Persoană de contact / coordonator proiect                  Tel:

  E-mail

 • 3. Descrierea proiectului pentru care se solicită finanțare

  • 3.1. Date generale ale proiectului

Datele calendaristice precum $i locul de desfășurare a evenimentelor menționate în prezenta Cerere de finanțare nu reprezintă o rezervare a domeniului public al municipiului Sibiu și nici nu reprezintă durata contractului de finanțare. Totuși, este de dorit să le specificați în Cererea de finanțare în vederea programării lor de principiu. Seva menționa data evenimentului cu perioada estimată de montare și demontare a logisticii amplasate pe domeniul public.

Titlul proiectului: (conform celui aprobat prin HCL 155/2020)

Durata derulării proiectului (numărul estimat de luni necesare implementării proiectului, începând cu luna în care se semnează contractul de finanțare):               _________________________________________________________________

Locul de desfășurare a proiectului:

Descrierea proiectului adaptat în conformitate cu evoluția pandemiei Covid-19 si actele normative în vigoare1.

Evenimentele / activitățile din cadrul proiectului

Eveniment / activitate 1

Titlul evenimentului / activitate...........................................................................................................................................

Descrierea evenimentului (nume artiști, trupe, invitați etc. alte persoane în funcție de specificul proiectului dvs.)

Data și durata estimată a evenimentului.........................................................................................................................

Durata montării și demontării logisticii de spectacol pe domeniul public (numai dacă este cazul)....................................

Locul de desfășurare a evenimentului..............................................................................................................................

Eveniment / activitate etc.

Justificarea proiectului:

Scopul proiectului:

Obiectivele proiectului:

' Operatorii culturali iși vor organica informațiile din acest capitol in funcție de specificul proiectului aprobat. In acest sens, beneficiarii vor descrie activitățile, așa cum se vor putea realiza de către organizator, in conformitate cu actele normative in vigoare, inclusiv actele emise de instituțiile centrale, cu competente in reglementarea unor măsuri pentru prevenirea răspândim COVID-19.

Se va avea in vedere descrierea modului de adaptare a proiectului ini pal (in acest sens se va face referire doar la propunerea de proiect care a 'îndeplinit punctajul minim necesar și se află pe Anexa 2 din HCL 155/2020 și nu la proiectele desfășurate in anii anteriori) și a evenimentelor, atât ca valoarea artistică și concept, cât și ca informație cuantificabilă: număr de evenimente/acfiuni. nr. de artiști / trupe etc. Ofertele culturale adaptate vor prezenta in proporție de 60''„ artiștii invitați, pentru a putea fi evaluată corect calitatea actului cultural și bugetul alocat. Ofertele culturale care au aria tematică „cultura gastronomică" vor tine cont de următorul fapt: la dimensionarea standurilor/spatiilor din cadrul evenimentului, minim Uliii din acestea vor fi destinate si ocupate cu titlu gratuit de producătorii locali din regiunea Sibiu teu reglementările prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local}

Parteneri: în cazul in care există co-organizatori se va anexa și Acordul de parteneriat.

Etapizarea cheltuielilor și graficul de finanțare vor fi definitivate și cuprinse în Contractul de finanțare.

Valoarea agreată a tranșelor:

 • a.  Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile egală sau mai mică de 15 000 lei, finanțarea va fi acordată într-o singură tranșă, respectiv tranșă finală.

 • b.  Pentru proiectele cu valoarea finanțării nerambursabile mai mare de 15.000 de lei, finanțarea va fi acordată în maxim 2 tranșe: tranșa 1 - maxim 30 %, tranșa 2: 70% (sau diferența rămasă);

 • 3.2. Grupul țintă, evaluarea rezultatelor și impactul proiectului adaptat, în conformitate cu evoluția pandemiei Covid-19 si actele normative în vigoare

Grupul țintă și beneficiarii:

Rezultate așteptate:

Impactul asupra grupului țintă, beneficiarilor și comunității

Modalități de mediatizare (plan de promovare):

Modalități de evaluare (impactul estimat al proiectului in relație cu grupul țintă, etc.):

 • 4. Bugetul proiectului revizuit

în momentul descrierii bugetului de venituri și cheltuieli a proiectului, se va analiza Secțiunea IV din Ghid: Decontul de cheltuieli, aprobat prin HCL 56/2020 si corelat cu Regulamentul aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local.

Atenție! Bugetele de venituri și cheltuieli ale proiectelor trebuie să prevadă ca veniturile să fie detaliate și estimate pe surse potențiale de finanțare, iar cheltuielile după natura acestora. Adaptarea bugetului se va face printr-o fundamentare detaliată și reală a cheltuielilor proiectului revizuit.

4.1. Cheltuielile proiectului revizuite

Detalierea cheltuielilor

Valoare

Fundamentare (de ex. unitate de măsură x nr. de unități x valoare unitară)

A. Cheltuieli ELIGIBILE

0

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

0

1.1. Costuri de producție

0

1.2. închirieri de spatii și aparatură și altele asemenea

0

1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf. Legii 8/1996. actualizată)

0

1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competițional)

0

1.5. Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto - tipărire foto)

0

Pentru cheltuielile legate de tipărituri (cărți, broșuri, materiale editoriale), solicitantii vor detalia numărul, formatul, conținutul, limba/limbile folosite si canalele de distribuție ale acestora.

1.6. Realizare de studii și cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)

0

1.7. Transport intern sau internațional

0

1.8. Cazare

0

1.9. - Masă

- Diurnă acordată în condițiile Legii

0

1.10. Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (maxim 10% din valoarea finanțării dar nu mai mult de 1.500 de lei + alte restricții)

0

1.11. Prestări servicii (altele)

0

1.12. Costuri materiale (altele)

0

2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

0

2.1. închiriere spații și aparatură

0

2.2. Onorarii (cf Legii 8/1996 actualizată)

0

2.3. Tipărituri (broșuri, cărți, albume, cataloage si altele asemenea)

0

' Pentru cheltuielile legate de tipărituri (cărți, broșuri, materiale editorialei, solicitantii vor detalia numărul, formatul, conținutul, limba/limbile folosite si canalele de distribuție ale acestora.

(Obligativitate: se va promova doar proiectul și Municipiul Sibiu)

2.4. Prestări servicii

0

2.5. Costuri materiale

0

B. Cheltuieli NEELIGIBILE

(cheltuieli administrative ale beneficiarului, cheltuieli ce depășesc limitele de acoperire din finanțarea nerambursabilă specificate în Ghid)

0

 • 4.2. Veniturile proiectului

Toate veniturile proiectului trebuie să fie prezentate în Fișa contului proiectului care se va depune la Decontul final.

Surse venituri

Valoare Lei

1. Contribuția solicitantului:

 • -   surse proprii;

 • -   surse atrase;

 • -   vânzare bilete

 • -   contracte de parteneriat / sponsorizare;

 • -   alte contracte de finanțare.

Contractele trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestei oferte culturale și să aibă prestabilită valoarea financiară, în lei.

0

2. Finanțarea nerambursabilă solicitată Municipiului Sibiu

0

Total venituri (1+2)

0

Atenție! Totalul Cheltuielilor proiectului trebuie să fie egal cu totalul Veniturilor proiectului.

 • 5. Sursele de finanțare ale proiectului

Prezentați detalierea surselor de finanțare ale proiectului, conform tabelului:

Surse de finanțare

Valoare Lei

1.Valoarea totală a proiectului (a+b), constă în:

__J___i

a)Vaioarea eligibilă a proiectului

0

b)Valoarea neeligibilă a proiectului

0

2.Contribuția proprie în proiect (a+b), constă în:

0

a)Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

0

b)Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

0

3.FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (1-2)

0

Atenție! Valoarea neeligibilă a proiectului trebuie să fie egală cu cea a contribuției solicitantului la cheltuieli neeligibile : 1. b) = 2. b).

Valoarea eligibilă a proiectului reprezintă suma dintre contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile și finanțarea nerambursabilă solicitată: 1. a) = 2. a) + 3.

Valoarea contribuției solicitantului la cheltuieli eligibile trebuie să fie de minim 20% din valoarea totală a finanțării nerambursabile alocate.

J

Solicitant.................................................................................

Reprezentantul legal...............................................................

Semnătură.............................................................................

Președinte de ședință Ciprian-Gheojțghe Fule<
Contrasemnează

Secretar General

Dorin Ilie Nistor înștiințare Solicitant cu privire la

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (va fi retransmisă doar în cazul în care se modifică reprezentantul legal al solicitantului, conform legislației în vigoare)

Datele cu caracter personal înscrise în documentele depuse în susținerea evenimentului/acțiunii/proiectului, se prelucrează de către Serviciul Cultură, Sport și Turism cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informarea cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele sunt prelucrate pentru persoanele care figurează înscrise în cererile/documentele ce se depun la Primăria Municipiului Sibiu în atenția Serviciului Cultură, Sport și Turism și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către Serviciul Cultură, Sport și Turism, în scopul organizării, desfășurării proiectului /evenimentului și/sau proiectelor/evenimentelor.

Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția Persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alienarea sau combinarea, restricționarea. ștergerea sau distrugerea.

Nume și prenume:.............................................................................................

Data:...........................................Semnătura:....................................................”


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

PROIECT

CONTRACT DE FINANȚARE

în temeiul dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 51 / 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, a HOL nr. 56/2020, HOL nr. 155/2020, Anexa 2 și Regulamentul aprobat prin HOL nr......./2020, dar și a actelor normative în

vigoare, inclusiv actele emise de instituțiile centrale, cu competențe în reglementarea unor masuri pentru prevenirea răspândirii Covid-19, a intervenit prezentul Contract:

Art. 1. Părțile Contractului:

(1) Instituția finanțatoare: Municipiul Sibiu cu sediul în Mun. Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, cod poștal 550178, tel. 0269 / 208800, fax 0269 1208811, cod fiscal 4270740, cont RO 67TREZ57621370208XXXXX deschis la

Trezoreria Sibiu, reprezentat prin Primar/Viceprimar..............................................................................și

prin Director economic .......................................................................................................... denumit în

continuare FINANȚATOR, pe de-o parte,

Ș>

 • (2)............................................................... cu sediul în ............................................................

str..............................................  nr................. bl.............sc...............ap................  județul

......................................, cod fiscal...................................., tel. / fax...................................  având contul....................................  deschis la Banca..........................., sucursala..................................

reprezentată de.............................., având funcția de...................................................  denumită în

continuare BENEFICIAR, pe de altă parte.

Art. 2. Obiectul Contractului:

 • (1) Obiectul prezentului Contract îl constituie alocarea sumei de...........................lei, de către Finanțator, în

vederea realizării de către Beneficiar a proiectului..............................................., denumit în continuare

proiect cultural, descris în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

 • (2) Beneficiarul se obligă să realizeze proiectul cultural întocmai în modul, în perioada și în condițiile prevăzute prin prezentul Contract la standardele cele mai ridicate.

 • (3) Suma prevăzută la art. 2 alin (1), va fi acordată Beneficiarului ca finanțare nerambursabilă în

condițiile stabilite prin Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general aprobat prin H.C.L. nr. 56/2020. prin Regulamentul aprobat prin HCL........../2020 și prin prezentul Contract cu anexele sale care fac parte

integrantă din acesta, pe care Beneficiarul, prin semnarea prezentului înscris, declară că le cunoaște și le acceptă.

 • (4) Suma prevăzută la art. 2 alin (1), acordată ca finanțare nerambursabilă nu poate fi utilizată de către Beneficiar pentru activități generatoare de profit.

Art. 3. Modalități de plată:

 • (1) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) se acordă după finalizarea proiectului cultural în maxim 2 tranșe, în funcție de opțiunea beneficiarului și în funcție de fondurile alocate de către finanțator.

 • (2) Prima tranșă se acordă imediat după finalizarea evenimentului, în baza cererii de plată și a facturii aferente. Decontul de cheltuieli pentru justificarea tranșei I va fi depus în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data emiterii facturii pentru cererea de plată.

 • (3) Tranșa finală se acordă în baza decontului de cheltuieli depus în termen de maxim 30 calendaristice de la finalizarea ultimei acțiuni din cadrul proiectului.

 • (4) Toate plățile se vor efectua în baza facturilor emise de către Beneficiar.

 • (5) Suma prevăzută la art. 2 alin (1) va fi virată din contul Finanțatorului nr. R071TREZ24A670330203030X,

deschis la Trezoreria Sibiu, în contul Beneficiarului nr......................................, deschis la

............................................. potrivit legii.

Art. 4 Restricții și limite aferente cheltuielilor proiectului cultural:

 • (1) Cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar în conformitate cu prevederile Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general aprobat prin H.C.L. nr. 56/2020 și prin Regulamentul aprobat prin HCL nr...../2020

vor fi refuzate de Finanțator la decont sau pot să fie aprobate la plată parțial. Cota parte aprobată spre plată va fi calculată de către autoritatea finanțatoare aplicând principiile de eficientă, eficacitate și economicitate.

Art. 5. Durata Contractului:

 • (1) Prezentul Contract se încheie pentru o perioadă cuprinsă între data semnării acestuia și momentul stingerii tuturor obligațiilor dintre părțile contractante, respectiv până la data achitării sumelor stabilite prin Raportul de evaluare întocmit de Finanțator.

Art. 6. Drepturile Finanțatorului:

 • (1) Să solicite documentele prevăzute în Ghid la punctul A.2.1., sau orice alte documente privind cheltuielile proiectului.

 • (2) Să modifice unilateral cuantumul finanțării alocate, sau să rezilieze Contractul conform art. 12 al prezentului Contract.

 • (3) Finanțatorul își rezervă dreptul ca, în cazul în care dosarul de decont, depus și înregistrat la registratura Primăriei Sibiu, nu respectă cerințele de formă descrise în prezentul Ghid, acesta va putea fi completat, conform solicitărilor de clarificare sau a notificărilor, transmise de către aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu. în cazurile în care, lipsesc documente sau documentele depuse conțin erori materiale, serviciul de specialitate din cadrul Primăria Municipiului Sibiu, va solicita printr-o adresă scrisă, clarificări sau completări ale acestora, cu specificarea termenului de depunere.

Termenul de răspuns la clarificări/completări nu va fi mai mare de 3 zile lucrătoare.

Atenție! Plățile care nu sunt efectuate în termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea proiectului, nu sunt considerate eligibile.

Art. 7. Obligațiile Finanțatorului:

(1) Să pună la dispoziția Beneficiarului suma prevăzută la art. 2 alin (1) la termenele și în condițiile stabilite în prezentul Contract.

Art. 8. Drepturile Beneficiarului:

 • (1) Să primească suma prevăzută la art. 2 alin (1) la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract.

Art. 9. Obligațiile Beneficiarului:

 • (1) Să utilizeze finanțarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului cultural, așa cum este el descris în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

 • (2) Să realizeze proiectul cultural cu toată atenția, eficiența și transparența. în acord cu cele mai bune practici din domeniul de activitate vizat și să prezinte Raportul de activitate al proiectului (Anexa nr. 3 a prezentului contract).

 • (3) Să nu ascundă Finanțatorului acte ori fapte care - dacă ar fi fost cunoscute - ar fi fost de natură să îl determine pe Finanțator să nu selecteze proiectul spre finanțare.

 • (4) Să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate; să întocmească și să prezinte Finanțatorului rapoartele solicitate și orice alte date privitoare la derularea proiectului.

 • (5) Să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economico-financiare ale proiectului cultural și să le prezinte Finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate.

 • (6) Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă desfășurarea proiectului cultural și să accepte controlul și verificările Finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanțarea primită.

 • (7) Să depună la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la

finalizarea ultimei acțiunii a proiectului cultural, prevăzute în anexa nr. 2 a Contractului de finanțare, toate documentele prevăzute prin HCL nr. 56/2020, la punctul A.2.1 și HCL nr......./2020. Dosarele depuse după

acest termen nu vor fi acceptate spre decontare.

 • (8) Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile (Anexa nr. 2 a prezentului contract) pentru:

 • a) suma alocată de către Finanțator;

 • b) suma reprezentând contribuția beneficiarului prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli a Contractului.

 • c) Sumele primite de la instituția finanțatoare pentru tranșa 1 care nu sunt cheltuite integral sau pentru care s-au adus la decontare documente justificate necorespunzătoare, se vor returna de către beneficiar împreună cu plata penalităților de întârziere în valoare de 1% /zi. calculat la suma nejustificată corespunzător și/sau necheltuită. Intervalul de calcul al penalităților este determinat de perioada cuprinsă între data primirii sumei de la instituția finanțatoare și data limită pentru depunerea decontului financiar pentru tranșa I.

 • (9) în cazul în care proiectul a generat profit se va retrage finanțarea acordată, iar în cazul în care finanțarea s-a acordat în tranșe, beneficiarul se obligă să restituie sumele încasate în integralitatea lor, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii Raportului de evaluare, cu plata penalităților aferente.

 • (10) în cazul Contractelor de drepturi de autor / conexe sau prestări servicii decontate în cadrul Capitolului bugetar 2. Acțiuni promoționale și de publicitate, drepturile de autor / conexe vor fi cesionate exclusiv / neexclusiv atât beneficiarului cât și neexclusiv, pe perioadă nedeterminată și fără limită teritorială, către autoritatea finanțatoare, Municipiul SIBIU. La decont va fi depusă, în format electronic și opera de creație intelectuală ce face obiectul Contractului de drepturi de autor / conexe sau a Contractului de prestări servicii, acolo unde este cazul. Fotografiile prezentate la decontul de imagine nu vor conține watermark-uri sau orice alt fel de însemne distinctive, aplicate ulterior realizării fotografiei.

 • (11) Să permită Curții de Conturi să exercite controlul financiar asupra derulării proiectului cultural finanțat din fonduri publice.

 • (12) La solicitarea finanțatorului să transmită datele despre desfășurarea evenimentelor publice ale proiectului, complete și corecte, precum și eventualele modificări ale acestora către Serviciul de Presă și Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, la numărul de telefon: 0269 / 208901, e-mail: press@sibiu.ro sau oricărei entități cu atribuții în promovarea Agendei Culturale desemnate de acesta.

 • (13) Să includă în toate materialele de promovare ale proiectului cultural (tipărite, audio, on-line, media etc.), precum și la locul de desfășurare, sigla Municipiului Sibiu, așa cum se regăsește în Manualul de Identitate Vizuală, împreună cu sintagma „Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu”. Astfel, promovarea instituției finanțatoare se face cu respectarea cerințelor din Manualul de Identitate Vizuală.

în cazul nerespectării acestei prevederi, instituția finanțatoare va aplica sancțiunea retragerii a 5% din valoarea finanțării alocate.

 • (14) în scopul promovării evenimentelor din cadrul proiectului finanțat, beneficiarul se obligă sub sancțiunea retragerii a 10 % din valoarea finanțării alocate să publice data, ora și locul de desfășurare a evenimentului în platforma online aferentă „Sibiu City Appr. Publicarea informațiilor se va face după semnarea Contractului de finanțare și a obținerii avizelor de desfășurare (acolo unde este necesar). Accesul pe platforma online se va face pe bază de înregistrare prin adresa de e-mail indicată de beneficiar și este gratuit.

Informațiile introduse în aplicația Sibiu City App vor fi corecte, complete (conținând programul întreg al tuturor activităților, locul de desfășurare și ora) și actualizate cu cel târziu 24 de ore înainte de desfășurarea evenimentului/activității.

 • (15) Să permită accesul nediscriminatoriu al publicului larg la proiectul cultural în mod gratuit sau, după caz. pe bază de bilete ce se vor afla în vânzare liberă; în acest ultim caz, modalitatea de vânzare a biletelor va fi făcută publică de către Beneficiar.

 • (16) Beneficiarul va suporta toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, drepturi de autor și drepturi conexe de autor.

 • (17) Să acorde înlesniri ale accesului la proiectul cultural pentru pensionari, elevi, studenți și pentru persoane cu dizabilități, conform legii.

 • (18) Beneficiarul se obligă să transmită Finanțatorului un număr de 20 invitații la evenimentele din cadrul proiectului cultural, înainte de data de desfășurare a acestuia. Invitațiile se predau la Serviciul Cultură. Sport și Turism, sediul din Piața Mică, nr. 25, cam. 201, pe bază de proces verbal.

 • (19) Beneficiarul se obligă să respecte în totalitate legislația din domeniul dreptului de autor, a mărcii înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte toate taxele ocazionate de vânzarea biletelor, de drepturi de autor și drepturi conexe de autor. în acest sens, beneficiarul va exonera pe finanțator de orice prejudicii, reclamații sau acțiuni în justiție ce au ca obiect încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor de autor și drepturile conexe drepturilor de autor ce au legătură cu proiectul cultural finanțat.

 • (20) în scopul monitorizării evenimentului finanțat, beneficiarul se obligă să permită finanțatorului să filmeze sau să fotografieze (ambiental) maxim 10 minute, evenimentul cultural finanțat. în acest sens beneficiarul nu va emite pretenții ulterioare către finanțator.

 • (21) în cazul în care locul desfășurării proiectului cultural este Piața Mare sau Piața Mică din Municipiul Sibiu, beneficiarului de finanțare nerambursabilă îi este interzisă vânzarea biletelor de intrare sub sancțiunea retragerii finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.

 • (22) în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile, va semna procesul verbal de predare-primire a inventarului stradal pus la dispoziție de autoritatea finanțatoare și va răspunde pentru toate prejudiciile cauzate bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Sibiu și / sau serviciilor publice locale aflate în subordinea Consiliului Local Sibiu, din perimetrul de desfășurare al evenimentului cultural și care nu au fost cauzate de către publicul spectator. Beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să achite direct la entitatea păgubită (Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat sau Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu) contravaloarea daunei produse, în termen de 30 de zile de la constatarea producerii daunei. în cazul în care persoana juridică păgubită reușește să recupereze prejudiciul de la asigurător, contravaloarea prejudiciului obținut în instanță sau pe cale amiabilă, va fi restituit beneficiarului finanțării nerambursabile.

 • (23) în cazul evenimentelor desfășurate pe domeniul public, beneficiarul finanțării nerambursabile se obligă să interzică desfășurarea oricăror altor activități de natură comercială neautorizate în perimetrul de desfășurare al evenimentului cultural finanțat. Costurile legate de activitățile comerciale sau alte activități de tip workshop pentru care se percepe taxă de participare, nu vor fi aduse la decont.

în cazul în care, prin natura proiectului, vor fi amplasate pe domeniul public, bunuri materiale, fizice, beneficiarul se va asigura că deține avizul eliberat de Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în municipiul Sibiu.

 • (24) în vederea afișării materialelor promoționale aferente proiectului cultural finanțat, beneficiarul se obligă să utilizeze doar spațiile special amenajate în acest sens, sub sancțiunea retragerii a 10% din valoarea finanțării alocate și plata de daune interese în raport cu prejudiciul creat.

 • (25) Sub rezerva retragerii totale a finanțării alocate, beneficiarul are obligația să respecte HG nr. 75/2015, cu modificările ulterioare privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modelling.

Art 10. Modificarea Contractului:

 • (1)     Contractul poate să fie modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părți, consemnat în scris prin Act adițional sau Aviz. Notificarea este unilaterală conform procedurilor descrise în Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general.

 • (2)     Dacă Beneficiarul modifică una sau mai multe activități din cadrul Cererii de finanțare sau din cadrul Contractului de Finanțare (înlocuiește unul sau mai mulți artiști, etc.), fără a supune respectivele modificări spre aprobarea Comisiei de Evaluare și Selecție a ofertelor culturale, atunci cheltuielile pentru respectivele activități nu vor fi decontate de către instituția finanțatoare.

Art. 11. Subcontractanti:

 • (1) Beneficiarul își asumă obligația de a NU subcontracta Contractul.

 • (2) Beneficiarul este pe deplin răspunzător față de Finanțator de modul în care îndeplinește Contractul.

 • (3) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau oricărui alt mecanism de transmisiune și / sau transformare a obligațiilor și drepturilor din Contractul de finanțare de către Beneficiar.

Art. 12. Rezilierea contractului:

 • (1) în cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, Finanțatorul poate decide rezilierea unilaterală a Contractului sau poate modifica unilateral cuantumul finanțării alocate, printr-o notificare scrisă.

 • (2) Finanțatorul va rezilia Contractul, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, pe perioada de valabilitate a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată la art. 5. Beneficiarul constituie ipotecă sau altă formă de garanție bancară asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract.

 • (3) Constituie temei de reziliere a prezentului Contract, orice cauză de neeligibilitate a proiectului și / sau a beneficiarului și I sau a oricăruia dintre parteneri chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului Contract.

 • (4) în cazul în care prezentul Contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecția publică de proiecte și neacordarea finanțării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

 • (5) în cazul în care neeligibilitatea proiectului este determinată de o acțiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract.

 • (6) Contractul va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care alocațiile bugetare nu sunt folosite conform scopului prevăzut în Contract.

 • (7) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

 • (8) în cazul luării deciziei de reziliere a Contractului sau de modificare unilaterală a cuantumului finanțării alocate. Finanțatorul notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la sumele care trebuie restituite de Beneficiar și la condițiile de restituire a acestora. în acest caz. Finanțatorul va solicita Beneficiarului, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a notificării de către Beneficiar, returnarea sumelor care fac obiectul notificării de reziliere, cu dobânzi și penalități de întârziere, calculate la data achitării acestor sume de către Finanțator, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare.

Art. 13. Forța majoră:

 • (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin, partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

 • (2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului Contract.

 • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată prin grija părții care o invocă, de îndată, după producerea forței majore, dar cel târziu în termen de 24 de ore de la data apariției acesteia.

Art. 14. Soluționarea litigiilor:

 • (1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

 • (2) în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente în materie.

 • (3) Părțile stabilesc de comun acord ca instanțele de la sediul Finanțatorului să fie competente teritorial.

•              2     v.< privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondun oublice alocare pentru acr.-.-.ic?

--- : ■’      r 5: gev.ra’. denumi: generic Agenda Cu.:jrală2C20,

-C. ■. •55C prm no aprobarea Agendei Culturale, anexa 2

HC_ .r.r......... Regulamentul privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile cin fonduri

zublice per:iecre'e culturale aprobateonn HCL nr 155/2020 Anexa 2

?t ■ ds ■ nanțare n ........'2020 ou următoarele Anexe'

s a •;      .-.e - -- maniere a proiectezi culrurai

. 4            Cc Vt ’iî'ji S:            ! Ș. QrSriOtli Ci& ’Hc'

i'î . C • -SOC ’’ Ci: âC-.

4 P.âpj'i •■.h9’C,c.

Art. 16. Dispoziții finale:

 • (1) Orice comunicare oficială sau cu caracter obligatoriu sau care derivă din clauzele prezentului Contract, ori este în strânsă legătură cu acesta, trebuie să fie făcută în scris, indicându-se numărul Contractului și titlul proiectului cultural folosind următoarele adrese:

 • a) Pentru Finanțator: [Primăria Municipiului Sibiu, str. Brukenthal nr. 2]

 • b) Pentru Beneficiar (reprezentant legal): [...................................... str........................ nr..........bl.

......, sc........ap........., jud...........................................].

 • (2) Pentru comunicări curente se vor putea folosi și următoarele adrese de e-mail:

 • a) Pentru Finanțator: [aqendaculturala@sibiu.ro1

 • b) Pentru Beneficiar:.........................................

 • (3) Dovada comunicărilor prevăzute la art. 15 alin. (2) se va putea face numai prin confirmarea, chiar și electronică, emisă de destinatarul acestor comunicări.

 • (4) în toate cazurile rapoartele, comunicările oficiale și orice alte situații ce presupun semnătura, se transmit numai în condițiile arătate la art. 15 alin. (1).

Prezentul Contract a fost încheiat astăzi,....../....../...............în două exemplare având aceeași

forță juridică, dintre care un exemplar pentru Finanțator și unul pentru Beneficiar.

Finanțator:                                            Beneficiar:

Municipiul Sibiu,

Primar/Viceprimar                                   Reprezentant legal

Director Economic,

Șef Serviciu Juridic, Contencios și Registru Agricol,


Șef Serviciu Cultura, Sport și Turism


Vizat CFP


Președinte de ședință C i p ri a n-G h eo r g he^Ftfîeai
Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor


DESCRIEREA PROIECTULUI CULTURAL

(formularul se adaptează în funcție de specificul proiectului cultural)

Titlul proiectului:

Locul de desfășurare a proiectului:

Descrierea proiectului adactatîn conformitate cu evoluția pandemiei Covid-IS s: e: - e

Evenimentele / activitățile din cadrul proiectului:

Eveniment / activitate 1

Titlul evenimentului / activitate...........................................................................................................................................

Descrierea evenimentului (nume artiști, trupe, invitați etc. alte persoane în funcție de specificul proiectului dvs.)

Data și durata estimată a evenimentului.........................................................................................................................

Locul de desfășurare a evenimentului..............................................................................................................................

Eveniment / activitate etc.

Operatorii culturali iși vor organica informațiile din acest capitol in funcție de specificul proiectului aprobat. în acest sens, beneficiarii vor descrie activitățile, ața cum se vor putea realiza de către organizator. in conformitate cu actele normative in vigoare, inclusiv actele emise de instituțiile centrale, cu competențe in reglementarea unor măsuri pentru prevenirea răspândirii COVJD-19.

Se va avea in vedere descrierea modului de adaptare a proiectului inițial (in acest sens se va face referire doar ia propunerea de proiect care a îndeplinit punctajul minim necesar și se află pe Anexa 2 din HCL 1S5/2020 și nu la proiectele desfășurate în anii anteriori) șt a evenimentelor, atât ca valoarea artistică și concept, cât și ca informație cuantificabilă: număr de evenunente/acțiuni. nr. de artiști / trupe etc. Ofertele culturale adaptate vor prezenta în proporție de 60°o artiștii invitări, pentru a putea fi evaluată corect calitatea actului cultural si bugetul alocat. Ofertele culturale care au aria tematică „cultura gastronomică” vor tine cont de următorul fapt: la dimensionarea standurilor.spatiilor din cadrul evenimentului, minim 3l)% din acestea vor fi destinate si ocupate cu titlu gratuit de producătorii locali din regiunea Sibiu leu reglementările prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local)

Etapizarea cheltuielilor (se completează în funcție de nr. transelor} - valabil pentru iransa finală sau 2 transe

Titlul evenimentului / activitate

Buget lei

TRANȘA 12

30%...............lei

ETAPA 1

Activitatea 1

Activitatea 2

.... după caz

TRANSA FINALĂ

70%...............lei

sau

100%.................lei

TOTAL

Beneficiar,

Reprezentant legal....................................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data....../......./................


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

2 Pentru proiectele aprobate prin HCL 155/2020, Anexa 2, etapizarea cheltuielilor se face în 2 transe (tranșa I. în baza cererii de plată și a facturii aferente; transă 2. respetciv tranșa finală

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI Șl GRAFICUL DE FINANȚARE

 • 1. Bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului cultural............................................................

Beneficiar:........................................................................................

Costul eligibil al proiectului cultural este evaluat la......................................lei, conform bugetului alăturat.

Finanțatorul asigură o sumă de...............................lei. reprezentând...............% din cheltuielile eligibile

ale proiectului cultural, Beneficiarul asigură o sumă de .................................... lei,

reprezentând................................% din valoarea totală a finanțării nerambursabile alocate.

1.1 Cheltuielile proiectului

Denumire indicatori

Valoare în lei

Total cheltuieli proiect (1+2)

0

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

0

1.1. Costuri de producție

0

1.2. închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

0

1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf Legii nr. 8/1996 actualizată)

0

1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competițional

0

1.5. Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto

- tipărire foto)

0

1.6. Realizare de studii și cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)

0

1.7. Transport intern sau internațional

0

1.8. Cazare

0

1.9. Cheltuieli cu masa:

 • -   Masă (se acoperă în limita unui procent de 20 % din valoarea finanțării acordate, dar nu mai mult de 40 de lei / pers, /zi)

 • -   Diurnă acordată în condițiile Legii

0

1.10. Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate, dar nu

0

mai mult de 1.500 de lei + alte restricții)

_

1.11. Prestări servicii (altele)

° i

1.12. Costuri materiale (altele)

0

2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

0 I

2.1. închiriere spații și aparatură

0

2.2. Onorarii (cf. Legii nr. 8/1996 actualizată)

0

2.3. Tipărituri

0

2.4. Prestări servicii

0

2.5. Costuri materiale

0

Atenție! Totalul Cheltuielilor proiectului trebuie să fie egal cu totalul Veniturilor proiectului.

NOTĂ: Finanțarea care urmează să se acorde are în vedere acoperirea cheltuielilor prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 51 /1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, actualizată.

Atenție! în bugetul de venituri și cheltuieli ale proiectului vor fi trecute doar acele tipuri de cheltuieli care au fost prevăzute în bugetul cererii de finanțare. Bugetul Contractului va conține doar cheltuieli eligibile.

1.2. Veniturile proiectului cultural

Total venituri proiect

Valoare în lei

Total venituri (1+2)

0

1. Contribuția solicitantului:

(surse proprii, surse atrase, contracte de parteneriat / sponsorizare, alte contracte de finanțare, altele asemenea)

Contractele trebuie să fie încheiate conform normelor legale, să aibă ca obiect acoperirea cheltuielilor aferente acestei oferte culturale și să aibă prestabilită valoarea financiară, în lei.

0

2. Finanțarea nerambursabilă alocată de Municipiului Sibiu

0

 • 2.Graficul de finanțare

Finanțarea nerambursabilă menționată mai sus, va fi acordată prin virament, în funcție de etapele realizării proiectului, prevăzute în ANEXA 1, la contractul de finanțare:

Tranșa I:lei (%), la semnarea Cererii de plată, în termen de 10 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la Primăria Municipiului Sibiu;

Tranșa finală:.__


lei (%), plata în 30 de zile calendaristice de la data

înregistrării facturii la Primăria Municipiului Sibiu;


Beneficiar,

Responsabilul financiar/juridic al Beneficiarului.

Reprezentant legal

Contabil,

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Organizator...........

Proiect....................

Contract nr..............

Valoare Contract......

Raport de activitate

Raport narativ general.

Se va face referire la proiect în totalitatea lui, punctând sumar activitățile realizate și subliniind atingerea scopului și a obiectivelor proiectului așa cum au fost ele anunțate în Cererea de finanțare.

După care se va trece pe rând fiecare activitate din Contractul de finanțare și se vor da detalii astfel:

EXEMPLU

Activitate / Eveniment 1:

Concert:...

Descriere narativă a activității:

cu menționarea numelor artiștilor, a spectacolului, a locului de desfășurare, a datei de desfășurare, estimarea nr. de participanți, precizarea numărului de stnaduri destinate producătorilor locali, participanți la eveniment, după caz, etc.

Contracte:

(depuse la decont) Vor fi menționate toate contractele a căror obiect este acoperitor pentru activitatea raportată.

De ex.: Contract nr. 230 / 07.04.2020 (servicii cazare), Convenția nr.1/16.07.2020 (între Beneficiar și producătorul local din Regiunea Sibiu)

Același contract poate să fie trecut la mai multe activități (cum ar fi Contractele de publicitate, scenotehnie, cazare etc.)

Fotografii demonstrative:

Fotografiile depuse de către toți beneficiarii la decontul de imagine vor avea o rezoluție de cel puțin 200 dpi, acestea putând fi folosite de către instituția finanțatoare în promovarea destinației Sibiu, pe toate canalele de promovare oficiale (site turism, rețele de socializare, broșuri, pliante, flyere, târguri de turism etc.). Fotografiile prezentate la decontul de imagine nu vor conține watermark-uri sau orice alt fel de însemne distinctive, aplicate ulterior realizării fotografiei. Fotografiile pot fi depuse pe CD dar se va avea în vedere ca denumirea folderului să fie relevantă și să preia parțial numele Activității.

Activitate / Eveniment 2:

Lansare de carte:

Obiectivele proiectului propuse și realizate:

La finalul Raportului se va menționa obligatoriu:

„Cele de mai sus sunt declarate având cunoștință de prevederile art. 326 al Codului Penal, în vigoare, conform căruia falsul în declarații este incriminat.”

Data:                                                 Semnătură Reprezentant legai, Beneficiar:

Președinte de ședință CipriarContrasemnează

Secretar General Dorin llie Nistor

ANEXA nr. 4 Contract (se depune în momentul solicitării unui decont}

Beneficiar.............................

Raport financiar

Către:

Primăria Municipiului Sibiu

Vă înaintăm alăturat decontul de cheltuieli pentru tranșa l/tranșă finală............ în valoare de...............lei,

precum și a contribuției proprii (valabil doar în cazul decontului final) aferente tranșei în valoare de................lei, pentru proiectul cultural................................................finanțat în baza Contractului nr..........

din.................conform documentelor justificative anexate.

1. Centralizator al cheltuielilor propuse spre decontate:

Denumirea indicatorilor

Valoarea prevăzută în Contract

Cheltuieli tranșa..............

propuse spre decontare

Cheltuieli contribuție proprie propuse spre aprobare (nu se completează pentru tranșa I)

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI (1+2)

1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural

1.1. Costuri de producție

1.2. închirieri de spații și aparatură și altele asemenea

1.3. Cheltuieli cu onorarii (cf Legii nr. 8/1996 actualizată)

1.4. Premii (numai în cazul în care proiectul conține activități cu caracter competițional)

1.5. Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziții foto - tipărire foto)

1.6. Realizare de studii și cercetări (numai în cazul

proiectelor de cercetare în domeniul culturii)

1.7. Transport intern sau internațional

1.8. Cazare

1.9. Cheltuieli masă

 • -   Masă (se acoperă în limita unui procent de 20 % din valoarea finanțării acordate, dar nu mai mult de 40 de lei /pers / zi)

 • -   Diurnă acordată în condițiile Legii

1.10 Achiziționarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% din totalul finanțării nerambursabile acordate, dar nu mai mult de 1.500 de lei + alte restricții)

1.11. Prestări servicii (altele)

1.12. Costuri materiale (altele)

2. Cheltuieli acțiuni promoționale și de publicitate

2.1. închiriere spații și aparatură

2.2. Onorarii (cf. Legii nr. 8 /1996, actualizată)

2.3. Tipărituri

2.4. Prestări servicii

2.5 Costuri materiale

2. Vă rugăm să completați tabelul, pentru fiecare linie prevăzută în bugetul Contractului de finanțare:

2.1.Cheltuieli efectuate din finanțare alocată

T'P cheltuială (de la linia 1.1. la linia 2.5., toate liniile pe care sunt prevăzute sume în contractul de finanțare)

Nr. crt.

Descriere sumară

Denumire furnizor

Nr. / dată

Contract

Nr. / dată factură

Nr. / dată doc. plată

Cheltuieli propuse spre decontare

1.

2

3.

TOTAL

X

Tabelul cu cheltuielile efectuate din contribuția proprie se completează doar pentru decontul final.

2.2 Cheltuieli efectuate din contribuție proprie

Tip cheltuială (De la linia

Nr.

cit

Descriere sumară

Denumire furnizor

Nr. / dată Contract

Nr. / dată factură

Nr. / dată doc. plată

Cheltuieli propuse spre decontare

1,1 la linia

1.

2.5, toate

2.

liniile pe care sunt prevăzute sume în Contractul de finanțare)

3.

TOTAL

x

Decontul financiar-contabil va cuprinde toate documentele prevăzute în Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general, corespunzător fiecărui tip de cheltuială, va fi semnat de către reprezentantul legal și contabilul (director economic),

Beneficiar,


Responsabilul financiar/juridic al Beneficiarului,

Reprezentant legal,.............................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

Contabil..........................................

(numele, prenumele, funcția și semnătura)

Data:


/

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

1

Documentele care atesta calitatea de mic producător local din regiunea Sibiului sunt.

 • a) pentru producătorii de produse agroalimentare - certificatul de producător, valid, eliberat conform legii nr. 145/2014

 • b) pentru restul producătorilor locali - CUI sau act constitutiv (statutul firmei) din care rezultă domeniul de activitate (spre exemplutproducția, prelucrarea, comercializarea de produse alimentare, produse alcoolice sau non-alcoolice, cât și fabricarea și comercializarea produselor manufacturiere sau alte activitati similare celor menționate)

2

Rămân eligibile acțiunile de promovare în mediul online ale evenimentului

3

' Termenul este necesar să fie respectat, pentru a permite desfășurarea în condiții legale și optime, a procedurii de reevaluare și selecție a proiectelor culturale. Astfel, ulterior analizării de către Comisie, proiectele vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sibiu.

4

Proiectul depus inițial și descris în cererea de finanțare, va fi adaptat în conformitate cu actele normative în vigoare, inclusiv bugetul solicitat Beneficiarul are obligația de a elabora oferta culturală readaptată. în conformitate cu proiectul depus inițial, menținându-și scopul și obiectivul acestuia, în așa fel încât să asigure furnizarea unor informații pertinente și concludente pentru reevaluarea proiectului. Datele calendaristice, precum și locul de desfășurare a evenimentelor înscrise în Cererea de finanțare aferentă ofertelor culturale readaptate la situația generată de pandemia Covid - 19, nu reprezintă o rezervare a domeniului public al Municipiului Sibiu și nici durata Contractului de finanțare Datele calendaristice de desfășurare a evenimentelor culturale, se vor specifica în Cererea de finanțare în vederea programării lor de principiu (se va menționa data evenimentului, cu perioada estimată de montare și demontare a logisticii amplasate pe domeniul public - după caz)

' Pentru beneficiarii care depun documentele în format electronic, acestea vor fi transmise atât scanate (respectiv, semnate), cât și în format electronic editabil, Word.

5

Beneficiar al finanțării nerambursile acordată de Municipiul Sibiu, in baza contractului de finanțare nr.........

6

Documentele care atesta calnuteu de mic producător local din regiunea Sibiului sunt

 • a) pentru producătorii de produse agroalimentare - certificatul de producător, valid, eliberat conform legii nr 145/2014

 • b) pentru restul producătorilor locali-CUI sau act constitutiv (statutul firmei) din care rezultă domeniul de activitate (spre exemplu producția, prelucrarea, comercializarea de produse alimentare, produse alcoolice sau non-alcoolice, cât și fabricarea și comercializarea produselor manufacturiere sau alte activitati similare celor menționate)

7

Perioada de desfășurare a evenimentului, cât și intervalul orar al acestuia, sunt avizate de către Comsia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice în Municipiul Sibiu.