Hotărârea nr. 188/2020

HOTĂRÂREA NR. 188 privind completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA Nr.188

privind completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.33208/20.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33342/21.05.2020 întocmit de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu prin care se propune completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.25 alin.2 lit.b) din O.U.G nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările si completările ulterioare, art.5 alin.2 lit.i și art.18 alin.1 din contractului de management nr.40071/2018.

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.d), alin.7 lit. d), art.136 alin.1 și alin.8. art.196 alin.1 lit. a) și art. 243 alin.1 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se completează Programul minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, prevăzut în anexa 1 la HCL nr. 146/2020, prin adăugarea Programului “Concerte, festivaluri și concursuri”, în care este cuprins proiectul Revelion 2020, având un buget la nivelul sumelor decontate în exercițiul bugetar 2020, cu suma de 433 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Programul minimal anual, cu completarea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre, va fi cuprins în contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, prin încheierea unui act adițional care se va întocmi prin grija Serviciului managementul și integritatea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


/

s f Contrasemnează

Secretar General Dorin llfe Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa la HCL nr...’?A.72020


ANI

1.2020

Spectacole de balet din repertoriul Teatrului de Balet Sibiu -program de reluări. Gale de Balet. Turnee de Balet și participări la evenimente / proiecte / programe internaționale

Programul cuprinde spectacolele reluate în programul de stagiune al fiecărui an. gale de balet și turnee în țară sau străinătate

13

 • - Lacul lebedelor - i reprezentație

17.000 Iei

 • •  28 ianuarie 2020

 • - Barococo Parly - 2 reprezentații

50.000 lei

 • •   1 spectacol susținut în data de 07 februarie 2020

 • •   1 spectacol la mijlocul lunii octombrie 2020

 • - Amurg. în numele bucuriei

 • - 2 reprezentații

23.000 lei

 • •   1 spectacol susținut în data de 28 februarie 2020

 • •   1 spectacol sfârșitul lunii octombrie 2020

 • - La fii le mal gardee -2 reprezentații

20.000 lei

« 2 reprezentații în a treia săptămână din luna septembrie 2020

 • - Gală de balet-1 reprezentație

15.000 lei

 • •  începutul lunii noiembrie 2020

 • - Spărgătorul de Nuci - 3 reprezentații

25.000 lei

 • •  Mijlocul lunii decembrie 2020

162.000

r ”

-Invitație la Dans - 2 reprezentații

12.00(1 lei

 • •   1 spectacol în luna septembrie 2020 -Ziua Mobilității

 • •  Luna octombrie -Ziua Internațională a Dansului 2020

Programul „Educație

Culturală"

Programul cuprinde evenimente (workshop-uri. seminalii, conferințe. întâlniri) care înlesnesc întâlnirea publicului larg, publicului de nișă, dar și a artiștilor care activează in diferite domenii cu oameni de cultură (coregrafi, balerini de renume internațional, critici de balet, scenografi, compozitori, critici de teatru, regizori, actori, profesori universitari etc.)

0

Workshop "Artele spectacolului" - transmisii online cu ore de balet si repetițiile Corpului de Balet

• întâlnirile vor ti programate în perioada 15 mai-15 iulie 2020

20.000

Program editorial

Programul cuprinde acțiunile de producție ale diferitelor materiale de promovare a Sibiului, dar și tipărituri (călii, broșuri, pliante, reviste, calendare, cărți poștale, agende etc.) menite să promoveze oamenii de cultură și/sau evenimentele organizate de instituție

1

Editare pliante, broșuri, cataloage, flyere. afișe, cărți, calendare, cărți poștale, agende

31.000

Programul „Concerte, festivaluri și concursuri"

In acest program este cuprins proiectul Revelion 2020. având un buget la nivelul sumelor decontate in exercițiul bugetar 2020

1

Revelion 2020

433.000

TOTAL

646.000


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

»