Hotărârea nr. 187/2020

HOTĂRÂREA NR. 187 privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA Nr.187

privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 32617/19.05.2020 și raportul de specialitate nr. 32659/19.05.2020 prin care Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG" Sibiu propune modificarea Programului minimal aferent anului 2020 în vederea desfășurării proiectelor proprii,

Având în vedere contextul epidemiei cu noul coronavirus, măsurile de distanțare socială și incertitudinile legate de evoluția economică, numărul de posturi ocupate în cadrul acestei instituții de cultură și resursele de care instituția dispune la nivel intern pentru continuarea activității,

Văzând avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art.24 alin.1 și alin.2A1 lit.b) din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/24.12.2015, Anexa 5, Cap. VI, art.8 alin.2, pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului - cadru al caietului de obiective, a modelului - cadru al raportului de activitate precum și a modelului - cadru al contractului de management,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit d) și alin.7 lit.d), art.196 alin.1 lit.a) și art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Programului minimal aferent anului 2020 al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, conform anexei la prezenta hotărâre, prin diminuarea cu 40% a bugetului aprobat prin HCL nr.120/2020, de la suma de 1.865.000 lei la suma de 1.119.000 lei, diminuare provenită din modificarea următoarelor programe:

 • •  Pentru Programul Repertorial al Teatrului pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu se diminuează bugetul de la 895.000 de lei la 829.000 lei, păstrând numărul de proiecte luând în calcul caracterul de patrimoniu cultural al programului.

 • •  Pentru Programul de Festivaluri se diminuează întregul buget și se anulează toate proiectele cuprinse în acest program. (- 660.000 lei)

 • •  Pentru Programul de Educație Participativă se păstrează bugetul și numărul de proiecte având în vedere că adaptarea programelor în mediul on-line presupune costuri noi, dar și pentru importanța proiectelor prin completarea programei școlare cu activități creative non-formale, dar și pentru implementarea strategiei de dezvoltare a unui nou public.

Pentru Programul Editorial și de Documentare se diminuează bugetul de la 102.000 lei la 82.000 de lei.

Art.2. Programul minimal anual, cu modificările prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, va fi cuprins în contractul de management încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sibiu și managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, prin încheierea unui act adițional care se va întocmi prin grija Serviciului managementul și integritatea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

Art.3. Managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020./

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Anexa la HCL nr... /.&2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ANEXA 2 II

la contractul de management nr. 53853/ 30.06.2017

PROGRAM MINIMAL ANUAL

 • 1.  Denumirea instituției: Teatrul pentru Copii și Tineret ,.Gong” Sibiu;

 • 2.  Lista programelor și proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management pentru perioada de management de la 01/01/2020 la 31/12/2020;


  Nr. crt.

  Program

  Scurtă descriere a programului

  Nr. de proiecte

  Denumirea proiectului

  Bugetul prevăzut program

  1

  Programul Repertorial al Teatrului pentru Copii și Tineret Gong Sibiu

  Realizarea de producții noi și exploatarea producțiilor aflate în repertoriu, atât în limba română, cât și în limba germană

  150 r e P r e z e n t a ț i i

  Premiera #1 Secția

  Română, spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 5 ani. în regia Elizei Păun, după un text original care să promoveze imaginea orașului Sibiu*)

  829.000 lei

  Premiera #2 Secția Română,

  spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 3 ani. în regia Evei Labadi, pentru promovarea marilor texte din literatura universală;

  Premiera #3 Secția

  Română, spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 3 ani, pentru promovarea marilor texte din literatura universală;

  Premiera #4 Secția

  Română, spectacol dc teatru pentru pre-adolescenți, în

.•t \iex.-:rdr_ ■                « SSUi'} .• Sib:u țciiar .       .

CF A5B2963 • BAN: .7005TREZS762IC531900XXXX, UN

■■ s..-,țr !■ i ■'!’.! Copii f Tineret Cono Sibiu rsic- n instituur oui?1';

• jr m.:or:;ntca Cons'-r.ilu; . ocal Slbii - a Pnmâ'iO' Mui'i'ip n...

regia lui Bobi Pricop, multimedia *)

Premiera #1 Secția

Germană, spectacol de teatru cu păpuși pentru copii cu vârsta peste 5 ani, în regia Anei Crăciun Lambru *)

Premiera #2 Secția

Germană, spectacol lectură, creație colectivă în vederea promovării textelor germane *)

Agenda de spectacole (reluări, refaceri, deplasări spectacole)

2

Programul de Educație Participativă

Platformă de educație non-formală prin cultură pentru copii, adolescenți, părinți și educatori

103

Gongtelierele de creație (ateliere de creație și de dezvoltare personală prin teatru, pentru copii)

20S.000 lei

Sibiu Plays! (proiectul își propune cristalizarea unei manifestări culturale pentru tineri care să îi definească atât ca indivizi, cât și ca generație, în cadrul unui program ce promovează educația prin participare, prin organizarea de workshop-uri de teatru pentru adolescenți)

Platforma de Dialog prin Cultură

(un proiect care își propune să consolideze colaborarea între artiști independenți, ONG-uri specializate și instituții publice, reunite prin interesul comun pentru dezvoltarea unui nou public și dezbateri pe teme

TEATRUL

Pc'HHJ COP! $'TINERET


specifice publicului tânăr prin prezentarea de conferințe, spectacole și proiecții speciale) Caravana Teatrului Gong (proiectul își propune să ofere o educație înspre, pentru și prin teatru în grădinițe și școlile generale prin dezvoltarea unei producții/ recitaluri în grădinițe, precum și a unui manual de pedagogie teatrală)

3

Programul

Editorial si de

Documentare

Tipărirea de revistă literară și de artă, broșuri culturale, studii de piață

6

Revista Euphorion (4 numere)

Supliment Revista

Euphorion

Expo Gong

82.000 lei

POTAL PROIECTE

259

• Bugetul alocat pentru programul minimal: 1.119.000 lei

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

1/

1/

7s**- Aloxanoru Onobesc. n m 550195 Sibiu «^omânir ’c .-:ix O2c* -> 4582965 'BAN r7O057 P6Z57621G331900XXXX 3N Trezrrp- S”'.

pentru ' opi» T'hpipi Gong Sibiu r-ste o insiilimt- pub . • v '• ir. • L ..r aut:»ntatp.i ' .. Kbijmi n-a Sih.<i Si ■ Prime •*. vanu :rij‘ i . ibi.

din O/iQ