Hotărârea nr. 186/2020

HOTĂRÂREA NR. 186 privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5HOTĂRÂREA Nr.186

privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil si a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.31827/14.05.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.32579/19.05.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil si a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a), ale art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.3 lit.a, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul arirninistrativ C4V4Î T fîî ÎÎOlf Cl'ltV 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de funcționare pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de dezvoltare pentru anul 2019, conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de funcționare pentru anul 2019, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de dezvoltare pentru pentru anul 2019, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă execuția bugetului din credite externe pentru anul 2019, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă execuția bugetului din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2019, conform anexelor nr.8 și 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2019, conform anexelor nr. 10-23 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuJUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU EXECUȚIA BUGETULUI LA 31.12.2019 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Anexa nr. 1 la WJfy/z


(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

VENITURI-TOTAL

00.01.02

380,143.53

395,679.18

386,177.82

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

IMPOZIT PE VENIT

03.02

1,108.00

1,577.69

1,577.69

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

1,108.00

1,577.69

1,577.69

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

210,521.00

210,521.00

194,724.57

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

210,521.00

210,521.00

194,724.57

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bug.locale

04.02.04

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

80,063.00

81,994.27

83,926.58

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

67,424.00

69,116.98

70,556.68

Impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

14,422.00

14,603.76

15,106.87

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

53,002.00

54,513.22

55,449.81

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

8,616.00

8,929.78

9,180.09

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

4,206.00

4,206.00

4,268.03

Impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

4,102.00

4,415.78

4,538.67

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

308.00

308.00

373.39

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

3,622.00

3,602.16

3,805.67

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

401.00

345.35

384.14

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

23,129.00

30,564.00

30,557.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

14,452.00

14,523.00

14,523.00

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

6,100.00

12,674.00

12,674.00

Sume defalcate din TVA pt.finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

2,577.00

3,367.00

3,360.00

ALTE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE

12.02

33.00

0.01

0.02

Taxe hoteliere

12.02.07

33.00

0.01

0.02

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

133.00

179.62

189.83

Impozit pe spectacole

15.02.01

133.00

179.62

189.83

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

22,089.00

21,300.23

22,315.21

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

14,161.00

14,593.10

15,391.48

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

7,882.00

8,140.99

8,634.99

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

6,279.00

6,452.11

6,756.49

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

7,564.00

6,531.29

6,743.96

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

364.00

175.84

179.77

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

141.00

158.35

174.37

Alte impozite și taxe

18.02.50

141.00

158.35

174.37

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

6,729.00

10,196.32

10,989.47

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

6,622.00

6,408.59

7,184.33

Venituri din dividende

30.02.08

3,687.13

3,687.14

Alte venituri din proprietate

30.02.50

107.00

100.60

118.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

8,046.00

9,071.07

9,158.70

Venituri din prestări servicii

33.02.08

5,599.00

6,570.00

6,543.20

Contribuția părinților

33.02.10

398.00

398.00

428.89

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

10.00

10.00

10.43

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

829.00

829.00

909.99

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

4.00

196.43

196.72

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33.02.33

1,206.00

1,067.64

1,069.47

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

3.00

3.00

3.87

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

3.00

3.00

3.87

AMENZI, PENALITĂȚI Șl CONFISCĂRI

35.02

7,155.00

6,438.14

6,991.23

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

7,155.00

6,438.14

6,991.23

DIVERSE VENITURI

36.02

20,308.00

23,041.22

24,373.88

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

18,873.00

22,234.10

23,470.32

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Alte venituri

36.02.50

1,435.00

807.12

903.56

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

115.53

-128.76

494.41

Donații și sponsorizări

37.02.01

115.53

494.42

494.41

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

0.00

-623.18

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

6.00

199.02

214.00

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.16

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

6.00

6.00

3.48

Subvenții ptr. finanțarea sanatatii

42.02.41

193.02

210.52

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.02

564.00

564.00

486.99

Subvenții din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

43.02.23

68.00

68.00

68.00

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

43.02.30

496.00

496.00

418.99

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

0.00

0.00

0.00

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

Prefinatare pentru FEDR

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Sume de la UE pentru FSE

45.02.02

Sume de la UE pentru FSE an curent

45.02.02.01

Mecanismul financiar SEE

45.02.17

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

Prefinanțare

45.02.17.03

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

48.02

0.00

0.00

0.00

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

Sume de la UE pentru FEDR an curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FEDR

48.02.01.02

Sume de la UE pentru Fondul Social European (FSE)

48.02.02

Sume de la UE pentru FSE an curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FSE

48.02.02.02

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

98.02


Președinte de ședințănează,
Secret r General Dorirvllie Nistor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU EXECUȚIA BUGETULUI LA 31.12.2019

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

380,143.53

395,679.18

336,688.31

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

33,935.70

31,848.08

25,687.14

Cheltuieli de personal

51.02.10

19,970.00

17,970.00

15,918.23

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

13,815.70

13,708.08

9,673.33

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.58

Alte cheltuieli

51.02.59

150.00

170.00

166.91

Cheltuieli de capital

51.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

51.02.85

-71.33

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

18,917.30

18,917.30

8,693.53

Cheltuieli personal

54.02.10

5,347.30

5,347.30

5,095.16

Cheltuieli materiale

54.02.20

2,410.00

2,410.00

1,403.07

Fonduri de rezerva

54.02.50

100.00

100.00

Transferuri

54.02.51

2,235.00

2,235.00

2,142.15

Alte cheltuieli

54.02.59

25.00

25.00

24.78

Cheltuieli de capital

54.02.70

Fonduri de garantare

54.02.81

8,800.00

8,800.00

43.84

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

54.02.85

-15.47

Total capitol,din care :

18,917.30

18,917.30

8,693.53

Fond de Rezervă

54.02.05

100.00

100.00

A7 rv7

Q. oha nr.

oTovv.vu

OjOUU.UU

45. o4

SP Comunitar de Evidenta Persoanelor

54.02.10

2,235.00

2,235.00

2,142.15

Primăria -procese electorale

54.02.50

800.00

800.00

175.44

Direcția Fiscală Locală Sibiu

54.02.50

6,982.30

6,982.30

6,332.10

DOBÂNZI

55.02

6,070.00

6,070.00

4,717.96

Comisioane si alte costuri

55.02.20

10.00

10.00

Dobânzi,din care :

55.02.30

6,060.00

6,060.00

4,717.96

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

6,060.00

6,060.00

4,717.96

APARARE,ORDINE PUBLICA,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

10,913.00

10,913.00

10,267.13

Transferuri

61.02.51

10,913.00

10,913.00

10,267.13

Total capitol,din care :

10,913.00

10,913.00

10,267.13

SP Poliția Locală

61.02.03.04

10,913.00

10,913.00

10,267.13

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

37,974.48

34,344.40

30,095.67

Cheltuieli de personal

65.02.10

3,290.50

3,290.50

2,718.40

Cheltuieli materiale

65.02.20

24,561.98

19,999.94

17,850.79

Finanțarea invatamantului particular sau confensional

65.02.55

2,577.00

3,360.00

3,360.00

Asistenta sociala

65.02.57

2,758.00

2,906.96

1,794.85

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.58

Alte cheltuieli

65.02.59

4,787.00

4,787.00

4,382.62

Cheltuieli de capital

65.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

65.02.85

-10.99

SĂNĂTATE

66.02

5,965.00

7,121.00

6,874.07

Cheltuieli de personal

66.02.10

5,781.00

6,752.00

6,711.61

Cheltuieli materiale

66.02.20

142.00

142.00

126.28

Transferuri pentru spitale

66.02.51

38.00

223.00

40.35

Asistenta sociala

66.02.57

4.00

4.00

0.83

Proiecte cu finanțare din FEN

66.02.58

Cheltuieli de capital

66.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

66.02.85

-5.00

Total capitol ,d in care :

5,965.00

7,121.00

6,874.07

Primăria

66.02.06.01

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

38.00

223.00

40.35

învățământ

66.02.08

5,691.00

6,662.00

6,614.66

Direcția de Asistență Socială

66.02.08

232.00

232.00

218.23

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

Direcția de Asistență socială - Centru transfuzie

66.02.50.50

4.00

4.00

0.83

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

68,030.95

62,442.95

56,729.05

Cheltuieli materiale

67.02.20

21,785.00

15,875.00

13,152.31

Transferuri

67.02.51

46,245.95

46,567.95

43,576.74

Cheltuieli de capital

67.02.70

Total capitol,din care :

68,030.95

62,442.95

56,729.05

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

23,267.00

23,267.00

22,194.71

Teatrul Gong

67.02.03.04

7,104.95

7,104.95

6,697.26

Casa de Cultura

67.02.03.06

8,058.00

8,380.00

7,859.67

SP Administrare Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

6,032.00

6,062.00

5,557.72

SP Grădina Zoologică

67.02.05.03

1,784.00

1,784.00

1,267.37

Agenda culturala

67.02.03.30

8,976.00

8,026.00

7,251.70

Agenda sportiva

67.02.05.01

11,028.00

6,228.00

4,896.90

Susținerea sportului de performanță

67.02.05.01

întreținere grădini publice, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

700.00

670.00

297.69

Agenda comunității

67.02.50

1,081.00

921.00

706.03

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE,

68.02

36,505.10

36,554.63

33,401.21

Cheltuieli de personal

68.02.10

17,858.33

17,858.33

16,226.35

Cheltuieli materiale

68.02.20

3,735.77

3,849.30

3,180.14

Asistență Socială

68.02.57

14,404.00

14,340.00

13,747.50

Alte cheltuieli

68.02.59

507.00

507.00

327.07

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

68.02.85

-79.85

Total capitol ,d in care :

36,505.10

36,554.63

33,401.21

Asistenta Sociala - Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

887.77

937.30

898.59

învățământ Creșe

68.02.11

5,045.33

5,045.33

4,223.93

Drepturile persoanelor si asistenților pers.cu handicap grav

68.02.05.02

21,613.00

21,663.00

20,916.44

Ajutor social

68.02.15.01

6.00

6.00

3.48

Asistenta Sociala - Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

1,053.00

1,053.00

894.57

Direcția de Asistență Socială

68.02.50.50

7,880.00

7,830.00

6,464.20

Alte ajutoare sociale - Primăria

68.02.50

20.00

20.00

0.00

SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

27,337.00

24,745.05

15,963.27

Cheltuieli de personal

70.02.10

0.00

603.84

601.29

Cheltuieli materiale

70.02.20

21,350.00

21,271.21

13,382.73

Transferuri

70.02.51

5,987.00

2,870.00

2,027.88

Investiții ale societăților comerciale cu capital de stat

70.02.55

Proiecte cu finanțare din FEN

70.02.58

Cheltuieli de capital

70.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

70.02.85

-48.63

Total capitol,din care :

27,337.00

24,745.05

15,963.27

SP Baia Populara

70.02.50

1,570.00

1,570.00

812.85

SP Domeniul Public

70.02.50

0.00

SP Administrare Cimitir

70.02.50

1,300.00

1,300.00

1,215.04

SP Administrare Fond Locativ

70.02.50

3,117.00

Alimentări cu apă - SC Apă Canal SA

70.02.05

Iluminat

70.02.06

8,200.00

13,584.99

9,044.09

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

13,150.00

8,290.06

4,891.29

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale - investiții SC Urbana SA

70.02.50

0.00

0.00

0.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

37,615.00

46,229.00

45,125.16

Cheltuieli de personal

74.02.10

895.00

895.00

824.84

Cheltuieli materiale

74.02.20

35,728.00

44,280.00

43,342.23

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.51

992.00

1,054.00

958.09

Cheltuieli de capital

74.02.70

Total capitol,din care :

37,615.00

46,229.00

45,125.16

Salubritate

74.02.05.01

1,140.00

1,580.00

1,031.83

S.P. de management, salubrizare și protecția mediului

74.02.05.01

34,763.00

42,875.00

42,473.80

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizare

74.02.06

720.00

720.00

661.44

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

992.00

1,054.00

958.09

Transferuri,din care:

1,054.00

958.09

SP de Gestionare a Câinilor fără Stăpâni

74.02.50

992.00

1,054.00

958.09

Denumirea indicatorilor

Cod clasifîcație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

800.00

800.00

664.42

Subvenții

81.02.40

800.00

800.00

664.42

Transferuri pentru investiții

81.02.55

Total capitol ,din care :

800.00

800.00

664.42

Energie termică

81.02.06

800.00

800.00

664.42

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

450.00

500.00

440.56

Cheltuieli materiale

83.02.20

450.00

500.00

440.56

Cheltuieli de capital

83.02.71

Total capitol,din care:

450.00

500.00

440.56

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

450.00

500.00

440.56

TRANSPORTURI

84.02

95,630.00

115,193.77

98,029.14

Cheltuieli materiale

84.02.20

23,200.00

23,200.00

12,303.16

Subvenții

84.02.40

32,500.00

43,377.00

43,290.88

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.58

Cheltuieli de capital

84.02.70

Rambursări de credite

84.02.81

39,930.00

51,930.00

45,748.33

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

84.02.85

0.00

-3,313.23

-3,313.23

Total capitol ,din care :

95,630.00

115,193.77

98,029.14

Drumuri și poduri

84.02.03.01

Transport în comun

84.02.03.02

33,200.00

40,898.91

40,179.79

Străzi

84.02.03.03

44,430.00

44,294.86

31,599.35

Aviația civilă

84.02.06.02

18,000.00

30,000.00

26,250.00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU EXECUȚIA BUGETULUI LA 31.12.2019 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE


(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

VENITURI-TOTAL

00.01.02

401,302.44

405,488.64

378,920.5;

IMPOZIT PROFIT

01.02

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

IMPOZIT PE VENIT

03.02

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bug.locale

04.02.04

IMPOZITE Șl TAXE PE PROPRIETATE

07.02

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

Impozit clădiri pers.fizice

07.02.01.01

Impozit clădiri pers.juridice

07.02.01.02

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

Impozit pe terenuri pers.fizice

07.02.02.01

Impozit pe terenuri pers.juridice

07.02.02.02

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

11.02.09

ALTE IMPOZITE Șl TAXE GENERALE

12.02

Taxe hoteliere

12.02.07

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

Impozit pe spectacole

15.02.01

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

ALTE IMPOZITE Șl TAXE FISCALE

18.02

Alte impozite și taxe

18.02.50

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

Venituri din dividende

30.02.08

Alte venituri din proprietate

30.02.50

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

Venituri din prestări servicii

33.02.08

Contribuția părinților

33.02.10

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după școală"

33.02.33

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat 31.12.2019

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

AMENZI, PENALITĂȚI Șl CONFISCĂRI

35.02

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

DIVERSE VENITURI

36.02

0.00

0.00

24.88

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

24.88

Alte venituri

36.02.50

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

0.00

623.18

0.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

0.00

623.18

VENITURI DIN VALORIFICARE BUNURI

39.02

31.27

409.58

664.50

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

24.48

229.04

474.18

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

6.82

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

6.79

180.54

183.50

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

11,323.53

13,846.87

7,586.28

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanatate

42.02.16

2,421.00

2,420.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

130.35

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subvenții compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

Subvenții ptr. finanțarea sanatatii

42.02.41

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

7,744.46

7,744.46

4,500.31

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

3,579.07

3,681.41

535.62

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.02

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetul județului pentru clasele de învățământ special

43.02.23

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

43.02.30

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

0.00

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

Prefinantare pentru FEDR

45.02.01.03

Corecții financiare

45.02.01.04

Fondul Social European

45.02.02

Sume de la UE pentru FSE an curent

45.02.02.01

Mecanismul financiar SEE

45.02.17

Președinte de ședință
Contr;
Secre
Doriri Hîe Nistor

iemnează, ir General

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi

31.12.2019

Realizat 31.12.2019

Prefinanțare

45.02.17.03

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

48.02

22,776.53

23,437.90

3,473.7

Sume de la UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48.02.01

20,827.60

21,488.97

3,156.2

Sume de la UE pentru FEDR an curent

48.02.01.01

20,697.44

21,358.81

3,033.9

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FEDR

48.02.01.02

130.16

130.16

122.2

Sume de la UE pentru Fondul Social European (FSE)

48.02.02

1,948.93

1,948.93

317.5

Sume de la UE pentru FSE an curent

48.02.02.01

1,948.93

1,948.93

317.5

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori FSE

48.02.02.02

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI

98.02

367,171.11

367,171.11

367,171.1

Președinte de ședință


Ciprian Gheorghe Fulea


Contrasemnează.
/
Secretar General
Dorin ilie Nistor

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI LA 31.12.2019

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat

31.12.2019

CHELTUIELI-TOTAL

49.02

401,352.44

405,488.64

117,128.91

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

7,110.00

7,296.00

2,147.83

Cheltuieli de personal

51.02.10

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.58

2,300.00

2,300.00

376.54

Alte cheltuieli

51.02.59

Chelt. de capital - Primărie

51.02.70

4,810.00

4,996.00

1,771.29

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

51.02.85

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

239.80

239.80

153.19

Cheltuieli personal

54.02.10

Cheltuieli materiale

54.02.20

Fonduri de rezerva

54.02.50

Transferuri

54.02.51

113.00

113.00

61.21

Alte cheltuieli

54.02.59

Cheltuieli de capital

54.02.70

126.80

126.80

91.98

Fonduri de garantare

54.02.81

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

54.02.85

Total capitol,din care :

239.80

239.80

153.19

Fond de Rezervă

54.02.05

Fond de Garantare

54.02.07

SP Comunitare de Evidenta Persoanelor

54.02.10

113.00

113.00

61.21

Primăria -procese electorale

54.02.50

Direcția Fiscală Locală Sibiu

54.02.50

126.80

126.80

91.98

DOBÂNZI

55.02

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri

55.02.20

Dobânzi, din care:

55.02.30

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

APĂRARE,ORDINE PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

277.00

277.00

157.25

Transferuri

61.02.51

277.00

277.00

157.25

Total capitol,din care :

277.00

277.00

157.25

Poliția Locală

61.02.03.04

277.00

277.00

157.25

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

80,306.50

78,664.68

14,442.11

Cheltuieli de personal

65.02.10

Cheltuieli materiale

65.02.20

Finanțarea invatamantului particular sau confensional

65.02.55

Asistenta sociala

65.02.57

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.58

23,847.50

24,517.59

3,669.86

Alte cheltuieli

65.02.59

Cheltuieli de capital

65.02.70

56,459.00

54,147.09

11,078.28

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

65.02.85

-306.03

SĂNĂTATE

66.02

2,897.20

4,559.15

3,431.52

Cheltuieli de personal

66.02.10

Cheltuieli materiale

66.02.20

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51

2,370.00

4,025.07

3,430.45

Asistenta sociala

66.02.57

Proiecte cu finanțare din FEN

66.02.58

527.20

534.08

1.07

Cheltuieli de capital

66.02.70

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

66.02.85

Total capitol,din care :

2,897.20

4,559.15

3,431.52

Primăria

66.02.06.01

527.20

534.08

1.07

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

2,370.00

4,025.07

3,430.45

învățământ

66.02.08

Direcția de Asistență Socială

66.02.08

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi 31.12.2019

Realizat

31.12.2019

Direcția de Asistență socială - Centru transfuzie

66.02.50.50

CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

80,949.01

68,868.10

14,741.68

Cheltuieli materiale

67.02.20

Transferuri

67.02.51

5,529.17

5,561.17

3,186.70

Cheltuieli de capital

67.02.70

75,419.84

63,306.93

11,554.98

Total capitol,din care :

80,949.01

68,868.10

14,741.68

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

1,215.00

1,247.00

500.40

Teatrul Gong

67.02.03.04

331.17

331.17

292.38

Casa de Cultura

67.02.03.06

1,107.00

1,107.00

1,005.51

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

21.00

21.00

17.49

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

2,855.00

2,855.00

1,370.92

Agenda culturala

67.02.03.30

Agenda sportiva

67.02.05.01

Susținerea sportului de performanță

67.02.05.01

întreținere grădini publice, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

75,419.84

63,306.93

11,554.98

Agenda comunității

67.02.50

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE,

68.02

1,939.00

1,939.00

537.02

Cheltuieli de personal

68.02.10

Cheltuieli materiale

68.02.20

Asistență Socială

68.02.57

Alte cheltuieli

68.02.59

Cheltuieli de capital

68.02.70

1,939.00

1,939.00

537.02

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

68.02.85

Total capitol,din care :

1,939.00

1,939.00

537.02

Asistenta Sociala - Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

învățământ Creșe

68.02.11

Drepturile persoanelor si asistenților pers.cu handicap grav

68.02.05.02

Ajutor social

68.02.15.01

Asistenta Sociala - Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

Direcția de Asistență Socială

68.02.50.50

1,939.00

1,939.00

537.02

Alte ajutoare sociale - Primăria

68.02.50

SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE

70.02

79,069.60

85,094.58

31,928.58

Cheltuieli de personal

70.02.10

Cheltuieli materiale

70.02.20

Transferuri

70.02.51

29,573.76

26,622.74

9,043.13

Investiții ale societăților comerciale cu capital de stat

70.02.55

850.00

5,389.00

786.25

Proiecte cu finanțare din FEN

70.02.58

400.00

400.00

97.20

Cheltuieli de capital

70.02.70

48,245.84

52,682.84

22,159.38

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

70.02.85

-157.38

Total capitol ,din care :

79,069.60

85,094.58

31,928.58

SP Baia Populara

70.02.50

19,665.00

19,665.00

7,316.61

SP Domeniul Public

70.02.50

5,822.76

4,929.76

706.65

SP Administrare Cimitir

70.02.50

1,859.00

2,027.98

1,019.88

SP Administrare Fond Locativ

70.02.50

2,227.00

Alimentări cu apă - SC Apă Canal SA

70.02.05

850.00

3,230.00

783.79

Iluminat public și electrificări rurale

70.02.06

2,592.40

4,173.40

729.24

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

70.02.50

46,053.44

48,909.44

21,372.41

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale - investiții SC Urbana SA

70.02.50

0.00

2,159.00

0.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

11,520.36

13,170.36

6,796.73

Cheltuieli de personal

74.02.10

Cheltuieli materiale

74.02.20

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.51

44.00

44.00

7.91

Cheltuieli de capital

74.02.70

11,476.36

13,126.36

6,788.82

Total capitol ,din care :

11,520.36

13,170.36

6,796.73

Salubritate

74.02.05.01

S.P. de management, salubrizare și protecția mediului

74.02.05.01

2,912.00

4,562.00

586.94

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

Canalizare

74.02.06

8,564.36

8,564.36

6,201.88

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

44.00

44.00

7.91

Transferuri,din care:

44.00

7.91

SP de Gestionare a Câinilor fără Stăpâni

74.02.50

44.00

44.00

7.91

Denumirea indicatorilor

Cod clasificație bugetară

Prevederi inițiale 2019

Prevederi

31.12.2019

Realizat 31.12.2019

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

0.00

0.00

0.00

Subvenții

81.02.40

Transferuri pentru investiții

81.02.55

Total capitol,din care :

0.00

0.00

0.00

Energie termică

81.02.06

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli materiale

83.02.20

Cheltuieli de capital

83.02.71

Total capitol,din care :

0.00

0.00

0.00

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

TRANSPORTURI

84.02

137,043.97

145,379.97

42,793.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

Subvenții

84.02.40

Proiecte cu finanțare din FEN

84.02.58

0.00

11.00

1.93

Cheltuieli de capital

84.02.70

137,043.97

145,368.97

42,791.07

Rambursări de credite

84.02.81

Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent

84.02.85

Total capitol ,d in care :

137,043.97

145,379.97

42,793.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

10,655.00

10,785.00

117.81

Transport în comun

84.02.03.02

11,300.00

12,535.00

10,610.95

Străzi

84.02.03.03

109,613.97

115,584.97

31,800.75

Aviația civilă

84.02.06.02

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

84.02.50

5,475.00

6,475.00

263.49

Președinte de ședință Ciprian Gheorghe Fulej^-

Contrasemnează, Secretar General Dorin llie NistorJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 5

la RCt 136/20X0


VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI LA 31.12.2019

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

(mii lei)

SERVICII PUBLICE

VENITURI

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2019-31.12.2019

Realizat 01.01.2019-31.12.2019

Prevederi bugetare 01.01.2019-31.12.2019

Realizat 01.01.2019-31.12.2019

BUGET 10

SP COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR

2,385.00

2,274.58

2,385.00

2,274.58

SP POLIȚIA LOCALĂ

10,913.00

10,267.13

10,913.00

10,267.13

SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

6,008.80

5,174.40

7,169.55

5,392.28

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

61,409.53

59,946.11

69,873.00

58,982.12

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

31,854.18

30,736.18

31,854.18

30,736.18

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

7,492.88

7,111.10

7,492.88

7,111.10

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI

8,605.00

8,106.54

8,605.00

8,106.54

SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI

6,062.00

5,558.62

6,062.00

5,558.62

SP GRĂDINA ZOOLOGICĂ

2,564.00

2,362.77

2,564.00

2,362.77

SP BAIA POPULARĂ

1,570.00

812.85

1,570.00

812.85

SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC

5,190.00

6,900.08

5,190.00

4,699.20

SP ADMIN.CIMITIRULUI

4,430.50

4,275.50

4,430.50

4,275.50

SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN

1,054.00

958.45

1,054.00

958.45

EXCEDENT

9,624.22

TOTAL

159,163.11

144,484.31

159,163.11

141,537.32|

Președinte de ședință Ciprian GhContrasemnează, Secretar General Dorin llie Nistor

Anexa nr. 6


JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


JftWCLI


2(>i20h>


VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI LA 31.12.2019

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


(mii lei)

SERVICII PUBLICE

VENITURI

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2019-31.12.2019

Realizat 01.01.2019-31.12.2019

Prevederi bugetare 01.01.2019-31.12.2019

Realizat 01.01.2019-31.12.2019

BUGET 10

SP COMUNITAR DE EVIDENȚA PERSOANELOR

113.00

61.21

113.00

61.21

SP POLIȚIA LOCALĂ

277.00

157.24

277.00

157.24

SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

0.00

0.00

0.00

0.00

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

5,690.07

4,152.72

5,690.07

4,152.72

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

1,247.00

500.40

1,247.00

500.40

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

331.17

292.38

331.17

292.38

CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI

1,107.00

1,005.51

1,107.00

1,005.51

SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI

21.00

17.49

21.00

17.49

SP GRĂDINA ZOOLOGICĂ

2,855.00

1,370.92

2,855.00

1,370.92

SP BAIA POPULARĂ

19,665.00

7,316.61

19,665.00

7,316.61

SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC

7,319.76

3,096.65

8,107.00

3,883.88

SP ADMIN.CIMITIRULUI

2,060.48

1,052.38

2,060.48

1,052.38

SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN

44.00

7.91

44.00

7.91

EXCEDENT

787.24

TOTAL

41,517.72

19,031.42

41,517.72

19,818.65


Președinte de ședință


Contrasemnează, Secretar General Dorin Hie Nistor

Municipiul Sibiu


Anexa nr.„f7.la HCL nr.


na


I2Q2Q

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE

LA DATA 31.12.2019 —

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe(lei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI

36.954.220

30.473.210

23.084.1

10

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241.934

23.049.797

81

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

36.954.220

30.473.210

23.084.1

i0

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241.934

23.049.797

94

Transporturi

8406

36.954.220

30.473.210

23.084. T

10

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241.934

23 049.797

95

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

840603

36.954.220

30.473.210

23.084.1$

eo

23.084.190

19.759.194

19.759 194

1.517.260

18.241.934

23.049.797

98

Străzi

84060303

36.954.220

30.473.210

23.084.1$

po

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241.934

23.049.797

102

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

36.954.220

23.084.1$

•0

23.084.190

1.517.260

104

Deficitul secțiunii de dezvoltare

990697

36.954.220

23.084.1$

10

23.084.190

1.517.260

209

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

36.954.220

30.473.210

23.084.1'

10

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241.934

23.049.797

289

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

36.954.220

30.473.210

23.084.1

•0

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241 934

23 049.797

302

Transporturi

Y8406

36.954.220

30.473.210

23.084.1'

io

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18 241.934

23.049.797

303

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

Y840603

36.954.220

30.473.210

23.084.1

10

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241.934

23.049.797

306

Străzi

Y84060303

36.954.220

30.473.210

23.084.1

10

23.084.190

19.759.194

19.759.194

1.517.260

18.241.934

23.049.797

310

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

36.954.220

23.084.1

30

23.084.190

1.517.260

311

Deficitul secțiunii de dezvoltare

Y9906

36.954.220

23.084.1

30

23.084.190

1.517.260

312

Deficitul secțiunii de dezvoltare

Y990697

36.954.220

23.084.1

30

23.084.190

1.517.260

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor r x

Municipiul Sibiuia HCL nr

/2020

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI LA DATA 31.12.2019 —

(lei)

Președinte de ședințăRând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedent!

din anul curent

1

TOTAL VENITURI

1.600.000,00

2 41

0.110,00

1 518 347.0C

1.518 347,00

1 518 347,00

2

I. VENITURI CURENTE

1.600.000,00

2.41

0.110,00

1.518 347.0C

1 518.347,00

1.518.347,00

3

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

1 600.000,00

2.41

0 110,00

1.518 347,0C

1 518 347,00

1.518.347,00

4

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.08)

1 600.000,00

2.41

0 110,00

1 518 347,0C

1 518 347,00

1 518 347,00

5

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.08.06)

3708

1.600.000,00

2.41

0 110,00

1 518 347,0C

1 518 347,00

1.518 347.00

6

Sume primite de la administrațiile locale in cadrul jnor programe cu finanțare

370806

1 600.000,00

2.41

0.110,00

1.518 347,0C

1.518 347,00

1 518 347,00

Contrasemnează Secretar General Dorirvflie Nistor

© 1NDSOFT-SICO - Municipiul Sibiu

Page 1 of 1


Municipiul Sibiu


Anexa nr

.2.


Sa HCL nr

/2020

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI

LA DATA 31.12.2019 —

jlei)

Rând

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Ang. Legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

TOTAL CHELTUIELI

1.600.000

2.420.11C

1.158.618

1.158.618

1.158.618

1.158.618

15

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.600.000

2.420.110

1.158.618

1.158.618

1.158.618

1 158.618

16

Invatamant (cod

55.08.03+65.08.04465.08.05465.08.07+65.08

6508

1.600.000

2.420.110

1.158.618

1.158.618

1.158.618

1 158.618

17

Invatamant preșcolar si primar (cod 55.08.03.01+65.08.03.02)

650803

50.000

301.420

69.318

69.318

69.318

69.318

18

Invatamant preșcolar

65080301

50.000

50.000

22.286

22.286

22.286

22.286

19

Invatamant primar

65080302

251.420

47.032

47.032

47.032

47.032

20

Invatamant secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

650804

1.550.000

2.118.690

1.089.300

1.089.300

1.089.300

1 089.300

21

Invatamant secundar inferior

65080401

584.000

716.20C

479.995

479.995

479.995

479.995

22

Invatamant secundar superior

65080402

966.000

1.402.490

609.305

609.305

609.305

609.305

107

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

359.729

108

Excedentul secțiunii de dezvoltare

980897

359.729

Președinte de ședință

Co ntrașefn nează Secretar General Doriri llie Nistor

DIRECȚIA GENER4LA A

FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ

BILANȚ

pag.: 1          - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

01003

1. Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801 -2800809-2900400-2900500-2900801 -2900809-2900800-2930100*)

2.803.523

3.711.96^

01004

2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-

2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-

2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

109.191.805

123.928.591

01005

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301+2120401 +2120501+2120601 +2120901 +2310000-2810100-

2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-

2810207-2810208-2910100-2910201 -2910202-2910203-

2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

6.184.061.568

6.316.306.433

01007

5.Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.26OO 100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101 -2960102-2960103-2960200), din care:

12.559.550

7.858.185

01008

Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)

12.559.550

7.858.185

01009

6.Creanțe necurente - sume ce urmeaza a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:

539.498

527.332

01010

Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)

539.498

527.332

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

6.309.155.944

6.452.332 505

01019

1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3 810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)

61.577.337

68.234.900

01021

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* *+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

108.253.034

12.127.270

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:

4.726.692

9.884.147

010221

Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)

1.584.895

01023

Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+

4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**

+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+

4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200

COD

DENUMIRE INDICATORI

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

PERIOADEI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

PERIOADEI

+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101 * *+4810102* *+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:

84.909.891

75.860.088

01024

Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000)

84.908.082

74.685.262

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

50.480

01030

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

193.162.925

88.037.838

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101 +

5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515

0301

+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302

+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52

90400

+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55

70101

+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56

10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57

40102

+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)

394.207.283

353.317.755

010331

Dobanda de incasat,alte valori, avan suri de trezorerie

(ct.5180701+5320100+

5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)

1.490.447

1.423.099

01035

Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)

1.255.283

1.590.422

01040

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

396.953.013

356.331.276

01042

6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)

7.455

5.857

01045

7.TOT AL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41.1+42)

651.700.730

512.609.871

01046

8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45)

6.960.856.674

6.964.942.376

01052

1 .Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:

88.342

109.982

01054

2.împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+

1670201 +1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

134.842.138

103.709.898

01055

3.Provizioane (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208)

7.836.860

329.027

01058

rOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

142.767.340

104.148.907

SOLD LA

SOLD LA

COD

DENUMIRE INDICATORI

ÎNCEPUTUL

sfârșitul

PERIOADEI

PERIOADEI

01060

1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:

242.257.540

8.871.750

010601

Decontări privind incheiere execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)

132.942.999

01061

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

7.182.810

7.203.731

010611

Avansuri primite (ct.4190000)

499

96

01062

2.Datorii către bugete

(ct.4310100+4310200+43103 00+4310400+4310500+

4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501 + 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

15.543.601

10.783.187

010631

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

7.909.174

3.976.329

01072

6.Salariile angajatilor

(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+

4280101)

13.034.048

6.744.828

01073

7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de

șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+

4270300+4290000+4380000), din care:

1.004.763

1.049.652

01074

8.Venituri in avans (ct.4720000)

1.362.070

948.952

01075

9.Provizioane (ct. 1510101 + 1510102+1510103+1510104+1510108)

10.439.218

561.928

01078

10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

283.641.240

28.960.297

01079

11.TOTAL DATORII (rd.58+78)

426.408.580

133.109.204

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =

CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

6.534.448.094

6.831.833.172

01084

1.Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101+ 1020102+1020103+ 1030000+ 1040101 + 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+

1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)

6.147.738.377

6.289.368.970

01085

2.Rezultatul reportat (ct. 1170000-sold creditor)

492.317.019

539.216.709

01087

4.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct. 1210000-sold creditor)

3.247.493

01088

5.Rezultatul patrimonial al exercițiului (ctl210000- sold debitor)

105.607.302

01090

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)

6.534.448.094

6.831.833.172

Președinte de ședință
Ciprian-Gheorgh^^tiiea , ț

Contrasemnează Secretar General Dorin Ilie Nistor


;?1FTCTL\ GE’ ERATA -i


i'lNvNTELGR PLBL1CF lu'i .[


/( w

Anex.s nr.M.la HOL nrf......


UUNTUL DE REZL’LT. AT PATRIMONTA1

pag.: 1         - lei -

1

An

An

COD

DENUMIRE. INDICATORI

precedent

curent

02002

1.Venituri din impozite laxe, contribuții de asigurări si alic venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)

294.944.989

326.044.279

02003

2.Venituri din activitati economice

t.cl.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

59.593.473

77.887.996

02004

3.Finantan. subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

102.578.043

114.064.665

02005

4.Alte venituri operaționale ici.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200

+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)

38.525.997

45.362.882

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

495.642.502

563.359.822

02008

1.Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+

6470000)

120.910.066

131.518.804

02009

2.Subvenții si transferuri (ci.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+

6750000+6760000+6770000+678'0000+67900001

143.905.788

02010

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6I30000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)

145.898.519

165.250.076

02011

4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)

60.785.753

103.006.797

02012

5 Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+654000016580101+6580109)

10.720.558

11.917.962

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11 + 12)

463.482.153

555.599.427

02015

- EXCEDENT (rd.06-rd. 13)

32.160.349

7.760.395

02017

IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+

7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

72.001

141.503

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

3.583.009

5.446.905

02021

- DEFICIT (rd. 18-rd. 17)

3.511.008

5.305.402

02023

- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

28.649.341

2.454.993

02025

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

1.987.065

792.500

02026

LX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

5.737

02028

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

1.981.328

792.500

020292

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

30.630.669

3.247.493

02031

- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

30.630.669

3.247 493

Președinte de ședință
Ciprian-Gheorghe Ful#
Contrasemnează
Secretar General
Dorin llie Nistor

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa ct. 5310101

Buget de stat ct. 5200100/ 7700000

Buget local ct. 5210100/ 7700000

Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000

Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000

Buget Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000

Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000

03002

03003

03004

03006

03007

03008

03010

03011

03012

03013

03014

030141

030142

030143

03015

  • 1. Incasari

  • 2. Plan

  • 3. Numerar net din activitatea operaționala (rd.O2-r<J.O3)

  • 1.  Incasari

  • 2.  Plăti

  • 3.  Numerar net din activitatea de investiții (rd.0fi-07)

1. Incasari

1 Plăti

3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.ll)

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.l2)

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI

-sume rccupcratc/primuc m excedentul anului precedent

-sume ulilizatcAransferate din excedentul

anului precedent

Sume transferate din disponibilul neutiluat la finele anului precedent

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd 14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)

623 OW 283

506 902.944

116 191339

664 502

121 309 487

-120.734 985

27 247 423

50 510.127

-23 261701

-27 8U5 350

W 207 283

182 037 851

182 057 851

13084 178

353.317 755

54 322 623

54 322 623

397 262 73* 303 229 553

94 033 182

C64

100 077 541

-99 413 039

90 510 127 -50 510127

-55 86’1 984

367 171 HI 180 000 000 180 000 DOC

311 281 12

Președinte de ședință

pag-: 1____________- lei -

Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000

Buget Institut! t publice finanțate Integral din venituri proprii ct. 5600101/

Buget instituții publice finanțate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/

Buget activitati finanțate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/

Buget împrumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Buget fonduri externe nerambursabile (sursa O) ct. 5150103/ 7700000

Alte disponibilități (ct.5XX)

7700000

7700000

7700000

64 W8I21

94 242 502

5 174 401

7 994 194

58W6 083

77 162916

5 392 286

7 79948)

5 IC2 745

17 079 586

-217 885

194 711

4 Bl 75 J

15 665 933

l 517 260

-4 Bl 753

-15 665 933

-1 517 260

27 247 423

27 247 423

9C3W2

I 413.653

-217 885

25 7.30 163

IV4.7II

1443 469

717 2’5

1 271 078

13 084 178

3 430212

500 000

787 236

750615

500 000

717 236

750 615

13 084 178

9 477 46]

2 200 888

1 053 193

25 730 163

3 624 92»

Contrasemnează
Secretar General

Dorin lUe


Nistor

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ


Anexa nr


72020


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Ciprian-Gheorghepag.: 1         - lei -

COD

DENUMIRE LNDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

04002

1. Incasari

70.014.507

18.051

69.996.456

04003

2. Plăti

69.687.719

18.051

69.669.668

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

326.788

326.788

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

-

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.l2)

326.788

326.788

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

1.255.283

1.255.283

04015

1. Diferente de curs favorabile

8.382

8.382

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

31

31

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEIfrd. 13+14+15-16)

1.590.422

1.590.422

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor // / (/ / l / / \ /

Anexa nr.LÂ.Ia HCL nr


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI

COD

DISPONIBIL

LA ÎNCEPUTUL

ANULUI

INCAȘ ARI

PLĂTI

DISPONIBIL

LA SFÂRȘITUL

PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15)

05001

2.261.502

520.965

773.209

2.009.258

- Sume primite ca donații si sponsorizări

05002

(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)

2.003.020

469.330

728.891

1.743.459

- Garanții materiale reținute gestionarilor

05003

conform Legii nr.22/1969

(ct.5500101 ,ct.5500102/analitice distincte)

258.482

51.635

44.318

265.799

Președinte de ședință

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ

Anexa nr.....Ja HCL nr,VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

- lei -

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr.

rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

HLMUNICIPn

000102

24057

VENITURI TOTAL

433.996.710

397.927.237

Venituri proprii

4990

24058

364.890.500

355.114.796

1.Venituri curente, din care:

000202

24059

395.539.340

385.501.704

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24060

pe venit

210.521.000

194.724.570

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24061

210.521.000

194.724.570

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24063

adaugata

30.564.000

30.557.000

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110202

24065

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor,municipiilor si sectoarelor

MunicipiuluLBucuresti

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

110206

24068

14.523.000

14.523.000

locale

12.674.000

12.674.000

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

240691

3.367.000

3.360.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24070

494.420

494.410

-donații si sponsorizări

370201

24071

494.420

494.410

2. Venituri din capital

390002

24073

409.580

664.502

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24078

administrației publice

14.609.890

8.287.272

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24079

14.045.890

7.800.286

-subvenții de la alte administrații

4302

24080

564.000

486.986

Sume primite de la UE/alti donatori in

4802

240802

contul plăților efectuate si prefinantari

aferente cadrului financiar 2014-2020

23.437.900

3.473.759

CHELTUIELI TOTAL

5002

24081

801.167.820

453.817.221

Deficit

9902

24083

-367.171.110

-55.889.984

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent

24084

si anii precedenti) din care:

367.171.111

311.281.127

CORELATE

000102

24112

VENITURI TOTAL

433.996.710

397.927.237

Venituri proprii

4990

24113

364.890.500

355.114.796

1.Venituri curente, din care:

000202

24114

395.539.340

385.501.704

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24115

pe venit

210.521.000

194.724.570

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORLALE

- lei -


Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr. rând

Prevederi

Anuale

Realizat

A

B

C

1

2

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24116

210.521.000

194.724.570

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24118

adaugata

30.564.000

30.557.000

-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,municipiilor si sectoarelor Municipiului București

110202

24120

14.523.000

14.523.000

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110206

24123

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

12.674.000

12.674.000

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

241241

3.367.000

3.360.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24125

494.420

494.410

-donații si sponsorizări

370201

24126 _

194.420

____________„jtoJLXxa —

4-27^ rtr

2. Venituri din capital

390002

24128

409.580

664.502

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24133

administrației publice

14.609.890

8.287.272

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24134

14.045.890

7.800.286

-subvenții de la alte administrații

4302

24135

564.000

486.986

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiai 2014-2020

4802

241352

23.437.900

3.473.759

CHELTUIELI TOTAL

5002

24136

801.167.820

453.817.221

Deficit

9902

24138

-367.171.110

-55.889.984

EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:

24139

367.171.111

311.281.127

II
Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

li I

TOTALJUDEȚ


Anexa nr./.^.la HCL nr. Z?£./2020

Situația plăților efectuate si a suinelor declarate pentru cota-partij aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

oz                                                                                i

----r------------------------------------------------------------____________________________________________________________________;      _____________________________________________________________________________________ Pag.: 1   - lei-

Cod indicator

Denumirea programului cu finanțare UE

Plăti efectuate de Ia titlul 56 si 58

din care:

Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de solicitare Ia rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume solicitate Ia rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare

Sume solicitai rambur in anul curent aferent cheltuia efectua anii ant aflate ir de auto

e la sare

Iilor e in •riori

curs izare

Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

din care:

Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

1 5

0032

Prograne di Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDRH5801)

3 77OO64

3 170 353

104 499

3 065 «54

31 913

3 033 941

122 266

0033

Prograne din Fondul Social European

(FSE)(5802)

376.541

320 059

2 507

317552

317 552

10040

Total (codOl la 39.6)

4 146.605

3490412

107.006

3 383 406

31 913

3 351 493

122 266

Președinte de ședință Ciprian-Gheo


TOTAL JUDEȚ


Situația plăților efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte


,od ndi-ator


Denumirea programului cu finanțare UE


A

15032 Prograne di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5B01)

5040 Total (codOl la 39.61


Plăti efectuate de la titlul 56 si 58

din care:

Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Plăti efectuate pentru cota-parte FEN (a!ineat02)

01

02

03

13 965

9 776

13 965

9.776


Anexa nr o o & § a HCL nr./.^E .72020


aferenta cheltuielilor finanțate din FEN posfaderare


Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori

Sume solicitate Ia rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare

Sume solicitat rambur in anul curent aferente cheltuie efectuat anii ant aflate in de autot

' la

are

ilor e in priori

curs izare

04

05

06

07

9 776

9.776

9 776

9 776


Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori


08


09


Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent io


Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori n


Prc finanțare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent


12


Pag.:     1    - lei -


Prcfinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori

13


Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori îl


din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent 15


Președinte de ședjnță

Ftilea


Ciprian-GheqContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor //


TOTAL JUDEȚ

/^.la HCL nr. ./^./2020


Anexa nr

Situația plăților efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

Președinte de ședință Ciprian-GheorghPag.:     1    - lei -

Denumirea

sursei de finanțare

Buget de stat (s (listat)

Buget local (s 02-local)

Bugetul asigurărilor sociale de stat (s 03-bass)

Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s 04-somaj)

Bugetul fondului național unic de asigurați sociale de sanatate (s05-sanatate)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (slO-local)

Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)

Bugetul creditelor externe

(s06-stat+ local)

Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral din venituri proprii (slO- stat+ autonome)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Total plăti (titlul VIII cod56+

titlul X cod58) (rd.2+rd.ll)

4.146.605

13.965

Total plăti (titlul X cod58)

4.146.605

13.965

Cheltuieli de personal (titlul I)

199.171

11.835

Bunuri si servicii(titlul II)

179.302

2 130

Active nefinanciare (titlul XIII)

3.768.132

Contrasemnează Secretar General Dorin Jlîe Nistor

Județul: 34 Județul Sibiu

Unitatea administrativ-teritoriala: 4270740 CONSILIUL LOCAL SIBIU

Situația actiunilor/partilor sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatorii economici

/ <91

Anexa nr.*..^.|a HCL nr


/2020


Nr.

Crt.

Operatorul Economic la

--------------------—--------------------------— care Unitatea administrativ teritoriala este acționar direct sau indirect

Unitatea Administrativ teritoriala este acționara

Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, deținute de către unitatea administrativ teritoriala (lei)

Ponderea in Capitalul social al operatorului economic

Cod unic de identiticare

Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic

Denumirea operatorului Economic

Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)

Capitalul social al operatorului economic (lei)

Direct

Indirect

Direct

Indirect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 9/6*100

11 = 10/6*100

1

23404490

9499

as.dezv.interc.as.de APA

ASO

9.600,00 Direct

300,00

3,130

2

25236865

9499

AS.DEZV.INTERCOMUN.ECO

ASO

15.900,1

)0 Direct

300,00

1,890

3

30276858

9499

AS.DEZV.PALTINIS CINDREL

ASO

3.000,1

)0 Direct

1.000,00

33,330

4

40440299

9499

ASOC.DEZV.SIBIU REGIUNE GASTRONOMICA

ASO

3.000,1

10 Direct

1.000,00

33,330

5

2684940

3600

SC APA CANAL SA SIBIU

SA

4.969.212,

r0 Direct

4.964.072,50

99,900

6

14377605

6832

SC PARCURI INDUSTRIALE SURA MICA

SA

313.200,(

)0 Direct

500,00

100,000

7

27249764

6832

SC PIEȚE SA SIBIU

SA

90.000,(

)0 Direct

89.100,00

0,160

8

789401

4391

SC TURSIB SA SIBIU

SA

2.541.370,(

10 Direct

2.541.370,00

99,000

9

2684932

6820

SC URBANA SA SIBIU

SA

260.542,

5)0 Direct

260.542,50

100,000

100,000

10 Operator(i) economic(i) la care UAT de

Total valoare acțiuni raportate la data: 3‘l-12-2019:

7.858.185,00

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuieaContrasemnează Secretar General Dorin Ilie Nistor

Z s

r

Nota:

Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este acționar direct la operatorul economic(Op.Ec): situația in care o UAT deține in nume

propriu/! ctiuni sau parti sociale la un Op.Ec


col 8 = UAT este acționar INDIRECT la Op.Ec: situația in care un Op.Ec, la care o UAT deține in nume propriu, integral sau majoritar, acțiuni sau parti sociale, este acționar sau deține parti socialela un alt Op.Ec;

/n municipiul București, autoritatile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administreaza/controleaza acțiuni sau parti sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT deține acțiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autontatilor administrației publice locale (RAS).

Situația modificărilor in structura activelor nete/capitalurilor


Pag-: 1 -lei-


Denumirea elementului de capital


Cod


A

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților admimstrativ-tentoriale (ct. 1030000)

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul


B

25004


25005


Sold la inceputul anului

1


Creșteri


Reduceri


Sold la sfârșitul anului

4


5.651.549.811


177.406.767


40.966.278


5.787.990.300


privat al unitarilor admimstrativ-

teritoriale (ct. 1040101)

Rezerve din reevaluare (ct. 1050100,1050200,

1050300,1050400,1050500)

Rezultatul reportat (ct.l 170000 - sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercițiului

(ct. 1210000 - sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercițiului


25006

25017

25019

25020


494.539.363

5 884.109

684.026

1.649.203

51.347.601

51.357.580

492.317.019

258.242.224

211.342.534

622.178.423

618.930.930

T05.607302

TO5'.t»07.302’ “


Total capitaluri proprii(rd.01 lal7-rd. 18+rd.l9-rd.2O)


25021


6.534 448.094


Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe


Contrasemnează
Secretar General
Dorin flie Nistor

499.739.446

1.639.224

539.216.709

3.247.493

6.831.833.172


DISECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existent la

31.12.2019

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

CREȘTERI

TOTAL din care:

diferente din reevaluare

achiziții*)

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

A

B

1

2

3

4=5+6+7+8+9

5

6

7

8

9

Concesiuni,brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)

003

1.216.021

73.885

36.106

37.779

Alte active fixe necorporale(ct 2080100,2080200)

004

25.700.583

2.543.343

806.923

12.993

1.723.427

TOTAL

005

26.916.604

2.617.228

843.029

12.993

1.761.206

ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajări la terenuri (ct.2110200)

007

230.237

Construcții (ct.212) din care

008

8.924.232

8 790.801

604.70“

8 098.824

87.272

-alte active fixe incadrate in grupa construcții (ct.2120901),din care

016

8.924.232

8.790.801

604.7(1

8.098.824

87.272

Instalații tehnice,mijloace de transport, animale si plantații (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)

017

105.802.790

35.061.256

3.34

20.160.553

116.975

186.669

14.593.713

Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (CL2140000)

018

1Z097.329

3.845.810

63.24

3.396.400

278.413

6655

101.093

TOTAL

019

127.054.588

47.697.867

671.30

>            31.655.777

395.388

193.324

14.782.078

TOTAL ACTIVE FIXE

020

153.971.192

50.315.095

671.30

1            32.498.806

408.381

193.324

16.543.284

- Iei -

Președinte de ședință


Ciprian-Gheorghe FuleaDENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

REDUCERI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

ANULUI

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere)

Valoarea contabila neta, din care:

TOTAL

din care;

Diferente din reevaluare**)

Eliminare amortizare***)

dezmembrări si casari

transferuri/ cu titlu gratuit

vanzari

alte cai

Sold la inceputul anului

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul anului

Domeniul privat al statului

Domeniul privat al UAT

Proprietatea privata a instituției publice

A

B

1DMH12M3M4M5M6

11

12

13

14

15

16

17=3+4-10

18

19

20

21=18+19-20

22=17-21-23-24

23=17-21-22-24

24=17-21-22-23

Concesiuni,brevete,licențe,mărci comerciale,drepturi si active similare (ct.2O5OOOO)

003

39.088

39088

1.250818-

1.073593

87 472

41707

1 119358

116.456

1500!

Alte active fixe

004

400.307

57709

23.118

319 480

27 843 619

23.653539

24227.763

22.938.535

24.942767

2.614.391

286 461

TOTAL

005

439.395

57.709

23.118

358 568

29.094 437

24.727.132

24315235

22980 242

26062125

2.730.846

301.46!

ACTIVE FIXE CORPORALE Amenajări la terenuri (ct.2110200)

007

230237

218928

5.219

224 147

6090

Construcții (ct.212) din care:

008

8274560

3.170

8271390

9440473

5 350.131

769623

382.263

5.737491

3314819

388 16!

alte active fixe incadrate in grupa construcții

016

(ct.2120901),din care

Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații (ct.2130100,2130200,

017

8 274.560

3.170

8271.390

9440 473

5350.131

769 623

382 263

5.737491

3.314.819

388.16!

2130300,2130400)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protecție a valorilor umane si mate-

018

3.577.300

11.788

1.758.304

1244445

‘ 562.763

137.286746

68 823.673

10.651.098

2337421

77.137 350

28.787.960

31.36141!

riale si alte active fixe corporale

(CL2140000)

1.504.507

776.494

586 038

|    141.975

14438632

8.439.277

951.678

861.926

8.529.029

3.381.489

2.528.114

TOTAL

019

13.356.367

14 958

2534.798

1.830.483

■ 8.976.128

161 396 088

82832.009

12.377.618

3 581 610

91628.017

35490.378

34.277.69!

TOTAL ACTIVE FIXE

020

13.795.762

14.958

2592.507

1.853.601

9334.696

190490525

107.559.141

36692.853

26561852

117.rao.142

38.221.224

34 579 15!

Contrasemnează
Secretar General
Dofiotlie Nistor

DIRECȚIA GENERALA A


FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABIȚE


Anexa nr.4^la HCL nrJ#.r../2020

- Ici -

DENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

Existent la

31.12.2019

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

CREȘTERI

TOTAL din care:

difen

ree

ente din valuare

achiziții

transferuri/ primite cu titlu gratuit

donații, sponsorizări

alte cai

UM

UM

UM

A

B

1

2

3

4

5=6+7+8+9+10

6

7

8

9

10

Active fixe necorporale in curs de execuție (ct.2330000)

003

614 051

65.601

65 601

TOTAL

004

614 051

65 601

65.601

Terenuri (ct.2110100)

007

3.071.565 644

9.987.078

1.569.890

8.417.188

Construcții (ct.212) din care

008

3.006.047.281

171.565.200

18.171.699

153.393.501

- drumuri publice,exclusiv poduri,podețe,pasarele si viaducte si (unele (ct.2120101)

009

1.715.185.727

51.640.540

6.365.891

45 274 649

- poduri,podețe,pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere;viaducte (ct.2120301)

012

70.755.104

20.049

20.049

- piste pentru aeroporturi si platforme

014

de staționare pentru avioane si autovehicule, construcții aeroportuare (ct.2120501) alte active fixe incadrate in grupa construcții

016

101.304.552

(ct.2120901)

Instalații tehnice,mijloace de transport, animale si plantații (ct2130100+2130200+

017

1.118.801.898

119.904.611

11.785 759

108.118 852

2130300+2130400)

Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protecție a valorilor umane si mate-

018

59.922.070

1.079 028

61.289

1.017.739

riale si alte active fixe corporale

(CL2140000)

Active fixe corporale in curs de exe-

019

8.554.179

789.114

14.021

775.093

cutie (ct.2310000)

102.941.620

102.918.852

85 242.764

17.676.088

TOTAL

021

6.249.030.794

286.339.272

19.816.899

85-242.764

181 279.609

TOTAL ACTIVE FIXE

022

6.249.644 845

286.404.873

19 816 899

85.308.365

181.279.609

- Ici -

Președinte de ședințăDENUMIREA ACTIVELOR

FIXE

Cod

REDUCERI

SOLD LA

SFÂRȘITUL

ANULUI

Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile

TOTAL

din care:

Reevaluare

dezmembrări

transferuri/

vanzari

alte cai

Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000

Domeniul public al statului ct. 1010000

Domeniul privat al statului ct.1020101

Proprietatea privata a instituției publice ct.1020102

Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000

Domeniul privat al al U.A.T.

ct.1040101

Proprietatea privata a instituției publice din administrația locala nt 1040102

A

B

11=12+13+14+15+16

12

13

14

15

16

17=4+5-11 18+19»2>21*22+23*:

18

4

19

20

21

22

23

24

Xctive fixe necorporale in curs de exe-cutie (ct.2330000)

TOTAL

Terenuri (ct.2110100)

Construcții (ct.212) din care

  • - drumuri publice,exclusiv poduri,podețe,pasarele si viaducte si tunete (ct.2120101)

  • - poduri,podețe,pasarele si viaducte pentru ransporturi feroviare si rutiere,viaducte

  • - piste pentru aeroporturi si platforme

ie staționare pentru avioane sl autovehicule; ronstructii aeroportuare (ct.2120501) alte active fixe incadrate in grupa construcții ct.2120901)

nstalatii tehnice,mijloace de transport, mimate si plantații (cL2130100+2130200+ >130300+2130400)

«lobilier,aparatura birotica,echipamente ie protecție a valorilor umane si mate-iale si alte active fixe corporale

ct.2140000)

Xctive fixe corporale in curs de exe-:utie (cL2310000)

TOTAL

TOTAL ACTIVE FIXE

003

004

007

008

009

012

014

016

017

018

019

021

022

4,763.820

24541.233

7.691450

16.849.783

12.415.698

59097

123.123.265

164.903.113

164.903.113

19840.335

7.657.905

12.182.430

11.005.138

651

30846.124

30846.124

4 667 353

4.667.353

1.410 560

6.830

6.084.743

6.084.743

4 763.820

33 545

33 545

51.616

123 123 265 127.972246 127972.246

679 652

679652

3.076 788 902

3 153 071.248

1 759.134 817

70 775.153

101.304.552

1.221.856.726

48 585 400

9 284.196

82737.207

6.370466953

6.371.146 605

2.580050.903

3.150069801

1.759 134 817

70.775 153

101.304.552

1.218.855.279

48.585 400

9.284 196

5787.990.300

5.787.990.300

496.737.999

3 001 447

3.001 447

499.739.446

499.739 446

Contrasemnează Secretar General Dorin |lîe Nistor

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDEȚ

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locala

pag.: 1 - lei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

18005

Disponibilități in lei ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101 + 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:

394.207.283

353.317.755

18008

Total (in baze cash) (rd.04+05)

394.207.283

353.317.755

18010

Total (in baze accrual)(rd.08+09)

394.207.283

353.317.755

18023

Alte valori

(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)

1.490.447

1.423.099

18032

Disponibilități ale instituțiilor publice locale si ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:

1.255.283

1.590.422

18034

Fonduri externe nerambursabile postaderare

911.006

1.275.433

18036

Total (in baze cash) (rd.32+35)

1.255.283

1.590.422

18038

Total (in baze accrual) (rd.36+37)

1.255.283

1.590.422

18051

Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+

4610209+2670108+2670208)

337.322

207.524

18052

Total (in baze cash) (rd.51)

337.322

207.524

18131

Acțiuni necotate deținute de autoritatile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S 11)

12.556.950

7.855.585

18134

Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133)

12.556.950

7.855.585

18141

Participatiile autoritatilor locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)

2.600

2.600

18142

Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)

2.600

2.600

18157

Creanțe comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd. 158+159+160+164) din care:

539.498

527.332

18159

- de la societăți nefinanciare (Sil),

539.498

527.332

18165

Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile

locale sau de instituții subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd. 166+167+168+172)din care de la:

4.726.692

9.884.147

18166

-de la gospodăriile populație (SI4)

1.760.034

1.426.990

18167

-de la societăți nefinanciare (Sil)

623.320

2.145.333

18168

-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)

2.343.338

6.311.824

18171

-Fonduri de securitate sociala(S1314)

2.343.338

6.311.824

181711

-din care: creanțele unităților sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate

2.049.534

6.028.226

18176

1 .Creanțe ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd. 177+178+179+183), din care:

84.908.082

74.685.262

18177

- de la gospodăriile populație (S14)

15.833.502

13.494.771

18178

- de la societăți nefinanciare (Sil)

69.074.580

61.190.491

18185

Total creanțe (rd. 176+184)

84.908.082

74.685.262

18191

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold la inceputul anului

Sold la sfârșitul perioadei

Agențiile de Plăti - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

(ct.4580301)

41.689

18192

Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plăti - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)

8.791

18203

l.Sume datorate terților reprezentând garanții si cauțiuni aflate in conturile instituțiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:

1.728.811

2.169.290

18204

- salariatilor (gospodăriile populatiei)(S143)

258.482

265.799

18205

- societăți nefinanciare (Sil)

1.470.329

1.903.491

18286

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de instituțiile publice locale (ct. 1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:

134.842.138

103.709.898

18289

- Nerezidenti(State membre si instituții si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizații internetionale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21 ,S22)

134.842.138

103.709.898

18290

Total (in baze cash)(rd.286)

134.842.138

103.709.898

18320

Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).

Total (rd.321+322+326+327) din care către:

7.182.810

7.203.731

18321

-Societăți nefinanciare (Sil)

7.182.810

7.203.731

18331

Datoriile instituțiilor publice din administrația locala către bugete (ct.4310100+

4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)

12.993.001

7.885.237

18332

Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)

13.034.048

6.744.828

18333

Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)

1.004.763

1.049.652

18335

Total (rd.331+332+333+334)

27.031.812

15.679.717

183421

Provizioane necurente (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din

care:

7.836.860

329.027

183423

Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea

personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct. 1510203)

4.586.447

329.027

183424

Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor

salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203)

2.368.203

183425

Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct. 1510203)

882.210

18343

Provizioane curente (ct. 1510101 + 1510102+1510103+1510104+1510108), din

care:

10.439.218

561.928

183432

Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)

9.404.676

561.928

183433

’rovizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor jalariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada ic tom brie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)

837.840

pag.: 3 - lei-

COD

DENUMIRE INDICATORI

Sold Ia începutul anului

Sold la sfârșitul perioadei

183434

Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevăzute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariate personalului din sectorul bugetar(din soldul ct. 1510103)

196.702

Președinte de ședințăContrasemnează
Secret
Dorin


General î Nistor