Hotărârea nr. 185/2020

HOTĂRÂREA NR. 185 privind rectificarea bugetului local

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA Nr.185 privind rectificarea bugetului local

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 32543/18.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor, raportul de specialitate nr. 33747/22.05.2020 completat cu raportul de specialitate nr.35044/27.05.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006,

în conformitate cu prevederile art.19 alin.2 și art.49 alin.4 și 7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) și d), alin.4 lit.a), alin.7 lit.c) și h), art. 136 alin.8, art. 139 alin.3 lit.a), art. 196 alin. 1 lit. a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

9

Art,1 Se aprobă rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare ale Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, conform anexelor nr. 6 - 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 11 și 12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului pentru Copii și Tineret “Gong” Sibiu, conform anexelor nr. 13 și 14 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, conform anexelor nr. 15 și 16 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu și bugetelor unităților de învățământ, conform anexelor nr. 17 - 22 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Ordonatorii de credite secundari și terțiari răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumelor alocate.

Art.8 Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și directorii serviciilor și instituțiilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. '

Denumire indicator

Cod indicator

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim. 2

influențe

Plan rectificat trim. 2

Plan inițial trim. 3

influențe

Plan rectificat trim. 3

Plan inițial trim. 4

influențe

Plan rectificat trim. 4

Total influențe venituri secțiunea funcționare

0.00

0.00

0.00

0.00

Cultura, recreere și religie - Bunuri și servicii

67.02.20

20,650.00

8,693.99

29,343.99

7,590.00

4,029.00

11,619.00

5,088.00

4,344.99

9,432.99

3,772.00

320.00

4,092.00

Cultura, recreere și religie- Transferuri între unități ale administrației publice

67.02.51

50,953.00

-8,793.99

42,159.01

17,489.75

-4,129.00

13,360.75

12,685.53

-4,344.99

8,340.54

8,315.88

-320.00

7,995.88

Asigurări și asistență socială - Bunuri și servicii

68.02.20

4,770.38

100.00

4,870.38

2,249.00

100.00

2,349.00

700.00

0.00

700.00

643.00

0.00

643.00

Total influențe cheltuieli secțiunea funcționare

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare. aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

16,015.47

109.33

16,124.80

5,335.11

29.90

5,365.01

5,107.27

42.90

5,150.17

3,790.15

36.53

3,826.68

Sume primite de la UE din Fondul European de Dezvoltare Regională în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

87,290.74

255.00

87,545.74

30,917.23

42.50

30,959.73

■27,297.62

127.50

27,425.12

18,959.07

85.00

19,044.07

Sume primite de la UE din Fondul Social European în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

2,151.62

459.83

2,611.45

525.30

153.00

678.30

732.70

153.00

885.70

464.37

153.83

618.20

Total influențe venituri secțiunea dezvoltare

824.16

225.40

323.40

275.36

Locuințe servicii și dezvoltare- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

70.02.58

6,116.44

300.00

6,416.44

1,563.10

50.00

1,613.10

2,026.09

150.00

2,176.09

2,327.25

100.00

2,427.25

Transporturi- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

84.02.58

47,103.93

540.98

47,644.91

20,082.00

180.00

20,262.00

16,892.00

180.00

17,072.00

7,786.58

180.98

7,967.56

Transporturi- Active nefinanciare

84.02.71

123,374.28

-16.82

123,357.46

33,742.21

-4.60

33,737.61

37,472.11

-6.60

37,465.51

36,501.04

-5.62

36,495.42

Total influențe cheltuieli secțiunea dezvoltare

824.16

225.40

323.40

275.36

Total influențe venituri buget local

824.16

225.40

323.40

275.36

Total influențe cheltuieli buget local

824.16

225.40

323.40

275.36


Contrasemnează Secretai* General Dorin/jie Nistor

Denumirea unității administrativ teritoriale

Cod Identificare fiscala

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU

4270740

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII SI SURSE DE FINANȚARE cu finanatare din bugetul centralizat al unitatii administrativ -teritoriale

in anul

2020

pentru:

Activitatea

proprie a Primăriei Municipiului Sibiu

cod fiscal: din data de :

4270740

’) l-credit de angajament

aprobat confc

rn

n

HCL

nr.

28.05.2020

) ll-credit bugetar

- Lei -

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

0

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9

10

1

BUGET LOCAL Total general, din care:

I

261,745.20

843

,881.96

14,399.56

858,281.52

0.00

0.00

0.00

0.00

II

53,267.18

346

313.96

824.16

347,138.12

297,279.09

175,202.56

165,983.61

81,156.16

1.1

A

Lucrări in continuare

I

180,731.09

227

,952.50

-16.82

227,935.68

0.00

0.00

0.00

0.00

II

48,101.52

162,661.44

-16.82

162,644.62

62,556.80

44,940.74

65,565.93

24,857.16

1.2

B

Lucrări noi

I

0.00

359,955.66

0.00

359,955.66

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

63,828.26

0.00

63,828.26

97,974.90

92,611.82

64,986.68

40,554.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

I

81,014.11

255,973.80

14,416.38

270,390.18

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5,165.66

119,824.26

840.98

120,665.24

136,747.39

37,650.00

35,431.00

15,745.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul 71

Active nefinanciare, din care:

I

131,807.90

640)164.89

-16.82

640,148.07

0.00

0.00

0.00

0.00

II

49,249.43

230

‘623.85

-16.82

230,607.03

105,833.52

139,126.22

165,983.61

81,156.16

2.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

/ *»» . ..                         ' ■              •     V

I

328.36

5

1 -

l153.11

0.00

ix . 0.00

; . °-9°

0.00

0.00 : • • '_________________

II

95.05

5)386.42

0.00

5(386.42

0.00

0:00

0.00

•0:00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

328.36

5,153.11

0.00

5,153.11

0.00

0.00

0.00

0.00

II

95.05

5,386.42

0.00

5,386.42

0.00

0.00

0.00

o.ool

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

1.1

Calculatoare si echipamente de calcul portabile

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

1.2

Servere

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.1

UPS

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

2.2

Upgrade echipamente - memorii

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

2.3

Upgrade echipamente - interfețe

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.4

Imprimante

I

0.00

20.00

20.00

II

0.00

20.00

20.00

2.5

Hard Disk

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

2.6

Sistem de stocare

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

2.7

Scannere/plotere

I

0.00

50.00

50.00

li

0.00

50.00

50.00

3.1

Switch-uri, router, access point

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.2

Componente de rețea date/voce sediu B-dul. Victoriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

3.3

Ansamblu echipamente de rețea

I

0.00

1

,200.00

1,200.00

II

0.00

1

,200.00

1,200.00

3.4

Echipamente conectica UTP si fibra optica

I

0.00

40.00

40.00

II

0.00

40.00

40.00

4.1

Programe pe compartimente

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.2

Web intranet/internet/E-mail

I

0.00

50.00

50.00

II

0.00

50.00

50.00

4.3

Servicii de integrare si dezvoltare aplicații

I

0.00

160.00

160.00

Nr.

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

*0)

Cheltuieli

Program 2020

Estimări

Estimări

Estimări

• Estimări

crt

efectuate

2021

2022

2023

anii

<D u. o

pana la

Program

Influenta

Program

ulteriori

31.12.2019

rectificare

actualizat

II

0.00

160.00

160.00

4.4

Reproiectare site cultura

I

0.00

5.00

5.00

II

0.00

5.00

5.00

4.5

Dezvoltare aplicații software

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

4.6

Licențe Soft de grafica, video si comunicații

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.7

Licențe sisteme de operare, clienti

I

0.00

155.00

155.00

II

0.00

155.00

155.00

4.8

Extindere sistem GIS

I

0.00

750.00

750.00

II

0.00

750.00

750.00

4.9

Actualizare baza de date geospatiala

I

0.00

410.00

410.00

II

0.00

410.00

410.00

4.10

Licențe Sistem de gestiune Baze de Date

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

4.11

Extindere funcționala Harta Interactiva online

I

17.24

0.00

0.00

II

16.68

0.56

0.56

4.12

Licența sistem de administrare sisteme de operare,

I

0.00

40.00

40.00

servere , aplicații

II

0.00

40.00

40.00

4.13

Sistem de monitorizare centralizata a instalațiilor de

I

88.91

0.00

0.00

detecție alarmare la incendiu

II

0.00

88.91

88.91

5.1

Actualizare Licențe GIS

I

156.76

161.61

161.61

II

78.37

240.00

240.00

5.2

Actualizare Software / Subscripții software

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

5.3

Actualizare licențe sistem virtualizare

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

6.1

Dotări sediul Primăriei

I

0.00

60.00

60.00

II

0.00

60.00

60.00

6.2

Sirena electronica radio si stafie meteo

I

65.45

0.00

0.00

II

0 00

65 45

aa zla

Nr. ort

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

6.3

Autoturism

I

0.00

85.50

85.50

II

0.00

85.50

85.50

6.4

Autoutilitare

I

0.00

171.00

171.00

II

0.00

171.00

171.00

6.5

Electrostivuitor pentru depozit V.Carlova

I

0.00

35.00

35.00

II

0.00

35.00

35.00

2.4

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14;

289.19

0.00

14,289.19

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

10,

723.73

0.00

10,723.73

3,565.46

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ...)

I

0.00

11,

768.69

0.00

11,768.69

0.00

0.00

0.00

0.00

II

o.oo'

8,

203.23

0.00

8,203.23

3,565.46

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand

I

0.00

11,

768.69

11,768.69

0.00

II

0.00

8,

203.23

8,203.23

3,565.46

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

2,

520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2,

520.50

0.00

2,520.50

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

310.50

0.00

310.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Echipamente si alte bunuri in domeniul educațional

I

0.00

310.50

310.50

II

0.00

310.50

310.50

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

0.00

1,

760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1,

760.00

0.00

1,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Construire crese si grădinițe in municipiul Sibiu(SF+ PT + DDE + DTAC + verificare + AT + obținere avize)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

2

îmbunătățire eficienta energetica la unitati de invatamant(SF+PT+DE+alte studii)

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

3

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii investiții la unitati de invatamant de stat din municipiul Sibiu

I

0.00

600.00

600.00

-

II

0.00

600.00

600.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări 2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand (PT+DDE+DTAC+verificare+AT+obtinere avize)

I

0.00

160.00

160.00

II

0.00

160.00

160.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilorf 1+2+3+...)

I

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

0.00

300.00

300.00

II

0.00

300.00

300.00

2

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

2.6

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

17,200.76

21

a

625.13

0.00

272,625.13

.0.00

0.00

0.00

0.00

II

9,708.93

1

061.62

“mo!

56,061.62

28,082.80

64,274.80

83,366.58

48,331.16

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

16,251.60

181,

699.81

0.00

181,699.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

8,821.61

43,

563.87

0.00

43,563.87

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

1

Amenajare Lacul lui Binder

I

11,469.47

1,

133.88

1,133.88

II

4,039.48

8,

563.87

8,563.87

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu

I

4,782.13

180,

565.93

180,565.93

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,782.13

35,

000.00

35,000.00

20,060.84

35,082.00

65,565.93

24,857.16

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

84,

431.41

0.00

84,431.41

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5,

942.00

0.00

5,942.00

8,021.96

29,192.80

17,800.65

23,474.00

1

Complex de agrement si sport

I

0.00

67,

274.65

67,274.65

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3

000.00

3,000.00

1,000.00

22,000.00

17,800.65

23,474.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca

I

0.00

14

774.80

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

582.00

582.00

7,000.00

7,192.80

0.00

0.00

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

2

381.96

2,381.96

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

2

360.00

2,360.00

21.96

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

949.16

6

493.91

0.00

6,493.91

0.00

0.00

0.00

0.00

II

887.32

6,

555.75

0.00

6,555.75

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

631.30

2,

244.64

0.00

2,244.64

0.00

0.00

0.00

0.00

II

625.94

2,

250.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Ornamente iluminat festiv

I

631.30

994.64

994.64

II

625.94

1

000.00

1,000.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2

Echipamente de joaca si fitness cu montaj

I

0.00

450.00

450.00

II

0.00

450.00

450.00

3

Panouri Graffiti

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

4

Panouri de împrejmuire cu montaj

I

0.00

600.00

600.00

II

0.00

600.00

600.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările (1+2+3+...)

I

214.20

2,

140.46

0.00

2,140.46

0.00

0.00

0.00

0.00

II

173.91

2,

180.75

0.00

2,180.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Studiu de prefezabilitate in vederea relocării Complexului de agrement si sport

I

0.00

200.00

200.00

II

0.00

200.00

200.00

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilisca(PT+DE)

I

0.00

340.00

340.00

II

0.00

340.00

340.00

3

Amenajare Parc Sub Arini - Concurs de soluții si alte studii

I

0.00

250.00

250.00

II

0.00

250.00

250.00

4

Tema de proiectare amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

70.00

70.00

II

0.00

70.00

70.00

5

Amenajare spațiu de agrement zona Obor (SF+PT+DE)

I

29.75

70.25

70.25

II

0.00

100.00

100.00

6

Amenajare Parc Astra (DALl+PT+DE)

I

0.00

150.00

150.00

II

0.00

150.00

150.00

7

Documentație tehnica ART Parc Cetatii

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

8

Documentație tehnica modernizare spațiu de agrement Piața Cluj

I

0.00

16.00

16.00

II

0.00

16.00

16.00

9

Amenajare terenuri de sport str.Viitorului(SF+PT+DE)

I

0.00

96.00

96.00

II

0.00

96.00

96.00

10

Amenajare terenuri de sport str. Deventer(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

-

II

0.00

70.00

70.00

11

Amenajare spațiu de agrement str.Muncel(SF+PT+DE)

I

0.00

70.00

70.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

70.00

70.00

12

Servicii de expertiza si documentare tehnica statui

I

0.00

80.00

80.00

II

0.00

80.00

80.00

13

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru investiții in parcuri,zone verzi si agrement

I

0.00

500.00

500.00

II

0.00

500.00

500.00

14

Reconversia unor terenuri din oraș in vederea creșterii suprafeței de spatii

I

9.52

148.21

148.21

II

7.73

150.00

150.00

15

Amenajare Lacul lui Binder (AT)

I

174.93

0.00

0.00

II

166.18

8.75

8.75

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilorț 1+2+3+...)

I

103.66

2

108.81

0.00

2,108.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

87.47

2

125.00

0.00

2,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

103.66

1

983.81

1,983.81

II

87.47

2

000.00

2,000.00

2

Consultanta pentru realizarea concursului de soluții -Amenajare Parc Sub Arini

I

0.00

25.00

25.00

II

0.00

25.00

25.00

3

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

0.00

100.00

100.00

II

0.00

100.00

100.00

2.8

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

26,426.93

?2

7-71-28

0,00

32,771.28

0.00

0.00

0.00

’ 0.00

II

16,256.82

32

412.72

0.00

32,412.72

6,528.67

2,000.00

2,000.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

24,038.76

2,531.76

0.00

2,531.76

0.00

0.00

0.00

0.00

II

15,179.42

11,352.37

0.00

11,352.37

38.73

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B,D

I

13,270.05

0.00

0.00

II

12,770.05

500.00

500.00

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei

I

0.00

677.99

677.99

0.00

II

0.00

660.00

660.00

17.99

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI)

I

1,676.95

36.05

36.05

II

0.00

1,713.00

1,713.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Reparații zidul cetatii - B-dul Coposufmclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)

I

5,867.05

890.49

890.49

II

1,557.54

5

200.00

5,200.00

5

Reparații Tumul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii

I

829.60

124.60

124.60

II

794.20

160.00

160.00

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii

I

263.74

33.89

33.89

II

57.63

240.00

240.00

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaron(zona Bloc 23(nr.13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str V.Aaron)

1

0.00

768.74

768.74

0.00

II

0.00

748.00

748.00

20.74

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani (cofinantare)

1

1,720.33

0.00

0.00

II

0.00

1

720.33

1,720.33

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu

1

411.04

0.00

0.00

II

0.00

411.04

411.04

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

10

,839.94

0.00

10,839.94

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

5

,350.00

0.00

5,350.00

5,489.94

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

1

1

977.76

1,977.76

0.00

II

1

850.00

1,850.00

127.76

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților

1

5

456.62

5,456.62

0.00

II

1

,500.00

1,500.00

3,956.62

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna

1

3

,405.56

3,405.56

0.00

II

2

,000.00

2,000.00

1,405.56

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

2,388.17

19

,399.58

0.00

19,399.58

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,077.40

15

,710.35

0.00

15,710.35

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)

1

0.00

3

,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

3

,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Achiziții terenuri

1

3

,000.00

3,000.00

II

3

,000.00

3,000.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

1

1,354.84

2

,056.96

0.00

2,056.96

0.00

0.00

0.00

.   0.00

II

491.23

2

,920.57

0.00

2,920.57

0.00

0.00

0.00

0.00

1

'Mobilier urban

1

57.91

942.09

942.09

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

*

0) 4-» ‘■6

Cheltuieli efectuate

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii

o u. O

pana la 31.12.2019

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

ulteriori

II

0.00

1,000.00

1,000.00

2

Cișmele

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

3

Grup electrogen si accesorii cu montaj

I

499.80

0.00

0.00

il

491.23

8.57

8.57

4

Ansamblu grup electrogen

I

797.13

2.87

2.87

II

0.00

800.00

800.00

5

Sisteme de iluminare inteligenta a trecerilor de pietoni

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Sistem vertical de depozitare bunuri in depozitul V.Carlova

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

7

Post transformare cu branșament pentru statii mcarcare electrice

I

400.00

400.00

II

400.00

400.00

8

Sistem de supraveghere antiefractie pentru remiza pompieri Păltiniș

I

12.00

12.00

II

12.00

12.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

studii ( 1+2+3+...)

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale -cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)

I

887.97

12,884.36

0.00

12,884.36

0.00

0.00

0.00

0.00

II

505.35

8,266.98

0.00

8,266.98

1,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

1

PUZ Dumbrava

I

128.00

0.00

0.00

II

96.00

32.00

32.00

2

PUZCP - Centru de conferințe si spectacole

I

164.85

0.00

0.00

II

49.60

115.25

115.25

3

PUZ Dealul Gusteritei

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

4

PUZ director zona de agrement si sport in municipiul

I

360.00

360.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

bIDIU

II

360.00

360.00

5

Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

6

000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

II

1

000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

6

Concurs de soluții - Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Sibiu

I

300.00

300.00

II

300.00

300.00

7

PUZ-uri zone in municipiul Sibiu

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

8

Strategie integrata de dezvoltare urbana

l

400.00

400.00

II

400.00

400.00

9

Plan de Mobilitate Urbana Durabila

I

650.00

650.00

II

650.00

650.00

10

Lucrări de reabilitare interioare imobil PMS-B-dul Victoriei nr.1-3 (DALI+PT+DE)

I

350.00

350.00

II

350.00

350.00

11

Reabilitare imobil Maria Tereza - str. Gladiolelor nr.2, Sibiu(DALI+expertiza tehnica+alte studii)

I

119.00

131.00

131.00

II

0.00

250.00

250.00

12

Centru de conferințe si spectacole - Studiu de prefezabilitate si alte studii

I

1

800.00

1,800.00

II

1

800.00

1,800.00

13

LTE - Locuințe pentru tineri(ANL), destinate închirierii, județul Sibiu, municipiul Sibiu, strada Viitorului, Zona Reșița II - Finanțarea din partea Consiliului Local Sibiu conform Devizului general aprobat prin HCL nr.493/2018

I

141.72

141.72

II

141.72

141.72

14

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei calde menajere și conectarea unităților

I

17.26

0.00

0.00

II

0.00

17.26

17.26

15

Zid de sprijin parc Petofi Sandor (DALI+PT+DE)

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

16

Expertiza tehnica Ziduri de fortificație

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

17

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate (PT+DE)

I

80.00

80.00

II

80.00

80.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

• Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

18

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita (PT+DE)

I

80.00

80.00

II

80.00

80.00

19

Automatizare sistem încălzire sediul PMS (PT+masuri de eficientizare energetica)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

20

Iluminat public - cartier Reșița II (SF+PT+DE)

I

20.00

20.00

II

20.00

20.00

21

Realizare iluminat eco-eficient in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

I

260.00

260.00

II

260.00

260.00

22

Documentație tehnica reabilitare scări Pasajul Scărilor

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

23

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei -Saguna (DALI+PT+DE)

I

70.21

0.00

0.00

II

0.00

70.21

70.21

24

Reabilitare Turnul Pielarilor (DALI+PT+DE)

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

25

Reabilitare pasaj Piața Aurarilor (DALI+PT+DE)

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

26

Expertiza tehnica Turnul Sfatului

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

27

Expertiza tehnica ziduri Podul Minciunilor

I

40.00

40.00

II

40.00

40.00

28

Modernizare fantana arteziana P-ta Aurel Vlaicu (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

29

Modernizare fantana arteziana Parc Sub Arini (DALI+PT+DE)

I

60.00

60.00

II

60.00

60.00

30

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru imobile in municipiul Sibiu

I

15.65

247.60

247.60

II

13.25

250.00

250.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru iluminat public in municipiul Sibiu

I

250.00

250.00

II

250.00

250.00

32

Iluminat public in Cartier V.Aaron(zona Bloc13-str.Semaforului,Bloc 2 str.Sureanu si Bloc 22

I

19.04

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

str V.Aaron (Al)

II

18.56

0.48

0.48

33

Documentație tehnica pentru extindere iluminat public Parcul Cetatii(AT)

1

17.85

0.00

0.00

II

17.25

0.60

0.60

34

Realizare lucrări de construcții si instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr.2(AT)

1

72.70

0.00

0.00

II

69.29

3.41

3.41

35

Reabilitare imobil str.Turismului nr.15,Sibiu(AT)

1

84.67

0.00

0.00

II

71.12

13.55

13.55

36

Proiectare branșamente utilitati la imobil P-ta Mica nr.25(AT)

1

28.68

0.00

0.00

II

27.48

1.20

1.20

37

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații zidul cetatii - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller)(AT)

1

86.87

0.02

0.02

II

82.59

4.30

4.30

38

Documentație tehnica in vederea executării de lucrări de reparații 3 Turnuri strada Cetatii(AT)

1

48.79

0.02

0.02

II

46.41

2.40

2.40

39

Modernizare iluminat public si cablaj metropolitan str.

Balea - Oberth (AT)

1

14.40

0.00

0.00

II

13.80

0.60

0.60

40

Proiecte rețele de canalizatie metropolitana

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

41

Documentație Amenajări Domeniu Public

1

94.00

94.00

II

94.00

94.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

1

145.36

1

,358.26

0.00

1,358.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

80.82

1

,422.80

0.00

1,422.80

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale fântâni

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

2

Concurs de soluții PUG NOU SIBIU - premii

1

120.00

120.00

II

120.00

120.00

3

Analize, studii și documentații pentru proiecte finanțate din fonduri

1

142.80

142.80

II

142.80

142.80

4

Realizare lucrări de înregistrare sistemica in sectoare

1

160.00

160.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

' Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

cadastrale pe raza uai Sibiu

II

160.00

160.00

5

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru imobile

I

139.04

291.78

291.78

II

80.82

350.00

350.00

6

Servicii de dirigentie de șantier pentru iluminat public si cablaj metropolitan

I

6.32

193.68

193.68

II

0.00

200.00

200.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

I

150.00

150.00

II

150.00

150.00

2.9

Cap. 74.02 total (A + B + C), din care:

I

8,465.97

--------M------

549.08

0.00

549.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,349.97

2

665.08

0.00

2,665.08

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

8,308.72

389.08

0.00

389.08

0.00

0.00

0.00

0.00

II

6,199.80

2

498.00

0.00

2,498.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (PNDL)

I

8,308.72

389.08

389.08

II

6,199.80

2

498.00

2,498.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

157.25

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

150.17

167.08

0.00

167.08

0.00

0.00

0.00

0.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

160.00

0.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Panouri absorbție particule de aer

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii ( 1+2+3+...)

I

131.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

125.18

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului (AT)(PNDL)

I

131.18

0.00

0.00

II

125.18

6.00

6.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

26.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

24.99

1.08

0.00

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor (PNDL)

26.07

0.00

0.00

ii

OA QQ

1

1 no

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

2.11

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

1

79,385.88

14

,777.10

-16.82

314,760.28

0.00

0.00

0.00

0.00

11

16,838.66

,374.28

-16.82

123,357.46

67,656.59

72,851.42

80,617.03

32,825.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

1

43,773.22

11

,663.70

-16.82

11,646.88

0.00

0.00

0.00

0.00

II

13,888.61

32

,951.40

-16.82

32,934.58

8,596.91

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei

1

2,722.44

390.00

390.00

II

2,312.44

800.00

800.00

2

Modernizare strada Papiu llarian

580.26

295.51

295.51

0.00

II

1.69

800.00

800.00

74.08

3

Amenajări parcari in municipiul Sibiu (Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1 -Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza;Str.Rusciorului bl.52-54)

1

5,965.01

0.00

0.00

II

5,815.01

150.00

150.00

4

Pachet străzi zona Turnisor III (Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepatatii, Ghiocelului)

1

0.00

4

,970.87

4,970.87

0.00

II

0.00

4

,900.00

4,900.00

70 87

5

Modernizare strada Depoului

1

0.00

776.74

776.74

II

0.00

776.74

776.74

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana

Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin. Macului, Lăcătușilor)

1

0.00

2

,000.74

2,000.74

0.00

II

0.00

1

,825.00

1,825.00

175.74'

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor, Mesteacănului. Maierilor)

1

0.00

4

,104.46

4,104.46

0.00

II

0.00

4

,000.00

4,000.00

104.46

8

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

1

154.87

52.03

52.03

II

3.10

203.80

203.80

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

1

856.58

70.00

70.00

II

16.58

910.00

910.00

10

Pachet străzi zona Lazaret ill(Baicoi. Topitorilor,

1

585.51

16.02

16.02

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

Lacului, Primăverii, rulmentului, uvidiu)

II

11.53

590.00

590.00

11

Pachet străzi zona Gustenta-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

I

0.00

950.00

950.00

II

0.00

950.00

950.00

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

I

1,359.79

14.08

14.08

II

153.87

1,220.00

1,220.00

13

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

I

1,080.00

161.08

161.08

II

140.08

1,101.00

1,101.00

14

Modernizare strada Tractorului

I

4,917.23

416.69

416.69

II

4,733.92

600.00

600.00

15

Modernizare prelungire strada Turda

I

730.68

4.05

4.05

II

684.73

50.00

50.00

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie

I

960.43

139.57

139.57

II

0.00

1,100.00

1,100.00

17

Modernizare strada Podului

I

15,345.66

-3,669.04

-16.82

-3,685.86

0.00

II

0.00

3,504.86

-16.82

3,488.04

8,171.76

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu

I

5,339.77

475.89I

475.89

II

15.66

5,800.00

5,800.00

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,174.99

495.01

495.01

II

0.00

3,670.00

3,670.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

174,237.13

0.00

174,237.13

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

37,780.00

0.00

37,780.00

32,189.68

40,001.42

47,186.03

17,080.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si

I

9,586.03

9,586.03

0.00

0.00

0.00

0.00

iluminat public Păltiniș

II

4,000.00

4,000.00

2,191.04

3,394.99

0.00

0.00

2

Reabilitare Podul Gării

I

930.00

930.00

0.00

II

930.00

930.00

0.00

3

Modernizare pod strada Rozmarinului

I

8,430.99

8,430.99

0.00

II

4,000.00

4,000.00

4,430.99

4

Modernizare orelunoire strada Oasa (nana la

i

9 G99 09

9 S99 D9

n nn

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

str.u.uoga - Selimoar- pe UA l M blblU)

II

2,450.00

2,450.00

73.03

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie

I

12,507.15

12,507.15

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,000.00

3,000.00

4,000.00

5,278.10

229.05

0.00

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

I

36,328.33

36,328.33

0.00

0.00

0.00

0.00

II

14,000.00

14,000.00

5,000.00

11,328.33

5,000.00

1,000.00

7

Amenajare parcare Piața Cibin

I

87,956.98

87,956.98

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,000.00

1,000.00

8,920.00

20,000.00

41,956.98

16,080.00

8

Statie alimentare autobuze cu gaz -CNG

I

4,268.02

4,268.02

0.00

II

3,200.00

3,200.00

1,068.02

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si

I

11,706.60

11,706.60

0.00

Cartierul Turnisor

II

5,200.00

5,200.00

6,506.60

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

35,612.66

128,876.27

0.00

128,876.27

0.00

0.00

0.00

0.00

II

2,950.05

52,642.88

0.00

52,642.88

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

a.

Total, achiziții imobile (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

7,324.90

0.00

7,324.90

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Statii de autobus

I

160.00

160.00

II

160.00

160.00

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

I

4,127.90

4,127.90

II

4,127.90

4,127.90

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

I

420.00

420.00

II

420.00

420.00

4

Sisteme de suporți metalici destinați parcărilor velo

I

50.00

50.00

II

50.00

50.00

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

l

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

I

600.00

600.00

II

600.00

600.00

7

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim seif-

I

1,550.00

1,550.00

service- Sibiu Bike City cu montaj

II

1,550.00

1,550.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

8

Biciclete electrice

|

17.00

17.00

II

17.00

17.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

I

100.00

100.00

II

100.00

100.00

d.

Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)

1

3,422.14

10

228.10

0.00

10,228.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,895.41

11

754.83

0.00

11,754.83

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

1

127.33

0.00

0.00

II

95.20

32.13

32.13

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa

Sapca)(DALI+PT+DE)

1

343.91

0.00

0.00

II

0.00

343.91

343.91

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

1

114.90

0.00

0.00

II

0.00

114.90

114.90

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor(SF+PT+DE)

1

21.78

69.20

69.20

II

20.98

70.00

70.00

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala

Vest(SF+PT+DE)

1

400.00

400.00

II

400.00

400.00

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

1

70.00

70.00

II

70.00

70.00

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str. Căpriorilor, Drumul Ocnei si str. Rusciorului(SF+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

8

Viabilizare cartier Veterani(SF+PT+DE)

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

9

Viabilizare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

1

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

150.00

150.00

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

1

720.00

720.00

II

720.00

720.00

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom lll(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

600.00

600.00

II

600.00

600.00

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin - Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

1

1

000.00

1,000.00

II

1

000.00

1,000.00

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DALI+PT+DE)

1

238.00

0.00

0.00

II

0.00

238.00

238.00

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza) (DALI+PT+DE)

1

142.80

357.20

357.20

II

0.00

500.00

500.00

16

Pod nou peste Cibin in zona cartierului

Resita(SF+PT+DE)

1

300.00

300.00

II

300.00

300.00

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

1

200.00

200.00

II

200.00

200.00

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

1

15.00

15.00

II

15.00

15.00

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

1

190.00

190.00

II

190.00

190.00

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

1

30.00

30.00

II

30.00

30.00

21

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

|

100.00

100.00

II

100.00

100.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

• Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini(PT+DE si alte studii)

I

114.08

150.92

150.92

II

0.00

265.00

265.00

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

I

318.99

1

720.20

1,720.20

II

239.19

1

800.00

1,800.00

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim seif-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

I

0.00

400.00

400.00

II

0.00

400.00

400.00

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

I

146.37

153.63

153.63

II

0.00

300.00

300.00

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbană

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

27

Statii de incarnare electrice(PT+DE+alte studii)

I

170.00

170.00

II

170.00

170.00

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

I

120.00

120.00

II

120.00

120.00

29

Stafie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

I

225.00

225.00

II

225.00

225.00

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

I

500.00

500.00

II

500.00

500.00

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

I

113.05

386.95

386.95

II

0.00

500.00

500.00

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1 -Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura;Siretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza: Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

I

34.53

0.00

0.00

II

32.13

2.40

2.40

33

Pachet străzi zona Turnisor

lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion a            _             r-\ . _ _ _ x _ x:: z-x i_ : _ _ _ i i ’ \ / a t-\

I

109.48

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

AgarDiceanu,urep'ataiii,unioceiuiui)(A"i_) ■

II

102.34

7.14

7.14

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulgherilor,Mesteacănului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

I

89.25

0.00

0.00

II

83.30

5.95

5.95

35

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

I

134.47

0.00

0.00

II

127.33

7.14

7.14

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

I

105.91

0.00

0.00

II

98.77

7.14

7.14

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16

Februarie)(AT)

I

132.09

0.00

0.00

II

123.76

8.33

8.33

38

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

I

74.08

0.00

0.00

II

60.38

13.70

13.70

39

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

I

49.09

0.00

0.00

II

37.78

11.31

11.31

40

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

96.69

0.00

0.00

II

78.84

17.85

17.85

41

Reparații capitale strazi in zona blocuri cuprinsa intre str.Henri Coanda - Otelarilor (AT)

I

55.40

0.00

0.00

II

42.30

13.10

13.10

42

Modernizare strada Depoului(AT)

I

17.43

0.00

0.00

II

15.51

1.92

1.92

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

I

29.04

0.00

0.00

II

27.54

1.50

1.50

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

I

39.16

0.00

0.00

II

37.66

1.50

1.50

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

’ Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

I

24.99

0.00

0.00

II

23.19

1.80

1.80

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

I

18.63

0.00

0.00

II

16.48

2.15

2.15

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

I

17.32

0.00

0.00

II

15.17

2.15

2.15

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

I

29.75

0.00

0.00

II

23.80

5.95

5.95

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

I

17.85

0.00

0.00

II

14.28

3.57

3.57

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

I

14.28

0.00

0.00

II

10.71

3.57

3.57

51

Modernizare strada Macului(AT)

I

21.42

0.00

0.00

II

17.85

3.57

3.57

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

I

47.60

0.00

0.00

II

47.00

0.60

0.60

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

I

24.76

0.00

0.00

II

22.97

1.79

1.79

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe.

Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

I

122.87

0.00

0.00

II

108.59

14.28

14.28

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

I

34.99

0.00

0.00

II

33.20

1.79

1.79

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

I

141.61

0.00

0.00

II

117.81

23.80

23.80

57

Modernizare str. Podului (AT)

I

144.89

0.00

0.00

II

121.09

23.80

23.80

58

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga - Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

I

113.35

0.00

0.00

II

100.26

13.09

13.09

59

Reabilitare strada Varșovia (SF+PT+DE+alte studii)

I

72.00

72.00

II

72.00

72.00

60

Reabilitare strada Bruxelles (SF+PT+DE+alte studii)

I

150.00

150.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

150.00

150.00

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici ( DALI+PT+DE+alte studii)

I

778.00

778.00

II

778.00

778.00

e.

Total, alte cheltuieli asimilate investitiilor( 1+2+3+...)

I

32,190.52

111

,223.27

0.00

111,223.27

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,054.64

33

,463.15

0.00

33,463.15

26,870.00

32,850.00

33,431.00

15,745.00

1

Consultanta pachete străzi

I

281.71

0.00

0.00

II

258.56

23.15

23.15

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

I

674.71

732.67

732.67

II

407.38

1

,000.00

1,000.00

3

Consultanta pachete străzi BERD

I

588.24

508.27

508.27

II

296.51

800.00

800.00

4

Analiza, studii si documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbana

I

1

,000.00

1,000.00

II

1

,000.00

1,000.00

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

1

89.85

0.15

0.15

II

0.00

90.00

90.00

6

Servicii de consultanta pentru achizitiil - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

1

49.39

0.61

0.61

II

0.00

50.00

50.00

7

Servicii de verificare SF/DALI+ Expertize+PT+DE si alte studii

1

1

,000.00

1,000.00

II

1

,000.00

1,000.00

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str Henri Coanda - Otelarilor

1

3,486.62

525.21

525.21

II

11.83

1,000.00

4,000.00

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand

1

4E

1,734.00

48,734.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

£

i,000.00

5,000.00

5,000.00

14,298.00

18,691.00

5,745.00

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga - Luptei - Milea - Rahovei - M.Viteazu

1

27,020.00

e

>,430.36

6,430.36

0.00

0.00

II

80.36

11

,500.00

11,500.00

11,870.00

10,000.00

11

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu

1

13

5,552.00

13,552.00

0.00

0.00

II

c

i,000.00

5,000.00

5,000.00

3,552.00

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

1

3E

1,740.00

38,740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4

1,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

14,740.00

10,000.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

4

Titlul

58

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-----------------------nnnn »•  ---------------------------

I

129,937.30

188

,942.27

14,416.38

218,133.45

0.00

0.00

0.00

0.00

II

4,017.75

,224.05

840.98

116,531.09

191,445.57

36,076.34

0.00

0.00

4.1

Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:

1

1,318.27

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

1

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1

,318.27

0.00

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

1

1,318.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

o.oo1

1

,318.27

0.00

1,318.27

o.oo'

0.00

0.00

0.00

1

SALT - SIBIU - Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

1

1,318.27

0.00

0.00

II

0.00

1

,318.27

1,318.27

4.2

Cap. 65.02 total (A + B + C), din care:

57,974.92

'>.411

,584.26

0.00

11,584.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47

,357.31

0.00

47,357.31

18,306.41

6.43

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

1

57,974.92

11

,584.26

0.00

11,584.26

0.00

0.00

0.00

0.00

II

3,889.03

47

,357.31

0.00

47,357.31

18,306.41

6.43

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,982.82

0.00

0.00

II

773.79

7

',209.03

7,209.03

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,545.17

0.00

0.00

II

2,615.62

4

1,929.55

4,929.55

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,459.26

0.00

0.00

II

165.45

',293.81

7,293.81

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice

1

7,284.72

0.00

0.00

II

142.08

',142.64

7,142.64

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la școala Gimnaziala N.lorga Sibiu

1

8,097.61

5,514.24

3,514.24

0.00

II

53.55

',990.28

7,990.28

3,568.02

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr.36, Sibiu

1

3,032.01

1

,331.12

1,331.12

0.00

II

37.31

5,250.00

3,250.00

1,075.82

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala

1

12,510.75

0.00

o.ool        0.00

Nr.

crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

i.L uaragiaie

II

63.69

5

,028.05

5,028.05

7,419.01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala

Gimnaziala nr.1

I

4,062.58

0.00

0.00

0.00

II

37.54

3

,702.61

3,702.61

322.43

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta

I

0.00

6

,738.90

6,738.90

0.00

0.00

II

0.00

811.34

811.34

5,921.13

6.43

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Cap. 66.02 total (A + B + C), din care:

I

17,070.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

30.25

13

,389.50

0.00

13,389.50

3,651.08

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4

,048.10

0.00

4,048.10

2,713.54

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente

I

6,786.69

0.00

0.00

0.00

II

25.05

4

,048.10

4,048.10

2,713.54

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9

,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente ( 1+2+3+...)

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9

,341.40

0.00

9,341.40

937.54

0.00

0.00

0.00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

I

10,284.14

0.00

0.00

0.00

II

5.20

9

,341.40

9,341.40

937.54

4.3

Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:

I

0.00

14

,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

14

,774.80

0.00

14,774.80

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

466.06

0.00

466.06

4,770.04

9,538.70

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona cartierului Tilișca

I

14

,774.80

14,774.80

II

466.06

466.06

4,770.04

9,538.70

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.4

Cap. 70.02 total (A + B + C), din care:

I

2,173.26

7

444.10

998 50

. 8,442.60

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

6

116.44

300.00

6,416.44

4,101.42

0.00

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

2,173.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

98.00

2,

075.26

0.00

2,075.26

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice

I

2,173.26

0.00

0.00

II

98.00

2,

075.26

2,075.26

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

7,

444.10

0.00

7,444.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

4,

041.18

0.00

4,041.18

3,402.92

0.00

0.00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str. Otelarilor, destinat comunităților marginalizate

I

5,456.63

5,456.63

0.00

II

3,130.00

3,130.00

2,326.63

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita

I

1,987.47

1,987.47

0.00

II

911.18

911.18

1,076.29

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

0.00

0.00

998.50

998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

c.

Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)

I

0.00

0.00

998.50

998.50

0.00

0.00

o.oo'

0.00

II

0.00

0.00

300.00

300.00

698.50

0.00

0.00

0.00

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart - Sibiu SMART

I

998.50

998.50

0.00

II

300.00

300.00

698.50

4.5

Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:

I

51,400.02

169,

913.91

13,417.88

183,331.79

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

47,

342.53

540.98

47,583.51

160,616.62

26,531.21

0.00

0.00

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )

I

21,423.92

20,083.89

0.00

20,083.89

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

18,

815.13

0.00

18,815.13

12,840.37

9,852.31

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu

I

21,423.92

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

1.

243.35

1,243.35

10,328.26

9,852.31

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -Modernizare strada Podului

I

16,

171.76

16,171.76

0.00

II

16,

095.61

16,095.61

76.15

3

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini

I

3,

912.13

3,912.13

0.00

II

1,476.17

1,476.17

2,435.96

B

Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )

I

0.00

56,459.59

0.00

56,459.59

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări

2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

II

0.00

2

045.79

0.00

2,045.79

40,534.90

13,878.90

0.00

0.00

1.

Traseu pietona! si pentru biciclist! de-a lungul râului Cibin

I

56

459.59

56,459.59

0.00'

o.oo'

II

2

045.79

2,045.79

40,534.90

13,878.90

C

Alte cheltuieli de investiții (total)

I

29,976.10

93

370.43

13,417.88

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26

181.61

540.98

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

b.

Total, dotări independente (1+2+3+...)

I

29,976.10

93

370.43

13,417.88

106,788.31

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

26

181.61

540.98

26,722.59

107,241.35

2,800.00

0.00

0.00

1

Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Brașov, lași, Sibiu, Slatina, Suceava

I

29,976.10

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.47

18

046.70

18,046.70

9,128.93

2,800.00

2

Modernizarea transportului Public din Municipiul Sibiu -40 de autobuze CNG si statii de incarcare

I

81

919.48

81,919.48

0.00

II

7

160.30

7,160.30

74,759.18

3

Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

I

11

450.95

11,450.95

0.00

II

974.61

974.61

10,476.34

4

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service - Sibiu Bike City

I

13,417.88

13,417.88

0.00

II

540.98

540.98

12,876.90

1

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE Total general, din care:

I

21,700.18

5^361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25J30.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.1

A

Lucrări in continuare

I

21,700.18

5

361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25

,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

B

Lucrări noi

l

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

C

Alte cheltuieli de investiții

I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Titlul

71

Active nefinanciare, din care:

I

21,700.18

5

361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25'730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

. 0.00

2.1

Cap. 84.06 total (A + B + C), din care:

I

21,700.18

5

361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25

730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Nr. crt

Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)

Credite*)

Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2019

Program 2020

Estimări

2021

Estimări 2022

Estimări

2023

Estimări anii ulteriori

Program

Influenta rectificare

Program actualizat

A

Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ...)

I

21,700.18

5,361.81

0.00

5,361.81

0.00

0.00

0.00

0.00

II

1,331.83

25,730.16

0.00

25,730.16

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Pachet străzi zona Tiglari II (Hameiului,Garoafei)

I

787.07

82.93

282.93

II

0.00

1,070.00

1,070.00

2

Pachet străzi zona Terezian (Căpriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lăcrămioarelor)

I

4,617.21

1

02.79

102.79

II

0.00

4,720.00

4,720.00

3

Pachet străzi zona Lazaret III (Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)

I

2,977.45

36.27

36.27

II

0.00

3,013.72

3,013.72

4

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca (Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)

I

0.00

4,934.44

4,934.44

II

0.00

4,934.44

4,934.44

5

Pachet străzi zona Turnisor IV (Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)

I

6,961.75

4.42

4.42

II

696.17

6,270.00

6,270.00

6

Pachet străzi zona Gusterita II (Bradului, Macazului, Viilor)

I

6,356.70

0.96

0.96

II

635.66

5,722.00

5,722.00

Nota: Acest formular reprezintă sinteza fiselor obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiții.

Președinte de ședință Cipri                 ea/

Contrasemnează Secretar General Dorin l|fe |listor

MAI 2020                                                                                                                                                                                                        _ lei -

Prevederi 2020

Finanțate din:

din care:

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

Poz.

Bug

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

700,114,674.78

700,114,674.78

230,607,030.00

0.00

0.00

0.00

230,607,030.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

335,854,566.00

335,854,566.00

90,348,820.00

0.00

0.00

0.00

90,348,820.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

281,277,128.78

281,277,128.78

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

57,275,230.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte cheltuieli de investiții

82,982,980.00

82,982,980.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

82,982,980.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02 AUTORITATI PUBLICE TOTAL din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c

Alte chelt de investiții, total din care

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

1

Dotări

5,386,420.00

5,386,420.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

5,386,420.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02

INVATAMANT

TOTAL din care

14,289,190.00

14,289,190.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

10,723,730.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

1

Extindere corp școala si sala de sport la Școala Gimnaziala Regele Ferdinand HCL 235/2019

11,768,690.00

11,768,690.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

8,203,230.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

2,520,500.00

2,520,500.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

2,520,500.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

310,500.00

310,500.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

310,500.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


Anexa nr..4..|a HCL nr^r/2020


Prevederi 2020

Finanțate din:

din care:

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

Poz.

Bug

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

1,760,000.00

1,760,000.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

1,760,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 67.02 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

288,938,563.00

288,938,563.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

56,061,620.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

197,951,409.00

197,951,409.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

43,563,870.00

0.00

0.00

0.00

1

Amenajare Lacul lui Binder HCL 380/2017

12,603,349.00

12,603,349.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

8,563,870.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare Stadionul Municipal Sibiu HCL 130/2018 si HCL 375/2019

185,348,060.00

185,348,060.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

35,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

84,431,404.00

84,431,404.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

5,942,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Complex de agrement si sport

67,274,650.00

67,274,650.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

582,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare spațiu de agrement Piața Cluj HCL 140/2019

2,381,954.00

2,381,954.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

2,360,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

6,555,750.00

6,555,750.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

6,555,750.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,250,000.00

2,250,000.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

2,250,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

2,180,750.00

2,180,750.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

2,180,750.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

2,125,000.00

2,125,000.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

2,125,000.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL

ALOCAȚII

2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capitol 70.02 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

58,893,702.78

58,893,702.78

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

32,412,720.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

32,343,415.00

32,343,415.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

11,352,370.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare imobil P-ta Mica 22 corp A,B ,D HCL425/2011

17,283,450.00

17,283,450.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Deviere rețele strada Drumul Ocnei HCL 45/2018

677,988.00

677,988.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

660,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei ca'de menajere și conectarea unităților de învățământ din aria de deservire a CT 6 Hipodrom la sistemul centralizat (la rețeaua ATI) HCL 54/2018 si HCL 96/2018

1,763,192.00

1,763,192.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

1,713,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Reparații zidul cetatn - B-dul Coposu(inclusiv Stâlpii Porții Gheorghe Lazar si Bastionul Haller) HCL 13/2019

7,782,876.00

7,782,876.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Reparații Turnul Archebuzierilor, Turnul Olarilor si Turnul Dulgherilor strada Cetatii HCL 14/2019

1,233,881.00

1,233,881.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Extindere iluminat public Parcul Cetatii HCL56/2019

330,937.00

330,937.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Iluminat public eco-eficient in Cartier V.Aaronțzona Bloc 23(nr 13) Semaforului, Bloc 2 Sureanu si Bloc 22 str.V.Aaron) HCL 275/2019

768,731.00

768,731.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

748,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Extindere rețele de gaze naturale in cartier Veterani(cofinantare) HCL 372/2019

2,072,680.00

2,072,680.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

1,720,330.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Amenajare sala mare de expoziții a Primăriei Municipiului Sibiu HCL 373/2019

429,680.00

429,680.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

411,040.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

10,839,937.78

10,839,937.78

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,977,757.78

1,977,757.78

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

1,850,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

-

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Creare centru multifuncțional in zona str.Otelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,620.00

5,456,620.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pasaj pietonal subteran B-dul Victoriei - Saguna HCL 473/2019

3,405,560.00

3,405,560.00

2,000,(

900.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

15,710,350.00

15,710,350.00

15,710,

350.00

0.00

0.00

0.00

15,710,350.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

2,920,570.00

2,920,570.00

2,920,'

570.00

0.00

0.00

0.00

2,920,570.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

8,266,980.00

8,266,980.00

8,266,'

980.00

0.00

0.00

0.00

8,266,980.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,422,800.00

1,422,800.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

1,422,800.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL din care

9,022,139.00

9,022,139.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

2,665,080.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Canalizare pluviala strada Podului(PNDL) HCL 313/2016

8,855,059.00

8,855,059.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

2,498,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

167,080.00

167,080.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

167,080.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

160,000.00

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

0.00

0.00

0.

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-uri

6,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

1,080.00

1,080.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

1,080.00

0.00

0.00

0.00

Capitolul 84.02 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

323,584,660.00

323,584,660.00

123,357

,460.00

0.00

0.00

0.00

123,357,460.00

0.00

0.00

0.00

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Lucrări in continuare, total din care

96,704,683.00

96,704,683.00

32,934,

580.00

0.00

0.00

0.00

32,934,580.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizare str. Drumul Ocnei HCL162/2012

5,758,270.00

5,758,270.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Modernizare strada Papiu llarian HCL 377/2017

875,763.00

875,763.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Amenajări parcan in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct.Aleea Streiu nr.4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3;Casa de Cultura,Șiretului nr.3-7 si 13;intrarea Șiretului nr.2 si 1-3,Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) HCL 183/2017

7,812,121.00

7,812,121.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Pachet străzi zona Turmsor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu.Drepafatii.Ghiocelului)

4,970,864.00

4,970,864.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

4,900,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Modernizare strada Depoului HCL184/2016

776,747.00

776,747.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

776,740.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Pachet străzi zona Tilisca-Obor-Lazaret(Poiana Sibiului, Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin, Macului, Lăcătușilor) HCL 330/2017 si HCL 104/2019

2,000,734.00

2,000,734.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

1,825,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Pachet străzi zona Tiglari III (Dulgherilor,Mesteacănului,Maierilor) HCL 107/2019

4,104,458.00

4,104,458.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

8

Pachet străzi zona Tiglari !l(Hameiului,Garoafei)(BERD-TVA)

1,273,798.00

1,273,798.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

203,800.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Pachet străzi zona Terezian(Capriorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(BERD-TVA)

6,573,177.00

6,573,177.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

910,000.00

0.00

0.00

0.00

01

10

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(BERD-TVA)

4,674,932.00

4,674,932.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

590,000.00

0.00

0.00

0.00

01

11

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(BERD-TVA)

5,871,983.00

5,871,983.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

950,000.00

0.00

0.00

0.00

01

______________________________________________________________________________________I

Prevederi 2020

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

Pachet străzi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(BERD-TVA)

9,737,750.00

9,737,750.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

01

13

Pachet străzi zona Gusterita ll(Bradului, Macazului, Viilor)(BERD-TVA)

8,292,230.00

8,292,230.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

1,101,000.00

0.00

0.00

0.00

01

14

Modernizare strada Tractorului HCL 48/2018

6,045,265.00

6,045,265.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

01

15

Modernizare prelungire strada Turda HCL 79/2019

840,290.00

840,290.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

01

16

Amenajare parcari Cartier Valea Aurie HCL 378/2017

1,124,313.00

1,124,313.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

01

17

Modernizare strada Podului HCL 472/2018

16,171,760.00

16,171,760.00

3,488,040.00

0.00

0.00

0.00

3,488,040.00

0.00

0.00

0.00

01

18

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu HCL 278/2019

5,887,848.00

5,887,848.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

5,800,000.00

0.00

0.00

0.00

01

19

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Arini HCL 393/2018

3,912,380.00

3,912,380.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

3,670,000.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

174,237,097.00

174,237,097,00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

37,780,000.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș HCL199/2014

9,586,030.00

9,586,030.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitare Podul Gării HCL165/2013

930,000.00

930,000.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

930,000.00

0.00

0.00

0.00

01

3

Modernizare pod strada Rozmarinului HCL370/2018

8,430,983.00

8,430,983.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

4

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str.O.Goga -Selimbar- pe UATM SIBIU) HCL 231/2018

2,523,024.00

2,523,024.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

2,450,000.00

0.00

0.00

0.00

01

5

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie HCL 357/2018

12,507,145 00

12,507,145.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

6

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom III

36,328,324 00

36,328,324.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

14,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

7

Amenajare parcare Piața Cibin

87,956,977 00

87,956,977.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

01

Prevederi 2020

Finanțate din:

din care:

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii (excedentul bugetului local)

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

Poz.

Bug

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG HCL 472/2018

4,268,016.00

4,268,016.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

3,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

9

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul Turnisor HCL 300/2019

11,706,598 00

11,706,598.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

5,200,000.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

52,642,880.00

52,642,880.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

52,642,880.00

0.00

0.00

0.00

a

Achiziții imobile

0.00

0.00

0.0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

7,324,900.00

7,324,900.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

7,324,900.00

0.00

0.00

0.00

c

Consolidări

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

d

Cheltuieli proiectare elaborare studii fezabilitate PUD -uri PUZ-un

11,754,830.00

11,754,830.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

11,754,830.00

0.00

0.00

0.00

e

Lucrări cartare teren (cadastru) si alte cheltuieli asimilate

33,463,150.00

33,463,150.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

33,463,150.00

0.00

0.00

0.00

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaContrasemnează SecretarGeneral Do ri nHie^N isto r / /

Anexa nr.Ă.la HCL nr./^T./2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare din fonduri europene nerambursabile

MAI 2020                                                                                                                                                                                                 . |ej _

Prevederi 2020

Finanțate din:

din care:

Nr cit

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2020

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

Poz.

Bug

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

349,854,457.81

349,854,457.81

116,531,

090.00

0.00

0.00

0.00

116,531,090.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare

120,026,916.24

120,026,916.24

72,295,800.00

0.00

0.00

0.00

72,295,800.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

78,678,480.00

78,678,480.00

6,553,030.00

0.00

0.00

0.00

6,553,030.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

151,149,061.57

151,149,061.57

37,682,260.00

0.00

0.00

0.00

37,682,260.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 51.02.58 AUTORITATI EXECUTIVE TOTAL din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

3,102,011.57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

3,102,011 57

3,102,011.57

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

1

SAL I SIBIU Administrație de calitate accesibila locuitorilor prin tehnologie

3.102,011 57

3,102,011 57

1,318,270 00

0.00

0.00

0.00

1,318,270.00

0.00

0.00

0.00

Capitol 65.02.58

INVATAMANT

TOTAL din care

69,559,163.49

69,559,163.49

47,357,:

510.00

0.00

0.00

0.00

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

LE

Lucrări în continuare

69,559,163.49

69,559,163.49

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

47,357,310.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr 1 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL171/2017;HCL386/2017

7,982,816.31

7,982,816.31

7,209,030.00

0.00

0.00

0.00

7.209,030 00

0.00

0.00

0.00

01

2

Reabilitarea Liceului Teoretic C.Noica Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL174/2017;HCL385/2017

7,545,167.33

7,545,167.33

4,929,550.00

000

0.00

0.00

4,929.550 00

0.00

0.00

0 00

01

3

Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 339/2017;HCL 59/2018

7,459,258.93

7,459,258.93

7,293,1

510.00

0.00

0.00

0 00

7.293.310.00

000

o.oo

0.00

01

4

Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice HCL 369/2017

7,284,710 92

7,284,710.92

7,142,1

340 00

0.00

0 00

0 00

7 142,640 00

0 00

0 00

0 00

01

5

Extindere corp școala si construire sala de sport la Școala Gimnaziala N.lorga,Sibiu

HCL 382/2017 , HCL 38/2018 HCL 318/2019

11,611.850.00

11,611,850 00

7,990,280.00

0 00

0.00

0 00

7.990,280 00

0.00

0 00

0 00

01

6

Construcție noua cu destinație Cresa in incinta Grădiniței cu program prelungit nr. 36, Sibiu HCL 37 si HCL 363/2018

4.363,130 00

4,363,130.00

3,250,000.00

0.00

0.00

0.00

3.250.000 00

0.00

0 00

0 00

01

7

Extindere corp școala la Școala Gimnaziala I.L. Caragiale HCL 432/2017;HCL 39/2018

12,510,750.00

12,510,750.00

5,028,

050.00

0 00

0.00

0.00

5.028,050 00

0.00

0 00

0 00

01

8

Construcție noua cu destinația de Cresa, la Școala Gimnaziala nr.1 HCL 36/2018

4,062,580.00

4,062,580.00

3,702,

B10.00

0.00

0.00

0.00

3,702.61000

000

000

0.00

01

9

Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta HCL 442/2018

6,738,900.00

6.738,900.00

811,340.00

0.00

0.00

0.00

811,340.00

0.00

0.00

0 00

01

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

Capitol 66.02.58

SANATATE

TOTAL din care

17,070,826.71

17,070,826.71

13,389,500.00

0.00

0.00

0.00

13,389,500.00

0.00

0.00

0 00

A

Lucrări în continuare, total din care

6,786,686.71

6,786,686.71

4,048,

100.00

0.00

0.00

0.00

4.048,100.00

0.00

0.00

0.00

1

Creștere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente HCL 129/2018 si HCL389/2018

6,786,686 71

6,786,686.71

4,048,

100.00

0.00

0 00

0.00

4 048 100 00

0 00

0.00

0 00

01

B

Lucrări noi, total din care

0.00

0.00

0.

00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte chelt de investiții, total din care

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,

400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotări independente

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,

400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400.00

0.00

0 00

0 00

1

Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu HCL 185/2019

10,284,140.00

10,284,140.00

9,341,

400.00

0.00

0.00

0.00

9,341,400 00

0.00

0 00

0 00 _

Capitol 67.02.58 CULTURA, RELIGIA, ALTE ACTIVITATI SPORTIVE SI DE TINERET TOTAL din care

14,774,800.00

14.774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466.060.00

0.00

0.00

0 00

“1

A

Lucrări în continuare, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

B

Lucrări noi, total din care

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

466,060.00

0.00

0.00

0.00

1

Crearea unui parc in zona Cartierul Tilișca HCL 444/2018

14,774,800.00

14,774,800.00

466,060 00

0.00

0.00

0.00

466.060 00

0 00

0 00

ooo

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Capitol 70.02.58

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE TOTAL din care

10,615.856.04

10,615,856.04

6,416,440.00

0.00

0.00

0.00

6,416,440.00

0.00

0.00

0.00

A

Lucrări în continuare, total din care

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075.260.00

0.00

0.00

0.00

1

Reabilitare termica blocuri de locuințe din municipiul Sibiu in vederea creșterii eficientei energetice HCL 448/2017

2,173,256.04

2,173,256.04

2,075,260.00

0.00

0.00

0.00

2,075,260 00

0.00

0.00

ooo

01

B

Lucrări noi, total din care

7,444,100.00

7,444,100.00

4,041,180.00

0.00

0.00

0.00

4,041,180.00

0.00

0,00

0.00

1

Creare centru multifuncțional in zona str Otelarilor, destinat comunităților marginalizate HCL 299/2019

5,456,630.00

5.456,630.00

3,130,000.00

0.00

0.00

0.00

3,130,000.00

0.00

0 00

ooo

01

2

Spațiu multifuncțional de recreere, sport si educație activa in cartierul Gusterita HCL 392/2018

1,987,470.00

1,987,470 00

911,180.00

0.00

0.00

0.00

911,18000

0.00

0 00

0 oo

01

c

Alte chelt de investiții, total din care

998,500.00

998,500.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

ooo

d

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor s’udn aferente obiectivelor de investiții - alte cheltuieli de investiții

998,500 00

998,500.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

300.000.00

0.00

ooo

ooo

1

Strategie inteligenta bazata pe integrare si urbanizare smart

Sibiu SMART

998,500 00

998,500.00

300,000.00

0.00

0 00

0.00

300,000 00

0.00

0 00

ooo

Capitolul 84.02.58 Transport în comun (inclusiv infrastructură, rețele și drumuri) TOTAL, din care

234,731,800.00

234,731,800.00

47,583,

510.00

0.00

0.00

0.00

47,583,510.00

0.00

0.00

0 00

A

Lucrări in continuare, total din care

41,507,810.00

41,507,810.00

18,815,

130.00

0.00

0.00

0.00

18,815,130.00

0.00

0.00

0.00

1

Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din Municipiul Sibiu HCL 296 si HCL 297/2019

21,423,920.00

21,423,920.00

1,243,350.00

0.00

0 00

0 00

1,243.350 00

0.00

0.00

ooo

01

2

M d.-ui'.’,irea Transportului Public in Municipiul Sibiu -Modernizare stiada Pudului

16.171,760.00

16,171,760.00

16,095,

510.00

0.00

0.00

0.00

16,095,610.00

0.00

0.00

0.00

01

3

1 'iui' lepiasaie tu bicicleta pentru conectarea cartierului birui iu u. jiia t eritrala si Parcul Sub Arini HCL 395/2019

3,912,130.00

3,912,130 00

1,476,170.00

0.00

0.00

0.00

1,476,170.00

0.00

0.00

0.00

01

B

Lucrări noi, total din care

56,459,580.00

56,459,580.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

1

li 1 i etanul si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibm HCL 297/2019

50,459.580.00

56.459,580.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

2,045,790.00

0.00

0.00

0.00

01

C

Alte chelt de investiții, total din care

136,764,410.00

136,764,410.00

26,722,

590.00

0.00

0.00

0.00

26,722,590.00

0.00

0.00

0.00

b

Dotau independente

125,313,460.00

125,313,460.00

25,747,

980.00

0.00

0.00

0.00

25,747,980.00

0.00

0.00

0.00

1

Ai Iiiziri' du niiluace de transport public - autobuze electrice 12 ii df ■ busov l.isi * ibiu Slatina, Suceava HCL 276/2018 si HCL 112/2019

29,976.100.00

29,976,100.00

18,046,

700.00

0.00

0.00

0.00

18,046,700 00

0.00

0.00

0.00

02

2

Mi d>-1 . die i 11 ansportului Public in Municipiul Sibiu 40 de dulubu/e CNG si stătu de incarcare

81.919,480.00

81,919,480.00

7,160,300.00

0.00

0.00

0.00

7,160,300.00

000

0.00

0.00

02

nid »<-rdo de transport Public a Municipiului Sibiu

11.450,950 00

11 450,950.00

974,610 00

0.00

0.00

0.00

974 610 00

0.00

0.00

0.00

02

4

r ■! n al d^-ii . tiiiiere biciclete in regim selt-st ivire biii Biku i,ny HCL352/2018 si 201/2019

13.417,880.00

13,417,880.00

540,980.00

0.00

0.00

0.00

540,980.00

0.00

0.00

0.00

02

Președinte de ședințăContraserrfnează


Secreta ______

Dorin,flie/Nistor

Anexa nr..$..la HCL nr..M:C/2020

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU

LISTA

Cu defalcarea poziției C „Alte cheltuieli de investiții” Cap. 84.02 pe anul 2020

Mai 2020                                                                                             -lei-

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții

Valoarea

Plăti efectuate *)

Poz.

Bug.

Nr. si data documentului

Suma

1. Achiziții imobile (a)

0.00

II. Dotări independente (b)                                         TOTAL,

din care :

7,324,900.00

1

Stafii de autobus

160,000.00

03

2

Autobuze/minibuze ecologice si sisteme conexe

4,127,900.00

02

3

Delimitatoare pentru pistele de biciclete cu montaj

420,000.00

03

4

Sisteme de suporți metalici destinați parcărilor velo

50,000.00

03

5

Semnalizare inteligenta la treceri de pietoni cu montaj

400,000.00

03

6

Semaforizare inteligenta in intersecții

600,000.00

03

7

Sistem automat de inchiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bik.e City

1,550,000.00

03

cu montaj

8

Biciclete electrice

17,000.00

02

III. Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice(c) TOTAL, din care :

100,000.00

1

Expertiza, proiectare si execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati naturale

100,000.00

01

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate și a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții (d) TOTAL, din care :

11,754,830.00

1

Reparații capitale străzi in cartierul Strand(PT+DE)

32,130.00

01

2

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Sapca)(DALI+PT+DE)

343,910.00

01

3

Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin si iluminat public Păltiniș (Expertiza tehnica+PT+DE)

114,900.00

01

4

Realizare drum de legătură intre Cartierul Ștrand si Cartierul

Turnisor(SF+PT+DE)

70,000.00

01

5

Creare drumuri de legătură in Zona Industriala Vest(SF+PT+DE)

400,000.00

01

6

Drum de legătură intre str. Intrarea Ariesului si Calea Dumbrăvii (SF+PT+DE)

70,000.00

01

7

Drum de legătură intre Cartierul Reșița, Str Căpriorilor, Drumul Ocnei si str

Rusciorului(SF+PT+DE)

200,000.00

01

8

Viabihzare cartier Veterani(SF+PT+DE)

300,000.00

01

9

Viabihzare cartier Reșița II - Locuințe sociale in construcții colective si Blocuri ANL, Sibiu (SF+PT+DE)

150,000.00

01

10

Amenajare parcare subterana Piața 1 Decembrie(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului+alte studii de specialitate)

720,000.00

01

11

Amenajare parcare supraterana cartier Hipodrom 11l(PT+DE+studii de amenajare a teritoriului)

600,000.00

01

12

Construire si restructurare Piața Agroalimentara si parcaj Piața Cibin-Municipiul Sibiu (Concurs de solutii+PUZCP+SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

1,000,000.00

01

13

Amenajare parcare supraterana Cartier Vasile Aaron(SF+PT+DE +studii de amenajare a teritoriului)

200,000.00

01

14

Reabilitare si extindere poduri Peco-Sos. Alba lulia(DALI+PT+DE)

238,000.00

01

15

Reparație capitala pod strada Gladiolelor(Maria Tereza)(DALI+PT+DE)

500,000.00

01

16

Pod nou peste Cibm in zona cartierului Resita(SF+PT+DE)

300,000.00

01

17

Reabilitare Podul Garii(DALI+PT+DE)

200,000.00

01

18

Expertiza tehnica pod Aleea Pinilor - Parc Sub Arini

15,000 00

01

19

Studii de trafic in municipiul Sibiu

190,000.00

30

20

Evaluare de impact asupra siguranței rutiere si audit de siguranța rutiera

30,000.00

30

Coridor favorabil călătoriilor pietonale pentru facilitarea tranzitului si

A4

ZI

creșterea mobilității urbane durabile, in municipiul Sibiu(DALI si alte studii)

I Uu.UUU.UU

22

Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea cartierului Ștrand cu zona centrala si Parcul Sub Armi(PT+DE si alte studii)

265,000.00

01

23

Traseu pietonal si pentru biciclisti de-a lungul râului Cibin(PT+DE si alte studii)

1,800,000.00

01

24

Sistem automat de închiriere biciclete in regim self-service- Sibiu Bike City ( Proiect de specialitate)

400,000.00

03

25

Centru operațional al mobilității urbane(SF si alte studii)

300,000.00

01

26

Studii de fezabilitate pentru proiecte de mobilitate urbana

500,000.00

01

27

Statii de incarnare electrice(PT+DE+alte studii)

170,000.00

01

28

Traseu pentru biciclete Dealul Gusteritei(SF+PT+DE si alte studii)

120,000.00

01

29

Statie alimentare autobuze cu gaz - CNG(PT+DE)

225,000.00

01

30

Studiu de imbunatatire a conectivității cartierelor Lazaret si Gusterita cu zona Centrala

500,000.00

30

31

Servicii de realizare SF/DALI+PT+DE+Expertize tehnice si alte studii pentru străzi de pamant in Municipiul Sibiu

500,000.00

01

32

Amenajări parcari in municipiul Sibiu(Gara Mica - sub Viaduct;Aleea Streiu nr 4-6;Lomonosov nr.1-Calea Dumbraviinr.22;Constitutiei nr.1-Regele Ferdinand nr.3,Casa de Cultura;Siretului nr 3-7 si 13;mtrarea Șiretului nr.2 si 1-3;Aleea Steaza; Str.Rusciorului bl.52-54) (AT)

2,400.00

01

33

Pachet străzi zona Turnisor lll(Cucului,Lucernei,Trandafirilor, Ion Agarbiceanu,Drepatatii,Ghiocelului)(AT)

7,140.00

01

34

Pachet străzi zona Tiglari ll(Dulghenlor.Mesteacanului, Hameiului, Garoafei, Maierilor)(AT)

5,950.00

01

35

Pachet străzi zona Terezian(Capnorilor, Speranței, Viorelelor, Honterus, Pandurilor, Eschile, Lacramioarelor)(AT)

7,140.00

01

36

Pachet străzi zona Lazaret lll(Baicoi, Topitorilor, Lacului, Primăverii, Rulmentului, Ovidiu)(AT)

7,140 00

01

37

Pachet străzi zona Gusterita-Tilisca(Cisnadioara, Rovine, Anul 1848, Stejarului, Flacara, Tineretului, 16 Februarie)(AT)

8,330.00

01

38

Pachet strazi zona Turnisor IV(Mozaicului, Varului, Zăvoi tronson II, Nependorff, Granitului)(AT)

13,700 00

01

39

Pachet strazi zona Gustenta ll(Bradului, Macazului, Viilor)(AT)

11,310.00

01

40

Reparații capitale strazi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N.lorga- Luptei - Milea - Rahovei - M Viteazu (AT)

17,850.00

01

41

Reparații capitale strazi in zona blocuri cuprinsa intre str Henri Coanda -Otelarilor (AT)

13,100 00

01

42

Modernizare strada Depoului(AT)

1,920.00

01

43

Modernizare strada Lacul lui Binder(AT)

1,500.00

01

44

Modernizare strada Tractorului(AT)

1,500 00

01

45

Modernizare strada Fabricii(AT)

1,800.00

01

46

Modernizare strada Dorobanților (AT)

2,150.00

01

47

Modernizare strada Papiu llarian(AT)

2,150.00

01

48

Modernizare strada Poiana Sibiului(AT)

5,950.00

01

49

Modernizare strada F-dt. Lacatusilor(AT)

3,570.00

01

50

Racord intre străzile Talmacel si Litovoi inclusiv zid de sprijin (AT)

3,570.00

01

51

Modernizare strada Macului(AT)

3,570.00

01

52

Modernizare prelungire strada Turda(AT)

600.00

01

53

Modernizare prelungire strada Oasa(pana la str 0 Goga - Selimbar- pe UATM SIBIU) (AT)

1,790.00

01

54

Reconfigurare carosabil Calea Cisnadiei, intre Ghe. Dima si ieșire Municipiul Sibiu(AT)

14,280.00

01

55

Amenajare parcari cartier Valea Aurie(AT)

1,790.00

01

56

Modernizare pod strada Rozmarinului(AT)

23,800.00

01

57

Modernizare str. Podului (AT)

23,800.00

01

58

Reparații capitale strazi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N lorga -Oștirii - Rahovei - M.Viteazu (AT)

13,090.00

01

59

Reabilitare strada Varsovia(SF+PT+DE+alte studii)

72,000.00

01

60

Reabilitare strada Bruxelles(SF+PUZ+PT+DE +alte studii)

150,000.00

01

61

Reabilitare strada Calea Surii Mici(DALI+PT+DE+alte studii)

778,000.00

01

V. Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogranietrie, consultanta, asistenta tehnica și alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii (e) TOTAL, din care :

33,463,150.00

1

Consultanta pachete străzi

23,150.00

01

2

Servicii de dirigentie de șantier si alte servicii specializate pentru recepția lucrărilor

1,000,000.00

01

3

Consultanta pachete străzi BERD

800,000.00

01

4

Analize, studii și documentații pentru proiecte de mobilitate si dezvoltare urbană

1,000,000.00

01

5

Servicii de consultanta pentru achiziții - Modernizarea Transportului Public in Municipiul Sibiu

90,000.00

30

6

Servicii de consultanta pentru achiziții! - Linia verde de transport Public a Municipiului Sibiu

50,000.00

30

7

Servicii de verificare SF/DALI+Expertize+PT+DE si alte studii

1,000,000.00

01

8

Reparații capitale străzi in zona blocuri cuprinsa intre str Henri Coanda -Otelarilor HCL 192/2017 si HCL 12/2019

4,000,000.00

1

01

9

Reparații capitale străzi in cartierul Ștrand HCL 262/2019

5,000,000.00

01

10

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom I, intre străzile N lorga - Luptei

- Milea - Rahovei - M Viteazu HCL 310/2018

11,500,000.00

01

11

Reparații capitale străzi in cartierul Hipodrom III, intre străzile N.lorga -Oștirii - Rahovei - M.Viteazu HCL 279 /2019

5,000,000.00

01

12

Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1( intre străzile Lunga, Gladiolelor, Râului si Calea Ferata) si zona 2(intre străzile Lunga, Târgul Cailor si Popa Șapca)

4,000,000 00

01

TOTAL GENERAL

52,642,880.00

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaContrasemnează

Secretar General

Dorin Ilie Nistor

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

Anexa nr.y?...la HCL nr./.1Sv’../2020


CONTUL DE EXECUȚIE

AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII - VENITURI anul 2020

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influent e

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influent

e

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

76.795,54

0,00

76.795,54

20.842,54

0,00

20.842,54

24.357,00

0,00

24.357,00

16.770,00

0,00

16.770,00

14.826,00

0,00

14 826,00

2

I VENITURI CURENTE

0010

48.224,54

-500,00

47.724,54

13.984,54

0,00

13.984,54

13.612,00

-500,00

13.112,00

10.457,00

0,00

10.457,00

10.171,00

0,00

10.171,00

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Impozit pe spectacole

151001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

C. VENITURI NEFISCALE

48.224,54

-500,00

47.724,54

13.984,54

0,00

13.984,54

13.612,00

-500,00

13 112,00

10.457,00

0,00

10.457,00

10 171,00

0,00

10 171,00

6

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Venituri din proprietate (cod 30 10.05 la

30.10.50)

3010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

301003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Alte venituri din proprietate

301050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Alte venituri din dobânzi

311003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34 10+ 35.10+36 10+37.10)

48.224,54

-500,00

47.724,54

13.984,54

0,00

13.984,54

13.612,00

-500,00

13.112,00

10.457,00

0,00

10.457,00

10.171,00

0,00

10.171,00

14

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10 50)

3310

48.224,54

-500,00

47.724,54

13.984,54

0,00

13.984,54

13.612,00

-500,00

13.112,00

10.457,00

0,00

10.457,00

10.171,00

0,00

10.171,00

15

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Venituri din prestări de servicii

331008

700,00

0,00

700,00

250,00

0,00

250,00

200,00

0,00

200,00

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

17

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

331017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

L

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si sportive

331019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Venituri din > ei.etaie

331020

100,00

0,00

100,00

50,00

0,00

50 00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

10,00

0,00

10,00

23

Vei litiu i din conlidi iele încheiate cu i dSrle de Jtiyiilnll SUi.ldle de sanatate

331021

34 624 54

-500,00

34.124,54

10 284,54

0,00

10.284 54

10 192,00

-500,00

9 692,00

7.087,00

0,00

7.087,00

7 061,00

0,00

7 061,00

24

Vei ului i Jiu cuiilidUele încheiate cu diieitule de sanatate publica alocate de l.i bugetul de stat

331030

12.800,00

0,00

12.800,00

3 400,00

0,00

3.400 00

3 200,00

0,00

3 200,00

3.200,00

0,00

3.200,00

3.000,00

0,00

3.000,00

25

Venituri din < unti actele încheiate cu diiectllle de Sanatate publica alocate din venitul ike propui ale Mm Sanatati

331031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2b

Alte venituii din piestan de sei vicii si alte actiwtali

331050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Venituii din taxe adnurustiative ellbeiali peliill ,e (Cud 34 10 50)

3410

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Alte venituii din laxe adiiliniștidtive, eliberări permise

341050

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Amenzi penalitati si confiscări (cod 35 1U 5U)

3510

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

Alte amenzi penalități si confiscări

351050

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Divei se venituii (cud 36 10 50)

3610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Alte vei Ului 1

361050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33

Transfeiuti voluntare, altele decât subvențiile (cud 5/ 10 01+37 10 50)

3710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Dunatu si sponsouzari

371001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Varsaminte din secțiunea de funcționate pt finanțai ea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

371003

-1.473,00

0,00

-1.473,00

-573,00

0,00

-573,00

-400,00

0,00

-400,00

-300,00

0,00

-300,00

-200,00

0,00

-200,00

36

DPI RAȚIUNI f INANClARE

4010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul uiului precedent

401015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Vai semințe din secțiunea de funcționale

371004

1 473,00

0,00

1.473,00

573,00

0,00

573,00

400,00

0,00

400,00

300,00

0,00

300,00

200,00

0,00

200,00

39

Alte bansteiun voluntare

371050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

II VENII URI DIN CAPI TAI (cod 39 10)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Venituii din val utir aiea unor bunun (cod 39 10 dl uy 10 50)

3910

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42

Venituii din val_nticarea unor bunuri ale institutului publice

391001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Alte venituii din valouficaiea unor bunui i

391050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44

IV SUBVENIII

28.571,00

500,00

29.071,00

6 858,00

0,00

6.858,00

10.745,00

500,00

11.245,00

6.313,00

0,00

6.313,00

4 655,00

0,00

4.655,00

46

Subvenții de la bugetul de stat

4210

0 00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46

Subvenții de la bugetul de stat pt instit publice pt proiecte l-EN

421070

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4/

Sume alocate pt stimulentul de usc

421082

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

SllbVelltll de la alte ddlllimstiatll (cod 4J iu 0y)

4310

28 571,00

0,00

28 571,00

6.858,00

0,00

6 858,00

10.745,00

0,00

10.745.00

6 313,00

0,00

6 313,00

4.655,00

0,00

4 655,00

49

Subvenții pentru instituiri publice

431009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Subvenții din i ugerele locale pentru tmantaiea cheituieliloi < urente din domeniul sanatatn

431010

3 446,00

0.00

3 446,00

158,00

0,00

158,00

3.075,00

0,00

3.075,00

113,00

0,00

113,00

100,00

0,00

100,00

51

Subvenții din bugetele locale pentru fiiiant.-iir □ ..heltuielilui de capital din domeniul sanatatn

431014

2 825,00

0,00

2 825,00

700.00

0,00

700,00

1 670,00

0,00

1.670,00

200,00

0,00

200,00

255,00

0,00

255,00

52

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pl tmantaiea aparatul ir medicale si eclupamentelui de comunicații in urgenta in salutate

431016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Sume din veiiitunle propui ale Ministerului Sanatan catie bugetele locale pt finantaiea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in uigenta ni saiiatate

431017

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54

Subvenții din bugetul Fundului național ui nu de asigur ar i soc laie de sanatate pentru at upenrcu ciestenlor salariale

431033

22.300,00

0,00

22.300,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000.00

4 300,00

0,00

4.300,00

55

Alte Sume pi unite de Iu UE

4610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56

Alte sume pniiiite din funduri de la UE penlci pmgiaiiieie upeialiunale

rulaiilule ui cadiul financiar 2U14-2020

461004

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57

Sume FEN postadeiaie in contul plallll 'l efectuate SI pl el II IUI ilar 1

4810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58

Fundul European de Dezvoltate Regionala

481001

0,00

0,00

0,00

uoo

0 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59

Sume primite in i ului platiloi efecuate Ui anul uuiellt

48100101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60

Gume pniniie in < untul plăților efectuate iii dnul .aidciiui

48100102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Președinte de ședință

Ciprian-Contraseprînează Secreta r/General Dorin Hie Nistor

PITALUL CLINIC UE PEDIATRIEBUGETUL DE CHELTUIELI CU INFLUENTE CAPITOLUL 66,10           Anexa OT

anul 2020

mu lei

Kd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influe nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

FOTAL CHELTUIELI

86.223,00

0,00

86.223,00

27.225,00

0,00

27.225,00

24.997,00

0,00

24 997,00

18.585,00

0,00

18.585,00

15.416,00

0,00

15.416,00

z

CHELI CURENTE

01

81.925,00

0,00

81.925,00

25.952,00

0,00

25.952,00

22.927,00

0,00

22.927,00

18.085,00

0,00

18.085,00

14.961,00

0,00

14.961,00

3

TULUL 1 CHELI UIELI DE PERSONAL (COD 10.01 •• 10 02+10 03)

10

55.500,00

0,00

55.500,00

15 051,00

0,00

15 051,00

14.522,00

0,00

14.522,00

14.001,00

0,00

14.001,00

11.926,00

0,00

11.926,00

4

Cheltuieli s.dariale in banucod 1u 01 01-

1001

53 470,00

0,00

53.470,00

14 271,00

0,00

14.271,00

13.817,00

0,00

13.817,00

13.666,00

0,00

13.666,00

11.716,00

0,00

11.716,00

5

bălării de bj/3

100101

34 750,00

0,00

34.750,00

9.050,00

0,00

9.050,00

8.500,00

0,00

8.500,00

9.000,00

0,00

9.000,00

8.200,00

0,00

8.200,00

6

Salam de ment

100102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Indemnizație de cuiiduceie

100103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Spor de vechime

100104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Spui ui i pentru condiții de mun< a

100105

7.910,00

0,00

7.910,00

2.300,00

0,00

2.300,00

2.000,00

0,00

2.000.00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.610,00

0,00

1.610,00

J0

Alte sporuli

100106

3.600,00

0,00

3.600,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

1 000,00

600,00

0,00

600,00

11

Ore suplimentare

100107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Fund de piei nu

100106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Prima de vacanta

100100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Fond pentru pustun ocupate prin cumul

100110

50,00

0,00

50,00

20,00

0,00

20,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

15

Fond aferent plătii cu uia

100111

4 100,00

0,00

4.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00

1.000,00

0,00

1.000,00

900,00

0,00

900,00

16

Indemnizații plătite unor petsoane din afara

100112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Indemnizații de delegare

100113

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Indemnizații de detașare

100114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

Alocații pti tianspoitul la si de la locul de

100115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Indemnizații de hrana

100117

1 858,00

0,00

1.858,00

600,00

0,00

600,00

506,00

0,00

506,00

506,00

0,00

506,00

246,00

0,00

246,00

21

Stimulentul de usc

100129

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte dieptun salaiialr in bani

100130

700,00

0,00

700,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

150,00

23

cheltuieli salariate in natura(cud 10.02 01

1002

750,00

0,00

750,00

400,00

0,00

400,00

330,00

0,00

330,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

24

Tictiete de masa

100201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

Noime de hiana

100202

0,00

0,00

0,00>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2b

Umloime si echipament obligatoriu

100203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Locuința de sei viciu folosit i de salariat si

100204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

1 ranspoitul la si de la louiil de munca

100205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Vuuchele de vacanta

100206

750,00

0,00

750,00

400,00

0,00

400,00

330,00

0,00

330,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

30

Alte dieptun alanale in natuia

100230

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Conțiibuui(i cd IU 03 01 la 10 03 06)

1003

1 280.00

0,00

1.280,00

380,00

0,00

380,00

375,00

0,00

375,00

325,00

0,00

325,00

200,00

0,00

200,00

32

Contribuții de asigurau sociale de stat

100301

100,00

0,00

100,00

30,00

0,00

30,00

25.00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

20,00

0,00

20,00

33

Contribuții de asigtiiaii de suinaj

100302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34

Conțiibutii de asiguian sociale de sanatate

100303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3i>

uuiituUuiH Ue asig pi accid de munca si boli

100304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Prime de asiy viata plătite de angajator

100305

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38

Contribuție asiguralurie pt munca

100307

1 180,00

0,00

1.180 00

350,00

0,00

350 00

350,00

0,00

350,00

300,00

0,00

300,00

180,00

0,00

180,00

.39

1ITLUI II BUNURI SI SERVICII(cod2U 01

20

26.025,00

0,00

26.025 00

10.751.00

0,00

10.751,00

8.305,00

0,00

8 305,00

4 009.00

0,00

4 009,00

2.960,00

0,00

2.960,00

40

Bunuri si servicn(cud .'0 01 ol la 20 01 30)

2001

5.513,00

0,00

5 513 00

2 148,00

0,00

2 148,00

1 859,00

0,00

1 859,00

843,00

0,00

843,00

663,00

0,00

663,00

41

Furnitun de birou

200101

180 00

0,00

180 00

100,00

0,00

100,00

40,00

0,00

40,00

30,00

0,00

30,00

10,00

0,00

10,00

42

Mateiiale pentru cuiatcnie

200102

450,00

0,00

450 00

200.00

0.00

200,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

50,00

0,00

50,00

.1 <

I’IC alzil |i|i<rm• -»’     ' iii.» im itrn m

4 aah r»r»

-« rs <-»      /-»•-»

---—

. _ -

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influe nte

Plan rectificat

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

trim I

44

Apa, canal si salubritate

200104

220,00

0,00

220,00

110,00

0,00

110,00

40,00

0,00

40,00

40,00

0,00

40,00

30,00

0,00

30,00

45

Carburanți si lubrefianti

200105

30,00

0,00

30,00

15,00

0,00

15,00

9,00

0,00

9,00

3,00

0,00

3,00

3,00

0,00

3,00

46

Piese de schimb

200106

350,00

0,00

350,00

150,00

0,00

150,00

80,00

0,00

80,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

47

Transport

200107

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

200108

63,00

0,00

63,00

33,00

0,00

33,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

49

Materiale si prestări de servicii cu caracter

200109

2.020,00

0,00

2.020,00

500,00

0,00

500,00

1.020,00

0,00

1.020,00

300,00

0,00

300,00

200,00

0,00

200,00

50

Alte bunuri si servicii pentru tntretinere si tunet.

200130

1.200,00

0,00

1.200,00

440,00

0,00

440,00

360,00

0,00

360,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

51

Reparații curente

2002

1.652,00

0,00

1.652,00

830,00

0,00

830,00

630,00

0,00

630,00

100,00

0,00

100,00

92,00

0,00

92,00

52

Hrana(cod 20 03 01+20.03 02)

2003

1.200,00

0,00

1.200,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

53

Hrana pentru oameni

200301

1.200,00

0,00

1.200,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

54

Hrana pentru animale

200302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55

Medicamente si materiale sanitare(cod

2004

16.427,00

0,00

16.427,00

6 950,00

0,00

6.950,00

4.886,00

0,00

4.886,00

2.700,00

0,00

2.700,00

1.891,00

0,00

1.891,00

56

Medicamente

200401

10.841,00

0,00

10.841,00

5.500,00

0,00

5.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.341,00

0,00

1.341,00

57

Materiale sanitare

200402

2.881,00

0,00

2.881,00

500,00

0,00

500,00

1.981,00

0,00

1.981,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

200,00

58

Reactivi

200403

1.980,00

0,00

1.980,00

650,00

0,00

650,00

680,00

0,00

680,00

400,00

0,00

400,00

250,00

0,00

250,00

59

Dezmfectanti

200404

725,00

0,00

725,00

300,00

0,00

300,00

225,00

0,00

225,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

60

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

2005

634,00

0,00

634,00

265,00

0,00

265,00

219,00

0,00

219,00

80,00

0,00

80,00

70,00

0,00

70,00

61

Uniforme si echipament

200501

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

20,00

0,00

20,00

20,00

0,00

20,00

10,00

0,00

10,00

62

Lenjerie si accesorii de pat

200503

50,00

0,00

50,00

15,00

0,00

15,00

15,00

0,00

15,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

63

Alte obiecte de inventar

200530

434,00

0,00

434,00

150,00

0,00

150,00

184,00

0,00

184,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

64

Deplasări, detasan, transferau

2006

26,00

0,00

26,00

15,00

0,00

15,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

1,00

0,00

1,00

65

Deplasări interne, detașau, transferări

200601

21,00

0,00

21,00

10,00

0,00

10,00

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

1,00

0,00

1,00

66

Deplasări tn străinătate

200602

5,00

0,00

5,00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Materiale de laborator

2009

355,00

0,00

355,00

50,00

0,00

50,00

255,00

0,00

255,00

40,00

0,00

40,00

10,00

0,00

10,00

68

Cercetare - dezvoltare

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Cârti, publicații si materiale documentare

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Consultanta si expertiza

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71

Pregătire profesionala

2013

105,00

0,00

105,00

40,00

0,00

40,00

30,00

0,00

30,00

20,00

0,00

20,00

15,00

0,00

15,00

72

Protecția muncii

2014

43,00

0,00

43,00

16,00

0,00

16,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

7,00

0,00

7,00

73

Muniție,furnituri si armament de natura

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Studii si cercetări

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Plăti pt.finantpatnmoniului genetic al

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo’

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Contribuții ale administrației publice locale la

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reabilitare infrastructura progr inundații

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79

Meteorologie

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

81

Prevenirea si combaterea inundațiilor si

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor(cod 20 24 01 la 20 24 03)

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri afer

202401

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Comisioane si alte costuri aferente im. interne

202402

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirtea riscului de tara

202403

O 00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

86

Chelt.judiciare siextrajud derivate din acțiuni in

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87

Alte cheltuieli(cod 20 30 01 la 20.30 30)

2030

70,00

0,00

70,00

37,00

0,00

37,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

11,00

11,00

0,00

11,00

88

Reclama si publicitate

203001

5,00

0,00

5,00

2,00

0,00

2,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

89

Protocol si reprezentare

203002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Prime de asigurare non-viata

203003

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Chirii

203004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

Influe nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

- 92

Prestări servicii ptr.transmiterea drepturilor

203006

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

93

Fondul presedintelui/Fondul cond.

203007

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94

Fondul Primului ministru

203008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95

Executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

96

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

40,00

0,00

40,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

97

TITLUL III DOBANZI(cod 30.01+30.02+30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente datoriei publice internefcod 30.01.01+30.01.02)

3001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Dobânzi aferente datoriei publice interne

300101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

300102

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

101

Dobânzi aferente datoriei publice externe(cod 30.02.01 la 30.02.05)

3002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102

Dobânzi aferente datoriei publice externe

300201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

103

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

300202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate

300203

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105

Dobânzi aferente datoriei publice externe

300205

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

Alte dobanzi(cod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0 00

0,00

0 00

107

Dobânzi aferente împrumuturilor din fd.de

300301

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30Q305

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0 00

0 00

0.00

0 00

112

TITLUL IV SUBVENTII(cod 40.01 la 40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113

Subvenții pe produse

4001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114

Subvenții pe activitati

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115

Subvenții pt.acoperirea diferentelor de preț si

4003

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116

subv.pt susținerea transp. feroviar public

4004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

117

Subv ptr transp de calatori cu metroul

4005

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 00

0 00

0,00

0 00

0 00

0.00

0,00

118

Acțiuni de ecologizare

4006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0 00

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

119

Valorificarea cenușilor de pirita

4007

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

120

Subv.pt dobânzi la credite bancare

4008

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0 00

0 00

0,00

0 00

121

Plăti către angajatori pt formare prof. a ang.

4009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de

4010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123

prime acordate producătorilor agricoli

4011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din agric

4012

0,00

0,00

o.oo1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125

stimularea exporturilor

4013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

126

susținerea infrastructurii de transport

4014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127

sprijinirea producătorilor agricoli

4015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128

progr.de conservare sau de închidere a

4016

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

129

progr.de prot.soc si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130

protecție soc in soc minier

4018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133

Alte subvenții

4030

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01

50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

5001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influe nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

136

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137

fond de rezerva bug.la dispoz.autorit.locale

5004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01 26)

5101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140

Transferuri către instituții publice

510101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

142

Acțiuni de sanatate

510103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143

Finanțarea drept, acordate pers cu handicap

510104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 00

0,00

0.00

0,00

145

Transferuri din Fondul de intervenție

510106

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

Transferuri pentru lucrările de cadastru

510113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147

Transferuri din bugetele consiliilor județene

510114

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

148

Transferuri din bugetele locale pentru

510115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149

Transferuri din bugetele consiliilor locale si

510124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150

Programe ptr sanatate

510125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151

Transf.privind contrib.de asig.soc.de sanat pt persoanele aflate-n concediu pt cresta

510126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de ajutor social

510131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154

Sprijin financiar la constituirea familiei

510136

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155

Transferuri din bugetele consiliilor locale si jud pt. finanțarea unit.de asistenta medico

510139

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod.51.02.12)

5102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la

510212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

158

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159

A Transferuri interne.

5501

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161

Programe PHARE

550108

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162

Programe ISPA

550109

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163

Programe SAPARD

550110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164

Inv. ale reg. autonome si soc.com. cu cap de

550112

0,00

0,00

0,00

o,ool

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Programe de dezvoltare

550113

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167

Alte transferuri curente interne

550118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168

TITLUL VIII Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

169

Programe din Fondul European de Dezvoltare

5801

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170

Finanțare nationla

580101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

171

Finanțarea din Uniunea Europeana

580102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172

Cheltuieli neeligibile

580103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174

Asigurări sociale

5701

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175

Ajutoare sociale

5702

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176

Ajutoare sociale in numerar

570201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177

Ajutoare sociale in natura

570202

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178

Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale

570204

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

400,00

0,00

400,00

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

75,00

0,00

75,00

75,00

0,00

75,00

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influe nte

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influent e

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

180

Burse

5901

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181

Ajutoare pentru daune provocate de

5902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_182

Asociații si fundații

5911

____QHQ

_____£LQQ

0.00

0.00

0 00

0 QQ

0 00

0 QQ

0 00

0 00

0 00

o no

n nn

n nn

o no

183

Susținerea cultelor

5912

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

------U.UU

0,00

184

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

5915

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185

Sume din activitati sportive

5920

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188

Sume aferente pers cu handicap neincadr.

5940

400,00

0,00

400,00

150,00

0,00

150,00

100,00

0,00

100,00

75,00

0,00

75,00

75,00

0,00

75,00

187

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

4.298,00

0,00

4.298,00

1.273,00

0,00

1.273,Q0

2.070,00

0,00

2.070,00

500,00

0,00

500,00

455,00

0,00

455,00

188

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

4.298.00

0,00

4.298.00

1.273,00

0,00

1 273.00

2.070,00

0,00

2.070.00

500,00

0,00

500,00

455,00

0 00

455 00

189

Active fixe

7101

4.298,00

0,00

4.258,00

1.273,00

0,00

1.273,00

2.070,00

0,00

2.070,00

500,00

0,00

500,00

455,00

0,00

455,00

190

Construcții

710101

1.655,00

-120,00

1.535,00

700,00

0,00

700,00

500,00

-120,00

380,00

200,00

0,00

200,00

255,00

0,00

255,00

191

Mașini, echipamente si mijloace de trans.

710102

2.568,40

120,00

2.688,40

498,40

0,00

498,40

1.570,00

120,00

1.690,00

300,00

0,00

300,00

200,00

0,00

200,00

192

Mobilier, aparatura birotica si alte active corp

710103

27,50

0,00

27,50

27,50

0,00

27,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193

Alte active fixe (lunclusiv reparații capitale)

710130

47,10

0,00

47,10

47,10

0,00

47,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196

Active financiare

7201

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197

Participare la capitalul social al societăților

720101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

Rambursări de credite externe

8101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00