Hotărârea nr. 184/2020

HOTĂRÂREA NR. 184 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu", aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VILA.5

HOTĂRÂREA NR.184

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

„ Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu”, aprobați prin H.C.L.

nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.33029/20.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33770/22.05.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu”, aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată si completată prin H.C.L. nr. 297/2019,

Având în vedere următoarele :

  • -  pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu”, Municipiul Sibiu a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în baza contractului de finanțare nr. 4958/05.12.2019;

  • -  indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu”, faza DALI, au fost aprobați de Consiliul Local Sibiu prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019;

  • -  prin HCL nr. 296/2019 a fost aprobat proiectul si cheltuielile legate de proiect în valoare de 21.423.912,91 lei;

  • -  în anul 2019 Municipiul Sibiu a contractat serviciile de proiectare pentru elaborarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiții anterior menționat;

  • -  prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

  • -  faptul că Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a fost finalizată în anul 2018 pe baza unor valori globale estimative,

  • -  la întocmirea documentației tehnico-economice la faza Proiect Tehnic s-a realizat estimarea valorii detaliat, pe bază de liste de cantități și preturi unitare, rezultând modificarea valorii C+M, fără modificarea valorii totale a proiectului,

  • -  obținerea avizului Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru asupra proiectului tehnic, Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și

administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.d) și alin.7 lit. k), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu”, în acord cu documentația tehnico-economică la faza P.T și cu devizul general actualizat la etapa Proiect Tehnic, după cum urmează:

I. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și respectiv lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală inclusiv TVA

21.423,91 mii lei

Din care

C+M

19.643,02 mii lei

Valoarea totală fără TVA

18.019,10 mii lei

Din care

C+M

16.506,74 mii lei

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea, în mod corespunzător, conform art. 1 din prezenta hotărâre, a H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019.

Art.3. Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează Secretat General Dorin

Nistor