Hotărârea nr. 183/2020

HOTĂRÂREA NR. 183 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", aprobați prin HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr. 36/2018

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VILA.5

HOTĂRÂREA NR.183

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1”, aprobați prin HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr. 36/2018

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.33006/20.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33757/22.05.2020 prin care Direcția Strategie Programe și Prognoze - Biroul pentru Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1",

Având în vedere următoarele :

  • -  pentru obiectivul de investiții „Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr.1”, Municipiul Sibiu a obținut finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 Axa Prioritara 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, în baza contractului de finanțare nr. 4495/23.09.2019;

  • -  indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții menționat, faza SF, au fost aprobați de Consiliul Local Sibiu prin H.C.L. nr. 381/2017, modificată si completată prin H.C.L. nr. 36/2018;

  • -  în anul 2019, Municipiul Sibiu a contractat serviciile de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții anterior menționat;

  • -  prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,

  • -  faptul că Studiul de fezabilitate a fost finalizat în perioada 2017 la data întocmirii fiind aplicate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, hotărâre ulterior abrogată prin Ordonanța de Urgență nr. 85 din 13 septembrie 2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice-,

  • -  modificările și completările solicitate de ADR Centru pentru emiterea avizului asupra proiectului tehnic;

  • -  la întocmirea documentației tehnico-economice la faza PT s-a considerat necesară modificarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificărilor legislative și a creșterii prețurilor echipamentelor, materiale de construcții,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.d ) și alin.7 lit.a și k), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă noii indicatori tehnico-economici în acord cu documentația tehnico-economică la faza PT și cu devizul general actualizat, pentru obiectivul de investiții „Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", după cum urmează:

I. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei cu TVA și respectiv lei fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală inclusiv TVA

6.235,39 mii lei

Din care

C+M

5.395,39 mii lei

Valoarea totală fără TVA

5.244,20 mii lei

Din care

C+M

4.533,94 mii lei                            ____

II. Indicatori tehnici:

Indicatori tehnici:

P+1E+1R;

807,77 mp;

1.615,54 mp;

105 copii;

397 mp;

182 ml;

845,23 mp;

1 sistem.


Regim de înălțime:

Suprafață construită:

Suprafață construită desfășurată:

Capacitate:

Circulații pietonale:

împrejmuire:

Spații verzi amenajate:

Sistem supraveghere video:

Descrierea funcțională:

FUNCȚIUNE

NR. SĂLI

SALĂ DE GRUPĂ

7

FILTRU PRIMIRE

5

G.S. COPII

7

SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ/SALĂ DE MESE

1

SPAȚII DE DEPOZITARE

7

IZOLATOR

1

BUCĂTĂRIE

1

BIBERONERIE

1

VESTIAR PERSONAL BUCĂTĂRIE

1

DEPOZIT CĂRUCIOARE

1

CABINET MEDICAL

1

VESTIAR PERSONAL

1

SPĂLĂTORIE

1

BIROU                                                 2

OFICIU PERSONAL                                    i

SPAȚIU CENTRALA TERMICA

B. Descrierea investiției

Amplasament

Obiectivul investiției este realizarea unei construcții cu regimul de înălțime P+1E+1R, ce va avea ca funcțiune Creșă cu program prelungit. Conform planului de situație, clădirea, va fi amplasată aproximativ central pe parcelă, pe un teren având suprafața de 2.050 mp, aflat în proprietatea Municipiului Sibiu.

Descrierea arhitecturală

Ca și organizare funcțională se propune o compartimentare a spațiilor pe categorii de importanță:

  • -  la parter se propun trei săli de grupă, grupuri sanitare și spații de depozitare pentru fiecare grupă, o sală multifuncțională izolatorul, un spațiu destinat depozitării cărucioarelor, bucătăria și anexele acesteia și un vestiar pentru personal;

  • -  la etaj se propun patru săli de grupă, grupuri sanitare și spații de depozitare pentru fiecare grupă zona administrativă (birouri), oficiu și vestiar pentru personal, un cabinet medical și o spălătorie;

  • -  pe terasa se propune amplasarea centralei termice;

Accesul și evacuarea clădirii se realizează prin 4 puncte de acces, o intrare principală pe fațada N-E, un acces din curte pe latura S-E și două intrări secundare pe fațada S-E. Circulația pe verticală se realizează prin casa scării amplasată în apropierea intrării principale.

în proiectarea creșei s-a ținut cont de normativele aflate în vigoare.

Structura clădirii

Clădirea are un regim de înălțime P+1 + 1R cu structura de rezistență alcătuită din fundații continue din blocuri de beton simplu, cuzineți și grinzi de beton armat, structură verticală realizată din cadre de stâlpi și grinzi din beton armat, planșeu de beton armat monolit peste sol, parter și etaj, acoperiș de tip terasa. In exteriorul clădirii va fi prevăzută o scara metalica realizata din vanguri laterale din profile UPN100 și țevi rectangulare de 80x160mm. De asemenea vor fi prevăzute rampe pentru persoane cu dizabilități realizate din beton armat monolit.

Finisaje exterioare

Clădirea va fi finisată exterior cu placaj din alucobond și tencuială decorativă. Ferestrele și ușile exterioare vor fi din profile de aluminiu cu sticlă în sistem termopan - tripan, aceasta din urmă având caracteristici termoizolatoare superioare. La ferestrele sălilor de grupă au fost prevăzute parasolare exterioare colorate din aluminiu pentru a se putea controla lumina care pătrunde în aceste spații.

Finisaje interioare

Toate încăperile clădirii vor avea pardoseli PVC cu excepția bucătăriei unde va fi pardoseala din plăci ceramice. Spațiile interioare vor fi finisate cu zugrăveli albe lavabile transpirante. Tâmplăria interioară va fi realizată din lemn și MDF, fiind astfel asigurat confortul termic și fonic necesar desfășurării în bune condiții a activităților.

Asigurarea caracteristicilor energetice necesare

Fațadele clădirii vor fi termoizolate cu vată minerală bazaltică de 10 cm. Se va avea în vedere că termoizolația suplimentară din câmpul curent al pereților să se întoarcă pe șpaleții exteriori ai golurilor de tâmplărie cu o grosime de minimum 5 cm, iar la îmbinarea termoizolației cu tocul de tâmplărie se va prevedea un profil special din plastic tip APU sau se va prevedea chit siliconic.

Creșa va avea acoperiș terasă înierbat, izolarea planșeului peste ultimul nivel se va face cu polistiren extrudat de 20 cm.

Instalații TV si Date

Fiecare grupă și birou va fi dotat cu prize TV și de Date .

Instalații de supraveghere antiefractie si video

Clădirea va fi dotată cu instalație de supraveghere antiefracție cu ajutorul senzorilor de mișcare și o centrală de detecție efracție. Clădirea va fi dotata și cu camere de filmat, camere care vor fi amplasata pe spatiile comune, grupe și spațiile de joacă pentru prevenirea incidentelor.

Instalații de încălzire

Pentru satisfacerea necesarului de energie termica, precum și pentru prepararea apei calde menajere, se prevede o centrală termică formată din două cazane de încălzire în condensație, cu funcționare pe gaz metan și tiraj forțat. Agentul termic va fi direcțional către distribuitoarele/colectoare de la etaj și parter, pentru încălzirea în pardoseală și radiatoare.

Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse

Se va asigura dotarea corespunzătoare a grupurilor sanitare, a bucătăriei și a spălătoriei. Amenajarea și dotarea bucătăriei și a spaț+ilof aferente, se va face cu respectarea normelor legale de igiena și sănătate publică. Va fi asigurată prin proiect sistematizarea curții, realizarea unei împrejmuiri, amenajarea de platforme, alei de acces, trotuare, spații verzi și locuri de joacă.

Apă caldă menajeră

Pentru prepararea apei calde menajere s-a propus un sistem mixt in care apa calda de consum se prepara atât cu ajutorului centralei termice cat si cu ajutorul instalației cu panouri solare. Prepararea apei calde se va face in paralel cu procesul de încălzire a clădirii. Apa caldă menajeră se va prepara și acumula într-un boiler cu acumulare de 500 I, cu doua serpentine și anod de magneziu, amplasat în camera centralei termice, pe terasă.

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea, în mod corespunzător, conform art. 1 din prezenta hotărâre, a HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr. 36/2018.

Art.3. Direcția Strategie, Programe și Prognoze - Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe Fale

// Z


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor