Hotărârea nr. 182/2020

HOTĂRÂREA NR. 182 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.182

pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în

Sibiu, str. Gutuilor nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.32203/18.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33290/21.05.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr.256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str.Gutuilor nr. 35,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011,

în conformitate cu prevederile art.32, lit.d și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, precum și ale art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit k), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă modificarea art.4, pct d) din cuprinsul HCL nr. 256/2018, care va avea următorul conținut:

”Art.4

d) Circulații și accese: “Accesele auto și pietonale se vor realiza la est din str. Gutuilor și str. Prunelor, la vest din drumul cu ampriză de 21,50 m și la nord-vest din str. G-ral. Nicolae loniță Dăscălescu. Se va ține cont de propunerea din P.U.G Sibiu aprobat cu HCL nr. 165/2011, privind amenajarea în viitor a podului la str. G-ral. Nicolae loniță Dăscălescu”.

Art.il Celelalte articole din HCL nr. 256/2018 rămân nemodificate.

Art.lll Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor