Hotărârea nr. 181/2020

HOTĂRÂREA NR. 181 privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentației de urbanism PUZ: "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L. nr. 72/2019

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.181

privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al

Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentației de urbanism PUZ : "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L. nr.72/2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.32204/18.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33294/21.05.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune modificarea art.4 din cuprinsul Hotărârii nr.481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentației de urbanism PUZ : "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L. nr.72/2019,

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011,

în conformitate cu prevederile art.32, lit.d și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit k), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă modificarea art.4, pct d) din cuprinsul HCL nr.481 /2018 modificată prin H.C.L. nr.72/2019, care va avea următorul conținut:

”Art.4

d) Circulații și accese:

“Drumul de acces de lângă liziera pădurii se va amenaja pentru accesul proprietarilor de terenuri/case de vacanță cu 2 benzi, câte una pe sens a câte 3m fiecare și trotuar de 1,5 m urmând ca proprietățile să fie diminuate cu o suprafață de 1655,05 mp (suprafață cedată pentru drum). Se consideră că drumul îi va deservi în principal pe proprietarii parcelelor studiate prin PUZ - fiind considerat de folosință locală.

Drumul existent se află în zona Tropinii Noi - zonă reglementată prin P.U.Z ce este situată administrativ pe teritoriul U.A.T Municipiul Sibiu. Astfel, suprafețele de teren necesare lărgirii amprizei stradale la 7,5 m (carosabil și trotuar) și respectiv 13,5 m (carosabil și trotuar) în zona alveolei, trebuie cedate în favoarea U.A.T Municipiul Sibiu (declarație de renunțare).

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap redus și care folosesc mijloace specifice de deplasare”

Art.ll Celelalte articole din HCL nr.481/2018 rămân nemodificate.

Art.lll Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaContrasemnează Secretar General Dorin lire Nistor