Hotărârea nr. 180/2020

HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - "Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități", în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 11

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.180

privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - „Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități ”, în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr.11

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.31188/12.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33292/21.05.2020 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - „Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități ”, în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 11, întocmită de B.LA. loan CHIDU- c.arh. loan Chidu, specialist atestat R.U.R, pe terenul înscris în C.F Sibiu 126006, nr.cad 126006, cu o suprafață de 420 mp, aflat în proprietatea: Troancă Adrian, Troancă Dorin și Troancă Maria, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Văzând avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum și HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

în conformitate cu prevederite art.32 Itt.d și art.48 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.e) și alin.7 lit.k), art.136 alin.1 și 8, art.196 alin.1 lit.a), și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism P.U.D. - „Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități ”, în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr.11, întocmită de B.I.A. loan CHIDU-c.arh.loan Chidu, specialist atestat R.U.R pe terenul înscris în C.F Sibiu 126006, nr.cad. 126006, cu o suprafață de 420 mp, aflat în proprietatea: Troancă Adrian, Troancă Dorin și Troancă Maria, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

1. După aprobarea prezentei documentații de urbanism în ședința de Consiliu Local, se va depune documentația D.T.A.C. în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru construcțiile propuse.

2. întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrărilor de construire și emiterea certificatelor de atestare a construcțiilor, în vederea întabulării.

Art3. Lucrările de amenajare și modernizare a acceselor propuse (carosabile și pietonale), iluminat public și lucrările de extindere/branșare la rețelele edilitare publice se vor efectua de către investitori, pe cheltuiala acestora. Rețelele edilitare prevăzute mai sus, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică, conform art. 29 din HG. 525/1996.

Art.4. Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

 • a) Indicatori urbanistici conform UTR RrM :

 • ■  POT max. admis - 40%

 • ■  CUT max. admis -1,6

Se propune o soluție de mobilare cu următorii indicatori:

 • ■  POT propus - 34%

 • ■  CUT propus - 0,52

 • b) Regim de construire

Conform UTR RrM:

 • ■  Regim de construire maxim admis P+3+M/ S+P+3+R/ S+D+P+2+M/ S+D+P+2+R

 • ■  înălțimea maximă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 16 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 20 m.

Conform P.U.D :

 • ■  Se propune un regim de construire Sp+P+E

 • c) Amplasarea clădirilor față de aliniament conform planșei Reglementări urbanistice nr.03:

• Construcția se va retrage de la aliniamentul dinspre Calea Șurii Mici, rezultat în urma realinierii în vederea modernizării și extinderii amprizei stradale în zona viaductului, cu o distanță de 35.80 m.

 • ■  Construcția se va retrage de la limita de proprietate în partea de Nord-Est cu o distanță de 3.20 m.

 • d) Amplasarea clădirilor față de limita posterioară conform planșei Reglementări urbanistice nr.03:

 • ■  Construcția se va retrage de la Omită posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea acesteia, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 5 m.

 • e) Amplasarea clădirilor fată de limitele laterale ale parcelelor conform planșei Reglementări urbanistice nr.03:

 • ■  Construcția se va retrage de la limitele laterale (stânga-dreapta) ale parcelei cu o distanță minimă egală cu jumătatea înălțimii acesteia, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 3 m.

 • f) Circulații și accese:

Accesul auto cât și cel pietonal se va realiza din Calea Șurii Mici.

Necesarul de parcaje: Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul reglementărilor zonelor și subzonelor funcționale.

q) Spatiile libere si spațiile plantate Se vor asigura spații verzi plantate și perdele vegetale de protecție în proporție minimă de 20% din suprafața parcelei.

h) Depozitarea și colectarea deșeurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.244/2018. Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea și evacuarea deșeurilor atât pe perioada executării lucrărilor de construcții cât și ulterior pe durata existenței și funcționării construcției.

Art-5.Se însușește Raportul informării și consultării publicului înregistrat la nr.87481/ 08.11.2019, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în HCL 137 din 2011, privind Regulamentul local pentru informarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și urbanism.

Art.6. Prezenta documentație de urbanism, are valabilitatea de maxim 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art.7. Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorgho FhIm
Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor