Hotărârea nr. 18/2020

HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STÂNGA" în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 18

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STÂNGA” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr.2794/15.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.4063/20.01.2020 prin care Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STÂNGA ” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b) și d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.a), art.136 alin. 1 și 8, art.139 alin.3 lit.a), art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin.1 lit .a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STÂNGAîn incinta Cimitirului Municipal Sibiu, după cum urmează :

  • I. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA)

Total = 509.955 lei

din care :

C+M = 431.388 lei

  • II. Lucrări de executat:

  • -   intervenții la elementele nestructurale ale clădirii: reconfigurarea accesului în zona de intrare a capelei; refacerea fațadei / tencuială și vopsire fațadă; refacerea sistemului de colectare a apelor pluviale: finisaje interioare la pereți, tavane și pardoseli; înlocuirea tâmplăriei: uși și ferestre, etc.

  • -   reparațiile interioare se vor executa la pereți și tavane și constau în tencuieli, glet și vopsitorii lavabile, demontat / montat gresie și faianță, uși și ferestre din PVC și glafuri la ferestre.

  • -   reparațiile exterioare vor consta în; înlocuirea acoperișului din tablă de pe capelă, schimbarea asterelei și a elementelor șarpantei degradate, recondiționarea fațadei și a soclului, reconfigurarea sistemului de acces auto în zona de intrare în capelă, instalație electrică interioară.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor