Hotărârea nr. 179/2020

HOTĂRÂREA NR. 179 privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.179

privind modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.32767/19.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33630/22.05.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru, privind modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului din data de 25.05.2020 și avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului din data de 28.05.2020,

în conformitate cu prevederile art.4 alin. 71 și art.8 alin.7 din Legea nr.152/1998 republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 132 alin.11, art.15 alin. 23 și alin. 24 din H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) si d), alin.7 lit.e) și lit.q), art.136 alin.1 și alin.8, art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.1 lit.a) si art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă recalcularea de către S.C. Urbana S.A, a chiriei achitată de către titularii contractelor de închiriere încheiate în baza H.C.L. nr. 97/2019, aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite de ANL aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, începând cu luna aprilie 2019, pentru o perioadă de maxim 12 luni, având la bază durata de amortizare a construcțiilor de 40 ani.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr.2 la H.C.L nr. 97/2019, care se înlocuiesc cu Anexele nr.1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează S.C. URBANA S.A. în vederea încasării diferențelor rezultate din recalcularea chiriei, conform prevederilor de la art.1 și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Directorul S.C. URBANA S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-GheorgheContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

sos. Alba lulia, nr.52B


/•k&ra, M. 4 A. HCk Ctf (jom

Sub 35 ani

Anexa 1

Numărul de camere

Suprafața (mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018 (lei)

Valoarea de Înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (In funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitî (rangul localității este II)

(lei)

ti

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare In funcție devenituri

(Venitul net pe membru de familie mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata șl care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata )

(lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

48,37

1578,57

76355,43

1908,89

610,84

0,00

2519,73

209,98

67,98

142,78

142,78

128,51

114,23

2

62,39

1578,57

98486,98

2462,17

787,90

0,00

3250,07

270,84

[16,67

184,17

184,17

165,75

147,34

2

63,74

1578,57

100618,05

2515,45

804,94

0,00

3320,40

276,70

21,36

188,16

188,16

169,34

150,52

2

65,46

1578,57

103333,19

2583,33

826,67

0,00

3410,00

284,17

t27,33

193,23

193,23

173,91

154,59

2

67,51

1578,57

106569,26

2664,23

852,55

0,00

3516,79

293,07

34,45

199,28

199,28

179,36

159,43

2

74,23

1578,57

117177,25

2929,43

937,42

0,00

3866,85

322,24

57,79

219,12

219,12

197,21

175.30

2

76,41

1578,57

120618,53

3015,46

964,95

0,00

3980,41

331,70

65,36

225,56

225,56

203,00

180,45

2

77,30

1578,57

122023,46

3050,59

976,19

0,00

4026,77

335,56

68,45

228,18

228,18

205,37

182,55

2

79,35

1578,57

125259,53

3131,49

1002,08

0,00

4133,56

344,46

75, 57

234,24

234,24

210,81

187,39

_________2

83,16

1578,57

131273,88

3281,85

1050,19

0,00

4332,04

361,00

^88,80

245,48

245,48

220,93

196,39

*Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

  • a)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este măi mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

  • b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărârea Guvernului.

  • c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție deveniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Președinte de ședință


Contrașemnează

Secretar General Dorin IIie Nistor

Str.Barsei, nr.lOA

Sub 35 om


Președinte de ședințăAnexa 1

Numărul! de camere

Suprafața

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018

Valoarea de înlocuire a locuinței (leii

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare ) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale ) (l«)

Cota administratei publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localltatî (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2008

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ți care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

49,21

1578,57

77681,43

1942.04

621,45

0,00

2563,49

213,62

170,90

153,81

153,81

138,43

123,05

1

50,3

1578,57

79402,07

1985,05

635,22

0,00

2620,27

218,36

174,68

157,22

157,22

141,49

125,77

1

50,47

1578,57

79670,43

1991,76

637,36

0,00

2629,12

219,09

175,27

157,75

157,75

141,97

126,20

1

50,6

1578,57

79875,64

1996,89

639,01

0,00

2635,90

219,66

175,73

158,15

158,15

142,34

126,52

1

51,01

1578,57|

80522,86

2013,07

644,18

0,00

2657,25

221,44

177,15

159,44

159,44

143,49

127,55

1

54,25

1578,57

85637,42

2140,94

685,10

0,00

2826,03

235,50

188,40

169,56

169,56

152,61

135,65

1

54,66

1578,57

86284,64

2157,12

690,28

0,00

2847,39

237,28

189,83

170,84

170,84

153,76

136.67

2

71,96

1578,57

113593,90

2839,85

908,75

0,00

3748,60

312,38

249,91

224,92

224,92

202,42

179,93

2

84,95

1578,57

134099,52

3352,49

1072,80

0,00

4425,28

368,77

295,02

265,52

265,52

238,97

212,41

2

90,45

1578,57

142781,66

3569,54

1142,25

0,00

4711,79

392,65

314,12

282,71

282,71

254,44

226,17

3

109,72

1578,57

173200,70

4330,02

1385,61

0,00

5715,62

476,30

381,04

342,94

342,94

308,64

274,35

4

122,95

1578,57

194085,18

4852,13

1552,68

0,00

6404,81

533,73

426,99

384,29

384,29

345,86

307,43

4

135,76

1578,57

214306,66

5357,67

1714,45

0,00

7072,12

589,34

471,47

424,33

424,33

381,89

339,46

4

136,1

1578,57

214843,38

5371,08

1718,75

0,00

7089,83

590,82

472,66

425,39

425,39

382,85

340,31

Contrasemnează

Secretar General Dorin Itie Nistor

Str. Prof. Aurel Decei, nr.lA

Sub35 ani                                                                                                                     Anexai

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaNumărul de camere

Suprafața (mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei dup ponderări rang locallt (rangul localit este II)

(lei)

ti știi

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mal mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata ți care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata ) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

40,16

1578,57

63395,37

1584,88

507,16

0,00

2092,05

174,34

li

9,47

118,55

118,55

106,69

94,84

1

41,71

1578,57

65842,15

1646,05

526,74

0,00

2172,79

181,07

li

4,85

123,12

123,12

110,81

98,50

1

41,79

1578,57

65963,44

1649,21

527,75

0,00

2176,96

181,41

li

5,13

123,36

123,36

111,02

98,69

1

41,85

1578,57

66063,15

1651,58

528,51

0,00

2180,08

181,67

14

5,34

123,54

123,54

111,18

98,83

2

56,32

1578,57

88905,06

2222,63

711,24

0,00

2933,87

244,49

1!

5,59

166,25

166,25

149,63

133,00

2

56,36

1578,57

88968,21

2224,21

711,75

1___________0^

2935,95

244,66

1?

5,73

166,37

166,37

149,73

133,10

Contrasemnează

Secretar General Dorin fliorlistor

Numărul de camere

Suprafața

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -20112

(4)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (W)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9)i

0,95

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

36,09

1578,57

56970,59

1424,26

455,76

0,00

1880,03

156,67

125,34

119,07

119,07

107,16

95,25

1

36,70

1578,57

57933,52

1448,34

463,47

0,00

1911,81

159,32

127,45

1

121,08

121,08

108,97

96,86

1

39,75

1578,57

62748,16

1568,70

501,99

0,00

2070,69

172,56

138,05

_

131,14

131,14

118,03

104,91

1

40,39

1578,57

63758,44

1593,96

510,07

0,00

2104,03

175,34

140,27

133,26

133,26

119,93

106,60

1

40,41

1578,57

63790,01

1594,75

510,32

0,00

2105,07

175,42

140,34

133,32

133,32

119,99

106,66

1

40,44

1578,57

63837,37

1595,93

510,70

0,00

2106,63

175,55

140,44

133,42

133,42

120,08

106,74

1

40,45

1578,57

63853,16

1596,33

510,83

0,00

2107,15

175,60

140,48

_______________________________________________________1

133,45

133,45

120,11

106,76

1

40,74

1578,57

64310,94

1607,77

514,49

0,00

2122,26

176,86

141,48

134,41

134,41

120,97

107,53

1

40,80

1573,57

64405,66

1610,14

515,25

0,00

2125,39

177,12

141,69

134,61

134,61

121,15

107,69

1

40,89

1578,57

64547,73

1613,69

516,38

0,00

2130,08

177,51

142,01

134,90

134,90

121,41

107,92

1

40,94

1578,57

64626,66

1615,67

517,01

0,00

2132,68

177,72

142,18

135,07

135,07

121,56

108,06

1

40,97

1578,57

64674,01

1616,85

517,39

0,00

2134,24

177,85

142,28

135,17

135,17

121,65

108,13

1

40,99

1578,57

64705,58

1617,64

517,64

0,00

2135,28

177,94

142,35

135,23

135,23

121,71

108,19

1

41,02

1578,57

64752,94

1618,82

518,02

0,00

2136,85

178,07

142,46

135,33

135,33

121,80

108,27

1

41,04

1578,57

64784,51

1619,61

518,28

0,00

2137,89

178,16

142,53

135,40

135,40

121,86

108,32

1

41,09

1578,57

64863,44

1621,59

518,91

0,00

2140,49

178,37

142,70

b.35,56

135,56

122,01

108,45

1

41,13

1578,57

64926,58

1623,16

519,41

0,00

2142,58

178,55

142,84

j!35,70

135,70

122,13

108,56

1

41,27

1578,57

65147,58

1628,69

521,18

0,00

2149,87

179,16

143,32

136,16

136,16

122,54

108,93

1

41,74

1578,57

65889,51

1647,24

527,12

0,00

2174,35

181,20

144,96

37,71

137,71

123,94

110,17

1

42,29

1578,57

66757,73

1668,94

534,06

0,00

2203,00

183,58

146,87

.39,52

139,52

125,57

111,62

1

42,71

1578,57

67420,72

1685,52

539,37

0,00

2224,88

185,41

148,33

140,91

140,91

126,82

112,73

1

42,86

1578,57

67657,51

1691,44

541,26

0,00

2232,70

186,06

148,85

>41,40

141,40

127,26

113,12

1

43,04

1578,57

67941,65

1698,54

543,53

0,00

2242,07

186,84

149,47

142,00

142,00

127,80

113,60

1

43,14

1578,57

68099,51

1702,49

544,80

0,00

2247,28

187,27

149,82

142,33

142,33

128,10

113,86

1

43,36

1578,57

68446,80

1711,17

547,57

0,00

2258,74

188,23

150,58

143,05

143,05

128,75

114,44

1

43,43

1578,57

68557,30

1713,93

548,46

0,00

2262,39

188,53

150,83

143,28

143,28

128,96

114,63

1

43,70

1578,57

68983,51

1724,59

551,87

0,00

2276,46

189,70

151,76

44,18

144,18

129,76

115,34

1

43,94

1578,57

69362,37

1734,0E

554,90

0,00

2288,96

190,75

152,60

44,97

144,97

130,47

115,97

1

44,11

1578,57

69630,72

1740,77

557,05

0,00

2297,81

191,48

153,19

145,53

145,53

130,98

116,42

44,12

1578,57

69641,77

1741,04

557,13

0,00

2298,18

191,51

153,21

145,55

145,55

131,00

116,44

44,19

1578,57

69757,01

1743,9:

558,0E

0,00

2301,98

191,83

153,47

145,79

145,79

131,21

116,63

44,34

1578,57

69993,79

1749,84

559,95

0,00

2309,80

192,48

153,99

: 46,29

146.29

131,66

117,03

45,23

1578,57

71398,72

1784,9'

571,15

0,00

2356,16

196,35

157,08

: 49,21

149,22

134,30

119,38

45,51

1578,57

71840,72

1796,02

574,7=

0,00

2370,74

197,56

158,05

150,15

150,15

135,13

120,12

45,52

1578,5'

71856,51

1796,41

574,85

0,00

2371,26

197,61

158,08

150,18

150,18

135,16

120,14

45,59

1578,5'

71967,01

1799,18

575,7/

0,00

2374,91

197,91

158,33

150,41

150,41

135,37

120,33

45,62

1578,5'

72014,3

1800,3f

576.1

0,00

2376,4"

198.04

158,4:

^50,51

150,51

135,46

120,41

45,69

1578,5'

72124,8

1803,1

577,0(

0,00

2380,11

198,34

158,6'

150,7/

150,74

135,67

120,59

46,13

1578,5'

72819,4

1820,4

582,5

0,00

2403,0/

200,26

160,20

152,15

152,19

136,97

121,75

46,31

1578,5'

73198,2

1829,9

585,5

0,00

2415,5/

201,30

161,0/

^52,90

152,98

137,69

122,39

46,59

1578,5'

73545,5

1838.&

588,3

0,00

2427,00

202,25

161,80

153,7

153,71

138,34

122,97

46,7£

1578,5'

73845,5

1846.1

590,7

o.oc

2436,9c

203,Oi

162,4/

154,3/

154,34

138,90

123,47

47,51

1578,5"

74997,8

1874,9.

599,9

0,00

2474,9

206,24

165,00

156,7.

156,75

141,07

125,40

47.5/

1578,5'

75045,2

1876,1

600,3

0,00

2476,4=

206,3'

165,10

1^56,8/

156,84

141,16

125,48

47,7£

1578,5"

75392,5

1884,8

603,1

0,00

2487,9.

207,3:

165,80

157,5'

157,57

141,81

126,06

49.3E

1578,5

77918,2

1947.9

623,3

0,00

2571,30

214,2£

171,41

162,8

162,85

146,56

130,28

49,6C

1578,5

78297,0

1957,4

626,3

0,00

2583,80

215,31

172,2.

163,6-

163,64

147,28

130,91

49,9:

1578,5'

78 818,Oi

1970,4

630,5

0,00

2600,9=

216,75

173,40

164,7

164,73

148,26

131,78

__

50,2C

1578,5

79242, &

1981,0

633,9

0,00

2615,0

217,91

174,3

165,6

165,62

149,06

132,49

1

50,24

1578,57

79307,36

1982,68

634,46

0,00

2617,14

218,10

174,48

------F

______L

165,75

165,75

149,18

132,60

1

51,21

1578,57

80838,57

2020,96

646,71

0,00

2667,67

222,31

177,84

168,95

168,95

152,06

135,16

1

54,14

1578,57

85463,78

2136,59

683,71

0,00

2820,30

235,03

188,02

______L

178,62

178,62

160,76

142,90

1

54,30

1578,57

85716,35

2142,91

685,73

0,00

2828,64

235,72

188,58

_______L

179,15

179,15

161,23

143,32

1

54,40

1578,57

85874,21

2146,86

686,99

0,00

2833,85

236,15

188,92

179,48

179,48

161,53

143,58

1

54,46

1578,57

85968,92

2149,22

687,75

0,00

2836,97

236,41

189,13

179,68

179,68

161,71

143,74

1

54,59

1578,57

86174,14

2154,35

689,39

0,00

2843,75

236,98

189,58

180,10

180,10

162,09

144,08

1

54,88

1578,57

86631,92

2165,80

693,06

0,00

2858,85

238,24

190,59

181,06

181,06

162,95

144,85

1

55,38

1578,57

87421,21

2185,53

699,37

0,00

2884,90

240,41

192,33

182,71

182,71

164,44

146,17

1

56,08

1578,57

88526,21

2213,16

708,21

0,00

2921,36

243,45

194,76

185,02

185,02

166,52

148,02

1

56,32

1578,57

88905,06

2222,63

711,24

0,00

2933,87

244,49

195,59

185,81

185,81

167,23

148,65

1

56,59

1578,57

89331,28

2233,28

714,65

0,00

2947,93

245,66

196,53

186,70

186,70

168,03

149,36

1

58,77

1578,57

92772,56

2319,31

742,18

0,00

3061,49

255,12

204,10

193,89

193,89

174,51

155,12

1

59,49

1578,57

93909,13

2347,73

751,27

0,00

3099,00

258,25

206,60

196,27

196,27

176,64

157,02

1

108,84

1578,57

171811,56

4295,29

1374,49

0,00

5669,78

472,48

377,99

359,09

359,09

323,18

287,27

2

40,79

1578,57

64389,87

1609,75

515,12

0,00

2124,87

177,07

141,66

134,57

134,57

121,12

107,66

2

48,16

1578,57

76023,93

1900,60

608,19

0,00

2508,79

209,07

167,25

158,89

158,89

143,00

127,11

2

52,74

1578,57

83253,78

2081,34

666,03

0,00

2747,37

228,95

183,16

174,00

174,00

156,60

139,20

2

57,78

1578,57

91209,77

2280,24

729,68

0,00

3009,92

250,83

200,66

190,63

190,63

171,57

152,50

2

61,74

1578,57

97460,91

2436,52

779,69|

0,00

3216,21

268,02

214,41

203,69

203,69

183,32

162,95

2

63,10

1578,57

99607,77

2490,19

796,86

0,00

3287,06

273,92

219,14

208,18

208,18

187,36

166,54

2

68,05

1578,57

107421,69

2685,54

859,37

0,00

3544,92

295,41

236,33

224,51

224,51

202,06

179,61

2

68,56

1578,57

108226,76

2705,67

865,81

0,00

3571,48

297,62

238,10

226,19

226,19

203,57

180,96

2

68,66

1578,57

108384,62

2709,62

867,08

0,00

3576,69

298,06

238,45

(226,52

226,52

203,87

181,22

2

69,25

1578,57

109315,97

2732,90

874,53

0,00

3607,43

300,62

240,50

228,47

228,47

205,62

182,78

2

74,69

1578,57

117903,39

2947,58

943,23

0,00

3890,81

324,23

259,39

246,42

246,42

221,78

197,13

3

68,83

1578,57

108652,97

2716,32

869,22

0,00

3585,55

298,80

239,04

227,08

227,08

204,38

181,67

3

68,85

1578,57

108684,54

2717,11

869,48

0,00

3586,59

298,88

239,11

{227,15

227,15

204,44

181,72

3

68,88

1578,57

108731,90

2718,30

869,86

0,00

3588,15

299,01

239,21

227,25

227,25

204,52

181,80

3

68,89

1578,57

108747,69

2718,69

869,98

0,00

3588,67

299,06

239,24

227,28

227,28

204,55

181,83

3

72,28

1578,57

114099,04

2852,48

912,79

0,00

3765,27

313,77

251,02

238,47

238,47

214,62

190,77

3

72,34

1578,57

114193,75

2854,84

913,55

0,00

3768,39

314,03

251,23

238,66

238,66

214,80

190,93

______3

75,94

1578,57

119876,61

2996,92

959,01

0,00

3955,93

329,66

263,73

p50,54

250,54

225,49

200,43

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleContrasemnează

Secretar'General Dorin flie Nistor

Str. Prof Dr. loan Moga, nr.lA

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaSub 35 ani___________ Anexa 1

Numărul de

camere

Suprafața

(mp)

Valoare de 'înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortirare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chine anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitati! este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare In funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata )

(lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

39,66

1578,57

62606,09

1565,15

500,85

0,00

2066,00

172,17

137,73

117,07

117,07

105,37

93,66

1

40.46

1578,57

63868,94

1596,72

510,95

0,00

2107,68

175,64

140,51

119,43

119,43

107,49

95,55

1

41,79

1578,57

65968,44

1649,21

527,75

0,00

2176,96

181,41

145,13

123,36

123,36

111,02

98,69

2

56,32

1578,57

88905.06

2222,63

711,24

0,00

2933.87

244,49

195,59

166,25

166,25

149,63

133,00

2

56,36

1578,57

88968,21

2224,21

711,75

0,00

2935.95

244,66

195,73

166,37

166,37

149,73

133,10

2

56,40

1578,57

89031,35

2225,78

712,25

0,00

2938 03

244,84

195,87

166,49

166,49

149,84

133,19

2

56,41

1578,57

89047,13

2226,18

712,38

0,00

2938,56

244,88

195,90

166,52

166,52

149,87

133,21

2

56,51

1578,57

89204,99

2230,12

713,64

0,00

2943,76

245,31

196,25

166,81

166,81

150,13

133,45

________2

56,91

1578,57

89836,42

2245,91

718,69

0,00

2964.60

247,05

197,64

167,99

167,99

151,19

134,40

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

str. Prof Aurel Popa, nr.lA

Sub 35 ani                                                                                                                          Anexa 1

Numărul de camere

Suprafața (mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018 Hei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea;

lunara a chiriei dup pondetan rang localit (rangul localit este II)

(lei)

î

sti

iti'

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bara minim brut pe tara garantat in plata)

. (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

38,73

1578,57

61138,02

1528,45

489,10

0,00

2017,55

168,13

13

4,50

114,33

114,33

102,90

91,46

1

40,16

1578,57

63395,37

1584,88

507,16

0,00

2092,05

174,34

1-

9.47

118,55

118,55

106,69

94,84

1

40,17

1578,57

63411,16

1585,28

507,29

0,00

2092,57

174,38

1:

9,50

118,58

118,58

106,72

94,86

1

40,46

1578,57

63868,94

1596,72

510,95

0,00

2107,68

175,64

14

9,51

119,43

119,43

107,49

95,55

1

41,79

1578,57

65968,44

1649,21

527,75

0,00

2176,96

181,41

14

5,13

123,36

123,36

111,02

98,69

1

71,17

1578,57

112346,83

2808,67

898,77

0,00

3707,45

308,95

24

7,16

210,09

210,09

189,08

168,07

2

56,32

1578,57

88905,06

2222,63

711,24

0,00

2933,87

244,49

IE

5,59

166,25

166,25

149,63

133,00

2

56,36

1578,57

38968,21

2224,21

711,75

0,00

2935,95

244,66

15

5,73

166,37

166,37

149,73

133,10

2

56,41

1578,57

89047,13

2226,18

712,38

0,00

2938,56

244,88

IE

1S.90

166,52

166,52

149,87

133,21

2

56,91

1578,57

89836,42

2245,91

718,69

0,00

2964,60

247,05

15

7,64

167,99

167,99

151,19

134,40

2

57,31

1578,57

90467,85

2261,70

723,74

0,00

2985,44

248,79

15

9,03

169,17

169,17

152,26

135,34

Președinte de ședință


Contrasemnează Secretă/ General Dorin Hie Nistor

Str. Tilișca, nr.34

Sub 35 tini                                                                                                                                      Anexa

Numărul

dr

Supraf.Vi

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 201>* conform ordin 5396/2018

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (leii

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chrnast care au peste 35 de ani (let)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (le.)

Valoarea lunara a chinei după ponderare rang localitati (rangul localitatu este II)

(lei)

pom

Io

oarea tiriei upa erare an tepîie ufrta ’0C8

(lei)

Valoarea lunara a chinei după ponderare in funcție de venituri*

( Venitul ret pe membru de familie nai maie decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat fn plată) (lei)

(Venitul net pe membru de faruie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baia minim brut pe tara garantat in plata șl care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mal mic sau egal cu salariul net rezultat d.n salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata )

(W)

0

1

2

3 = 1X2

4=3 40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7 =4*5*6

8-7/12

9=8X0 8

10

9X0,90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0.8

2

62,87

1578,57

99244.70

2481.12

793,96

0,00

3275 07

272,92

218,34

196.50

196,50

176,85

157,20

?

62,45

1578,57

98581 70

2464,54

788,65

9,00

3253.20

271,10

216.88

195,19

195,19

175,67

156.15

2

52,53

1578,57

82927.28

2073,06

663,38

□,00

2736,44

228,04

182,43

164,19

164,19

147,77

131.35

2

62,07

1578,57

97981.84

244955

783,85

0,00

3233 40

269,45

215,56

194,00

194,00

174,60

155,20

____2

52,75

1578,57

83269,57

2081,74

666,16

□,00

2747,90

228,99

183,19

164,87

164,87

148,39

131,90

Președinte de ședință


Contrasemnează

Secretar General

Doriri Ifie Nistor

Sub 35 ani


Str. Independentei, nr.lA


Anexa 1


Str. Viitorului, nr.22

Sub 35 uni

Anexa 1

Numărul de camere

Suprafața

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2C18 conform ordin 5396/2018 (leii

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare ) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0.5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitat i (rangul localității este II)

(lei)

Valoare chiriei după ponderări recepti locuint -2016

(lei)

a

an

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru defamilie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

{Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

41,33

1578,57

65321,23

1633,03

522,57

0,00

2155,60

179.63

143,71

14

1,71

143,71

129,34

114,97

1

-15,27

1578,57

71461,86

1786,55

571,69

0,00

2358,24

196,52

157,22

15

',22

157,22

141,49

125,77

1

45,39

1578,57

71651,29

1791,28

573,21

0,00

2364,49

197,04

157,63

15

',63

157,63

141,87

126,11

2

56,35

1578,57

88952.42

2223,81

711,62

0,00

2935,43

244,62

195,70

19

5,70

195,70

176,13

156,56

2

61,79

1573,57

97539,84

2438,50

780,32

0,00

3218,81

263,23

214,59

21

1,59

214,59

193,13

171,67

2

63.87

1578,57

100823,27

2520,58

806,59

0,00

3327,17

277,26

221,81

22

1,81

221,81

199,63

177,45

2

6-1,07

1578,57

101138,98

2528,47

809,11

0,00

3337,59

278,13

222,51

22

2,51

222,51

200,26

178,00

2

64,35

1578,57

101580.98

2539,52

812,65

0,00

3352,17

279,35

223,48

22

3,48

223,48

201,13

178,78

Președinte de ședință


Contrasemnează

Secretar General Dorin Mie Nistor

[Wa m l h. Hcx /WW

sos. Alba lulia, nr.SZB

Peste 35 ani                                                                                                                                         ( Anexa?

Numărul dr

t amere

Suprafața

(mp)

Valoare deinlo'uirc pentn anul 2018 conform ordin 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare)

(lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chine anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chinei dupi ponderară rang localitâ (rangul localitatn este II)

(le.)

1

Valoarea chinei după ponderare an recepție locuința •2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri"

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (W)

(Venitul net pe membru de familie

mai mare decât salariul net rezultat din salariul

de baza minim brut pe tara garantat in plata

și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bară minim brut pe tară garantat in plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

2

3 1X2

4-3 40 ani

5» 3X0,8%

6=3X0,5%

7=4*5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11x10X0 9

11=10X0,8

1

48.37

1578,57

76355.43

1908,89

610,84

381,78

2901,51

241.79

93 43

164,42

164,42

147,98

131,53

2

6239

1'.78,57

98486,98

2462,17

787,90

492.43

3742,51

311,88

49 50

212,08

212.08

190,87

169.66

2

63,74

1578,57

100618.05

2515,45

804,94

503,09

3823.49

318,62

54.90

216.66

216.66

195,00

173,33

2

6546

1578,57

103333,19

2583,33

826.67

516.67

3926 66

327,22

61.78

222,51

222.51

200.26

178,01

2

67,51

1578,57

106569,26

2664.23

852,55

532.85

4049 63

337,47

69,98

229.48

229,48

206.53

183,58

2

74,23

1578,57

117177,25

2929.43

937,42

585,89

4452,74

371.06

96.85

252,32

252,32

227.09

201.86

2

76 41

1578,57

120618,53

3015.4G

964,95

603,09

4583.50

381.96

□5.57

259.73

259,73

233,76

207.79

2

77,30

1578,57

122023,46

3050,59

976,19

510,12

4636 89

386.41

99,13

262,76

262,76

236.48

210,21

2

35

1 .78,57

125259,53

3131,49

1002.08

626,30

4759,86

396,66

17.32

269,73

269,73

242.75

215,78

2

83 16

1*78.57

131273.88

3281,85

1050 19

656,37

4988.41

415,70

32,56

282,68

282,68

254.41

226,14

•Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși

.1)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție deveniturile realizateîn ultimele 12 luni,în cazul în care venitul net pe membru de familie este ma| m.csau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

  • b) 20:i din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în ca^e venitul net pe membru de familie este mai mare cfi'cât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

  • c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat in funcție deveniturile reahzatein ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare di. cât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Președinte de ședință


Contrasemnează

Secretar general

Dorin llîe/Nistor

Str.Barsei, nr.lOA

Peste 3S ani                                                                                                                                        Anexa 2

Numărul de camere

Suprafața

(mpl

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2 ’18

Valoarea de înlocuire a locuinței (leii

Recuperarea investiției (în funcție de durata de amortizare ) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an ! recepție 1 locuința -2008

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată)

(lei)

(Venitul net pc membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3 40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

49,21

1578,57

77681,43

1942,04

621,45

388,41

2951,89

245,99

196,79

177,11

177,11

159,40

141,69

1

50,3

1578,57

79402,07

1985,05

635,22

397,01

3017,28

251,44

201,15

181,04

181,04

162,93

144,83

1

51),47

15/8,57

79670,43

1991,76

637,36

398,35

3027,48

252,29

201,83

181,65

181,65

163,48

145,32

1

50,6

1578,57

79875,64

1996,89

639,01

399,38

3035,27

252,94

202,35

182,12

182,12

163,90

145,69

1

51,01

1578,57

80522,86

2013,07

644,18

402,61

3059,87

254,99

203,99

183,59

183,59

165,23

146,87

1

54,25

1578,57

85637,42

2140,94

685,10

428,19

3254,22

271,19

216,95

195,25

195,25

175,73

156,20

1

51,66

1578,57

86284,64

2157,12

690,28

431.42

3278,82

273,23

218,59

196,73

196,73

177,06

157,38

2

71.96

1578,57

113593,90

2839,85

908,75

567,97

4316,57

359,71

287,77

258,99

25899

233,09

207,20

2

84,95

1578,57

134099,52

3352,49

1072,80

670,50

5095,78

424,65

339,72

305,75

305,75

275,17

244.60

2

90,45

1578,57

142781,66

3569,54

1142,25

713,91

5425,70

452,14

361,71

325,54

325,54

292,99

260,43

3

109.72

1578,57

173200,70

4330,02

1385,61

866,00

6581,63

548,47

438,78

394,90

394,90

355,41

315,92

4

122,95

15/8,57

194085,18

4852,13

1552,68

970,43

7375,24

614,60

491,G8

442,51

442,51

398,26

354,01

4

135,76

l1 78,57

214306,66

5357,67

1714,45

1071,53

8143,65

678,64

542,91

488,62

488,62

439,76

390,90

4

136,1

1578,57

214843,38

5371,08

1718,75

1074,22

8164,05

680,34

544,27

489,84

489.84

440,86

391,87

Președinte de ședință


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor 7 /

Str. Prof. Aurel Decei, nr.lA

Peste 35 ani                                                                                                                           Anexa 2

___

Numărul de camere

Suprafața imp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018 (leii

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea

Investiției (m funcție de durata de amortizare)

(lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoa lunari chiriei < ponde rang loc (rangul loc este

(lei

ea

a upa are litati htatii

1)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri'

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in pl;

(lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

?

3=1X2

4=3 40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8Xt

,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

40,16

1578,57

63395,37

1584,83

507,16

316,98

2409,02

200,75

160,60

136,51

136,51

122,86

109,21

1

41,71

1578,57

65342,15

1646,05

526,74

329,21

2502,00

208,50

166,80

141,78

141,78

127,60

113,42

1

41,79

1578,57

65968,44

1649,21

527,75

329,84

2506,80

208.90

167.12

142,05

142,05

127,85

113,64

1

41,35

1578,57

66063,15

1651,58

528,51

330,32

2510,40

209,20

167,36

142,26

142,26

128,03

113,80

2

56,32

1578,57

88905,06

2222,63

711,24

444,53

3378,39

281,53

225,23

191,44

191,44

172,30

153,15

________2

56,36

1578,57

88968,21

2224,21

711,75

444,84

3380,79

281,73

225.39

191,58

191,58

172,42

153,26

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaContr emnează

Secretar General lie Nistor


Str. Independentei, nr.lA

Peste 35 ani

Anexa 2

Numărul de camere

Suprafața

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0.5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localltati /angul localității este II)

(lei)

Valiarea chiriei dijpa ponderare an recepție locijinta -2012

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri'

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata și care nu depășește cu 1005» salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9|<

3,95

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

36,09

1578,57

56970,59

1424,26

455,76

284,85

2164,88

180,41

144,33

137,11

137,11

123,40

109,69

1

36,70

1578,57

57933,52

1448,34

463,47

289,67

2201,47

183,46

146,76

139,43

139,43

125,48

111,54

1

39,75

1578,57

62748,16

1568,70

501,99

313,74

2384,43

198,70

158,96

1

151,01

151,01

135,91

120,81

1

40,39

1578,57

63758,44

1593,96

510,07

318,79

2422,82

201,90

161,52

1153,45

153,45

138,10

122,76

1

40,41

1578,57

63790,01

1594,75

510,32

318,95

2424,02

202,00

161,60

153,52

153,52

138,17

122,82

1

40,44

1578,57

63837,37

1595,93

510,70

319,19

2425,82

202,15

161,72

153,64

153,64

138,27

122,91

1

40,45

1578,57

63853,16

1596,33

510,83

319,27

2426,42

202,20

161,76

153,67

153,67

138,31

122,94

1

40,74

1578,57

64310,94

1607,77

514,49

321,55

2443,82

203,65

162,92

154,77

154,77

139,30

123,82

1

40,80

1578,57

64405,66

1610,14

515,25

322,03

2447,41

203,95

163,16

155,00

155,00

139,50

124,00

1

40,89

1578,57

64547,73

1613,69

516,38

322,74

2452,81

204,40

163,52

155,34

155,34

139,81

124,28

1

40,94

1578,57

64626,66

1615,67

517,01

323,13

2455,81

204,65

163,72

155,53

155,53

139,98

124,43

1

40,97

1578,57

64674,01

1616,85

517,39

323,37

2457,61

204,80

163,84

155,65

155,65

140,08

124,52

1

40,99

1578,57

64705,58

1617,64

517,64

323,53

2458,81

204,90

163,92

155,72

155,72

140,15

124,58

1

41,02

1578,57

64752,94

1618,82

518,02

323,76

2460,61

205,05

164,04

155,84

155,84

140,25

124,67

1

41,04

1578,57

64784,51

1619,61

518,28

323,92

2461,81

205,15

164,12

_____________________________________________________|

155,91

155,91

140,32

124,73

1

41,09

1578,57

64863,44

1621,59

518,91

324,32

2464,81

205,40

164,32

156,10

156,10

140,49

124,88

1

41,13

1578,57

64926,58

1623,16

519,41

324,63

2467,21

205,60

164,48

;156,26

156,26

140,63

125,01

1

41,27

1578,57

65147,58

1628,69

521,18

325,74

2475,61

206,30

165,04

156,79

156,79

141,11

125,43

1

41,74

1578,57

65889,51

1647,24

527,12

329,45

2503,80

208,65

166,92

_

158,57

158,57

142,72

126,86

1

42,29

1578,57

66757,73

1668,94

534,06

333,79

2536,79

211,40

169,12

160,66

160,66

144,60

128,53

1

42,71

1578,57

67420,72

1685,52

539,37

337,10

2561,99

213,50

170,80

162,26

162,26

146,03

129,81

1

42,86

1578,57

67657,51

1691,44

541,26

338,29

2570,99

214,25

171,40

162,83

162,83

146,55

130,26

1

43,04

1578,57

67941,65

1698,54

543,53

339,71

2581,78

215,15

172,12

163,51

163,51

147,16

130,81

1

43,14

1578,57

68099,51

1702,49

544,80

340,50

2587,78

215,65

172,52

163,89

163,89

147,50

131,11

1

43,36

1578,57

68446,80

1711,17

547,57

342,23

2600,98

216,75

173,40

164,73

164,73

148,26

131,78

1

43,43

1578,57

68557,30

1713,93

548,46

342,79

2605,18

217,10

173,68

.64,99

164,99

148,50

132,00

1

43,70

1578,57

68983,51

1724,59

551,87

344,92

2621,37

218,45

174,76

166,02

166,02

149,42

132,82

1

43,94

1578,57

69362,37

1734,06

554,90

346,81

2635,77

219,65

175,72

.66,93

166,93

150,24

133,55

1

44,11

1578,57

69630,72

1740,77

557,05

348,15

2645,97

220,50

176,40

.67,58

167,58

150,82

134,06

44,12

1578,57

69641,77

1741,04

557,13

348,21

2646,39

220,53

176,43

167,60

167,60

150,84

134,08

44,19

1578,57

69757,01

1743,93

558,06

348,79

2650,77

220,90

176,72

67,88

167,88

151,09

134,31

44,34

1578,57

69993,79

1749,84

559,95

349,97

2659,76

221,65

177,32

168,45

168,45

151,61

134,76

45,23

1578,57

71398,72

1784,97

571,19

356,99

2713,15

226,10

180,88

: 71,83

171,83

154,65

137,47

45,51

1578,57

71840,72

1796,02

574,73

359,20

2729,95

227,50

182,00

172,90

172,90

155,61

138,32

45,52

1578,57

71856,51

1796,41

574,85

359,28

2730,55

227,55

182,04

172,93

172,93

155,64

138,35

45,55

1578,57

71967,01

1799,18

575,74

359,84

2734,75

227,90

182,32

173,20

173,20

155,88

138,56

45,62

1578,5'

72014,3E

1800,36

576,11

360,07

2736,55

228,05

182,44

173,31

173,31

155,98

138,65

45,65

1578,5"

72124,8C

1803,12

577.0C

360,62

2740,74

228,40

182,72

173,58

173,58

156,22

138,86

46,12

1578,5"

72819,42

1820,46

582,56

364,IC

2767,14

230,55

184,48

175,25

175,25

157,73

140,20

46,3'

1578,5"

73198,2?

1829,96

585,56

365,96

2781,54

231,75

185,44

176,16

176,16

158,55

140,93

46,5£

1578,57

73545,5?

1838,64

588,36

367,7=

2794,7:

232,85

186,32

177,00

177,00

159,30

141,60

46,7S

1578,5"

73845.5C

1846,14

590,76

369,2:

2806,1:

233,84

187,08

177,72

177,72

159,95

142,18

47,51

1578,5"

74997,8?

1874,95

599,96

374,96

2849,92

237,45

189,95

180,45

180,49

162,45

144,40

47,54

1578,5"

75045,22

1876,1:

600,36

375,2:

2851,72

237,64

190,11

130,61

180,61

162,55

144,49

47,7f

1578,5"

75392,5C

1884,81

603,14

376,96

2864,92

238,74

190,95

181,44

181,44

163,30

145,16

49,3E

1578,5"

77918,22

1947,96

623,36

389,56

2960,86

246,74

197,35

187,52

187,52

168,77

150,02

49,6C

1578,5"

78297,0"

1957,4:

626,36

391,46

2975,26

247,94

198,35

118,4=

188,43

169,59

150,75

1

49,93

1578,57

78318,00

1970,45

630,54

394,09'

2995,08

249,59

199,67

139,69

189,69

170,72

151,75

1

50.20

1578,57

79242,64

1981 07

633,94

396,211

3011,22

250,94

200,75

190,71

190,71

171,64

152,57

1

50,24

1573.57

79307.36

1982.68

634,46

396,54

3013,68

251,14

200,91

190,87

190,87

171,78

152,69

1

51.21

1578 57

80838,57

2020,96

646.71

404,19

3071,87

255,99

204,79

194.55

194,55

175,10

155,64

1

54,14

1578,57

85463,78

2136.59

683,71

427,32

3247,62

270,64

216,51

205,68

205,68

185,11

164,55

1

54,30

1578,57

85716,35

2142,91

685,73

428,58

3257,22

271,44

217,15

206,29

206,29

185,66

165,03

1

54,40

1578.57

35374,21

2146 86

686,99

429,37

3263,22

271,93

217,55

206,67

206,67

186,00

165,34

1

54.46

1578,57

85963.92

2149,22

687,75

429,84

3266,82

272,23

217,79

206,90

206,90

186,21

16552

1

54,59

1578,57

86174,14

2154,35

639,39

430,87

3274,62

272,88

218,31

207,39

207,39

186,65

165,91

1

54,83

1578,57

36631,92

2165.80

693,06

433,16

3292,01

274,33

219,47

208,49

208,49

187,64

166,80

1

55,33

1578,57

87421,21

2185 53

699,37

437,11

3322,01

276,83

221,47

210,39

210.39

189,35

168,31

1

55,03

1578.57

88526,21

2213,16

708,21

442,63

3364,00

280,33

224,27

213,05

213,05

191,75

170,44

1

55,32

1573,57

38905,06

2222,63

711,24

444.53

3378,39

281,53

225,23

213,96

213,96

192,57

171,17

1

56,59

1573,57

89331,28

2233,28

714,65

446,66

3394,59

282,88

226,31

214,99

214,99

193,49

171,99

1

53,77

1578,57

92772,56

2319,31

742,18

463,86

3525,36

293,78

235,02

223,27

223,27

200,95

178,62

1

59,49

1578,57

93909,13

2347,73

751,27

469,55

3563,55

297,33

237,90

226,01

226,01

203,41

180,81

1

103,84

1573,57

171811,56

4295,29

1374,49

859,06

6528,84

544,07

435,26

413,49

413,49

372,14

330,79

2

40,79

1578,57

64389,87

1609,75

515,12

321,95

2446,82

203,90

163,12

154,96

154,96

139,47

123,97

2

48,16

1578,57

76023,93

1900,60

608,19

380,12

2888,91

240,74

192,59

182,96

182.96

164,67

146,37

2

52,74

1578,57

83253,78

2081,34

666,03

416,27

3163,64

263,64

210,91

200,36

200,36

180,33

160,29

9

57,73

1573,57

91209,77

2280,24

729.6S

456,05

3465,97

288,83

231,06

219,51

219,51

197,56

175,61

2

61,74

1573.57

97460,91

2436.52

779,69

437,30

3703,51

308,63

246,90

234,56

234,56

211,10

187,64

63,10

1578,57

99607,77

2490,19

796,86

498,04

3785,10

315,42

252,34

239,72

239,72

215,75

191,78

2

68,05

1578,57

107421,69

2685,54

859,37

537,11

4082,02

340,17

272,13

258,53

258,53

232,68

206,82

2

68,56

1578,57

108226,76

2705,67

865,81

541,13

4112.62

342,72

274,17

260,47

260,47

234,42

208,37

2

68,66

1578,57

108334,62

2709,62

867,08

541,92

4118,62

343,22

274,57

260,85

260,85

234,76

208,63

2

69,25

1578,57

109315,97

2732,90

874,53

546,58

4154,01

346,17

276,93

263,09

263,09

236,78

210,47

2

74.69

1578,57

117903,39

2947,58

943,23

589,52

4480,33

373,36

298,69

283,75

283,75

255,38

227,00

3

68.83

1578,57

108552,97

2716.32

869,22

543,26

4128,81

344,07

275,25

261,49

261,49

235,34

209,19

3

68,85

1578,57

108684,54

2717,11

869,48

543,42

4130,01

344,17

275,33

261,57

261,57

235,41

209,25

3

68.88

1578,57

108731,9C

2718,30

869,86

543,66

4131,81

344,32

275,45

261,68

261,68

235,51

209,35

3

68,89

1573,57

108747,65

2718,69

869,98

543,74

4132,41

344,37

275,49

261,72

261,72

235,55

209,38

3

72.28

1578,57

114099,04

2852,48

912,75

570,50

4335,76

361,31

289,05

274,6C

274,60

247,14

219,68

3

72,34

1578,57

114193,75

2854,84

913,55

570,97

4339,36

361,61

289,29

274,83

274,83

247,34

219,86

__________3

75,94

1     1578.5"

119876,6

2996,92

959,01

599,38

4555,31

379,61

303,69

288,5C

288,50

259,65

230,80

Președinte de ședință


Ciprian-Gheorghe FContrasemnează Secretar General Dorin IHe Nistor

Str. Prof Dr. loan Moga, nr.lA

Peste 3S ani                                                                                                                   Anexa 2

Numărul de camere

Suprafața

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul201S conform ordin 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (leii

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare 1 (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea 1 chiriei după ponderare an recepție locuința -200?

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie

mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bară minim brut pe țară garantat in plată)

(leii

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata )            '

(lei)

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9-8X0,8

10-9X0,85 .

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

39,66

1578,57

62606,09

1565,15

500,85

313,03

2379,03

198,25

158,60

134,8'

134,81

121,33

107,85

1

40.46

1578,57

63868,94

1596,72

510,95

319,34

2427,02

202,25

161,80

137,5

137,53

123,78

110,02

1

41,79

1578,57

65968,44

1649,21

527,75

329,84

2506,80

208,90

167,12

142,01

142,05

127,85

113,64

2

56,32

157857

88905,06

2222,63

711,24

444,53

3378,39

281,53

225,23

191,4|

191,44

172,30

153,15

2

56,36

157857

88968,21

2224,21

711,75

444,84

3380,79

281,73

225,39

191,5|

191,58

172,42

153,26

2

56,40

1578,57

89031,35

2225,78

712,25

445,16

3383,19

281,93

225,55

191,7

191,71

172,54

153,37

2

56,41

1578,57

89047,13

2226,18

712,38

445,24

3383,79

281,98

225,59

191,7,

191,75

172,57

153,40

2

56.51

1578,57

89204,99

2230,12

713,64

446,02

3389,79

282,48

225,99

192,0;

192,09

172,88

153,67

2

56,91

1578,57

89836,42

2245,91

718,69

449,18

3413,78

284,48

227,59

193,4!

193,45

174,10

154,76

Președinte de ședință


Contrasemnează

Secretar General Dornvrfie Ni stor

Numărul de camere

Suprafața

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform crdin 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare Întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoare^ lunara â chiriei dujț ponderat] rang localiț (rangul localit este II)

(lei)

a

îti iții

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința ■2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie

mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată)

(lei)

(Venitul net pe membru de familie mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in pla (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3.40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1,00

38,73

1578,57

61138,02

1528,45

489,10

305,69

2323,24

193,60

15

4,88

131,65

131,65

118,49

105,32

1,00

40,16

1578,57

63395,37

1584,88

507,16

316,98

2409,02

200,75

If

0,60

136,51

136,51

122,86

109,21

1,00

40,17

1578,57

63411,16

1585,28

507,29

317,06

2409,62

200,80

If

0,64

136,55

136,55

122.89

109,24

1,00

40,46

1578.57

63868,94

1596,72

510,95

319,34

2427.02

202,25

It

11.80

137,53

137,53

123,78

110,02

1,00

41,79

1578,57

65968,44

1649,21

527,75

329,84

2506.80

208,90

If

7,12

142,05

142,05

127,85

113,64

1,00

71,17

1578,57

112346,83

2808,67

898,77

561,73

4269,18

355,76

21

34,61

241,92

241,92

217,73

193,54

2,00

56.32

1578,57

83905,06

2222,63

711,24

444.53

3378,39

281,53

2

15,23

191,44

191,44

172,30

153,15

2,00

56,36

1578,57

88968,21

2224,21

711,75

444,84

3380,79

281,73

2

25,39

191,58

191,58

172,42

153,26

2,00

56,41

1578,57

83047,13

2226,18

712,38

445,24

3383,79

281,98

2

26,59

191,75

191,75

172,57

153,40

2,00

56,91

1578,57

89836,42

2245,91

718,69

449,18

3413,78

284,48

2

2p9

193,45

193,45

174,10

154,76

2,00

57,31

1578,57

90467,85

2261,70

723,74

452,34

3437,78

286,48

2

29,19

194,81

194,81

175,33

155,85

Peste 35 ani


str. Prof Aurel Popa, nr.lA


Anexa 2


Președinte de ședințăContrasemnează Secretar General Dorin IHe Ni stor

Str. Tilișca, nr.34

Peste 35 ani

Anexit2

Numărul de camere

Suprafața

Imn’

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordin 5396/20’8

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0.5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang local.tati (rangul locahtatii este II)

(lei)

1

pur 1

aloarea chinei după derare an ’ceptie icuinta -2008

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie

mai mare decât salariul net rezultat din salariul

de baza minim brut pe tara garantat in plata

și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază mir m brut pe țară garantat în plată)

(lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3 40 am

5=3X0,8%

6= 3X0,5%

7=4+5+6

8-7/12

9=8X0,8

1

-9X0.90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0.8

2

62,87

1578.57

9924-1,70

2481,12

793,96

496,22

3771,30

314,27

251.42

226,28

226,28

203,65

181,02

2

62.45

1578,57

98581,70

2464,54

788,65

492.91

3746,10

312,18

249,74

224,77

224,77

202,29

179,81

2

52,53

1578.57

82922,28

2073,06

663,38

414,61

3151,05

262,59

210,07

189,06

189,06

170,16

151,25

2

62,07

1578,57

97981.84

2449.55

783,85

489,91

3723,31

310,28

248,22

223,40

223,40

201,06

178,72

2

52,75

1578,57

83269,57

2081,74

666,16

416,35

3164,24

263,69

210,95

189,85

189,85

170,87

151,88

Președinte de ședință


Contrasemnează

Secrefăr General Dorin Ilie Nistor

Numărul de camere

Suprafața

(mp)

Valoare de înlocuire pentru anul 2018 conform ordir 5396/2018 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (leii

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare ) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații captale) (lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chinasi care au peste 35 de am (lei)

Chirie anuala (lei)

China lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este 11)

(lei)

Vaload chirii după ponderai recept) locuin -2011

(lei)

ia

e an e

a

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata și care nu depășește cu 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată) (lei)

(Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata ) (lei)

0

1

2

3=1X2

4=3 40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9)

1

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

41,38

1578,57

65321,23

1633,03

522,57

326,61

2482,21

206,85

165,48

1

5,48

165,48

148,93

132,38

1

45,27

1578,57

71461,86

1786,55

571,69

357,31

2715,55

226,30

181,04

1

1,04

181,04

162,93

144,83

1

45,39

1578,57

71651.29

1791,28

573,21

358,26

2722,75

226,90

181,52

1

1.52

181,52

163,36

145,21

2

56,35

1578,57

88952,42

2223,81

711,62

444,76

3380,19

281,68

225,35

2

5,35

225,35

202,81

180,28

2

61,79

1578,57

97539,34

2433,50

780,32

487,70

3706,51

308,88

247,10

2

17,10

247,10

222,39

197,68

2

63,87

1573,57

100823,27

2520,58

806,59

504,12

3831,28

319,27

255,42

2

5.42

255,42

229,88

204,34

2

•54,07

1573,57

101138,98

2528,47

809,11

505,69

3843,28

320,27

256,22

2

6,22

256,22

230,60

204,97

________2

64,35

1578,57

101580,98

2539,52

812,65

507,90

3860,08

321,67

257,34

2

7,34

257,34

231,60

205,87

Peste 35 ani


Str. Viitorului, nr.22


Anexa 2


Președinte de ședință


Contrasemnează

Secretar General Doriri Mie Nistor