Hotărârea nr. 178/2020

HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 178

privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.32766/19.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33632/22.05.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru, privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabile locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A.

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.4 alin. 71 și art.8 alin.7 din Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 132 alin.11, art. 15 alin. 23 și alin. 24 din H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederrtor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MDRAP nr. 2097/2019 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri,

în conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.c) si d), alin.7 lit.e) și lit.q, art.136 alin.1 și alin.8, art. 139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.1 lit.a) si art. 243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă calcularea chiriei lunare pentru locuințele realizate prin "Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin ANL", situate pe raza Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A., prin grija S.C. Urbana S.A. în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998 republicată și actualizată și a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acestei legi, aprobate prin H.G. nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere următoarele:

 • a) recuperarea investiției calculată din valoarea de înlocuire a construcției, în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, respectiv 40 de ani, care se virează în contul A.N.L.;

 • b) o cotă de 0,8%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției pentru administrarea, întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale, din care:

- 0,6% din valoarea de înlocuire a construcției pentru cheltuieli de menținere a stării de folosință normală a locuinței (întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale);

- 0,2% din valoarea de înlocuire a construcției pentru cheltuieli de administrare a locuinței.

 • c) o cotă de 0,5%, aplicată la valoarea de înlocuire a construcției, ce se constituie venit al administratorului locuințelor, care se aplică chiriei locuințelor pentru chiriașii care au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art.2. Se aprobă calcularea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. URBANA S.A, pentru chiriașii cu vârsta de până la 35 ani, cu aplicabilitate începând cu anul 2020 pentru contractele de închiriere aferente locuințelor ANL care urmează să fie reînnoite urmare expirării duratei acestora, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă calcularea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. URBANA S.A, pentru chiriașii cu vârsta de peste 35 ani, cu aplicabilitate începând cu anul 2020 pentru contractele de închiriere aferente locuințelor ANL care urmează să fie reînnoite urmare expirării duratei acestora, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se mandatează S.C. URBANA S.A. în vederea actualizării anuale a chiriei aferentă locuințelor prevăzute în anexele de la Art.2 și Art. 3 de mai sus, cu rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior și/sau cu noua valoare de înlocuire pe metru pătrat, stabilită și aprobată anual prin Ordin al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Art.5. Directorul S.C. URBANA S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe FuleaContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

/

I

I

Județul Sibiu

Anexa nr.A


•la HCL nr.J.T?../2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

sos. Alba lulia, nr.52B

Sub 35 ani

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)= aria construită desfășurată/a partament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum sl reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,3?f> numai pentrb chițiasi care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea

lunara a chiriei după ponderare

rang localitati (rangul localității

este II)

(lei)

‘ Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri* (lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

62,39

68,75

1916,42

119565,44

2989,14

956,52

0,00

3945,66

328,80

263,04

223,59

223,59

201,23

178,87

1

1916,42

131753,88

3293,85

1054,03

0,00

4347,88

362,32

289,86

246,38

246,38

221,74

197,10

2

90,95

1916,42

174298,40

4357,46

1394,39

0,00

5751,85

479,32

383,46

325,94

325,94

293,34

260,75

2

93,29

1916,42

178782,82

4469,57

1430,26

0,00

5899,83

491,65

393,32

334,32

334,32

300,89

267,46

2

109,00

1916,42

208889,78

5222,24

1671,12

0,00

6893,36

574,45

459,56

390,62

390,62

351,56

312,50

2

110,23

1916,42

211246,98

5281,17

1689,98

0,00

6971,15

580,93

464,74

395,03

395,03

355,53

316,03

2

112,04

1916,42

214715,70

5367,89

1717,73

0,00

7085,62

590,47

472,37

401,52

401,52

361,37

321,21

Nota: Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în tare venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

ulea

Contrasemnează Secretar General Doriți Hre Nistor

Str.Barsei, nr.lOA

Sub 35 ani

Anexa 1

Numărul de camere

Acd/ap (mp)= aria construită desfășurată/ apartament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala dji)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2008

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4

1-5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

65,52

1916,42

125563,84

3139,10

1004,51

0,00

41

43,61

345,30

276,24

248,62

248,62

223,75

198,89

1

67,40

1916,42

129166,71

3229,17

1033,33

0,00

62,50

355,21

284,17

255,75

255,75

230,18

204,60

1

67,59

1916,42

129530,83

3238,27

1036,25

0,00

4374,52

356,21

284,97

256,47

256,47

230,82

205,18

2

115,15

1916,42

220675,76

5516,89

1765,41

0,00

82,30

606,86

485,49

436,94

436,94

393,24

349,55

2

118,64

1916,42

227364,07

5684,10

1818,91

0,00

75

33,01

625,25

500,20

450,18

450,18

405,16

360,14

3

150,19

1916,42

287827,12

7195,68

2302,62

0,00

94

98,29

791,52

633,22

569,90

569,90

512,91

455,92

3

183,13

1916,42

350953,99

8773,85

2807,63

0,00

11!

81,48

965,12

772,10

694,89

694,89

625,40

555,91

Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în căzii) în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe (ară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului

 • b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei

  Președinte de ședințăContrasemnează

Secretar General

Dorjn llie Nistor

Str. Prof. Aurel Decei, nr.lA

Sub 35 ani                                                                                                                       Anexa i

Nr.

Ap.

“'lumarul de

camere

Acd/ap (mp)= aria construită desfășurată/ apartament

Valoare de inlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de inlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitati este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare In funcție de venituri*(lel)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

54,31

1916,42

104080,77

2602,02

832,65

0,00

3434,67

286,22

228,98

194,63

194,63

175,17

155,70

1

54,50

1916,42

104444,89

2611,12

835,56

0,00

3446,68

287,22

229,78

195,31

195,31

175,78

156,25

1

57,91

1916,42

110979,88

2774,50

887,84

0,00

3662,34

305,19

244,16

207,53

207,53

186,78

166,03

1

58,58

1916,42

112263,88

2806,60

898,11

0,00

3704,71

308,73

246,98

209,93

209,93

188,94

167,95

2

76,99

1916,42

147545,18

3688,63

1180,36

0,00

4868,99

405,75

324,60

275,91

275,91

248,32

220,73

*Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în crzul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de venlturile;realizate în ultimele 12 luni, în cazul în cure venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

c/30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în cure venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plotă, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Președinte de ședință


Contrasemnează

Secretar General

Dorin IHe Nistor

Sub 35 ani


Str. Independentei, nr.lA


Anexa 1


Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)= aria construită desfâșurată/a partament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea Investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara ' (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitati! este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2012

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri’(lel)

Venitul net pe membru de familie mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe {ară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12 i

9=8X0,8

10=9X0,95

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

61,31

1916,42

117495,71

2937,39

939,97

0,00

3877,36

323,11

258,49

245,57

245,57

221,01

196,45

1

63,78

1916,42

122229,27

3055,73

977,83

0,00

4033,57

336,13

268,90

255,46

255,46

229,91

204,37

1

65,41

1916,42

125353,03

3133,83

1002,82

0,00

4136,65

344,72|

275,78

261,99

261,99

235,79

209,59

1

65,53

1916,42

125583,00

3139,58

1004,66

0,00

4144,24

345,35^

276,28

262,47

262,47

236,22

209,97

1

65,56

1916,42

125640,50

3141,01

1005,12

0,00

4146,14

345,51

276,41

262,59

262,59

236,33

210,07

1

65,74

1916,42

125985,45

3149,64

1007,88

0,00

4157,52

346,46

277,17

263,31

263,31

236,98

210,65

1

65,76

1916,42

126023,78

3150,59

1008,19

0,00

4158,78

346,57

277,25

263,39

263,39

237,05

210,71

1

65,83

1916,42

126157,93

3153,95

1009,26

0,00

4163,21

346,93

277,55

263,67

263,67

237,30

210,94

1

65,90

1916,42

126292,08

3157,30

1010,34

Q,OO|

4167,64

347,3<J

277,84

263,95

263,95

237,56

211,16

1

66,17

1916,42

126809,51

3170,24

1014,48

0,00

4184,71

348,73

278,98

265,03

265,03

238,53

212,03

1

66,27

1916,42

127001,15

3175,03

1016,01

0,00

4191,04

349,25

279,40

265,43

265,43

238,89

212,35

1

66,33

1916,42

127116,14

3177,90

1016,93

0,00

4194,83

349,57

279,66

265,67

265,67

239,11

212,54

1

67,56

1916,42

129473,34

3236,83

1035,79

0,00

4272,62

356,05

284,84

270,60

270,60

243,54

216,48

1

68,68

1916,42

131619,73

3290,49

1052,96

0,00

4343,45

361,95

289,56

275,09

275,09

247,58

220,07

1

69,00

1916,42

132232,98

3305,82

1057,86

0,00

4363,69

363,64

290,91

276,37

276,37

248,73

221,09

1

69,08

1916,42

132386,29

3309,66

1059,09

0,00

4368,75

364,06

291,25

276,69

276,69

249,02

221,35

1

69,30

1916,42

132807,91

3320,20

1062,46

0,00

4382,66

365,22

292,18

277,57

277,57

249,81

222,05

1

70,02

1916,42

134187,73

3354,69

1073,50

0,00

4428,20

369,0?

295,21

280,45

280,45

252,41

224,36

1

70,03

1916,42

134206,89

3355,17

1073,66

0,00

4428,83

369,07

295,26

280,49

280,49

252,44

224,39

1

70,70

1916,42

135490,89

3387,27

1083,93

0,00

4471,20

372,60

298,08

283,18

283,18

254,86

226,54

1

71,09

1916,42

136238,30

3405,96

1089,91

0,00

4495,86

374,66

299,72

284,74

284,74

256,26

227,79

1

71,10

1916,42

136257,46

3406,44

1090,06

0,00

4496,50

374,71

299,77

284,78

284,78

256,30

227,82

1

71,18

1916,42

136410,78

3410,27

1091,29

0,00

4501,56

375,13

300,10

285,10

285,10

256,59

228,08

1

71,95

1916,42

137886,42

3447,16

1103,09

0,00

4550,25

379,19

303,35

288,18

288,18

259,36

230,55

1

72,04

1916,42

138058,90

3451,47

1104,47

0,00

4555,94

379,66

303,73

288,54

288,54

259,69

230,83

1

72,14

1916,42

138250,54

3456,26

1106,00

0,00

4562,27

380,19

304,15

288,94

288,94

260,05

231,15

1

72,03

1916,42

138039,73

3450,99

1104,32

0,00

4555,31

379,61

303,69

288,50

288,50

259,65

230,80

1

73,60

1916,42

141048,51

3526,21

1128,39

0,00

4654,60

387,88

310,31

294,79

294,79

265,31

235,83

1

73,65

1916,42

141144,33

3528,61

1129,15

0,00

4657,76

388,15

310,52

294,99

294,99

265,49

235,99

1

73,79

1916,42

141412,63

3535,32

1131,30

0,00

4666,62

388,88

311,11

295,55

295,55

266,00

236,44

1

73,84

1916,42

141508,45

3537,71

1132,07

0,00

4669,78

389,15

311,32

295,75

295,75

266,18

236,60

1

73,94

1916,42

141700,09

3542,50

1133,60

0,00

4676,10

389,68

311,74

296,15

296,15

266,54

236,92

1

73,96

1916,42

141738,42

3543,46

1133,91

0,00

4677,37

389,78

311,82

296,23

296,23

266,61

236,99

1

73,97

1916,42

141757,59

3543,94

1134,06

0,00

4678,00

389,83

311,87

296,27

296,27

266,65

237,02

1

74,28

1916,42

142351,68

3558,79

1138,81

0,00

4697,61

391,47

313,17

297,52

297,52

267,76

238,01

1

75,42

1916,42

144536,40

3613,41

1156,29

0,00

4769,70

397,48

317,98

302,08

302,08

271,87

241,66

1

75,49

1916,42

144670,55

3616,76

1157,36

0,00

4774,13

397,84

31^28

302,36

302,36

272,13

241,89

1

75,51

1916,42

144708,87

3617,72

1157,67

0,00

4775,39

397,95

302,44

302,44

272,20

241,95

1

75,61

1916,42

144900,52

3622,51

1159,20

0,00

4781,72

398,48

302,84

302,84

272,56

242,27

1

75,62

1916,42

144919,68

3622,99

1159,36

0,00

4782,35

398,53

302,88

302,88

272,59

242,31

1

75,63

1916,42

144938,84

3623,47

1159,51

0,00

4782,98

398,58

302,92

302,92

272,63

242,34

1

75,79

1916,42

145245,47

3631,14

1161,96

0,00

4793,10

399,43

319f54

303,56

303,56

273,21

242,85

1

76,78

1916,42

147142,73

3678,57

1177,14

0,00

4855,71

404.64

323171

307,53

307,53

276,78

246,02

1

77,92

1916,42

149327.45

3733,19

1194,62

0,00

4927,81

410,65

328i52

312,09

312,09

280,88

249,68

1

79,77

1916,42

152872,82

3821,82

1222,98

0,00

5044,80

420,40

33C32

319,50

319,50

287,55

255,60

1

79,87

1916,42

153064,47

3826,61

1224,52

0,00

5051,13

420,93

336 74

319,90

319,90

287,91

255,92

1

81,21

1916,42

155632.47

3890,81

1245,06

0,00

5135,87

427,99

342 39

325,27

325,27

292,74

260,22

1

82,14

1916,42

157414,74

3935,37

1259,32

0,00

5194,69

432,89

346 31

329,00

329,00

296,10

263,20

1

84,79

1916,42

162493,25

4062,33

1299,95

0,00

5362,28

446,86

357149

339,61

339,61

305,65

271,69

1

84,80

1916,42

162512,42

4062,81

1300,10

0,00

5362,91

446,91

357153

339,65

339,65

305,69

271,72

1

84,95

1916,42

162799,88

4070,00

1302,40

0,00

5372,40

447,70

358116

340,25

340,25

306,23

272,20

1

85,03

1916,42

162953,19

4073,83

1303,63

0,00

5377,46

448,12

358p0

340,57

340,57

306,51

272,46

1

86,25

1916,42

165291,23

4132,28

1322,33

0,00

5454,61

454,55

363n4

345,46

345,46

310,91

276,37

1

87,66

1916,42

167993,38

4199,83

1343,95

0,00

5543,78

461,98

369p9

351,11

351,11

316,00

280,80

1

90,75

1916.42

173915,12

4347,88

1391,32

0,00

5739,20

478,27

382J61

363,48

363,48

327,13

290,79

1

90,93

1916,42

174260,07

4356,50

1394,08

0,00

5750,58

479,22

383,117

364,20

364,20

327,78

291,36

1

93,57

1916,42

179319,42

4482,99

1434,56

0,00

5917,54

493,13

394,|>0

374,78

374,78

337,30

299,82

1

94,78

1916,42

181638,29

4540,96

1453,11

0,00

5994,06

499,51

399X0

379,62

379,62

341,66

303,70

1

95,03

1916,42

182117,39

4552,93

1456,94

0,00

6009,87

500,82

400,16

380,63

380,63

342,56

304,50

2

98,07

1916,42

187943,31

4698,58

1503,55

0,00

6202,13

516,84

413,18

392,80

392,80

353,52

314,24

2

100,34

1916,42

192293,58

4807,34

1538,35

0,00

6345,69

528,81

423, 5

401,89

401,89

361,70

321,51

2

106,45

1916,42

204002,91

5100,07

1632,02

0,00

6732,10

561,01

448, !1

426,37

426,37

383,73

341,09

2

108,88

1916,42

208659,81

5216,50

1669,28

0,00

6885,77

573,81

459,|'5

436,10

436,10

392,49

348,88

3

112,93

1916.42

216421,31

5410,53

1731,37

0,00

7141,90

595,16

476,13

452,32

452,32

407,09

361,86

3

113,09

1916,42

216727,94

5418,20

1733,82

0,00

7152,02

596,00

476,fO

452,96

452,96

407,67

362,37

3

113,14

1916,42

216823,76

5420,59

1734,59

0,00

7155,18

596,27

477,01

453,16

453,16

407,85

362,53

3

113,94

1916,42

218356,89

5458,92

1746,86

0,00

7205,78

600,40

480,

456,37

456,37

410,73

365,09

3

114,13

1916,42

218721,01

5468,03

1749,77

0,00

7217,79

601,48

481,

457,13

457,13

411,41

365,70

2

114,45

1916,42

219334,27

5483,36

1754,67

0,00

7238,03

603,17

482,!

458,41

458,41

412,57

366,73

2

116,69

1916,42

223627,05

5590,68

1789,02

0,00

7379,69

614,97

491,!

467,38

467,38

420,64

373,90

3

117,85

1916,42

225850,10

5646,25

1806,80

0,00

7453,05

621,09

496,87

472,03

472,03

424,82

377,62

3

117,89

1916,42

225926,75

5648,17

1807,41

0,00

7455,58

621,30

497,(

472,19

472,19

424,97

377,75

3

117,90

1916,42

225945,92

5648,65

1807,57

0,00

7456,22

621,35

497,(

472,23

472,23

425,00

377,78

2

122,17

1916,42

234129,03

5853,23

1873,03

0,00

7726,26

643,85

515,(

489,33

489,33

440.40

391,46

3

122,77

1916,42

235278,88

5881,97

1882,23

0,00

7764,20

647,02

517,(

491,73

491,73

442,56

393,39

2

127,04

1916,42

243462,00

6086,55

1947,70

0,00

8034,25

669,52

535,e

508,84

508,84

457,95

407,07

154,11

1916,42

295339,49

7383,49

2362.72

0,00

9746,20

812,18

649,

617,26

617,26

555,53

493,81

*>Noia : Nivelul maxim al chiriei nu poale depăși:

a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate in ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie eae mal mic sau egal cu salariu! net rezultat din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat m funcție de veniturile realitate în ultimele 12 luni, în catul în care venitul net pe membru de familie este mal nțare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țara garantat în plată, stabilit prin hotărâre o Guvernului.

c/3O% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mitre decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.


Contrasemnează Secretar General Dorin Itfe Nistor

Str. Prof Dr. loan Moga, nr.lA

Sub 35 ani_____________ Anexai

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap (mp)= aria construită desfășurată/a partament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare 'întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

——— 1 1

Cota administrației 1 publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au; peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitati) este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lel)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5?o

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

54,37

1916,42

104188,09

2604,70

833,50

0,00

3438,21

286,52

229,21

194,83

194,83

175,35

155,87

1

55,52

1916,42

106399,64

2659,99

851,20

0,0Q

3511,19

292,60

234,08

198,97

198,97

179,07

159,17

1

55,58

1916,42

106514,62

2662,87

852,12

0,00

3514,98

292,92

234,33

199,18

199,18

179,26

159,35

1

55,60

1916,42

106552,95

2663,82

852,42

0,00

3516,25

293,02

234,42

199,25

199,25

179,33

159,40

1

56,74

1916,42

108737,67

2718,44

869,90

0,0(

3588,34

299,03

239,22

203,34

203,34

183,01

162,67

1

56,82

1916,42

108890,98

2722,27

871,13

0,0(

3593,40

299,45

239,56

203,63

203,63

183,26

162,90

1

57,12

1916,42

109465,91

2736,65

875,73

0,0(

3612,38

301,03

240,83

204,70

204,70

184,23

163,76

1

57,47

1916,42

110136,66

2753,42

881,09

0,0(

3634,51

302,88

242,30

205,96

205,96

185,36

164,76

1

57,64

1916,42

110462,45

2761,56

883,70

0,0C

3645,26

303,77

243,02

206,56

206,56

185,91

165,25

2

76,63

1916,42

146855,26

3671,38

1174,84

0,00

4846,22

403,85

323,08

274,62

274,62

247,16

219,70

2

77,62

1916,42

148752,52

3718,81

1190,02

0,00

4908,83

409,07

327,26

278,17

278,17

250,35

222,53

2

77,85

1916,42

149193,30

3729,83

1193,55

0,00

4923,38

410,28

328,23

278,99

278,99

251,09

223,19

Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul in care venitul net pe membru de familie este mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul Pi care venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărăre a Guvernului.

 • c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul Ir, care venitul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

  Președinte de ședințăContrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

str. Prof Aurel Popa, nr.lA

Sub 35 ani__________________________________________________________ Anexa j

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap (mp)= aria construită desfășurată/ apartament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (iei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

--H

Cili

Iun

(l-

ria

îra i)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitati! este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=i

/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

56,53

1916,42

108335,22

2708,38

866,68

0,00

3575,06

2

•7,92

238,34

202,59

202,59

182,33

162,07

1

71,09

1916,42

136238,30

3405,96

1089,91

0,00

4495,86

3

'4,66

299,72

254,77

254,77

229,29

203,81

1

71,75

1916,42

137503,14

3437,58

1100,03

0,00

4537,60

3

18,13

302,51

257,13

257,13

231,42

205,70

1

71,83

1916,42

137656,45

3441,41

1101,25

0,00

4542,66

3

8,56

302,84

257,42

257,42

231,68

205,93

1

72,06

1916,42

138097,23

3452,43

1104,78

0,00

4557,21

3

9,77

303,81

258,24

258,24

232,42

206,59

1

72,49

1916,42

138921,29

3473,03

1111,37

0,00

4584,40

3f

32,03

305,63

259,78

259,78

233,80

207,83

1

72,51

1916,42

138959,61

3473,99

1111,68

0,00

4585,67

3f

2,14

305,71

259,85

259,85

233,87

207,88

1

72,52

1916,42

138978,78

3474,47

1111,83

0,00

4586,30

3t

2,19

305,75

259,89

259,89

233,90

207,91

1

72,74

1916,42

139400,39

3485,01

1115,20

0,00

4600,21

3f

3,35

306,68

260,68'

260,68

234,61

208,54

1

73,18

1916,42

140243,62

3506,09

1121,95

0,00

4628,04

3

5,67

308,54

262,26

262,26

236,03

209,80

1

73,59

1916,42

141029,35

3525,73

1128,23

0,00

4653,97

3

7,83

310,26

263,72

263,72

237,35

210,98

1

75,43

1916,42

144555,56

3613,89

1156,44

0,00

4770,33

3

7,53

318,02

270,32

270,32

243,29

216,26

1

76,09

1916,42

145820,40

3645,51

1166,56

0,00

4812,07

4

11,01

320,80

272,68

272,68

245,42

218,15

1

76,95

1916,42

147468,52

3686,71

1179,75

0,00

4866,46

4

5,54

324,43

275,77

275,77

248,19

220,61

2

99,76

1916,42

191182,06

4779,55

1529,46

0,00

6309,01

5

25,75

420,60

357,51

357,51

321,76

286,01

2

99,79

1916,42

191239,55

4780,99

1529,92

0,00

6310,91

5

25,91

420,73

357,62

357,62

321,86

286,09

2

100,42

1916,42

192446,90

4811,17

1539,58

0,00

6350,75

5

29,23

423,38

359,88

359,88

323,89

287,90

2

100,45

1916,42

192504,39

4812,61

1540,04

0,00

6352,64

520, 39

423,51

359,98

359,98

323,98

287,99

2

100,63

1916,42

192849,34

4821,23

1542,79

0,00

6364,03

5

30,34

424,27

360,63

360,63

324,57

288,50

2

101,69

1916,42

194880,75

4872,02

1559,05

0,00

6431,06

5

36,92

428,74

364,43

364,43

327,98

291,54

*Noia : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat In plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat In funcție de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate in ultimele 12 luni, in cazul in care venitul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar numai mult de 5.000 lei.


Contrasemnează Secretar General Dorin iKe Nistor

Str. Tilișca, nr.34

Sub 35 ani

Anexa 1

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap (mp)= aria construită desfășurată/ apartament

Valoare de inlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de inlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0>5% numai pentru chiriași care: au peste 35 decani

(lei) |

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitat este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,0%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

2

85,54

1916,42

163930,57

4098,26

1311,44

1,00

5409,71

450,81

360,65

324,58

324,58

292,12

259,67

2

87,74

1916,42

168146,69

4203,67

1345,17

1,00

5548,84

462,40

369,92

332,93

332,93

299,64

266,34

2

91,18

1916,42

174739,18

4368,48

1397,91

1,00

5766,39

480,53

384,43

345,98

345,98

311,39

276,79

2

93,11

1916,42

178437,87

4460,95

1427,50

1,00

5888,45

490,70

392,56

353,31

353,31

317,98

282,65

2

93,38

1916,42

178955,30

4473,88

1431,64

1,00

5905,52

492,13

393,70

354,33

354,33

318,90

283,47

2

96,97

1916,42

185835,25

4645,88

1486,68

1,00

6132,56

511,05

408,84

367,95

367,95

331,16

294,36

2

99,27

1916,42

190243,01

4756,08

1521,94

),00

6278,02

523,17

418,53

376,68

376,68

339,01

301,34

*Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

  Președinte de ședință
Contrasemnează

Secretar General

Dorin Jfie Nistor

Str. Viitorului, nr.22

Sub 35 ani                                                                                                                   Anexa 1

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap (mp) (=Aria construita desfasurata)

Valoare de 'înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare ) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala { pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precur si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

-

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2016

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de veniturl*(lel)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

17=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X1

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

58,83

1916,42|

112742,99

2818,57

901,94

0,00

3720,52

310,04

248,03

248,03

248,03

223,23

198,43

1

62,94

1916,42

120619,47

3015,49

964,96

0,00

3980,44

331,70

265,36

265,36

265,36

238,83

212,29

1

65,84

1916,42

126177,09

3154,43

1009,42

0,00

4163,84

346,99

277,59

277,59

277,59

249,83

222,07

2

89,61

1916,42

171730,40

4293,26

1373,84

0,00

5667,10

472,26

377,81

377,81

377,81

340,03

302,25

2

93,53

1916,42

179242,76

4481,07

1433,94

0,00

5915,01

492,92

394,33

394,33

394,33

354,90

315,47

*Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

a/10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat fn funcție de veniturile realizate In ultimele 12 luni, In cazul In care venitul net pe membru de familie este mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat In plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate in ultimele 12 luni. In cazul in care venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat fn plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.                                                                                                                          1

 • c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat fn funcție de veniturile realizate fn ultimele 12 luni, fn cazul fn care venitul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

  Președinte de ședință  Ciprian-Gheor^heTuleaContrasemnează Secretar General DoFifHlie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local ai Municipiului Sibiu


Anexa nr.<&..la HCL nr.A%®./2020


sos. Alba lulia, nr.52B

Peste 35 ani

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)=

aria construită desfășurată/a partament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de inlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

x Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala

(pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrativi publice locale (maximum 0,3% numai pentru chiriași care âu peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri* (lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

62,39

1916,42

119565,44

2989,14

956,52

5

?7,83

4543,49

378,62

302,90

257,46

257,46

231,72

205,97

1

68,75

1916,42

131753,88

3293,85

1054,03

6

>8,77

5006,65

417,22

333,78

283,71

283,71

255,34

226,97

2

89,98

1917,42

172529,45

4313,24

1380,24

8

>2,65

6556,12

546,34

437,07

371,51

371,51

334,36

297,21

2

90,95

1916,42

174298,40

4357,46

1394,39

8

'1,49

6623,34

551,94

441,56

375,32

375,32

337,79

300,26

2

93,29

1916,42

178782,82

4469,57

1430,26

8

>3,91

6793,75

566,15

452,92

384,98

384,98

346,48

307,98

2

109,00

1916,42

208889,78

5222,24

1671,12

10

14,45

7937,81

661,48

529,19

449,81

449,81

404,83

359,85

2

110,23

1916,42

211246,98

5281,17

1689,98

10

>6,23

8027,39

668,95

535,16

454,89

454,89

409,40

363,91

2

112,04

1916,42

214715,70

5367,89

1717,73

10

73,58

8159,20

679,93

543,95

462,35

462,35

416,12

369,88

*Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, fn cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

  hotărâre a Guvernului.


 • b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, Calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

  stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 Iei.


Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe^tnea


Contrasemnează

Secretar General

Dorin IHe Nistor


Str.Barsei, nr.lOA

.Anexa 2


Peste 35 ani

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)= aria construită desfășurată/ apartament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Cn ani (!■

rie

ala

Ji)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2008

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in tunctie de venituri* (lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4

5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

65.52

1916,42

125563,84

3139,10

1004,51

627,82

47

71,43

397,62

318,10

286,29

286,29

257,66

229,03

1

67,40

1916,42

129166,71

3229,17

1033,33

645,83

49

)8,33

409,03

327,22

294,50

294,50

265,05

235,60

1

67,59

1916,42

129530,83

3238,27

1036,25

647,65

49

22,17

410,18

328,14

295,33

295,33

265,80

236,26

2

115,15

1916,42

220675,76

5516,89

1765,41

1103,38

83

25,68

698,81

559,05

503,14

503,14

452,83

402,51

2

118,64

1916,42

227364,07

5684,10

1818,91

1136,82

86

19,83

719,99

575,99

518,39

518,39

466,55

414,71

3

150,19

1916,42

287827,12

7195,68

2302,62

1439,14

109

17,43

911,45

729,16

656,25

656,25

590,62

525,00

3

183,13

1916,42

350953,99

8773,85

2807,63

1754,77

133

<6,25

1111,35

889,08

800,18

800,18

720,16

640,14

*Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul îr. care venitul net pe membru de familie este moi mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat In plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b) 2O% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în catul în care venitul net pe membru de familie este moi mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat In plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care veiiltul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dor nu mal mult de 5.000 lei.


Contrasemnează Secretat General Dorkl Hie Nistor 4 /

Str. Prof. Aurel Decei, nr.lA

Peste 35 ani                                                                                                                     Anexa 2

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)= aria construită desfășurată/ apartament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare ) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitati este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

54,31

1916,42

104080,77

2602,02

832,65

520,40

3955,07

329,59

263,67

224,12

224,12

201,71

179,30

1

54,50

1916,42

104444,89

2611,12

835,56

522,22

3968,91

330,74

264,59

224,90

224,90

202,41

179,92

1

57,91

1916,42

110979,88

2774,50

887,84

554,90

4217,24

351,44

281,15

238,98

238,98

215,08

191,18

1

58,58

1916,42

112263,88

2806,60

898,11

561,32

4266,03

355,50

284,40

241,74

241,74

217,57

193,39

2

76,99

1916,42

147545,18

3688,63

1180,36

737,73

5606,72 ----------£-----

467,23

373,78

317,71

317,71

285,94

254,17

Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

 • a) 10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, încdtulîn care venitul net pe membru de familie este mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mal mult de 5.000 lei.


Contrasemnează Secretar Generai lie Nistor


Peste 35 ani


Str. Independentei, nr.lA


Anexai


Nr.

Ap.

Numărul de

camere

Acd/ap (mp)= aria construită desfăjurată/a parlament

Valoare de inlocuire

pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de inlocuire

a locuinței

(lei)

Recuperarea investiției

(in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltu elilor pentru menținerea

stării de folosința normala

(pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației

publice locale

(maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

Chirie anuala

(lei)

Chiria lunara

(lei)'

Valoarea lunara a

chiriei după

ponderare

rang localltati

(rangul localității

este II)

(lei)

Valoarea chiriei

după ponderare an recepție locuința

-2012

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare In funcție de venlturi’(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat In plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3'40 ani

5=3XO,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,95

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

61,31

1916,42

117495,71

2937,39

939,97

587,48

4464,84

372,07

297,66

282,77

282,77

254,50

226,22

1

63,78

1916,42

122229,27

3055,73

977,83

611,15

4644,71

387,06

309,65

294,17

294,17

264,75

235,33

1

65,41

1916,42

125353,03

3133,83

1002,82

626,77

4763,42

396,9|

317,56

301,68

301,68

271,51

241,35

1

65,53

1916,42

125583,00

3139,58

1004,66

627,92

4772,15

397,68

318,14

302,24

302,24

272,01

241,79

1

65,56

1916,42

125640,50

3141,01

1005,12

628,20

4774,34

397, Bț

318,29

302,37

302,37

272,14

241,90

1

65,74

1916,42

125985,45

3149,64

1007,88

629,93

4787,45

398,95

319,16

303,20

303,20

272,88

242,56

1

65,76

1916,42

126023,78

3150,59

1008,19

630,12

4788,90

399,0

319,26

303,30

303,30

272,97

242,64

1

65,83

1916,42

126157,93

3153,95

1009,26

630,79

4794,00

399,54

319,60

303,62

303,62

273,26

242,90

1

65,90

1916,42

126292,08

3157,30

1010,34

631,46

4799,10

399,91

319,94

303,94

303,94

273,55

243,15

1

66,17

1916,42

126809,51

3170,24

1014,48

634,05

4818,76

401,5i

321,25

305,19

305,19

274,67

244,15

1

66,27

1916,42

127001,15

3175,03

1016,01

635,01

4826,04

402,11

321,74

305,65

305,65

275,08

244,52

1

66,33

1916,42

127116,14

3177,90

1016,93

635,58

4830,41

402,s;

322,03

305,93

305,93

275,33

244,74

1

67,56

1916,42

129473,34

3236,83

1035,79

647,37

4919,99

410,01

328,00

311,60

311,60

280,44

249,28

1

68,68

1916,42

131619,73

3290,49

1052,96

658,10

5001,55

416,81

333,44

316,76

316,76

285,09

253,41

1

69,00

1916,42

132232,98

3305,82

1057,86

661,16

5024,85

418,7'

334,99

318,24

318,24

286,42

254,59

1

69,08

1916,42

132386,29

3309,66

1059,09

661,93

5030,68

419,2!

335,38

318,61

318,61

286,75

254,89

1

69,30

1916,42

132807,91

3320,20

1062,46

664,04

5046,70

420,56

336,45

319,62

319,62

287,66

255,70

1

70,02

1916,42

134187,73

3354,69

1073,50

670,94

5099,13

424,93

339,94

322,95

322,95

290,65

258,36

1

70,03

1916,42

134206,89

3355,17

1073,66

671,03

5099,86

424,99

339,99

322,99

322,99

290,69

258,39

1

70,70

1916,42

135490,89

3387,27

1083,93

677,45

5148,65

429,05

343,24

326,08

326,08

293,47

260,87

1

71,09

1916,42

136238,30

3405,96

1089,91

681,19

5177,06

431,42

345,14

327,88

327,88

295,09

262,30

1

71,10

1916,42

136257,46

3406,44

1090,06

681,29

5177,78

431,48

345,19

327,93

327,93

295,13

262,34

1

71,18

1916,42

136410,78

3410,27

1091,29

682,05

5183,61

431,97

345,57

328,30

328,30

"295,47

262,64

1

71,95

1916,42

137886,42

3447,16

1103,09

689,43

5239,68

436,64

349,31

331,85

331,85

298,66

265,48

1

72,04

1916,42

138058,90

3451,47

1104,47

690,29

5246,24

437,19

349,75

332,26

332,26

299,04

265,81

1

72,14

1916,42

138250,54

3456,26

1106,00

691,25

5253,52

437,79

350,23

332,72

332,72

299,45

266,18

1

72,03

1916,42

138039,73

3450,99

1104,32

690,20

5245,51

437,13

349,70

332,22

332,22

298,99

265,77

1

73,60

1916,42

141048,51

3526,21

1128,39

705,24

5359,84

446,65

357,32

339,46

339,46

305,51

271,57

1

73,65

1916,42

141144,33

3528,61

1129,15

705,72

5363,48

446,96

357,57

339,69

339,69

305,72

271,75

1

73,79

1916,42

141412,63

3535,32

1131,30

707,06

5373,68

447,81

358,25

340,33

340,33

306,30

272,27

1

73,84

1916,42

141508,45

3537,71

1132,07

707,54

5377,32

448,11

358,49

340,56

340,56

306,51

272,45

1

73,94

1916,42

141700,09

3542,50

1133,60

708,50

5384,60

448,72

358,97

341,02

341,02

306,92

272,82

1

73,96

1916,42

141738,42

3543,46

1133,91

708,69

5386,06

448,84

359,07

341,12

341,12

307,01

272,89

1

73,97

1916,42

141757,59

3543,94

1134,06

708,79

5386,79

448,90

359,12

341,16

341,16

307,05

272,93

1

74,28

1916,42

142351,68

3558,79

1138,81

711,76

5409,36

450,78

360,62

342,59

342,59

308,33

274,07

1

75,42

1916,42

144536,40

3613,41

1156,29

722,68

5492,38

457,70

366,16

347,85

347,85

313,07

278,28

1

75,49

1916,42

144670,55

3616,76

1157,36

723,35

5497,48

458,12

366,50

348,17

348,17

313,36

278,54

1

75,51

1916,42

144708,87

3617,72

1157,67

723,54

5498,94

458,24

366,60

348,27

348,27

313,44

278,61

1

75,61

1916,42

144900,52

3622,51

1159,20

724,50

5506,22

458,85

367,08

348,73

348,73

313,85

278,98

1

75,62

1916,42

144919,68

3622,99

1159,36

724,60

5506,95

458,91

367,13

348,77

348,77

313,90

279,02

1

75,63

1916,42

144938,84

3623,47

1159,51

724,69

5507,68

458,97

367,18

348,82

348,82

313,94

279,06

1

75,79

1916,42

145245,47

3631,14

1161,96

726,23

5519,33

459,94

367,96

349,56

349,56

314,60

279,65

1

76,78

1916,42

147142,73

3678,57

1177,14

735,71

5591,42

465,95

—1

372,76

354,12

354,12

318,71

203,30

1

77,92

1916,42

149327,45

3733,19

1194,62

746,64

5674,44

472,87

378,30

359,38

359,38

323,44

287,51

1

79,77

1916,42

152872,82

3821,82

1222,98

764,36

5809,17

484,10

J

387,28

367,91

367,91

331,12

294,33

1

79,87

1916,42

153064,47

3826,61

1224,52

765,32

5816,45

484,70

387,76

368,38

368,38

331,54

294,70

1

81,21

1916,42

155632,47

3890,81

1245,06

778,16

5914,03

492,84

394,27

374,56

374,56

337,10

299,64

1

82,14

1916,42

157414,74

3935,37

1259,32

787,07

5981,76

498,48

398,78

378,84

378,84

340,96

303,08

1

84,79

1916,42

162493,25

4062,33

1299,95

812,47

6174,74

514,56

411,65

391,07

391,07

351,96

312,85

1

84,80

1916,42

162512,42

4062,81

1300,10

812,56

6175,47

514,62

411,70

391,11

391,11

352,00

312,89

1

84,95

1916,42

162799,88

4070,00

1302,40

814,00

6186,40

515,53

412,43

391,81

391,81

352,62

313,44

1

85,03

1916,42

162953,19

4073,83

1303,63

814,77

6192,22

516,02

412,81

392,17

392,17

352,96

313,74

1

86,25

1916,42

165291,23

4132,28

1322,33

826,46

6281,07

523,42

418,74

397,80

397,80

358,02

318,24

1

87,66

1916,42

167993,38

4199,83

1343,95

839,97

6383,75

.531,98

425,58

404,30

404,30

363,87

323,44

1

90,75

1916,42

173915,12

4347,88

1391,32

869,58

6608,77

550,73

440,58

418,56

418,56

376,70

334,84

1

90,93

1916,42

174260,07

4356,50

1394,08

871,30

6621,88

551,82

441,46

419,39

419,39

377,45

335,51

1

93,57

1916,42

179319,42

4482,99

1434,56

896,60

6814,14

567,84

454,28

431,56

431,56

388,41

345,25

1

94,78

1916,42

181638,29

4540,96

1453,11

908,19

6902,25

575,19

460,15

437,14

437,14

393,43

349,71

1

95,03

1916,42

182117,39

4552,93

1456,94

910,59

6920,46

576,71

461,36

438,30

438,30

394,47

350,64

2

98,07

1916,42

187943,31

4698,58

1503,55

939,72

7141,85

595,15

476,12

452,32

452,32

407,09

361,85

2

100,34

1916,42

192293,58

4807,34

1538,35

961,47

7307,16

608,93

487,14

462,79

462,79

416,51

370,23

2

106,45

1916,42

204002,91

5100,07

1632,02

1020,01

7752,11

646,01

516,81

490,97

490,97

441,87

392,77

2

108,88

1916,42

208659,81

5216,50

1669,28

1043,30

7929,07

660,76

528,60

502,17

502,17

451,96

401,74

3

112,93

1916,42

216421,31

5410,53

1731,37

1082,11

8224,01

685,33

548,27

520,85

520,85

468,77

416,68

3

113,09

1916,42

216727,94

5418,20

1733,82

1083,64

8235,66

686,31

549,04

521,59

521,59

469,43

417,27

3

113,14

1916,42

216823,76

5420,59

1734,59

1084,12

8239,30

686,61

549,29

521,82

521,82

469,64

417,46

3

113,94

1916,42

210356,89

5458,92

1746,86

1091,78

8297,56

691,46

553,17

525,51

525,51

472,96

420,41

3

114,13

1916,42

218721,01

5468,03

1749,77

1093,61

8311,40

692,62

554,09

526,39

526,39

473,75

421,11

2

114,45

1916,42

219334,27

5483,36

1754,67

1096,67

8334,70

694,56

555,65

527,86

527,86

475,08

422,29

2

116,69

1916,42

223627,05

5590,68

1789,02

1118,14

8497,83

708,15

566,52

538,20

538,20

484,38

430,56

3

117,85

1916,42

225850,10

5646,25

1806,80

1129,25

8582,30

715,19

572,15

543,55

543,55

489,19

434,84

3

117,89

1916,42

225926,75

5648,17

1807,41

1129,63

8585,22

715,43

572,35

543,73

543,73

489,36

434,98

3

117,90

1916,42

225945,92

5648,65

1807,57

1129,73

8585,94

715,50

572,40

543,78

543,78

489,40

435,02

2

122,17

1916,42

234129,03

5853,23

1873,03

1170,65

8896,90

741,41

593,13

563,47

563,47

507,12

450,78

3

122,77

1916,42

235278,88

5881,97

1882,23

1176,39

8940,60

745,05

596,04

566,24

566,24

509,61

452,99

2

127,04

1916,42

243462,00

6086,55

1947,70

1217,31

9251,56

770,96

616,77

585,93

585,93

527,34

468,75

1

154,11

1916,42

295339,49

7383,49

2362,72

1476,70

11222,90

935,24

748,19

710,78

710,78

639,71

568,63

*i\rola : Nivelul maxim ai chiliei nu poate depuși:

n)10% din venitul mediu de baia net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în căzui în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

c/30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mal mult de 5.000 lei.


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llâe Nistor

Str. Prof Dr. loan Moga, nr.lA

Peste 35 ani

Anexa 2

Nr,

Ap

Numărul de camere

Acd/ap (mp)= aria construită desfășurată/a partament

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare ) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala ( pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

'=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

54,37

1916,42

104188,09

2604,70

833,50

520,94

3959,15

329,93

263,94

224,35

224,35

201,92

179,48

1

55,52

1916,42

106399,64

2659,99

851,20

532,00

4043,19

336,93

269,55

229,11

229,11

206,20

183,29

1

55,58

1916,42

106514,62

2662,87

852,12

532,57

4047,56

337,30

269,84

229,36

229,36

206,43

183,49

1

55,60

1916,42

106552,95

2663,82

852,42

532,76

4049,01

337,42

269,93

229,44

229,44

206,50

183,56

1

56,74

1916,42

108737,67

2718,44

869,90

543,69

4132,03

344,34

275,47

234,15

234,15

210,73

187,32

1

56,82

1916,42

108890,98

2722,27

871,13

544,45

4137,86

344,82

275,86

234,48

234,48

211,03

187,58

1

57,12

1916,42

109465,91

2736,65

875,73

547,33

4159,70

346,64

277,31

235,72

235,72

212,14

188,57

1

57,47

1916,42

110136,66

2753,42

881,09

550,68

4185,19

348,77

279,01

237,16

237,16

213,44

189,73

1

57,64

1916,42

110462,45

2761,56

883,70

552,31

4197,57

349,80

279,84

237,86

237,86

214,08

190,29

2

76,63

1916,42

146855,26

3671,38

1174,84

734,28

5580,50

465,04

372,03

316,23

316,23

284,61

252,98

2

77,62

1916,42

148752,52

3718,81

1190,02

743,76

5652,60

471,05

376,84

320,31

320,31

288,28

256,25

2

77,85

1916,42

149193,30

3729,83

1193,55

745,97

' 5669,35

472,45

377,96

321,26

321,26

289,14

257,01

'Nota: Nivelul maxim al chiriei uu poate depăși:

a}10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat In funcție de veniturile realizate In ultimele 12 luni, In cazul în care venitul net pe membru de familie este mal mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat in plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în Care venitul net pe membru de familie este mal mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat in funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, in cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mal mult de 5.000 lei.

Președinte de ședință


Contrasemnează Secretar General Dorinilie Nistor

str. Prof Aurel Popa, nr.lA

Peste 35 ani

Anexa 2

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap

(mp)= aria construită desfășurată/ apartament

Valoare de inlocuire pentru anul 2019 -conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de inlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare Întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale )

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

—r

Ci

Iu

1

iria

ara

ei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2003

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în Diată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7=4+5+6

81

7/12

9=8X0,8

10=9X0,85

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

56,53

1916,42

108335,22

2708,38

866,68

541,68

4116,74

43,06

274,45

233,28

233,28

209,95

186,63

1

71,09

1916,42

136238,30

3405,96

1089,91

681,19

5177,06

31,42

345,14

293,37

293,37

264,03

234,69

1

71,75

1916,42

137503,14

3437,58

1100,03

687,52

5225,12

35,43

348,34

296,09

296,09

266,48

236,87

1

71,83

1916,42

137656,45

3441,41

1101,25

688,28

5230,95

35,91

348,73

296,42

296,42

266,78

237,14

1

72,06

1916,42

138097,23

3452,43

1104,78

690,49

5247,69

4

37,31

349,85

297,37

297,37

267,63

237,90

1

72,49

1916,42

138921,29

3473,03

1111,37

694,61

5279,01

4

39,92

351,93

299,14

299,14

269,23

239,32

1

72,51

1916,42

138959,61

3473,99

1111,68

694,80

5280,47

4

140,04

352,03

299,23

299,23

269,30

239,38

1

72,52

1916,42

138978,78

3474,47

1111,83

694,89

5281,19

40,10

352,08

299,27

299,27

269,34

239,41

1

72,74

1916,42

139400,39

3485,01

1115,20

697,00

5297,21

4

41,43

353,15

300,18

300,18

270,16

240,14

1

73,18

1916,42

140243,62

3506,09

1121,95

701,22

5329,26

4

(14,10

355,28

301,99

301,99

271,79

241,59

1

73,59

1916,42

141029,35

3525,73

1128,23

705,15

5359,12

4

46,59

357,27

303,68

303,68

273,31

242,95

1

75,43

1916,42

144555,56

3613,89

1156,44

722,78

. 5493,11

4

>7,76

366,21

311,28

311,28

280,15

249,02

1

76,09

1916,42

145820,40

3645,51

1166,56'

729,10

5541,18

4

61,76

369,41

314,00

314,00

282,60

251,20

1

76,95

1916,42

147468,52

3686,71

1179,75

737,34

5603,80

4

66,98

373,59

317,55

317,55

285,79

254,04

2

99,76

1916,42

191182,06

4779,55

1529,46

955,91

7264,92

1’5,41

484,33

411,68'

411,68

370,51

329,34

2

99,79

1916,42

191239,55

4780,99

1529,92

956,20

7267,10

1'5,59

484,47

411,80

411,80

370,62

329,44

2

100,42

1916,42

192446,90

4811,17

1539,58

962,23

7312,98

t'9,42

487,53

414,40

414,40

372,96

331,52

2

100,45

1916,42

192504,39

4812,61

1540,04

962,52

7315,17

ۥ9,60

487,68

414,53

414,53

373,07

331,62

2

100,63

1916,42

192849,34

4821,23

1542,79

964,25

7328,28

0,69

488,55

415,27

415,27

373,74

332,22

2

101,69

1916,42

194880,75

4872,02

1559,05

974,40

7405,47

>17,12

493,70

419,64

419,64

377,68

335,71

Nota : Nivelul muxim al chiriei nu poate depăși:

 • a)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • b) 20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c) 30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

  Președinte de ședință Ciprian-Gh^orgheContrasemnează

SecretărGeneral

Dorin Hîe Nistor A /

Str. Tilișca, nr.34

Peste 35 ani

Anexa 2

Nr.

Numărul

Acd/ap

Valoare

Valoarea

Recuperarea

Valoarea cheltuielilor

Cota

Chirie

Chiria

Valoarea

Valoarea

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Ap.

de

(mp)=

de înlocuire

de înlocuire

investiției

pentru menținerea

administrației

a

nuala

lunara

lunara a

chiriei

Venitul net pe

Venitul net pe

Venitul net pe

aria

membru de

membru de

membru de

construită

familie mai mare

familie mai mare

familie mai mic

camere

desfășurată/ apartament

pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

a locuinței (lei)

(in funcție de durata de amortizare) (lei)

stării de folosința normala

(pentru administrare întreținere curenta, reparații curente precum si reparații capitale) (lei)

publice locale

(maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani (lei)

(lei)

(lei)

chiriei după ponderare rang localitati (rangul localitai este II)

(lei)

după ponderare an recepție locuința

-2003

(lei)

decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

decât salariul net rezultat din

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe

țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

7

^4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X0,90

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

2

85,54

1916,42

163930,57

4098,26

1311,44

819,65

^229,36

519,11

415,29

373,76

373,76

336,39

299,01

2

87,74

1916,42

168146,69

4203,67

1345,17

840,73

3389,57

532,46

425,97

383,37

383,37

345,04

306,70

2

91,18

1916,42

174739,18

4368,48

1397,91

873,70

5ț64O,O9

553,34

442,67

398,41

398,41

358,56

318,72

2

93,11

1916,42

178437,87

4460,95

1427,50

892,19

8780,64

565,05

452,04

406,84

406,84

366,15

325,47

2

93,38

1916,42

178955,30

4473,88

1431,64

894,78

8300,30

566,69

453,35

408,02

408,02

367,22

326,41

1 ■

2

96,97

1916,42

185835,25

4645,88

1486,68

929,18

7061,74

588,48

470,78

423,70

423,70

381,33

338,96

1____________________

2

99,27

1916,42

190243,01

4756,08

1521,94

951,22

7(229,23

602,44

481,95

433,75

433,75

390,38

347,00

Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși:

a)10% din venitul mediu de bază net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul îri care venitul net pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

b)20% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară

garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

 • c)30% din venitul mediu net lunar pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile realizate în ultimele 12 luni, în cazul în care venitul net pe membru de familie este mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre o Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

  Președinte de ședință Ciprian-Ghșprghef FjMeaContrasemnează SecretafGeneral Dorin'llipzNistor

Str. Viitorului, nr.22

Peste 35 ani

Anexa 2

Nr.

Ap.

Numărul de camere

Acd/ap (mp) (=Aria construita desfasurata)

Valoare de înlocuire pentru anul 2019 conform ordin 2097/2019 (lei)

Valoarea de înlocuire a locuinței (lei)

Recuperarea investiției (in funcție de durata de amortizare) (lei)

Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosința normala (pentru administrare intretinere curenta, reparații curente precur si reparații capitale)

(lei)

Cota administrației publice locale (maximum 0,5% numai pentru chiriași care au peste 35 de ani

(lei)

Chirie anuala (lei)

Chiria lunara (lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare rang localitati (rangul localității este II)

(lei)

Valoarea chiriei după ponderare an recepție locuința -2016

(lei)

Valoarea lunara a chiriei după ponderare in funcție de venituri*(lei)

Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul net rezultat din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

0

1

2

3=1X2

4=3:40 ani

5=3X0,8%

6=3X0,5%

^=4+5+6

8=7/12

9=8X0,8

10=9X1

11=10X1

11=10X0,9

11=10X0,8

1

58,83

1916,42

112742,99

2818,57

901,94

563,71

4284,23

357,02

285,62

285,62

285,62

257,05

228,49

1

62,94

1916,42

120619,47

3015,49

964,96

603,10

4583,54

381,96

305,57

305,57

305,57

275,01

244,46

1

65,84

1916,42

126177,09

3154,43

1009,42

630,89

4794,73

399,56

319,65

319,65

319,65

287,68

255,72

2

89,61

1916,42

171730,40

4293,26

1373,84

858,65

6525,76

543,81

435,05

435,05

435,05

391,55

348,04

2

93,53

1916,42

179242,76

4481,07

1433,94

896,21

6811,22

567,60

454,08

454,08

454,08

408,67

363,27

*Nota : Nivelul maxim al chiriei nu poate depăși: garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, dar nu mai mult de 5.000 lei.

Președinte de ședință


Contrasemnează Secretar General Dorin/fie Nistor