Hotărârea nr. 176/2020

HOTĂRÂREA NR. 176 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu, str. B-dul Vasile Milea nr. 29 cu destinația drum

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.176

privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu, str.B-dul Vasile Milea nr.29 cu destinația drum

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.31447/13.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33069/20.05.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu, str.B-dul Vasile Milea nr.29, cu destinația drum,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.553 alin.2, art.562 alin.2, art.863 lit.e) și art. 889 alin. 1 și 2 din Cod Civil,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.e și d și alin.7 lit.k, art.196 alin.1 lit.a), art.136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g, art.243 alin.1 lit.a), art.286 alin(4), art.296 alin(2) și anexa 4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Sibiu a imobilului - teren identificat în CF nr.128874 Sibiu, nr.cad 128874, în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu, strada B-dul Vasile Milea, nr.29 ce va avea destinația : drum conform H.C.L. nr.227/2016.

Art.2. Se aprobă transferul imobilului - teren - identificat în CF nr. 128874 Sibiu, nr. cad 128874, în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu, strada B-dul Vasile Milea, nr.29 din domeniul privat al Municipiului Sibiu în domeniul public al Municipiului Sibiu, imobil-teren ce va avea destinația: drum, având următoarele date de identificare prezentate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheor lea

\/

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr..'k.la HCL nr


/?.?J2O2O


Completări la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu


Nr.

crt.

Poziția în registru

Cod clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosință

Valoare de inventar

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice altact doveditor

Nr.act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.3.7.1

Teren cu destinația

Teren supr 57 mp str.

11.742

CF

128874

13.03.

2020

drum

B-dul

Vasile

Milea nr.29

2020

lei

Extras CF

Sibiu, cad 128874

___________________________________________________________________IContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor


i

i

I ț

i I j