Hotărârea nr. 174/2020

HOTĂRÂREA NR. 174 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR, 174

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.31445/13.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33064/20.05.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru, privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr.22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,___________________________________

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c și d, alin.6 lit.a, art.136 alin.(1) și alin.(8), art.196 alin. 1 lit.a), art.139 alin.(3) lit.g, art. 243 alin.1 lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în administrare, cu titlu gratuit, în favoarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu a spațiului de la mansardă - corp A: biroul AM1, în suprafață de 82,5 mp, din imobilul situat în Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea activității serviciului public, până la data de 31.12.2020 cu posibilitatea prelungirii anuale, prin act adițional, până la momentul în care i se va da o altă utilitate.

Art.2. Schimbarea destinației spațiului de către administratori are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea spațiului fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.3. Administratorul se obligă să îngrijească, să conserve spațiul transmis în administrare și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința spațiului).

Art.4. în cazul în care Municipiul Sibiu va hotărî schimbarea destinației imobilului, serviciul public are obligația să îl elibereze, în termen de 60 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.5. Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 39/19.07.2019 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, conform celor menționate la art. 1,2,3 și 4 din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Patrimoniu și Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, precum și reprezentanții Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe F.ijJea

Contrasemnează Secretar General Dorin lire Nistor