Hotărârea nr. 173/2020

HOTĂRÂREA NR. 173 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 173

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrementai Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.31444/13.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33053/20.05.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c și d, alin.6 lit.a și alin.7 lit.f, art.136 alin.(1) și alin.(8), art.196 alin.1 lit.a), art.139 alin.(3) lit.g, art. 243 alin.1 lit.a), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,----

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înregistrarea în evidențele Primăriei Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, “Sistem turnicheți” în valoare de 843.653,60 lei, conform Procesului Verbal de Recepție la terminarea lucrărilor nr. 10953/24.07.2019 și a Procesului Verbal de predare-primire nr.28758/27.04.2020 și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

Art.2 Se aprobă încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 25/31.03.2020 modificat și completat ulterior prin acte adiționale, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu', conform celor menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

II /