Hotărârea nr. 172/2020

HOTĂRÂREA NR. 172 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr.11, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5HOTĂRÂREA NR. 172

privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat

în Sibiu, str. Hochmeister nr.11, proprietatea publică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.31731/14.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33055/20.05.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr.11, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c, art.196 alin. 1 lit. a), art.136 alin.(1) și alin.(8), art.139 alin.(3) lit.g, art.243 alin.1 lit.a), art.354 și art.361 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă preluarea din administrarea S.P.A.U.I.P.S. a mijlocului fix - teren aferent Grădiniței nr.8 în suprafață de 223,66 mp (reprezentând cota de 1/3 din 671 mp), cu nr. înv. 8000364, situat în Sibiu, str.Hochmeister nr.11, identificat în CF nr. 123346 Sibiu (nr. CF vechi 37626), nr.top. 5322/3, 5329/1/3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu și înregistrarea în consecință a acestuia într-o gestiune corespunzătoare destinației.

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr. 373/06.03.2003 (modificat și completat prin acte adiționale), încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, în sensiil celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. Se aprobă trecerea imobilului - teren de construcții în suprafață de 223,66 mp (reprezentând cota de 1/3 din 671 mp), situat în Sibiu, str. Hochmeister nr. 11, identificat în CF nr.123346 Sibiu (nr.CF vechi 37626), nr.top. 5322/3, 5329/1/3, menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, din domeniul public al Municipiului Sibiu în domeniul privat al Municipiului Sibiu.

Art.4. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe Fulea

Contrasemnează Secretar General Dorin llîe Nistor