Hotărârea nr. 171/2020

HOTĂRÂREA NR. 171 privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. Iancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natura a unui teren

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5


HOTĂRÂREA NR. 171

privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. lancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natura a unui teren

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.31728/14.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33057/20.05.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru, privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. lancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natura a unui teren,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administra domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.129 alin (2), lit. “c”, art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. g, art. 243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă diminuarea suprafeței imobilului - teren în suprafață totală de 3.290 mp, aferent Grupului Școlar “Avram lancu”, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu cu nr. inv.8000470, cu suprafața imobilului - teren de 894 mp, situat în Sibiu, Str.Lazaret nr.16, identificat în CF nr.19736 Sibiu, nr.top.3347/1/2/1/1/2, care a făcut obiectul restituirii în natură în conformitate cu Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 640/26.02.2010.

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adițional la Contractul de administrare nr. 373/06.03.2003 (modificat și completat prin acte adiționale), încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat, în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotarare.

Art.3. Direcția Patrimoniu și Cadastru și Serviciul Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheo eaContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor