Hotărârea nr. 170/2020

HOTĂRÂREA NR. 170 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 170

privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.31726 Z14.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33061/20.05.2020, prezentat de Direcția Patrimoniu și Cadastru privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile OUG nr.198/2005, ale art.12 alin.(1) lit.e), art.21 alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, ale art.315 alin.(1), art.591 alin.(2), art.592 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.e) și d), alin.7 lit.n), art.136 alin.(1) și (8), art.139 alin.(3) lit. g), art.196 alin.1 lit.a), art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate către S.C.Apă Canal Sibiu S.A, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, ca urmare a controlului efectuat de Curtea de Conturi Sibiu, cu împărțirea pe categorii de obiecte la valoarea de 405.633.740,69 lei - reprezentând bunuri de natura construcțiilor, proprietatea publică a Municipiului Sibiu existente la data de 01.05.2020, respectiv 3.903.630,91 lei- bunuri de natura terenurilor, din care:

  • • 3.666.500,56 lei-terenuri care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu, respectiv

  • • 237.130,35 lei-terenuri care aparțin domeniului privat al Municipiului Sibiu

existente la data de 01.05.2020, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din Contractul de Delegare.

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru, Direcția Fiscală Locală Sibiu, Membrii “Asociației de Apă “ și S.C. Apă Canal Sibiu S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

t

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de CipriaContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr


la HCL nr


.I^.Q/2020


Lista bunului transmis în concesiunea S.C APĂ CANAL SIBIU S.A conform Contractului de Delegare la care se diminuează valoarea

Nr.crt.

MIJLOC FIX

INV.SICO

VALOARE ACTUALĂ

VALOARE DIMIUNARE

VALOARE NOUĂ

1.

REȚEA CANAL

PLUVIAL

STR.PODULUI 2020

1011371

8.297.864,45lei

32.058,08lei

8.265.806,37lei

-TOTAL GENERAL DE DIMINUAT-32.058,08LEI

Președinte de ședință Ciprian-Contrasemnează Secretar General Dorin Itie Nistor