Hotărârea nr. 17/2020

HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104 – 114" în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5 HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104 — 114” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020, Analizând referatul de aprobare nr.2795/15.01.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.4062/20.01.2020 prin care Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104 - 114 ” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b) și d), alin.4 lit.a) și alin.7 lit.a), art.136 alin.1 și 8, art.139 alin.3 lit.a), art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104-114 ” în incinta Cimitirului Municipal Sibiu, după cum urmează :

  • I. Indicatori tehnico economici (inclusiv TVA)

Total = 142.487 lei

din care:

C+M = 116.469 lei

  • II. Lucrări de executat:

Pentru obiectivul propus se va proiecta: o instalație de iluminat public pentru aleea din zona D 104-114, care va asigura un sistem de iluminat modern, cu eficiență luminoasă și energetică ridicată, cu durată de viață mare (cca. 60.000 ore) și cheltuieli de întreținere și exploatare reduse; un sistem pentru alimentarea cu energie electrică și de fibră optică pentru viitoarele sisteme de supraveghere video. Rețelele electrice proiectate vor fi de tip subteran. Instalația electrică proiectată va fi deservită de branșamentul existent pe amplasament.

Instalația de iluminat va cuprinde corpurile de iluminat cu tehnologie LED (11 buc), stâlpii de susținere (11 buc), sistemele de fixare pentru corpuri, tubulatură și cablare cu fibră optică și cablu energie pentru viitoare sisteme de supraveghere video (320 ml). Corpurile de iluminat vor avea tehnologie LED și grad de protecție corespunzător mediului în care se montează.

Art.2. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință

Ekaterina-Annemarie Fazakas

V                      Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor