Hotărârea nr. 169/2020

HOTĂRÂREA Nr. 169 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5HOTĂRÂREA Nr.169 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05. 2020, Analizând referatul de aprobare nr.30343/07.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.32788/19.05.2020 prin care Direcția de Asistență Socială Sibiu propune modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, începând cu data de 01.05.2020,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

Având în vedere faptul că, în urma parcurgerii perioadei de stagiu, unul dintre funcționarii debutanți din cadrul Serviciului de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități a obținut calificativul "corespunzător" la evaluarea activității, conform Raportului de evaluare nr. 11298/28.04.2020,

în conformitare cu prevederile art. 388 alin. (3) lit. a), art. 474 alin. (2), art. 475 lit. a) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 31 alin. (2) din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c), art. 136 alin. (1) și alin. (8), art. 196 alin.(1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.05.2020 se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, după cum urmează:

în cadrul Serviciului de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități:

> funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant ocupată de d-na Bucur lulia-Maria se transformă în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, ca urmare a terminării perioadei de stagiu și a obținerii calificativului "corespunzător” la evaluarea activității.

Art.2. începând cu data de 01.05.2020 se aprobă statul de funcții al Direcția de Asistență Socială Sibiu, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședkiț Ciprian-țSheorgljțContrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa


/la HCL nr. 12MS


STAT DE FUNCȚII DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ la data de 01.05.2020

Nr.crt

Structura

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

<0

cu C O ’cn CD M—

jO

xs

ZJ

Funcția contractuala

cu cu c o ’cn <£

jO

t5

Z5

CD

CU

N

CU

CU

înalt funcționar public

de conducere

de execuție/ nivel de salarizare

Ăj

O

o.

"5

“O

cu

O

CD

*5

>

Z

de conducere

de execuție

o u CL

CU

Q. CU CD

cn

*5

> z

CD T5

15

> z

1

Director executiv

gr.ll

S

COMPARTIMENTUL JURIDIC

2

Consilier juridic

I

principal

COMPARTIMENTUL AUDIT

3

Auditor

I

principal

S

COMPARTIMENT PRIVIND PROT

ECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4

Consilier

superior

s

SERVICIUL DE ASISTENTĂ SOCIALĂ _______f

5

Șef serviciu

gr.n

S

BIROU

L VENIT MINIM GARANTAT

6

Șef birou

gr.n

S

7

Consilier

I

superior

S

8

Consilier

I

superior

S

9

Consilier

I

superior

S

10

Consilier

I

superior

S

11

Consilier

I

superior

S

12

Consilier

I

asistent

s

13

Administrator

I

M

14

Muncitor necalificat

I

G/M

15

Muncitor necalificat

I

G/M

BIROU

L ALOCAȚII FAMILIALE »

16

Șef birou

gr.n

s

17

Consilier

I

superior

s

18

Consilier

I

asistent

s

19

Consilier

I

superior

s

20

Consilier

I

superior

s

21

Referent

III

superior

M

SERVICIUL DE ASISTENTĂ PENTRU PERSOANELE CU D

ZABILITĂTI

22

Sef serviciu

gr.n

s

23

Consilier

I

superior

s

24

Consilier

I

superior

s

25

Consilier

superior

s

26

Consilier

I

superior

s

27

Consilier

I

superior

s

28

Consilier

I

asistent

s

29

Consilier

I

superior

s

30

Consilier

I

asistent

s

31

Consilier

I

asistent

s

32

Inspector de specialitate

II

S

33

Inspector

IA

SSD

34-

263

Asistent personal

-

G/M

BIROU

L PROTECȚIA COPILULUI                                                    _______________________________________

264

Sef birou

gr.ll

S

265

Consilier

I

principal

S

266

Consilier

I

asistent

S

267

Consilier

I

asistent

S

268

Consilier

I

superior

S

269

Consilier

I

superior

s

270

Consilier

I

asistent

s

271

Consilier

I

asistent

s

272

Inspector de specialitate

II

S

SERVICIUL SALARIZARE, FINAN

CIAR-CONTABIL SI ACH

•__________

ZITII PUBLICE

273

Șef serviciu

gr.n

s

274

Consilier

I

principal

s

275

Consilier

superior

s

276

Referent

III

superior

M

277

Consilier

I

principal

S

278

Consilier

I

principal

S

279

Consilier

superior

s

280

Consilier

I

superior

s

281

Consilier

I

principal

s

BIROU

L RESURSE UMANE, CON

UNICARE S

RELAȚII CU

PUBLICUL

282

Sef birou

»

gr.n

I

s

283

Consilier

I

superior

s

284

Consilier

I

superior

s

285

Referent

III

superior

M

286

Consilier

superior

S

287

Consilier

I

principal

s

288

Șofer

1

M/G

289

Inspector

IA

M

CENTRUL DE SERVICII COMUNI'

FARE                                         ______________________________________________ ,

290

Coordonator personal de

S

gr.ll

specialitate

CENTRUL CARE ACORDĂ SERV

Cil DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU

291

Asistent social principal

S

292

Medic

S

293

Asistent social practicant

s

294

Psiholog practicant

s

295

Kinetoterapeut

s

296

îngrijitor la domiciliu

G/M

297

îngrijitor la domiciliu

G/M

298

îngrijitor la domiciliu

G/M

299

îngrijitor la domiciliu

G/M

CENTF

IUL DE ASISTENȚA MEDICALA COMU

NITARÂ

300

Asistent medical comunitar principal

PL

301

Asistent medical comunitar principal

PL

302

Mediator sanitar

M

303

Mediator sanitar

M

CLUBl

L DE ZI PENTRU PERSOANE VĂRSTh

ICE 1 ( STR. ANDREI ȘAG

JNA, NR.21)

CLUBUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 2 (STR. OCNEI, NR.20)

CENTRUL DE ZI “CALEIDOSCOP

M

304

Psiholog practicant

S

305

Psiholog practicant

S

306

Logoped

s

307

Logoped

s

308

Psihopedagog principal

S

309

Psihopedagog principal

S

310

Psihopedagog

S

311

Psihopedagog principal

S

312

Asistent social debutant

s

313

Masor

M

CENTRUL “ADĂPOSTUL DE NOAPTE”

314

Coordonator personal de specialitate

S

gr.ll

315

Supraveghetor de noapte

G

316

Supraveghetor de noapte

G

317

Supraveghetor de noapte

G

318

îngrijitoare

319

îngrijitoare

“CĂM

NUL PENTRU PERSOAN

E VÂRSTNK

3E”

320

Șef centru

S

gr.ll

321

Asistent social debutant

S

322

Inspector de specialitate

II

S

323

Administrator

I

M

324

Medic primar

S

325

Psiholog practicant

S

326

Asistent social practicant

S

327

Asistent medical principal

PL

328

Asistent medical

PL

329

Animator socio-educati v principal

PL

330

Masor

M

331

Infirmieră

G/M

332

Infirmieră

G/M

333

Infirmieră

G/M

334

Infirmieră

G/M

335

Infirmieră

G/M

336

Infirmieră

G/M

337

Infirmieră

G/M

338

Infirmieră

G/M

339

Infirmieră

G/M

340

Infirmieră

G/M

341

Infirmieră

G/M

342

Paznic

343

Paznic

344

Șofer

I

G/M

345

Muncitor calificat

III

346

Muncitor calificat

III

347

Muncitor calificat

III

348

Muncitor calificat

IV

349

Muncitor calificat

IV

350

Muncitor calificat

IV

“CAN

FINA MUNICIPIULUI SIBIU”

351

Șef centru

S

qr.ll

352

Inspector de specialitate

IA

S

353

Magaziner

G/M

354

Asistent social debutant

S

355

Muncitor calificat

I

G/M

356

Muncitor calificat

I

G/M

357

Muncitor calificat

I

G/M

358

Muncitor calificat

I

G/M

359

Șofer

I

G M

360

Muncit.necalificat

I

G/M

361

Muncit.necalificat

I

G/M

362

Muncit.necalificat

I

G/M

363

Muncit.necalificat

I

G/M

364

Muncit.necalificat

I

G/M

365

Muncit.necalificat

I

G/M

Notă:

* Funcțiile contractuale de execuție vacante prevăzute la poz. 14-15 sunt pe perioadă determinată, pe perioada de derulare a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

**La pozițiile 34-263 sunt prevăzute funcțiile de asistent personal al persoanei cu handicap grav, respectiv un număr de 230 posturi.

Președinte de ședință Ciprian-GheorTIP FUNCȚIE PUBLICĂ

TOTAL

NR. FUNCȚII INSTITUȚIE

365

NR. FUNCȚII PUBLICE

51

NR. FUNCȚII DEMNITATE PUBLICĂ

-

NR. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

8

NR. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

43

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE

314

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

4

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE-PERSONAL PROPRIU ’

78

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE-PERIOADÂ DETERMINATĂ

2

NR. FUNCȚII CONTRACTUALE DE ASISTENT PERSONAL ———1       _ -----

230

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor