Hotărârea nr. 168/2020

HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5


HOTĂRÂREA Nr. 168 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 31451/13.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.31564/13.05.2020 prin care Serviciul managementul și integritatea resurselor umane propune aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, precum și amânarea unor termene prevăzute în HCL nr. 46/31.01.2020 de preluarea a personalului contractual de execuție de către Serviciul Public Baia populară Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în temeiul prevederilor art.129 alin 2 lit a) și alin. 3 lit c), art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a si art 243 alin.1 lit.a și ale art.474-475 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.06.2020 se aprobă următoarea modificare intervenită în statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu astfel:

> La Serviciul juridic, contencios și registrul agricol - Compartiment juridic, contencios, funcția publică de consilier juridic gradul profesional debutant, ocupată de dna Horja lulia, se transfomă în funcție publică de consilier juridic gradul profesional asistent, ca urmare a parcurgerii perioadei de stagiu și a obținerii calificativului „corespunzător” la evaluarea activității.

Art.2. Se aprobă prorogarea termenului prevăzut la art.4, art.5, art.6, art.7, art.8 din HCL nr 46/31.01.2020 până la data de 31.12.2020.

Art.3 începând cu data de 01.06.2020 se aprobă, în mod corespunzător statul de funcții și organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexei nr.1 și anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Serviciul managementul și integritatea resurselor umane va asigura executarea acestei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință ulea

Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor

Ind IX A 3


STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA MUNIC PIULUI SIBIU valabil la data de 01.06.2020Funcția publica

Funcția contractuala

NH

CRT

Numele, pienumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCÎ1A DE

DEMNITATE

PUBLICA

înalt funcționar public

e conducere*

de execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

Treapta profesionala/ grad

Nivelul studiilor

OBSERV.

1

DEMNITARI

primar

2

viceprimar

3

viceprimar

4

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

secretar general

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

6

COMPARTIMENT ADMINISTRATOR PUBLIC

consilier

IA

s

7

consilier

IA

s

8

COMPARTIMENT AUDIT

auditor

1

superior

s

9

auditor

1

superior

s

10

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALA, COORD.

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

ef serviciu

gri

s

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE LOCALA

11

consilier

1

superior

s

12

consilier

1

superior

s

13

consilier

1

superior

s

14

consilier

1

asistent

s

15

consilier

1

superior

s

16

consilier

1

superior

s

17

insp specialit.

1

s

ie

insp specialii.

1

s

19

artiivar

IA

M

20

muncitor calificat

II

G

21

muncitor calificat

II

G

22

muncitor calificat

II

G

COMPARTIMENT COORDONARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

23

consilier

1

superior

S

24

consilier

1

superior

s

25

consilier

1

superior

s

26

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS Șl REGISTRUL AGRICOL

sef serviciu

gr. II

s

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS

27

cons.jr

1

asistent

8

28

cons.jr

1

asistent

S

29

cons.jr

1

debutant

s

30

cons.jr

1

asistent

s

31

cons.jr

1

asistent

s

32

consjr

1

asistent

s

33

cons.jr

1

asistent

s

34

cons.jr

1

debutant

s

35

cons.jr

1

asistent

s

36

cons.jr

1

asistent

s

37

cons.jr

1

asistent

s

COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

38

consilier

1

asistent

s

39

-

consilier

1

asistent

s

40

consilier

I

superior

s

41

SERVICIUL MANAGEMENTUL Șl INTEGRITATEA RESURSELOR UMANE

set serviciu

gr. II

s

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

I

superior

s

44

_

consilier

1

principal

s

45

insp. specialii.

1

S

46

_

consilier

1

superior

s

47

_

consilier

1

superior

s

48

consilier

1

debutant

s

49

consilier

1

superior

s

50

consilier

1

superior

s

51

insp.specialii.

IA

s

52

insp.specialit.

IA

s

53

Insp.specialit.

IA

s

54

insp.specialii.

IA

s

55

insp.specialit.

IA

s

56

BIROUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, INTEGRITATE Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII

set birou

gr. II

s

57

consilier

1

asistent

s

58

consilier

1

asistent

s

59

consilier

1

superior

s

60

consilier

1

asistent

s

61

consilier

1

superior

s

62

consilier

1

superior

s

63

consilier

1

supenor

s

64

BIROU AUTORITATE TUTELARA

sef birou

gr. II

s

65

consilier

1

supenor

s

66

---------r-

consilier

I

superior

S

67

consilier

1

asistent

S

68

consilier

1

superior

s

69

consilier

1

asistent

s

70

consilier

1

principal

s

71

consilier

1

superior

s

72

DIRECȚIA ECONOMICĂ

director executiv

gr II

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL

sef serviciu

gr. II

s

74

consilier

1

superior

s

75

I

consilier

1

superior

s

76

consilier

1

superior

s

77

consilier

1

superior

s

78

consilier

1

superior

s

79

consilier

1

superior

s

80

consilier

1

superior

s

81

consilier

1

principal

s

82

consilier

1

superior

s

83

consilier

1

principal

s

84

consilier

1

principal

s

85

consilier

1

asistent

s

86

BIROUL BUGET

sef birou

gr. II

s

87

consilier

1

superior

s

88

consilier

1

superior

s

89

consilier

1

superior

s

90

consilier

1

principal

s

91

consilier

1

principal

s

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

92

consilier

1

asistent

S

93

consilier

1

superior

s

94

SERVICIUL COMUNICARE, RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef serviciu

gr. II

s

95

consilier

1

principal

s

96

— |

consilier

1

superior

s

97

consilier

1

superior

s

98

consilier

1

debutant

s

99

consilier

1

debutant

s

100

--------------------------------------------------------------------------------------------1

consilier

1

asistent

s

101

consilier

1

principal

s

102

BIROU RELAȚII EXTERNE Șl MARKETING

sef birou

gr. II

s

103

consilier

1

superior

s

104

consilier

1

superior

s

105

consilier

1

superior

s

106

consilier

1

debutant

s

107

consilier

1

pnncipal

s

108

consilier

1

principal

s

109

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI Șl REGISTRATURĂ

sef serviciu

gr. II

s

110

consilier

1

superior

s

111

consilier

1

superior

s

112

consilier

1

superior

s

113

consilier

1

superior

s

114

referent

III

principal

M

115

consilier

1

asistent

S

116

consilier

1

superior

s

117

consilier

1

superior

s

118

consilier

1

asistent

s

119

insp. specialit.

1

s

120

referent

IA

M

121

referent

IA

M

122

SERVICIUL CULTURĂ, SPORT Șl TURISM

set serviciu

gr. II

S

COMPARTIMENT CULTURA

---------L

123

insp specialit

IA

S

124

Insp. specialit

1

s

125

consilier

1

asistent

S

126

consilier

1

asistent

S

127

insp specialit.

1

s

COMPART. CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA

128

consilier

1

principal

s

129

referent

II

M

130

I

consilier

1

asistent

8

COMPARTIMENT SPORT

131

consilier

1

superior

8

132

consilier

1

superior

S

133

consilier

1

principal

S

134

consilier

1

superior

s

135

insp. specialit.

II

S

136

DIRECȚIA PATRIMONIU Șl CADASTRU

director executiv

gr II

s

137

SERVICIUL PATRIMONIU

set serviciu

gr. II

s

138

consilier

1

principal

s

139

consilier

1

superior

s

140

consilier

1

superior

s

141

consilier

1

asistent

s

142

---------H

consilier

1

supenor

S

143

referent

III

superior

M

144

_

consilier

1

asistent

S

145

insp. specialii

IA

s

146

muncitor calificat

1

M'G

147

SERVICIUL CADASTRU

_

sef serviciu

gr II

S

148

_

insp. specialit.

II

S

149

insp. specialit.

debutant

s

150

insp. specialit.

1

s

151

insp. specialit.

1

s

152

insp. specialit.

II

s

153

insp. specialit.

debutant

s

154

șofer

1

M

155

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

arhitect sef

gr-1

S

156

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

set serviciu

gr II

s

157

consilier

1

asistent

s

158

consilier

1

superior

s

159

consilier

1

asistent

s

160

consilier

1

asistent

s

161

consilier

1

asistent

s

162

consilier

1

asistent

s

163

consilier

1

superior

s

164

consilier

1

asistent

s

165

consilier

1

principal

s

166

consilier

1

supenor

s

167

SERV. AUTORIZ.CONSTRUCTII, URMĂRIRE SI PLANIFIC. ORAȘ ISTORIC, MONUMENTE

sef serviciu

gr. II

s

-

168

consilier

1

supenor

s

169

consilier

I

superior

s

170

consilier

1

superior

s

171

consilier

1

superior

s

172

consilier

1

asistenl

s

173

I

consilier

1

debutant

s

174

consilier

1

asistent

s

175

consilier

1

asistent

s

176

consilier

1

asistent

s

177

referent de specialitate

II

asistent

SSD

170

secretar dactilograf

IA

M

CABINET AL PRIMARULUI

179

consilier

IA

S

180

consilier

debutant

s

181

consilier

IA

s

182

consilier

IA

s

183

DIRECȚIA STRATEGII, PROGRAME Șl PROGNOZE

director executiv

gr. II

s

184

BIROU PENTRU PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

șef birou

gr. II

s

185

consilier

1

superior

s

186

consilier

1

superior

s

187

consflier

1

superior

s

188

consilier

1

supenor

s

189

consilier

1

debutant

s

190

consilier

1

superior

s

191

consilier

1

asistent

s

192

consilier

1

pnncipal

s

193

SERVICIUL INFORMATICA

sef serviciu

gr-1

s

COMPARTIMENT ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ

194

consilier

I

superior

S

195

consilier

I

principal

S

196

consilier

I

asistent

S

197

_

consilier

I

superior

S

190

_

consilier

I

debutant

S

199

consilier

I

debutant

S

COMPARTIMENT GIS SI DOCUMENTE DIGITALE

200

consilier

I

superior

S

201

_

consilier

I

superior

s

202

consilier

I

superior

s

BIROU APLICAȚII INFORMATICE, WEB. INTERNET/INTRANET

_

203

_

șef birou

gr. I

s

204

consilier

I

superior

8

205

_

consilier

I

supenor

8

206

consilier

I

superior

S

207

consilier

I

superior

s

208

consilier

I

principal

s

209

consilier

I

debutant

s

210

inspector de specialitate

I

s

211

SERVICIUL DE AUTORIZARE SI CONTROL

sef serviciu

gr-1

s

COMPART. AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE

212

consilier

I

superior

s

213

consilier

I

superior

s

214

consilier

I

debutant

s

215

consilier

I

pnncipal

s

216

consilier

I

pnncipal

8


compart.de autorizare ptr. servicii de transport local


217

consilier

I

superior

s

218

consilier

I

superior

s

219

consilier

I

asistent

s

220

DIRECȚIA TEHNICĂ

director executiv

gr.ll

s

221

SERV.TEHNIC, MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ.SERV COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE     ..     .

set serviciu

gr. 1

s

COMPARTIMENT TEHNIC

222

consilier

1

supenor

s

223

consilier

1

superior

s

224

consilier

1

superior

s

225

consilier

1

superior

s

226

consilier

1

asistent

s

227

consilier

1

superior

s

220

magazmer-gestionar

1

M

COMPART MANAGEMENT ENERGETIC SI MONITORIZ SERV.COMUNITARE DE UT1LIT.PUBI.ICE

229

consilier

1

superior

s

230

consilier

1

asistent

s

231

consilier

1

asistent

s

232

BIROUL GOSPODĂRIRE

sef birou

gr. II

s

233

consilier

1

superior

s

234

consilier

1

superior

s

235

consilier

1

asistent

s

236

consilier

1

asistent

s

237

magaziner-gestionar

1

M

238

SERVICIUL COORDONARE LUCRĂRI

sef serviciu

gr. II

s

239

consilier

1

superior

s

240

consilier

1

superior

s

241

consilier

1

principal

s

242

_

consilier

1

superior

s

243

consilier

1

superior

s

244

__

consilier

1

superior

s

245

consilier

1

superior

s

246

insp. specialit.

IA

s

247

msp. specialit.

IA

s

248

insp. specialit.

IA

s

249

SERVICIUL UNITATE DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

sef serviciu

gr. II

s

250

consilier

1

superior

s

251

consilier

1

superior

S

252

consilier

1

asistent

s

253

consilier

1

principal

s

254

consilier

1

principal

s

255

consilier

1

principal

s

25b

consilier

1

asistent

s

257

SERVICIUL ADMINISTRATIV

sef serviciu

gr. I

s

258

insp. specialit.

IA

s

259

Insp. specialit.

IA

s

260

....

administrator

1

M

261

administrator

1

M

262

op. mas. multipl.

1

M

263

muncit.calificat

1

M

264

șofer

1

M

265

șofer

1

M

266

șofer

1

M

267

L

muncit.calificat

1

M

268

insp. spedalit.

1

s

269

muncit calificat

1

M

270

muncit calificat

1

M

271

insp. specialii

IA

s

272

șofer

1

M

273

DIRECȚIA INVESTIȚII

director executiv

gr. II

S

274

SERVICIUL INVESTIȚII Șl PROCEDURI ACHIZIȚII PUBLICE

I

I

set serviciu

gr II

S

275

consilier achiziții publice

1

superior

s

276

consilier achiziții publice

1

superior

s

277

I

consilier achiziții publice

1

superior

s

278

consilier achiziții publice

1

asistent

s

279

consilier achiziții publice

1

principal

s

280

consilier achiziții publice

1

superior

s

281

consilier achiziții publice

1

asistent

s

282

consilier achiziții publice

1

asistent

s

283

consilier achiziții publice

1

debutant

s

284

BIROU ACHIZIȚII DIRECTE

sef birou

gr. 1

s

285

consilier achiziții publice

1

superior

s

286

consilier achiziții publice

1

asistent

s

287

consilier achiziții publice

1

superior

s

288

ref.specialitate

II

superior

SSD

289

consilier achiziții publice

1

principal

S

290

consilier achiziții publice

1

asistent

S

291

SERVICIUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTA

set serviciu

gr. II

s

COMPART.SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI MOBILIZARE

I

292

consilier

1

superior

s

293

consilier

1

superior

s

294

șofer

1

M

295

muncit.calificat

II

M

COMPART GESTIONARE SITUAȚII DE URGENTA

296

I

consilier

1

superior

s

297

referent

III

pnncipal

M

293

sef.formatie pompieri

299

pompier

300

pompier

301

pompier

302

pompier

Președinte de ședințăContrasemnează Secretat General Dorin llie Nistor