Hotărârea nr. 167/2020

HOTĂRÂREA NR. 167 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "ILUMINAT PUBLIC ECO-EFICIENT - ZONA INDUSTRIALĂ VEST (str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)"

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.167

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „ILUMINAT PUBLIC ECO-EFICIENT - ZONA INDUSTRIALĂ VEST ( str. Salzburg, str.

Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 30762/11.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 31679/14.05.2020 prin care Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic, management energetic și monitorizare servicii comunitare de utilități publice propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții „Iluminat public eco-eficient -Zona industrială Vest ( str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)”,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.b) și lit.d), alin.4 lit.d), alin.7 lit.k), art.136 alin.1 și alin.8, art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Iluminat public eco-eficient - Zona industrială Vest ( str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)", după cum urmează:

Indicatori tehnici:

LES iluminat public 0,4 KV...................................................................7.700 ml

Stâlpi de iluminat metalici, H=10 m..................................................................35 buc

Stâlpi de iluminat metalici, H=8m..................................................................182 buc

Corpuri de iluminat tip LED instalate și controlate prin telegestiune...............256 buc

Puncte de aprindere pentru iluminat public...............................................4 buc

Prize de pământ la stâlpii proiectați

Sistem de management prin telegestiune

II. Indicatori economici (inclusiv TVA) TOTAL 7.960.397,12 lei din care

C+M 6.066.041,26 lei

Art.2. Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic, management energetic și monitorizare servicii comunitare de utilități publice din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe Fulea


Contrasemnează Secretar General Dorin llj&Nistor