Hotărârea nr. 166/2020

HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr.324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.166

privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr.324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr.31717/14.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.31537/13.05.2020 întocmit de Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea casării unui autoturism și participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, conform Ordinului nr.324/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor cu modificările și completările ulterioare,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată și actualizată, ale art.13 lit.s) din O.U.G. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, actualizată, O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale pct.3 lit.a) din Anexa 6 din Ordinul 324/27.02.2020 al ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.2 lit.a și lit.d, alin.4 lit.a și alin.7 lit.g, art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a si art 243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naționa' 2020-2024, pentru achiziționarea unui autoturism nou și se aprobă casarea în acest scop a unui autoturism din dotarea Serviciului Public de Politie Locala al Municipiului Sibiu, care nu mai corespunde din punct de vedere tehnic și care îndeplinește condițiile prevăzute în Ordinul nr.324/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare c Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu următoarele date de identificare:

Nr. crt.

Categoria

Marca Și modelul

Număr înmatriculare

Număr de Identificare

Anul Fabricației

Anul primei înmatriculări în România

Numărul și seria certificatului de înmatriculare

Număr de Inventar

1.

Autoturism

Dacia

Logan

SD

LSDEK

SB-20-

PLS

UU1LSDEKF

38351678

2007

2007

S00460549B 020977969

ii

2323207

,       . î

'• » !

ii

Art. 2. Cuantumul total al primei de casare și a ecobonus-ului este de 7500 lei (6500 lei x 1 buc + 1000 lei x 1 buc), iar diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziție se va face din bugetul propriu și este cuprinsă în lista de investiții aprobată pentru anul 2020.

Art.3. Directorul General al Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.Contras nează

Secretar General Dorin