Hotărârea nr. 165/2020

HOTĂRÂREA NR. 165 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID.VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.165

privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii” Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr.31724/14.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.32312/18.05.2020 întocmit de Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea transmiterii în administrare către clubul Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere următoarele :

  • -  în anul 2014, Consiliul Local al Municipiului Sibiu a transmis cu titlu gratuit Clubului Sportiv Școlar “Șoimii” Sibiu, dreptul de administrare asupra unor spații aflate în incinta stadionului municipal, administrat la acea dată de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat;

  • -  ulterior, prin înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, contractul de administrare încheiat în sensul celor de mai sus, a fost preluat de către acest servciu public căruia i-a fost transmis în administrare Stadionul Municipal;

  • -  contractul privind transmiterea cu titlu gratuit în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu ajunge la termen la data de 31.05.2020;

în conformitate cu prevederile art. 868 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și d), alin.6 lit.a) și alin.7 lit. f), art.136 alin 1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.începând cu data 01.06.2020, se aprobă transmiterea cu titlu gratuit în administrarea Clubului Sportiv Școlar" Șoimii” Sibiu, pe o perioadă de un an, a următoarelor spații:

  • -  Sală atletism, în suprafață de 1629,50 mp

  • -  Vestiar, în suprafață de 62,13 mp

  • -  Vestiar - Suprafața 62,13 mp

  • - Camere - 3 buc - Suprafața 10,74 mp fiecare

  • - Vestiar - Suprafața 56,86 mp

  • -  Vestiar - Suprafața 50,60 mp

Art.2.Se aprobă încheierea unui contract de administrare a spațiilor menționate la art.1, care se va încheia între Serviciul Public Administrare Baze Sportive si de Agrement al Municipiului Sibiu, în calitate administrator al Stadionului Municipal Sibiu, si Clubul Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu, în calitate de administrator.

Art.3. Directorul Serviciul Public Administrare Baze Sportive si de Agrement al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează Secretar General Dorin Ijie Nistor