Hotărârea nr. 164/2020

HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 31789 /2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.32827/19.05.2020 prin care Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

Având în vedere:

- în zona Pieței Obor a fost inaugurat în anul 2019 un Skatepark destinat activitățiilor sportive, care funcționează în baza unui regulament ce instituie anumite norme de funcționare;

-începând cu 01.04.2020 Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu are în administrare, Skatepark-ul din zona de agrement Obor, în baza HCL nr. 415/2019 modificată și completată de HCL nr. 99/2020;

___- schimbarea administratorului bunului sus-menționat,

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art.7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), lit.c) și lit. d), alin.3 lit.a), alin.6 lit.a) și alin.7 lit.e) și f), art.136 alin.1 și alin.8, art. 196 alin.1 lit. a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogarea HCL nr. 250/2019 având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Cipqan-Gheorjjhe Fulea

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Județul Sibiu

Anexa nr..4..la HCL nr


1^4.72020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Regulament de funcționare a

Skatepark-ului - Zona de agrement Obor

Cap.I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.l

 • (1) In sensul prezentului regulament, prin Skatepark se înțelege suprafața de teren din incinta destinată în zona de agrement Obor, împrejmuirile, aleile, parcarea, vestiarul, scările de acces, zonele de odihnă adiacente, amenajările, dotările și utilitățile specifice, conținând trails parcul, piste și alte elemente constructive din beton destinate activităților sportive.

 • (2) în cele ce urmează, vom utiliza noțiunile ”skatepark” și "complex” ca având același înțeles. Similar, termenul generic "echipament” va defini noțiunile "bicicletă, trotinetă, skateboard, role”. Acesta nu se va confunda cu noțiunea echipament de protecție sau obiect de îmbrăcăminte.

Art.2 Utilizarea complexului este administrată de către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrementa! Municipiului Sibiu.___

Art.3

 • (1) Accesul publicului și al utilizatorilor complexului este GRATUIT.

 • (2) Complexul este un loc public, accesul fiind asigurat cu respectarea nelimitativă a regulilor de securitate, conduită și respect reciproc, regăsite în prezentul regulament.

 • (3) Accesul cu vehicule și autovehicule (autoturisme, autoutilitare) este permis doar practicanților care au la acel moment în posesie în autovehicul echipamentul (bicicletă, trotinetă, skateboard, role) destinat activității sportive și doar pe durata practicării acestor activități. Utilizatorii skatepark-ului sunt obligați să părăsească parcarea imediat după încheierea activității sportive din zonele special amenajate. Această măsură are rolul de a limita utilizarea parcării complexului de către persoanele care frecventează Târgul Obor sau alte obiective învecinate, unde sunt prevăzute parcări cu taxă, pe trama stradală.

Art.4 Cu acordul prealabil al administratorului, complexul poate găzdui organizarea unor evenimente, cursuri sau competiții de profil, de către ONG-uri sau alte persoane fizice și juridice. Organizatorul are obligația de a asigura în cadrul complexului servicii de salubritate în timpul desfășurării evenimentului și după finalizarea acestuia (inclusiv ridicarea deșeurilor) și de a asigura prezența pe timpul

desfășurării evenimentului a Salvării și ale .mor echipaje pentru păstrarea ordinii și liniștii publice.

CAP. II. OBLIGAȚII GENERALE

Art.5

 • (1) Utilizatorii skatepark-ului au următoarele obligații:

 • a) complexul este destinat exclusiv pentru skateboard, role, patine cu rotile, biciclete BMX/MTB și trotinete (definite mai sus drept echipamente). Accesul cu ATV-uri, mopede, motociclete sau alte autovehicule, indiferent de propulsie, pe suprafața elementelor constructive și a pistelor destinate activității sportive este strict interzisă;

 • b) este interzisă utilizarea pistei în alte scopuri, utilizarea oricărui echipament motorizat pe pistă sau a dispozitivelor de aruncare, lansare mingi, împușcare, etc.;

 • c) este restricționată utilizarea pistei pe vreme nefavorabilă (în prezența ploii, ceții, zăpezii/gheții);

 • d) utilizatorii skatepark-ului sunt obligați sa notifice personalul despre orice condiție nesigură găsită în interiorul skatepark-ului;

 • e) este interzis accesul cu animale de companie, indiferent de fel sau mărime;

 • f) este interzisă murdărirea pistei sau depozitarea de obiecte diverse pe pistele din interiorul skatepark-ului, aducerea și utilizarea obiectelor ascuțite, tăietoare, etc. care pot produce leziuni:

 • g) consumul de alcool sau de substanțe halucinogene sau restricționate este interzis în cadrul complexului. Totodată, accesul este interzis persoanelor aflate în stare de ebrietate și/sau sub influența unor substanțe care le pot afecta capacitățile motorii și/sau cognitive;

 • h) este interzis orice comportament necivilizat (afișarea sau pronunțarea de mesaje licențioase sau cu conotații sexuale, injurii, scandal, agresivitate, etc) -aceste fapte ducând la sesizarea Poliției de către administratorul complexului și ulterior la evacuarea din complex a persoanei (persoanelor) implicate de către autoritățile îndreptățite;

 • i) la exploatarea defectuoasă a bunurilor aparținând complexului sau în urma faptelor de vandalism, la producerea de pagube, incendieri, distrugeri, persoanele stabilite ca fiind vinovate vor suporta integral paguba produsă;

 • j) este interzisa aplicarea de graffiti în incinta skatepark-ului, în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens;

 • k) este interzisă aprinderea focului și/sau utilizarea de substanțe inflamabile în incinta complexului;

 • 1) responsabilitatea pierderii bagajelor, telefoanelor, portmoneelor, actelor sau oricăror bunuri personale aparține în exclusix itate utilizatorilor complexului;

misă respecte perioada și orarul de funcționare al complexului;

n) să-și însușească și să respecte Regulamentul de funcționare;

o) să respecte instrucțiunile verbale primite de la personalul care administrează complexul;

p) să nu intervină la instalațiile electrice, apă, iluminat nocturn și alte instalații electrice sau alte dotări anexe ale complexului.

q) este interzisă mutarea mobilierului urban amplasat în incinta complexului;

r) este interzisă afișarea pe panourile de informare, mobilier urban, spații administrative sau alte zone din incinta complexului, de anunțuri publicitare, afișe, vopsire, etc;

s) echipamentele utilizate trebuie să fie în bune condiții, să asigure protecție și să nu uzeze pistele și celelalte bunuri din incinta complexului;

t) să folosească dotările puse la dispoziție conform destinației acestora, să nu le deterioreze sau să le aducă în stare de neîntrebuințare;

u) să nu perturbe activitatea celorlalți utilizatori ai complexului;

 • v) să nu pună în pericol viața sa sau a celorlalți utilizatori ai complexului în timpul practicării activităților sportive;

w) să nu calce iarba, să nu utilizeze spațiile verzi pentru picnicuri sau drept loc de odihnă;

 • x) să nu introducă alte dispozitive sau materiale în incinta complexului pentru practicarea activităților, utiiizându-se doar spațiul amenajat în acest sens.

Art.6 Administratorul zonelor special amenajate pentru activitățile sportive specifice Skatepark-ului are următoarele obligații;

 • a) să se asigure că activitățile sportive specifice se desfășoară în incinta complexului cu respectarea prezentului regulament și a legislației în vigoare;

 • b) să verifice zilnic zona în care se desfășoară activitățile sportive, prin forțe proprii sau cu sprijinul Poliției Locale;

 • c) să asigure săptămânal serviciul de salubritate în vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv;

 • d) să afișeze un plan cuprinzător cu ilustrații detaliate privind organizarea și facilitățile complexului, regulile privind desfășurarea activităților sportive, sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării regulilor și numerele de telefon utile;

 • e) să realizeze și să doteze corespunzător pichete de stingere a incendiilor și un punct de prim ajutor.

CAP. HI. OBLIGAȚII SPECIFICE

Art.7. Reguli:

 • a) practicarea sportului in cadrul complexului se face pe propria răspundere in cazul persoanelor majore și cu acordul reprezentantului legal în cazul persoanelor minore, iar orice accidentare și. sau vătămare este \ ina exclusivă a practicantului, administratorul complexului nefiind ținut să verifice existența respectivului acord;

 • b) întreaga răspundere privind siguranța minorilor și prezența acestora în locațiile publice cade asupra reprezentantului legal a! minorului, indiferent că acesta îl însoțește sau nu pe minor;

 • c) vârsta minimă a utilizatorilor este de 6 am;

 • d) componentele (elementele) complexului au fost dimensionate diferit, pentru diverse grade de dificultate. Se recomandă ca fiecare utilizator să aleagă acele trasee și elemente, a căror dificultate o consideră adecvată propriei capacități sau experiențe;

 • e) practicarea sportului în cadrul complexului este permisă doar cu vestimentația și protecțiile adecvate, respectiv cu echipament aflat în stare potrivită de utilizare, constând cel puțin în; cască, coliere, genunchiere și păimare. Echipamentul de protecție trebuie purtat pe toată durata practicării activităților sportive în incinta complexului;

 • f) este interzis utilizatorilor skatepark-ului să rămână pe pistă după căzătură, iar în cazul în care leziunea este gravă, ceilalți uiilizami ii vor solicita deîndată ajutor de specialitate, apelând telefonic numărul de urg'.me i 12, totodată având obligația de a anunța administratorul complexului;

 • g) practicanții pot servi băuturi răcoritoare și alimente doar în zona de odihnă amenajată în incintă;

 • h) practicanții vor păstra curățenia în incintă și împrejurimi;

 • i) orice abatere de la regulile de mai sus și de la obligațiile generale se va semnala administratorului complexului și autorităților (după caz), la numărul de telefon 112.

Art. 8 Administratorul complexului nu este responsabil sub nici o formă pentru accidentările sau rănirile ce se pot întâmpla ca urmare a utilizării complexului. Participantul la activitățile sportive garantează că se află într-o condiție medicală bună și că este capabil de a utiliza in mod corespunzător propriul echipament și bunurile din incinta complexului. Administratorul nu este responsabil pentru niciun fel de accidentare cauzată de folosirea echipamentelor și componentelor (elementelor) complexului sau care se datorează condiției fizice a utilizatorilor.

Art.9 Perioada de funcționare

Perioada de funcționare a complexe lin est-, ' :> narile - 1 ; noiembrie în intervalul orar 10. 'u-22.,!" Programul de luncii..ni.r- ui a-mplexmui poate fi modificat de către administrator in funcție de condițiile meteorologice precum și în cazul organizării unor evenimente, concursuri sau competiții.

CAP. IV. SANCȚIUNI

Art.W Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine răspunderea materială, contravențională sau penală după caz.

Art.l 1

 • (1) Pe lângă sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată și H.C.L. nr. 210 / 2001 pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice, comerț și transport în municipiul Sibiu republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 500 lei - 1.000 lei următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite astfel încât să fie considerate infracțiuni:

 • a) nerespectarea perioadei de funcționare și a orarului de funcționare al complexului;

 • b) utilizarea pistei în alte scopuri, utilizarea ori-eârui -echi pament- motorizat pe pistă sau a dispozitivelor de aruncare, lansare mingi, împușcare, etc;

 • c) accesul cu animale de companie indiferent de fel sau mărime;

 • d) murdărirea pistei sau depozitarea de diverse obiecte pe pistele din interiorul complexului, aducerea și utilizarea obiectelor ascuțite, tăietoare care pot produce leziuni;

 • e) consumul de alcool sau substanțe halucinogene sau restricționate;

 • f) accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate și/sau sub influența unor substanțe care le pot afecta capacitățile motorii și/sau cognitive;

 • g) practicarea sportului în cadrul complexului fără vestimentația și protecția adecvată;

 • h) nerespectarea instrucțiunilor verbale primite de la personalul care administrează complexul;

 • i) accesul cu vehicule și autovehicule a altor persoane decât cele care practică activități sportive în cadrul skatepark-ului. Restricția nu se aplică însoțitorilor practicanților (reprezentant legal a! minorului, persoană responsabilă cu supravegherea minorului, antrenorul);

 • j) staționarea în zona destinată parcării a autovehiculelor după încheierea activității sportive în cadrul skatepark-ului;

 • k) aplicarea de graffiti în incinta complexului in alte locuri decât cele special amenajate în acest sens;

 • l) aprinderea focului și/sau utilizarea de substanțe inflamabile în incinta complexului;

 • m) utilizarea de echipamente sportive care nu sunt în condiții optime de funcționare în măsura în care acestea afectează bunurile din incinta complexului;

 • n) călcarea sau deteriorarea zonelor verzi, ruperea fiorilor sau a arbuștilor, staționarea pe spațiile verzi, utilizarea lor pentru picnicuri sau drept loc de odihnă;

 • o) accesul cu ATV-uri, mopede, motociclete sau alte autovehicule, indiferent de propulsie, pe suprafața elementelor constructive și a pistelor destinate activității sportive;

 • p) introducerea de alte dispozitive sau materiale în incinta complexului pentru practicarea activităților.

 • (2) Sancțiunile contravenționale stabilite în prezentul Regulament se constată prin procese-verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale și se pot aplica contravenienților, persoane fizice ori juridice.

 • (3) Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către agenți constatatori împuterniciți ai Primarului Municipiului Sibiu.

 • (4) Proceșul-verbal de constatare a contravenției va cttprînde mențiunile obligatorii ce trebuie prevăzute conform O.G nr.2 / 2001 cu modificările și completările ulterioare.

CAP. V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12

 • (1) Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile legale în materie și se aprobă și se modifică prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

 • (2) Contravențiile constatate :<• voi vine" ,n Je către organele abilitate în acest sens (Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, Serviciul Public de Poliția Locală al Municipiului Sibiu, Poliția Municipiului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu).

 • (3) Perimetrul complexului este supravegheat video.


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor