Hotărârea nr. 163/2020

HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VILA.5

HOTĂRÂREA Nr. 163

privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020 Analizând referatul de aprobare nr.32401/18.05.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.33140/20.05.2020 prin care Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu propune aprobarea unor măsuri temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul Românieipentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului și avizul Comisiei de comerț și servicii publice,

Având în vedere:

 • - suspendarea temporară a unor activități social-economice în contextul economic generat de măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 adoptate la nivel național au avut un impact negativ asupra lichidității tuturor operatorilor economici, inclusiv asociații și O.N.G.-uri;

 • - faptul că la nivelul Municipiului Sibiu, Asociațiile și cluburile de fotbal, Școlile de fotbal și sportivii amatori desfășoară activități în beneficiul sănătății cetățenilor motiv pentru care apreciem necesară sprijinirea acestora prin stabilirea unor măsuri locale, temporare, în vederea atenuării efectelor economice determinate de instituirea stării de urgență pe teritorul României;

 • - faptul că reducerea taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu și a terenului sintetic de fotbal al Stadionului până la finele anului în curs va contribui la susținerea sportului pe plan local fiind un sprijin pentru depășirea situației actuale de către cei care desfășoară activități în acest domeniu în Municipiul Sibiu;

în conformitate cu prevederile art.868 alin.2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, ale art.30 din Legea nr.273/2006, actualizată, și ale art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin, lit.c) și lit.d), alin.6 lit.a) și lit.b) și alin.7 lit.f și lit.h, art.136 alin. 1 și alin 8, art. 196 alin.(1) lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se stabilesc unele măsuri temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 după cum urmează:

 • 1. Se aprobă reducerea taxelor de utilizare a Terenului secundar de fotbal, situat în Parcul „ Sub Arini ”, pentru perioada 01.06.2020 - 31.12.2020, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. Se aprobă reducerea taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, pentru perioada 01.06.2020-31.12.2020, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll. Directorul Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.


Contrasemnează

Secretatr General

Dorin llie Nistor

Anexa nr. 1 la HCL nr. 12020

Taxe de utilizare pentru Terenul secundar de fotbal, situat în Parcul Sub Arini, reduse temporar pentru perioada 01.06.2020 - 31.12.2020

Nr. Crt.

Teren mare (Terenul 1)

Taxă utilizare conform Regulament (Tarif întreg)

ValoareTaxă utilizare redusă temporar

- lei/h-

- lei/h-

1

Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România

360

20

2

Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani) afiliate la Federația Română de Fotbal

360

20

3

Școlile de fotbal din sistemul public subordonate Ministerul Educației Naționale, cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);

360

12

4

Școlile de fotbal din sistemul privat cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani)

360

36

5

Instituții de stat din municipiul Sibiu, care organizează probe sportive și competiții

360

36

6

Școli gimnaziale, licee și universități din municipiul Sibiu din sistemul privat

360

36

7

Amatori

360

180

8

Organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală, Agenda Sportivă și Agenda Comunității Municipiului Sibiu

360

90

Nr.

Crt.

Terenuri minifotbal (Terenurile 2-5)

Taxă utilizare conform Regulament (Tarif întreg)

Valoare Taxă utilizare -redusă temporar

- lei/h-

- lei/h-

1

Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România

90

5

2

Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani) afiliate la Federația Română de Fotbal

90

5

3

Școlile de fotbal din sistemul public subordonate Ministerul Educației Naționale, cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);

90

3

4

Școlile de fotbal din sistemul privat cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani)

90

4

5

Instituții de stat din municipiul Sibiu, care organizează probe sportive și competiții

90

4

6

Școli gimnaziale, licee și universități din municipiul Sibiu din sistemul privat

90

4

7

Amatori

90

45/

I

Contrasemnează

Secretar General

Dorin llie Nistor

Anexa nr.2 la HCL nr. /fii) 12020

II.Taxe de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu, reduse temporar pentru perioada 01.06.2020 - 31.12.2020

1. Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România;

Stadionul Municipal Sibiu

Taxă utilizare conform Regulament (Tarif întreg)

Valoare Taxă utilizare

- redusă temporar

- lei/h-

- lei/h-

Meciuri oficiale și antrenamente

150

15

Tribuna 1 Meciuri oficiale (4000 de locuri) - per meci

8000

400

2. Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani) afiliate la Federația Română de Fotbal;

Stadionul Municipal Sibiu

Taxă utilizare conform Regulament (Tarif întreg)

Valoare Taxă utilizare -redusă temporar

- lei/h-

- lei/h-

Meciuri oficiale și antrenamente

150

15

Tribuna 1 Meciuri oficiale (4000 de locuri) - per meci

8000

400

 • 3. Organizatorii de evenimente/proiecte aprobate pe Agenda Culturală, Agenda Sportivă și Agenda Comunității Municipiului Sibiu;

  Stadionul Municipal Sibiu

  Taxă utilizare conform Regulament (Tarif întreg)

  Valoare Taxă utilizare - redusă temporar

  - lei/zi-

  - lei/zi-

  Terenul 1 - principal de fotbal

  1000

  250

  Pista de atletism

  100

  25

  Vestiare (cuprind toate vestiarele fără dușuri)

  500

  125

  Etajul 1 al stadionului care cuprinde birouri, sala de ședință, sală de protocol, sală de mese

  1000

  250

  Tribuna 1 Oficială (4000 de locuri) - per evenimente

  8000

  1000

  Președinte de ședință Ciprian-Gheorghe Fulea


I

i

Contrasemnează

Secretar General

Dorin flie Nistor