Hotărârea nr. 162/2020

HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionulului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA Nr. 162

privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionulului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020

Analizând referatul de aprobare nr.31720/14.05.2020 întocmit de inițiator Primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr.32317/18.05.2020 prin care Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionulului Municipal Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul Comisiei de comerț și servicii publice,

Având în vedere:

-în anul 2017, consiliul local a aprobat regulamentul și taxele de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu, aflat în administrarea Serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Sibiu;

 • -  terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu este în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu începând cu 01.05.2020, în baza contractului de administrare nr.33/2020, aprobat prin HCL nr. 415/2019 modificată și completată de HCL nr. 99/2020;

 • -  schimbarea administratorului terenului sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu.

în conformitate cu prevederile art.868 alin.2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, ale art.30 din Legea nr.273/2006, actualizată, și ale art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată,

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.a), lit.c) și lit.d), alin.3 lit.a), alin.6 lit.a) și alin.7 lit.f, art.136 alin. 1 și alin 8, art. 196 alin.(1) lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul și taxele de utilizare a terenului sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 31/2017. având același obiect de reglementare.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință^

Ciprian-Gheorghe/pulea

Contrasemnează Secretar General Dorin lîie Nistor

Județul Sibiu

Anexa nr..T..la HCL nr


li&/2020


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

REGULAMENT ȘI TAXE DE UTILIZARE

pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu

CAPITOLUL 1 - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Utilizarea terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu este administrată de Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, denumit în continuare administratorul bazei.

Art. 2 Regulamentul de organizare și funcționare al terenului sintetic de fotbal, situat în Parcul “Sub Arini”, aflat în administrarea Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cuprinde norme de organizare și funcționare a bazei sportive, în temeiul O.U.G. 57/2019, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea educației fizice și a sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru administratorul bazei, pentru personalul de întreținere și curățenie, pentru profesori, elevi, părinți, sportivi, spectatori și orice alte persoane care vin în contact cu funcționarea obiectivelor bazei sportive.

Art. 4 In incinta bazei se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv, fotbal (marcajele și porțile sunt specifice acestui joc). în mod excepțional, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu pot avea loc și alte activități de interes public.

Art. 5 Obiectivele funcționării bazei sportive sunt:

 • a) organizarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, național si internațional;

 • b) deservirea unităților de învățământ de pe raza orașului în realizarea planului-cadru de învățământ, conform unui orar prestabilit, precum și desfășurarea unor competiții sportive școlare de interes local, județean sau național;

 • c) deservirea activităților în interesul comunității aprobate de Consiliului Local al Municipiului Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu

 • d) deservirea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice indiferent de forma de organizare sau identitate juridică, conform planificării.

CAPITOLUL 2 - CONDIȚII DE UTILIZARE

Art. 6 Terenurile pot fi folosite după cum urmează:

 • -  teren de fotbal având dimensiunile de 97 m / 51 m (Terenul 1),

 • -  terenuri de minifotbal având dimensiunile de 42m / 22m (Terenul 2, 3, 4, 5 - numerotarea se face dinspre centrul orașului spre periferie).

Art. 7 Utilizatorii prevăzuți la art. 5 litera b) din prezentul regulament, care se prezintă într-un cadru organizat, au acces numai în prezența cadrului didactic, în aceste situații cadrele didactice își asumă răspunderea pentru întreaga activitate a acestora.

Art. 8

 • (1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi, spectatori) au următoarele obligații:

 • a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socială și prevederile prezentului regulament;

 • b) să respecte întocmai orarul de funcționare al bazei sportive;

 • c) să folosească terenul, vestiarele, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor;

 • d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;

 • e) să nu pătrundă în incinta terenului fără aprobarea administratorului;

 • f) să păstreze curățenia și ordinea spaților utilizate.

 • (2) Se interzice:

 • a) atât fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau substanțelor interzise în incinta bazei sportive;

 • b) accesul în incinta bazei sportive cu animale de companie, biciclete, role, skateboard, lise, scutere, atv-uri sau alte obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului sintetic.

 • (3) La desfășurarea meciurilor de fotbal sau a antrenamentelor vor avea acces pe terenul sintetic doar participanții la activitatea sportivă (jucători, rezerve, arbitrii, antrenori), spectatorii vor rămâne în afara terenului, în tribună sau pe alei.

Art.9 Accesul pe terenul de sport se face numai după achitarea tarifului de utilizare, cu următoarele precizări:

 • a) utilizatorii terenului de sport își asumă riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, atât ca urmare a utilizării suprafeței de joc cât și a utilizării necorespunzătoare a elementelor din dotarea bazei sportive, atât a celor suferite de ei cât și pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul bazei sportive nu va fi răspunzător pentru nici un incident, accident, traumatism, altercație, vătămare corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor terenului de sport;

 • b) administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale precum și pentru obiectele de preț ale utilizatorilor terenului de sport;

 • c) utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice faptă de încălcare a normelor de conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a terenului de sport. Administratorul va sesiza și după caz va acorda sprijinul necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat liniștea publică;

 • d) accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică și adecvată, curată și diferită de încălțămintea de stradă (interzisă încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal);

 • e) maieurile / vestele puse la dispoziție de administratorul bazei sportive vor fi purtate doar peste tricouri, în nici un caz direct pe piele;

Art.10

 • (1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:

 • a) nerespectarea prezentului regulament;

 • b) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente și dacă au un comportament care să prejudicieze valorile sociale;

 • c) tulburarea liniștii publice în timpul folosirii terenului de sport, prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege;

 • d) nerespectarea în mod repetat a observațiilor administratorului bazei sportive;

 • e) săvârșirea oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau de oricare altă natură;

 • f) nerespcctarea numărului terenului de minifotbal solicitat și intervalul orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare.

 • (2) Nerespectarea celor prevăzute în prezentul regulament se sancționează contravențional cu amendă de la 200 - 2.000 lei (fără posibilitatea de a achita jumătate din minim în termen de 48 h) iar în funcție de gravitatea faptei poate duce atât la anularea rezervărilor ulterioare, la oprirea imediată a jocului sau a evenimentului cât și la plata daunelor produse.

Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică care a depus cererea de utilizare a terenului și care, prin cererea de folosire a acestuia, a luat la cunoștință și și-a însușit prevederile prezentului regulament, este obligată să comunice datele de identificare ale persoanei sau persoanelor care au săvârșit aceste fapte, în caz contrar este direct răspunzătoare.

CAPITOLUL 3 - Taxe de utilizare, mod de organizare și funcționare

Art.ll Orarul de funcționare este de luni până duminică. în intervalul orar 08:00-22:00;

Art.12 Orarul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către persoanele care utilizează baza sportivă.

Art,13

(1) Taxe de utilizare

TEREN SINTETIC

Terenuri minifotbal

Teren mare

L-D

L-D

08:00-22:00

08:00-20:00

90 lei / Ih

360 lei / Ih

Taxele percepute de Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu sunt taxe locale, 100% din taxă se virează la bugetul local.

(2) Mod organizare și reduceri aplicate la taxele de la alin. (1)

Solicitanții pot transmite cereri de utilizare a terenurilor de fotbal, către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu în perioada 1-15 Ianuarie a anului în curs.

Aceste cereri vor fi soluționate în termen de 15 zile de la expirarea termenului de depunere în următoarea ordine:

 • 1. Asociațiile și cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu, afiliate la Federația Română de Fotbal și Minifotbal, care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal;

 • -  vor achita 10 % din taxe

 • 2. Școlile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani), afiliate la Federația Română de Fotbal;

 • -  vor achita 10 % din taxe

 • 3. Școlile de fotbal din sistemul public subordonate Ministerul Educației Naționale, cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);

 • -  vor achita 5 % din taxe

 • 4. Școlile de fotbal din sistemul privat cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani);

 • -  vor achita 50 % din taxe

 • 5. Organizatorii de evenimente/proiccte aprobate pc Agenda Culturală, Agenda Sportivă și A.genda Comunității Municipiului Sibiu;

 • -  vor achita 50 % din taxe

 • 6. Școli gimnaziale, licee și universități din municipiul Sibiu;

 • -  vor achita 5 % din taxe pentru cele din sistemul public;

 • -  vor achita 50 % din taxe pentru cele din sistemul privat.

 • 7. Instituții de stat din municipiul Sibiu, care organizează probe sportive și competiții;

 • -  vor achita 50 % din taxe

 • 8. Asociațile și cluburile de fotbal cu sediul în celelalte localități din țară, afiliate la Federația Română de Fotbal si Minifotbal care evoluează în Campionatele de seniori și juniori din România, în ordinea statutului la care se află și importanța campionatelor în care evoluează și pentru care se antrenează sau organizează meciuri amicale de fotbal

 • -  vor achita taxă conform art. 13 alin. 1

 • 9. Amatori

 • -  vor achita taxă conform art. 13 alin. 1

Pentru toate cazurile de mai sus se va lua în considerare atât perioada, numărul de ore solicitate cât și plata anticipată pentru acestea. Dacă și după această departajare sunt solicitanți egali, atunci se vor departaja după ordinea numărului de înregistrare a cererii la Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

Ulterior se vor putea rezerva pe tot parcursul anului terenurile de fotbal atât în baza cererilor de utilizare cât și prin intermediul aplicației online. Acestea vor fi soluționate în ordinea numărului de înregistrare al cererii la Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu.

 • (3)   Cererile de utilizare depuse de solicitanți până la data de 30.04.2020 și aprobate de către administratorul vechi al bazei sportive Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat își păstrează valabilitatea pentru durata aprobată.

 • (4)   Modificarea orarului sau reprogramarea unor activități se pot realiza de comun acord (atât la inițiativa solicitantului cât și la cea a administratorului), cu condiția neafectării altor acțiuni programate în prealabil, pe baza unei înștiințări în scris cu cel puțin 48 de ore înainte.

In situația în care o acțiune nu se poate desfășură din cauza condițiilor meteo nefavorabile sau a unor evenimente avizate de către Primăria Municipiului Sibiu și Consiliului Local al Municipiului Sibiu, reprogramarea se va face într-un termen de maxim 7 zile dc la data primei programări, după o consultare prealabilă a solicitantului.

Art.14

Plata se va putea efectua la casieria Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, situată în Piața Mica nr. 22, online prin intermediul aplicației puse la dispoziția utilizatorilor de către Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu și la baza sportivă.

Art.15

Intervalul minim de închiriere este stabilit la 60 minute (1 h) și este indivizibil, începând de la o ora fixă (ex. 13.00-14.00).

închirierea terenului mare este posibilă doar în cazul în care există cel puțin o ora liberă înainte și după ora sau orele pentru care se dorește închirierea, aceste ore sunt necesare administratorului în vederea scoaterii și reamplasării porților de pe terenurile mici și a adunării și reîntinderii plaselor delimitatoare a terenurilor de mini fotbal.

Art.16

Pentru cereri de utilizare a terenurilor de fotbal pe perioade mai lungi de o lună dc zile, în baza unei cereri prealabile din partea solicitantului, administratorul bazei poate încheia un Contract de Utilizare cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Contractul de Utilizare trebuie să conțină minim părțile, obiectul și durata contractului, taxele de utilizare, drepturile și obligațiile părților, precum și o clauza de denunțare unilaterală a contractului de către Administrator, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului, într-un termen de 30 de zile.

Art.17

în baza unei cereri prealabile adresată cu cel puțin 10 zile înaintea datei solicitate, se pot organiza evenimente, fără a se amplasa pe terenul sintetic construcții gen scene și tară a organiza pe teren puncte de vânzare sau preparare produse.

Toate evenimentele se supun analizei și aprobării administratorului bazei și dacă este cazul, comisiei de adunări publice.

Art.18

Având în vedere faptul că pe Stadionul Municipal Sibiu se vor executa lucrări de modernizare, pot interveni modificări, restricționări sau suspendări cu privire la activitățile desfășurate în baza prezentului regulament.


/ Contrasemnează Secretar General

Dorin llie Nistor