Hotărârea nr. 161/2020

HOTĂRÂREA NR. 161 pentru instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

ID VII.A.5

HOTĂRÂREA NR.161

pentru instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privata! Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020, Analizând referatul de aprobare nr. 34077/25.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 34082/25.05.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere:

  • - prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, potrivit cărora, consiliul local poate adopta taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite

  • - prin H.C.L. nr. 35/2020, au fost stabilite domeniile de activitate în care se pot institui taxe speciale, printre acestea aflându-se și administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu.

în conformitate cu prevederile art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și lit. d), alin.4 litera c). alin. 6 lit. a) și b), art.136 alin. 1 și alin.8, art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin. 1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se instituie taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu.

Art.2 Pentru anul 2020 taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu va fi de 0,5 lei/mp/zi și va putea fi achitată până la sfârșitul perioadei pentru care se emite avizul, excepție făcând luna decembrie, când plata se va face până la data de 20 decembrie 2020.

Art.3. Taxa specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu se aplică proprietarilor/deținătorilor de hoteluri care dețin și restaurante, restaurante, cafenele și baruri care doresc amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu.

Art.4. Proprietarii/deținătorii de terase amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu trebuie să respecte prevederile hotărârii Consiliului Local Sibiu nr.110/2009 cu modificările și completările ulterioare și hotărârea Consiliului Local Sibiu pentru aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, emisă pentru anul 2020.

Art.5. Beneficiarii taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu nu datorează taxă de ocupare a domeniului public stabilită prin hotărârea Consiliului Local Sibiu privind taxele și impozitele locale .

Art.6. în cuprinsul hotărârii Consiliului Local Sibiu nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare, precum și în alte HCL Sibiu incidente, se înlocuiesc următoarele sintagme:

  • •  sintagma „taxă pentru ocuparea temporară a domeniului public,, stabilită în conformitate cu hotărârea Consiliului Local Sibiu privind taxele și impozitele locale va fi înlocuită cu sintagma „taxă specială pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu,,.

  • •  sintagma „acord de ocupare a domeniului public și privat al municipiului Sibiu,,, va fi înlocuită cu sintagma „aviz de amplasare terasă pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu,,

Art.7. Se mandatează Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu pe care vor fi amplasate terasele.

Art.8. Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.Contrasemnează Secretar General Dorin Hie Nistor