Hotărârea nr. 160/2020

HOTĂRÂREA NR. 160 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 342/2005 și a Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR.160

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 342/2005 și a Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în

Centrul Istoric al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 33514/21.05.2020 întocmit de inițiator primar Astrid Cora Fodor și raportul de specialitate nr. 33516/22.05.2020 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu propune completarea Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 342/2005 și a Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere adresa numărul 33276/21.05.2020 cu privire la reglementările privind circulația în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu stabilite de Comisia de Circulație în ședința din data de 20.05.2020,

în conformitate cu prevederile art.1 din OUG nr. 195 / 2002 privind circulația pe drumurile publice,

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.7 lit.k), ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, art.136 alin.1 și alin.8, art.196 alin.1 lit.a și art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârilor nr. 342/2005 și nr. 57/2007 ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

  • 1. Se completează articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 342/2005 și articolul 1 din anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.57/2007 în sensul includerii străzii Alexandru Papiu llarian (tronsonul cuprins între str. Nicolae Bălcescu - str. Tipografilor) în zona pietonală din Centrul Istoric al municipiului Sibiu conform anexei, marcate în galben, care face parte integrantă din hotărâre.

  • 2. Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 342/2005 în sensul că strada Alexandru Papiu llarian (tronsonul cuprins între str. Tipografilor - str. Cetății) rămâne zonă rezidențială.

  • 3. Se completează anexa nr.2 din Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr.57/2007 -Regulamentul de acces al autovehiculelor în Piața Mică- prin introducerea articolului 41 care va avea următorul conținut:

“ Art.41 în partea din Piața Mică cuprinsă între strada Ocnei, Casa Artelor și Turnul Sfatului din municipiul Sibiu nu se vor mai parca autovehicule, sens în care vor fi eliminate marcajele locurilor de parcare.

Zona va fi delimitată de accesul auto cu piloni ficși de piatră și piloni demontabili. Se va permite accesul auto doar pentru aprovizionare în intervalul orar 500-900 precum și atunci când este cazul pentru evenimente sau alte situații excepționale.

în Piața Mică din municipiul Sibiu din locurile de parcare rămase disponibile se vor rezerva 8 locuri de parcare pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu pentru a fi utilizate pe o durată de timp limitat de 1 oră, doar de către cetățenii care își oficiază cununia civilă la Casa Căsătoriilor situată în Piața Mică nr.22. Evidența și modul de utilizare a acestor locuri de parcare va fi realizată de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu și Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat”.

Art.ll. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 28.05.2020.

Președinte de ședință Ciprian-Gheorgțje Fulea

lea


Contrasemnează Secretar Generai Dorin llie Nistor