Hotărârea nr. 16/2020

HOTĂRÂREA NR. 16 privind modificarea art. 3 pct. 3 lit. (e) din Contractul de administrare nr. 106/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


ID VILA.5

HOTĂRÂREA NR. 16

privind modificarea art. 3 pct.3 lit.(e) din Contractul de administrare nr.106/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2020,

Analizând referatul de aprobare nr. 4571/21.01.2020 și raportul de specialitate nr.4683/22.01.2020 al Direcției Patrimoniu și Cadastru privind modificarea art. 3 pct.3 lit.(e) din Contractul de administrare nr.106/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu,

Având în vedere Contractul nr. 106/10.06.2008 încheiat între Municipiul Sibiu și serviciul public menționat, privind administrarea bunurilor imobile-construcții și terenuri, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Pădurea Dumbrava având destinația de Grădină Zoologică și zonă de agrement,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit.a), art. 136 alin. (1) și (8), art. 139 alin (3) lit. “g", art.196 alin. 1 lit.a) și art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art.3 pct.3 lit.(e) din Contractul de administrare nr.106/2008 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, care va avea următorul conținut:

"art.3 pct.3 lit (e) administratorul are dreptul să închirieze, concesioneze, să transmită în comodat folosința bunului sau să dispună în orice alt mod de acesta numai cu acordul prealabil al proprietarului și cu respectarea legislației în vigoare".

Art.2. Direcția Patrimoniu și Cadastru și directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 31.01.2020.

Președinte de ședință Ekaterina-Annemarie Fazakas


Contrasemnează Secretar General Dorin llie Nistor / I